A-mốt: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 19:45, ngày 4 tháng 10 năm 2014 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “==Bản Dịch 1926== 1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2. Gái đồng trinh c…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1926

1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2. Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy.

3. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

4. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! 5. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.

6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được. 7. Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!

8. Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va. 9. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.

10. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng. 11. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. 12. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. 13. Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.

14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. 15. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

16. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc. 17. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

18. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. 19. Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm. 20. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao?

21. Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. 22. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi.

23. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. 24. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

25. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao? 26. Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. 27. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.

Bản Dịch 2011

Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên

1. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy. Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người: 2. “Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống; Nàng không đứng dậy được nữa; Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất, Không ai đỡ nàng lên.”

3. Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm, Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người, cho nhà I-sơ-ra-ên.”

4. Vì CHÚA phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên, “Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống; 5. Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba, Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”

6. Hãy tìm CHÚA thì các người sẽ sống; Nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép, Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.

7. Các người đã biến công lý ra ngải đắng, Và vứt bỏ lẽ công chính lăn lóc trên mặt đất.

8. Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang, Ðấng biến đổi tối ra sáng và biến ngày thành đêm, Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất, Danh Ngài là CHÚA. 9. Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong, Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.

10. Chúng thù ghét quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường, Chúng khinh khi những người dám nói lên sự thật.

11. Vì các người giày đạp những người nghèo và dùng hình thức thuế má cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ. Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó; Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.

12. Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng nề, Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường. 13. Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng, Vì đó là một thời khốn nạn.

14. Hãy tìm điều thiện và đừng tìm điều ác, để các người sẽ sống, Như vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói. 15. Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện; Hãy duy trì công lý ở chốn công đường, Biết đâu CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

16. Vậy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy, “Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường, Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố; Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’ Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc; Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.

17. Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than sẽ vang vọng, Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,” CHÚA phán.

Ngày của CHÚA Thật Ðen Tối

18. Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của CHÚA. Tại sao các người lại mong muốn ngày của CHÚA? Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa. 19. Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ, Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.

20. Há chẳng phải ngày của CHÚA là ngày đen tối và không sáng sủa, Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?

CHÚA Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức

21. “Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi; Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi. 22. Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay, Ta sẽ không nhận các của lễ ấy; Các của lễ cầu an bằng những con thú béo, Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.

23. Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi; Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi. 24. Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống, Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.

25. Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao? 26. Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi, Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình. 27. Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,” CHÚA, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Sách A-mốt.
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
  • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành