A-mốt: Chương 9

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 19:59, ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị r…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng: Hãy đánh các đầu cột, hầu cho những ngạch cửa bị rúng động; hãy đập bể ra trên đầu hết thảy chúng nó! Kẻ nào sót lại trong chúng nó thì ta sẽ giết bằng gươm, không một người nào trốn được, không một người nào lánh khỏi.

2. Dầu chúng nó đào đến âm phủ, tay ta cũng sẽ móc chúng nó ra; dầu chúng nó trèo lên trên trời, ta cũng sẽ làm cho chúng nó từ đó xuống.

3. Dầu chúng nó ẩn mình nơi chót núi Cạt-mên, ta cũng sẽ đi tìm đặng kéo chúng nó ra; dầu chúng nó lánh khuất mắt ta nơi đáy biển, ta cũng sẽ sai rắn cắn chúng nó tại đó.

4. Ví bằng chúng nó đi làm phu tù trước mặt kẻ thù nghịch mình, ở đó ta cũng sẽ sai gươm giết chúng nó đi. Thật, ta để mắt trên chúng nó đặng làm họa cho, chẳng phải để làm phước cho.

5. Vì Chúa, Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đấng rờ đến đất thì đất liền tan chảy, hết thảy dân cư nó khóc than; trọn cả đất dậy lên như Sông cái và lún xuống như Sông của Ê-díp-tô.

6. Chúa đã xây dựng cung đền Ngài trong các từng trời, đã lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài kêu gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.

7. Đức Giê-hô-va có phán: Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, ta há chẳng coi các ngươi như con cái của Ê-thi-ô-bi sao? Ta há chẳng từng đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi đất Ê-díp-tô, người Phi-li-tin khỏi Cáp-tô, và người Sy-ri khỏi Ki-rơ, hay sao?

8. Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy, và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất; nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. Vì nầy, ta sẽ truyền lịnh, và sẽ rải tan nhà Y-sơ-ra-ên ra giữa mọi dân, như lúa mì bị rải tan trong cái sàng, mà không có một hột nào rơi xuống đất.

10. Phải, phàm những kẻ có tội trong dân ta, phàm những kẻ nói rằng: Hoạn nạn sẽ không gần chúng ta, cũng không kịp đến chúng ta, thì chúng nó sẽ chết bởi gươm.

11. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, là nhà đã đổ, và tu bổ lại những chỗ rách nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát và xây nó lại như ngày xưa;

12. đến nỗi chúng nó sẽ thâu được những dân sót của Ê-đôm và hết thảy các nước được xưng bởi danh ta, Đức Giê-hô-va là Đấng làm trọn mọi điều ấy phán vậy.

13. Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, kẻ cày sẽ theo kịp kẻ gặt, kẻ đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tan chảy.

14. Ta sẽ đem phu tù của dân Y-sơ-ra-ên ta trở về; chúng nó sẽ lập lại các thành bị phá, và ở đó. Chúng nó sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó.

15. Ta sẽ lại trồng chúng nó trên đất chúng nó, và chúng nó sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mình mà ta đã ban cho, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.

Bản Dịch 2011

I-sơ-ra-ên Bị Tiêu Diệt

1. Tôi thấy Chúa đứng bên cạnh bàn thờ, và Ngài phán, “Hãy đánh vào các đầu trụ cột để các ngạch cửa lung lay; Hãy đập phá tan tành để chúng rơi xuống đầu mọi người bên dưới; Những kẻ còn sót lại sẽ bị giết bằng gươm; Không một người nào sẽ chạy thoát; Không một ai sẽ trốn khỏi. 2. Dù cho chúng đào hầm sâu đến âm phủ để trốn, Ta sẽ đưa tay xuống đó để lôi cổ chúng lên. Dù cho chúng trèo lên tận trời cao để núp, Ta sẽ lôi cổ chúng từ trên đó đem xuống. 3. Dù cho chúng lên đỉnh Núi Cạt-mên để tránh, Tại đó Ta sẽ tìm và mang chúng trở về. Dù cho chúng chui vào tận đáy biển để lánh mặt Ta, Tại đó Ta sẽ truyền cho rắn biển cắn chúng chết. 4. Dù cho chúng bị quân thù bắt đem lưu đày biệt xứ, Tại những nơi ấy, Ta sẽ truyền cho gươm đao đến giết chúng. Ta sẽ để mắt Ta theo dõi chúng hầu giáng họa chứ không phải ban phước.”

