Bài Ca Vĩnh Cửu

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác:
  • Tựa đề: Bài Ca Vĩnh Cửu
  • Lời: William H. Draper
  • Nhạc: Ralph Williams
  • Tài Liệu:

Lời Anh

Lời Việt

Bài Ca Vĩnh Cửu
1. Nguyền cùng dâng lên Ngài bài thần ca
Tụng ngợi danh Đấng tạo lập thế giới
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát vang lên trên toàn trần gian
Chúc tán Vua oai quyền đầy vinh hiển.
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
2. Nguyền tụng mỹ Chúa đời đời quang vinh
Trị vì nhân thế lòng đầy nhân ái
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Ái đức yêu thương Ngài còn muôn thu
Dẫu khắp nhân gian thảy đều tiêu tan.
3. Ngài từng trông thấy mọi người trầm luân
Đầy lòng thương xót định giờ giải phóng
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chính Đấng khi xưa tạo dựng nhân thế
Đoái đến đau thương mọi người trần gian.
4. Rời trời quang vinh hạ sinh cứu thế
Chuộc người ra khỏi sầu than tăm tối
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Khá hát lên vang mọi người trần gian
Chúc tán Vua vinh diệu đầy tình yêu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo