Khác biệt giữa các bản “A-mốt: Chương 7”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch 1925==
 
1.  Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2.  Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ. 3.  Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.  
 
1.  Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2.  Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ. 3.  Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.  
  
Dòng 12: Dòng 12:
 
'''Khải Tượng Về Cào Cào, Lửa, và Dây Dọi'''<br/>1.  CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Ngài đang dựng nên cào cào trong khi cỏ bắt đầu mọc lại, sau khi cỏ đã được cắt để nộp cho vua. <br/>2.  Khi nhìn thấy chúng ăn sạch các cỏ cây trong xứ, tôi thưa, <br/>“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài tha thứ, con van xin Ngài. <br/>Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi? <br/>Vì ông ấy quá nhỏ bé!” <br/>3.  CHÚA đổi ý về việc ấy. <br/>CHÚA phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.” <br/>4.  CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, CHÚA Hằng Hữu gọi lửa đoán phạt từ trời giáng xuống. Lửa ấy làm khô biển cả và thiêu rụi đất liền. <br/>5.  Thấy thế tôi thưa, <br/>“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài dừng lại, con van xin Ngài. <br/>Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi? <br/>Vì ông ấy quá nhỏ bé!” <br/>6.  CHÚA đổi ý về việc ấy. <br/>CHÚA Hằng Hữu phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.” <br/>7.  Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây dọi. <br/>8.  CHÚA hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?” <br/>Tôi đáp, “Thưa một dây dọi.” <br/>Bấy giờ CHÚA phán, <br/>“Nầy, Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta; <br/>Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa. <br/>9.  Các nơi cao để thờ tự của I-sác sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ; <br/>Các nơi thánh của I-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ cho hoang vu; <br/>Ta sẽ đứng dậy và dùng gươm chống lại nhà của Giê-rô-bô-am.” <br/>'''A-mốt Bị Tố Cáo Với Vua'''<br/>10.  Bấy giờ A-ma-xi-a tư tế ở Bê-tên gởi báo cáo đến Giê-rô-bô-am vua của I-sơ-ra-ên và tố cáo rằng, “A-mốt đã âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà I-sơ-ra-ên. Ðất nước nầy không thể nào chịu nổi mọi lời ông ấy nói, 11.  vì A-mốt đã nói rằng, <br/>‘Giê-rô-bô-am sẽ bị giết bằng gươm, <br/>Và I-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày biệt xứ.’” <br/>12.  Sau đó A-ma-xi-a nói với A-mốt, “Hỡi nhà tiên kiến, ông hãy đi mau, ông hãy chạy qua đất Giu-đa để giữ mạng. Hãy đến đó kiếm ăn, và hãy đến đó nói tiên tri, 13.  chứ đừng nói tiên tri ở Bê-tên nữa, vì nơi đây là thánh địa của vua, nơi đây là trung tâm thờ phượng của vương quốc.” <br/>14.  Bấy giờ A-mốt đáp với A-ma-xi-a, “Tôi không phải là một nhà tiên tri. Tôi cũng không là đồ đệ của một vị tiên tri nào, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy súc vật, một nông dân chăm sóc vườn sung, 15.  nhưng CHÚA đã bắt lấy tôi trong khi tôi theo canh giữ đàn súc vật, và CHÚA đã phán với tôi, ‘Hãy đi, hãy nói tiên tri về dân I-sơ-ra-ên của Ta.’ 16.  Vậy, bây giờ xin ông hãy nghe lời của CHÚA: <br/>Ông bảo, ‘Ðừng nói tiên tri nghịch lại I-sơ-ra-ên, <br/>Ðừng rao giảng những sứ điệp chống lại nhà I-sác.’ <br/>17.  Vì vậy CHÚA phán thế nầy, ‘Vợ ngươi sẽ trở thành một gái điếm trong thành; <br/>Các con trai và các con gái của ngươi sẽ bị giết bằng gươm; <br/>Sản nghiệp của ngươi sẽ bị căng dây để chia ra từng phần cho những kẻ khác; <br/>Còn bản thân ngươi, ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế, <br/>Và dân I-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày biệt xứ.’” <br/>
 
'''Khải Tượng Về Cào Cào, Lửa, và Dây Dọi'''<br/>1.  CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Ngài đang dựng nên cào cào trong khi cỏ bắt đầu mọc lại, sau khi cỏ đã được cắt để nộp cho vua. <br/>2.  Khi nhìn thấy chúng ăn sạch các cỏ cây trong xứ, tôi thưa, <br/>“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài tha thứ, con van xin Ngài. <br/>Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi? <br/>Vì ông ấy quá nhỏ bé!” <br/>3.  CHÚA đổi ý về việc ấy. <br/>CHÚA phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.” <br/>4.  CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, CHÚA Hằng Hữu gọi lửa đoán phạt từ trời giáng xuống. Lửa ấy làm khô biển cả và thiêu rụi đất liền. <br/>5.  Thấy thế tôi thưa, <br/>“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài dừng lại, con van xin Ngài. <br/>Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi? <br/>Vì ông ấy quá nhỏ bé!” <br/>6.  CHÚA đổi ý về việc ấy. <br/>CHÚA Hằng Hữu phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.” <br/>7.  Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây dọi. <br/>8.  CHÚA hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?” <br/>Tôi đáp, “Thưa một dây dọi.” <br/>Bấy giờ CHÚA phán, <br/>“Nầy, Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta; <br/>Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa. <br/>9.  Các nơi cao để thờ tự của I-sác sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ; <br/>Các nơi thánh của I-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ cho hoang vu; <br/>Ta sẽ đứng dậy và dùng gươm chống lại nhà của Giê-rô-bô-am.” <br/>'''A-mốt Bị Tố Cáo Với Vua'''<br/>10.  Bấy giờ A-ma-xi-a tư tế ở Bê-tên gởi báo cáo đến Giê-rô-bô-am vua của I-sơ-ra-ên và tố cáo rằng, “A-mốt đã âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà I-sơ-ra-ên. Ðất nước nầy không thể nào chịu nổi mọi lời ông ấy nói, 11.  vì A-mốt đã nói rằng, <br/>‘Giê-rô-bô-am sẽ bị giết bằng gươm, <br/>Và I-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày biệt xứ.’” <br/>12.  Sau đó A-ma-xi-a nói với A-mốt, “Hỡi nhà tiên kiến, ông hãy đi mau, ông hãy chạy qua đất Giu-đa để giữ mạng. Hãy đến đó kiếm ăn, và hãy đến đó nói tiên tri, 13.  chứ đừng nói tiên tri ở Bê-tên nữa, vì nơi đây là thánh địa của vua, nơi đây là trung tâm thờ phượng của vương quốc.” <br/>14.  Bấy giờ A-mốt đáp với A-ma-xi-a, “Tôi không phải là một nhà tiên tri. Tôi cũng không là đồ đệ của một vị tiên tri nào, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy súc vật, một nông dân chăm sóc vườn sung, 15.  nhưng CHÚA đã bắt lấy tôi trong khi tôi theo canh giữ đàn súc vật, và CHÚA đã phán với tôi, ‘Hãy đi, hãy nói tiên tri về dân I-sơ-ra-ên của Ta.’ 16.  Vậy, bây giờ xin ông hãy nghe lời của CHÚA: <br/>Ông bảo, ‘Ðừng nói tiên tri nghịch lại I-sơ-ra-ên, <br/>Ðừng rao giảng những sứ điệp chống lại nhà I-sác.’ <br/>17.  Vì vậy CHÚA phán thế nầy, ‘Vợ ngươi sẽ trở thành một gái điếm trong thành; <br/>Các con trai và các con gái của ngươi sẽ bị giết bằng gươm; <br/>Sản nghiệp của ngươi sẽ bị căng dây để chia ra từng phần cho những kẻ khác; <br/>Còn bản thân ngươi, ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế, <br/>Và dân I-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày biệt xứ.’” <br/>
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[A-mốt]]
 
:* [[A-mốt]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 16:54, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Bản Dịch 1925

1. Nầy là điều mà Chúa Giê-hô-va khiến ta xem thấy: Nầy, Ngài làm nên những cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại; ấy là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. 2. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy tha thứ! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ. 3. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn về việc nầy. Đức Giê-hô-va phán rằng: Điều đó sẽ không xảy ra đâu.

4. Chúa Giê-hô-va cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa Giê-hô-va khiến lấy lửa mà chống trả. Lửa ấy thiêu nuốt vực lớn, đoạn hầu ăn nuốt đất. 5. Bấy giờ ta nói rằng: Hỡi Chúa Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài hãy thôi đi! Gia-cốp há có thể đứng được sao? vì nó là nhỏ. 6. Đức Giê-hô-va bèn ăn năn việc nầy. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Điều đó cũng sẽ không xảy đến.

7. Ngài bèn cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực. 8. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa. 9. Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am.

10. Bấy giờ, A-ma-xia, thầy tế lễ của Bê-tên, khiến nói cùng Giê-rô-bô-am là vua Y-sơ-ra-ên rằng: A-mốt tập lập nghịch cùng vua, ở giữa nhà Y-sơ-ra-ên; đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. 11. Thật vậy, nầy, A-mốt nói rằng: Giê-rô-bô-am sẽ chết bởi gươm, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình! 12. A-ma-xia nói cùng A-mốt rằng: Hỡi kẻ tiên kiến, khá đi khỏi đây. Hãy trốn trong đất Giu-đa, tại đó ăn bánh và nói tiên tri. 13. Nhưng chớ cứ nói tiên tri tại Bê-tên nữa; vì ấy là một nơi thánh của vua, và ấy là nhà vua.

14. A-mốt trả lời cho A-ma-xia rằng: Ta không phải là đấng tiên tri, cũng không phải con đấng tiên tri; nhưng ta là một kẻ chăn, sửa soạn những cây vả rừng. 15. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy ta từ sau bầy, và Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đi nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên ta. 16. Vả, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va: Ngươi nói rằng: Chớ nói tiên tri nghịch cùng Y-sơ-ra-ên, và đừng nhỏ lời xuống nghịch cùng nhà Y-sác. 17. Cho nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Vợ ngươi sẽ buông dâm trong thành; con trai và con gái ngươi sẽ ngã bởi gươm; đất ngươi sẽ bị chia bởi dây, còn ngươi, ngươi sẽ chết trong một đất ô uế, và Y-sơ-ra-ên chắc sẽ bị đày đi làm phu tù khỏi đất mình.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng Về Cào Cào, Lửa, và Dây Dọi
1. CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Ngài đang dựng nên cào cào trong khi cỏ bắt đầu mọc lại, sau khi cỏ đã được cắt để nộp cho vua.
2. Khi nhìn thấy chúng ăn sạch các cỏ cây trong xứ, tôi thưa,
“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài tha thứ, con van xin Ngài.
Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
Vì ông ấy quá nhỏ bé!”
3. CHÚA đổi ý về việc ấy.
CHÚA phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”
4. CHÚA Hằng Hữu đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, CHÚA Hằng Hữu gọi lửa đoán phạt từ trời giáng xuống. Lửa ấy làm khô biển cả và thiêu rụi đất liền.
5. Thấy thế tôi thưa,
“Lạy CHÚA Hằng Hữu, xin Ngài dừng lại, con van xin Ngài.
Làm sao Gia-cốp có thể đứng nổi?
Vì ông ấy quá nhỏ bé!”
6. CHÚA đổi ý về việc ấy.
CHÚA Hằng Hữu phán, “Ðiều đó sẽ không xảy ra.”
7. Ngài đã tỏ cho tôi thấy điều nầy: Này, Chúa đang đứng bên cạnh một bức tường đã được dùng dây dọi để làm chuẩn khi xây, lúc ấy trong tay Ngài đang cầm một dây dọi.
8. CHÚA hỏi tôi, “A-mốt, ngươi thấy gì?”
Tôi đáp, “Thưa một dây dọi.”
Bấy giờ CHÚA phán,
“Nầy, Ta sẽ treo một dây dọi để làm chuẩn ở giữa dân I-sơ-ra-ên của Ta;
Ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa.
9. Các nơi cao để thờ tự của I-sác sẽ trở nên tiêu điều vắng vẻ;
Các nơi thánh của I-sơ-ra-ên sẽ bị bỏ cho hoang vu;
Ta sẽ đứng dậy và dùng gươm chống lại nhà của Giê-rô-bô-am.”
A-mốt Bị Tố Cáo Với Vua
10. Bấy giờ A-ma-xi-a tư tế ở Bê-tên gởi báo cáo đến Giê-rô-bô-am vua của I-sơ-ra-ên và tố cáo rằng, “A-mốt đã âm mưu chống lại ngài ngay giữa nhà I-sơ-ra-ên. Ðất nước nầy không thể nào chịu nổi mọi lời ông ấy nói, 11. vì A-mốt đã nói rằng,
‘Giê-rô-bô-am sẽ bị giết bằng gươm,
Và I-sơ-ra-ên sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”
12. Sau đó A-ma-xi-a nói với A-mốt, “Hỡi nhà tiên kiến, ông hãy đi mau, ông hãy chạy qua đất Giu-đa để giữ mạng. Hãy đến đó kiếm ăn, và hãy đến đó nói tiên tri, 13. chứ đừng nói tiên tri ở Bê-tên nữa, vì nơi đây là thánh địa của vua, nơi đây là trung tâm thờ phượng của vương quốc.”
14. Bấy giờ A-mốt đáp với A-ma-xi-a, “Tôi không phải là một nhà tiên tri. Tôi cũng không là đồ đệ của một vị tiên tri nào, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy súc vật, một nông dân chăm sóc vườn sung, 15. nhưng CHÚA đã bắt lấy tôi trong khi tôi theo canh giữ đàn súc vật, và CHÚA đã phán với tôi, ‘Hãy đi, hãy nói tiên tri về dân I-sơ-ra-ên của Ta.’ 16. Vậy, bây giờ xin ông hãy nghe lời của CHÚA:
Ông bảo, ‘Ðừng nói tiên tri nghịch lại I-sơ-ra-ên,
Ðừng rao giảng những sứ điệp chống lại nhà I-sác.’
17. Vì vậy CHÚA phán thế nầy, ‘Vợ ngươi sẽ trở thành một gái điếm trong thành;
Các con trai và các con gái của ngươi sẽ bị giết bằng gươm;
Sản nghiệp của ngươi sẽ bị căng dây để chia ra từng phần cho những kẻ khác;
Còn bản thân ngươi, ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế,
Và dân I-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị lưu đày biệt xứ.’”

Tài Liệu