5. Vì Chúa, CHÚA các đạo quân, đụng vào đất, đất liền tan chảy, và mọi người sống trên đất đều than khóc; Cả xứ sẽ trồi lên như nước Sông Nin dâng lên, rồi trụt xuống như nước Sông Nin ở Ai-cập rút xuống.

6. Ðấng xây các cung điện của Ngài trên trời cao vời vợi, Và đặt nền cho vòm của nó bên trên trái đất, Ngài gọi nước biển và đổ chúng ra trên mặt đất. Danh Ngài là CHÚA.

7. “Hỡi dân I-sơ-ra-ên, đối với Ta, các ngươi chẳng phải như dân Ê-thi-ô-pi sao?” CHÚA phán. “Chẳng phải Ta đã đem dân I-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, dân Phi-li-tin ra khỏi Ðảo Cáp-tô, và dân A-ram ra khỏi Ki-rơ sao? 8. Này, mắt của CHÚA Hằng Hữu đang nhìn vào vương quốc tội lỗi. Ta sẽ tiêu diệt nó khỏi mặt đất, Nhưng Ta sẽ không tiêu diệt hoàn toàn nhà Gia-cốp,” CHÚA phán.

9. “Vì này, Ta sẽ truyền lịnh, Ta sẽ sàng sảy nhà I-sơ-ra-ên giữa các dân như người ta sàng gạo trong cái sàng, Và không hạt nào bị rơi xuống đất. 10. Tất cả những kẻ tội lỗi trong dân Ta sẽ bị giết bằng gươm, Những kẻ đã nói rằng, ‘Tai họa sẽ không bao giờ đuổi kịp chúng ta và chúng ta sẽ không phải đối diện với tai họa.’”

Lời Tiên Tri về Sự Tái Lập Vương Quốc của Ða-vít

11. “Trong ngày ấy Ta sẽ dựng lại trại của Ða-vít, trại đã bị sụp đổ. Ta sẽ xây lại những chỗ đổ vỡ ở tường thành, Ta sẽ dựng lại những gì đã đổ nát, Ta sẽ xây nó lại giống như ngày trước. 12. Ðể nó chiếm hữu những gì còn lại của Ê-đôm và tất cả các dân được gọi bằng danh Ta,” CHÚA, Ðấng sẽ thực hiện những điều đó, phán.

13. “Này, những ngày tới,” CHÚA phán, “Người cày ruộng sẽ nối gót thợ gặt lúa; Người đạp nho sẽ tiếp nối người gieo giống; Các núi rừng sẽ nhỏ ra rượu ngọt; Mọi ngọn đồi sẽ chảy ra rượu ngon. 14. Ta sẽ đem những kẻ bị lưu đày của dân I-sơ-ra-ên Ta trở về; Chúng sẽ xây dựng lại những thành bị hoang phế, rồi cư ngụ trong các thành ấy; Chúng sẽ trồng các vườn nho và uống rượu do nho các vườn ấy sản xuất; Chúng sẽ canh tác ruộng vườn và ăn hoa quả do ruộng vườn của chúng sinh ra. 15. Ta sẽ trồng chúng xuống trong đất của chúng, Chúng sẽ không bao giờ bị nhổ lên khỏi đất Ta đã ban cho chúng,” CHÚA, Ðức Chúa Trời của các người phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Sách A-mốt.
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành