Khác biệt giữa các bản “A-mốt: Chương 5”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Update Ban Dich 2011)
Dòng 10: Dòng 10:
  
 
:4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 
:4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 +
 
:5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 
:5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 +
 
:6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
 
:6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
  
Dòng 16: Dòng 18:
  
 
:8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 
:8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 +
 
:9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
 
:9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
  
 
:10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 
:10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 +
 
:11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
 
:11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
  
 
:12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 
:12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 +
 
:13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
 
:13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
  
 
:14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 
:14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 +
 
:15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
 
:15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
  
 
:16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 
:16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 +
 
:17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
:17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  
Dòng 33: Dòng 40:
  
 
:18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 
:18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 +
 
:19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 
:19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 +
 
:20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
 
:20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
  
 
:21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 
:21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 +
 
:22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 
:22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 +
 
:23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 
:23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 +
 
:24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
 
:24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
  
Dòng 54: Dòng 66:
  
 
:Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 
:Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 +
 
:Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 
:Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 +
 
:Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
 
:Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
  
Dòng 60: Dòng 74:
  
 
:Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 
:Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 +
 
:Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
 
:Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
  
 
:Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 
:Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 +
 
:Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
 
:Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
  
 
:Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 
:Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 +
 
:Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
 
:Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
  
 
:Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 
:Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 +
 
:Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
 
:Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
  
 
:Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 
:Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 +
 
:Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
:Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  
Dòng 77: Dòng 96:
  
 
:“Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 
:“Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 +
 
:Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 
:Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 +
 
:Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
 
:Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
  
 
:Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 
:Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 +
 
:Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 
:Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 +
 
:Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 
:Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 +
 
:Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
 
:Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
  
Dòng 96: Dòng 120:
  
 
:4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 
:4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
 +
 
:5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 
:5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
 +
 
:6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bộc phát như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
 
:6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bộc phát như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
  
Dòng 102: Dòng 128:
  
 
:8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 
:8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
 +
 
:9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
 
:9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
  
 
:10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 
:10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
 +
 
:11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
 
:11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
 +
 
:12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 
:12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
 +
 
:13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
 
:13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
  
 
:14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 
:14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
 +
 
:15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
 
:15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
  
 
:16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 
:16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’  Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
 +
 
:17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
:17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  
Dòng 118: Dòng 150:
  
 
:18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 
:18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
 +
 
:19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 
:19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.  
 +
 
:20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
 
:20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
  
 
:21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 
:21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
 +
 
:22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 
:22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
 +
 
:23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 
:23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
 +
 
:24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
 
:24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
  
Dòng 129: Dòng 166:
  
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
 +
 
1.  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2.  Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy. 3.  Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.  
 
1.  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2.  Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy. 3.  Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.  
  
Dòng 146: Dòng 184:
  
 
25.  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao? 26.  Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. 27.  Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. <br/>
 
25.  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao? 26.  Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. 27.  Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. <br/>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên'''<br/>1Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy. <br/>Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người: <br/>2“Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống; <br/>Nàng không đứng dậy được nữa; <br/>Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất, <br/>Không ai đỡ nàng lên.” <br/>3Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, <br/>“Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm, <br/>Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người, cho nhà I-sơ-ra-ên.” <br/>4Vì CHÚA phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên, <br/>“Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống; <br/>5Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba, <br/>Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.” <br/>6Hãy tìm CHÚA thì các người sẽ sống; <br/>Nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép, <br/>Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được. <br/>7Các người đã biến công lý ra ngải đắng, <br/>vứt bỏ lẽ công chính lăn lóc trên mặt đất. <br/>8Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang, <br/>Ðấng biến đổi tối ra sáng và biến ngày thành đêm, <br/>Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất, <br/>Danh Ngài là CHÚA. <br/>9Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong, <br/>Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát. <br/>10Chúng thù ghét quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường, <br/>Chúng khinh khi những người dám nói lên sự thật. <br/>11Vì các người giày đạp những người nghèo và dùng hình thức thuế cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ. <br/>Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó; <br/>Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất. <br/>12Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng nề, <br/>Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường. <br/>13Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng, <br/>Vì đó là một thời khốn nạn. <br/>14Hãy tìm điều thiện và đừng tìm điều ác, để các người sẽ sống, <br/>Như vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói. <br/>15Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện; <br/>Hãy duy trì công lý ở chốn công đường, <br/>Biết đâu CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép. <br/>16Vậy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy, <br/>“Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường, <br/>Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố; <br/>Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’ <br/>Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc; <br/>Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương. <br/>17Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than sẽ vang vọng, <br/>Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,” CHÚA phán. <br/>'''Ngày của CHÚA Thật Ðen Tối'''<br/>18Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của CHÚA. <br/>Tại sao các người lại mong muốn ngày của CHÚA? <br/>Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa. <br/>19Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ, <br/>Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay. <br/>20.  Há chẳng phải ngày của CHÚA là ngày đen tối và không sáng sủa, <br/>Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao? <br/>'''CHÚA Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức'''<br/>21“Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi; <br/>Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi. <br/>22Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay, <br/>Ta sẽ không nhận các của lễ ấy; <br/>Các của lễ cầu an bằng những con thú béo, <br/>Ta sẽ không ngó ngàng gì tới. <br/>23Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi; <br/>Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi. <br/>24Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống, <br/>Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng. <br/>25Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, <br/>Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao? <br/>26Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi, <br/>Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình. <br/>27Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,” <br/>CHÚA, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy. <br/>
+
'''Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên'''
 +
 
 +
1 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy.
 +
 
 +
Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người:
 +
 
 +
2 “Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống;
 +
 
 +
Nàng không đứng dậy được nữa;
 +
 
 +
Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất,
 +
 
 +
Không ai đỡ nàng lên.”
 +
 
 +
3 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,
 +
 
 +
“Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm,
 +
 
 +
Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người cho nhà I-sơ-ra-ên.”
 +
 
 +
4 Vì CHÚA phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên,
 +
 
 +
“Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống;
 +
 
 +
5 Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba,
 +
 
 +
Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”
 +
 
 +
6 Hãy tìm CHÚA thì các người sẽ sống;
 +
 
 +
Nếu không Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép,
 +
 
 +
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.
 +
 
 +
7 Các người đã biến công lý ra ngải đắng,
 +
 
 +
ném lẽ công chính xuống đất.
 +
 
 +
8 Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang,
 +
 
 +
Ðấng đổi tối ra sáng và khiến ngày thành đêm,
 +
 
 +
Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất,
 +
 
 +
Danh Ngài là CHÚA.
 +
 
 +
9 Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong,
 +
 
 +
Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.
 +
 
 +
10 Chúng ghét cay quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường,  
 +
 
 +
Chúng ghét đắng những người dám nói lên sự thật.
 +
 
 +
11 Vì các người giày đạp những người nghèo và đánh thuế cao để cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ.
 +
 
 +
Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó;
 +
 
 +
Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.
 +
 
 +
12 Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng,
 +
 
 +
Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường.
 +
 
 +
13 Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng,
 +
 
 +
Vì đó là một thời khốn nạn.
 +
 
 +
14 Hãy tìm điều thiện và chớ tìm điều ác, để các người sẽ sống,
 +
 
 +
Như vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói.
 +
 
 +
15 Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;
 +
 
 +
Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,
 +
 
 +
Biết đâu CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.
 +
 
 +
16 Vậy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy,
 +
 
 +
“Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường,
 +
 
 +
Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố;
 +
 
 +
Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’
 +
 
 +
Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc;
 +
 
 +
Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.
 +
 
 +
17 Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than vang vọng,
 +
 
 +
Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,”
 +
 
 +
CHÚA phán.
 +
 
 +
'''Ngày của CHÚA Thật Ðen Tối'''
 +
 
 +
18 Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của CHÚA.
 +
 
 +
Tại sao các người lại mong muốn ngày của CHÚA?
 +
 
 +
Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa.
 +
 
 +
19 Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ,
 +
 
 +
Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.
 +
 
 +
20 Chẳng phải ngày của CHÚA là ngày đen tối và không sáng sủa,
 +
 
 +
Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?
 +
 
 +
'''CHÚA Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức'''
 +
 
 +
21 “Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi;
 +
 
 +
Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi.
 +
 
 +
22 Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay,
 +
 
 +
Ta sẽ không nhận các của lễ ấy;
 +
 
 +
Các của lễ cầu an bằng những con thú béo,
 +
 
 +
Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.
 +
 
 +
23 Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi;
 +
 
 +
Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi.
 +
 
 +
24 Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống,
 +
 
 +
Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.
 +
 
 +
25 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,
 +
 
 +
Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?
 +
 
 +
26 Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi,
 +
 
 +
Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình.
 +
 
 +
27 Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,”
 +
 
 +
CHÚA, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
 
:* [[A-mốt]]
 
:* [[A-mốt]]
 +
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 21:48, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

Lời tiên báo Y-sơ-ra-ên sụp đổ
1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Đây là lời của bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi:
2. “Trinh nữ của Y-sơ-ra-ên đã ngã gục! Nàng sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa; nàng nằm xuống bị ruồng bỏ nơi xứ của mình, không ai đỡ nàng dậy nữa.”
3. Vì Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Thành nào xuất một nghìn quân, sẽ chỉ còn một trăm; thành nào xuất một trăm quân, sẽ chỉ còn mười người.”
4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
7. Các ngươi biến công lý thành cay đắng, và đặt sự công chính vào yên nghỉ trong lòng đất!
8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’ Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Ngày của Đức Giê-hô-va
18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.
20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
25. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ cho Ta trong bốn mươi năm nơi hoang mạc không? 26. Các ngươi lại khiêng Si-kút, vua của mình, và Ki-giun, thần của mình, là ngôi sao của các thần của các ngươi, mà các ngươi đã làm cho mình. 27. Vì vậy, Ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa-mách.” Đức Giê-hô-va phán vậy, Danh Ngài là Đức Chúa Trời của các đạo quân.

Bản Dịch Đại Chúng

Lời tiên báo Y-sơ-ra-ên sụp đổ
Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Đây là lời của bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi:
“Trinh nữ của Y-sơ-ra-ên đã ngã gục! Nàng sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa; nàng nằm xuống bị ruồng bỏ nơi xứ của mình, không ai đỡ nàng dậy nữa.”
Vì Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Thành nào xuất một nghìn quân, sẽ chỉ còn một trăm; thành nào xuất một trăm quân, sẽ chỉ còn mười người.”
Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bùng lên như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
Các ngươi biến công lý thành cay đắng, và đặt sự công chính vào yên nghỉ trong lòng đất!
Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’ Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
Ngày của Đức Giê-hô-va
“Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.
Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ cho Ta trong bốn mươi năm nơi hoang mạc không? 26. Các ngươi lại khiêng Si-kút, vua của mình, và Ki-giun, thần của mình, là ngôi sao của các thần của các ngươi, mà các ngươi đã làm cho mình. 27. Vì vậy, Ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa-mách.” Đức Giê-hô-va phán vậy, Danh Ngài là Đức Chúa Trời của các đạo quân.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Đây là lời của bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi:
2. “Trinh nữ của Y-sơ-ra-ên đã ngã gục! Nàng sẽ không bao giờ trỗi dậy nữa; nàng nằm xuống bị ruồng bỏ nơi xứ của mình, không ai đỡ nàng dậy nữa.”
3. Vì Chúa Giê-hô-va phán: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Thành nào xuất một nghìn quân, sẽ chỉ còn một trăm; thành nào xuất một trăm quân, sẽ chỉ còn mười người.”
4. Vì vậy Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên: “Hãy tìm kiếm Ta và sống!
5. Đừng tìm kiếm Bê-tên, đừng vào Ghinh-ganh, đừng vượt qua Bê-e Sê-ba; bởi vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị bắt lưu đày, và Bê-tên sẽ không còn gì nữa.”
6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và sống; nếu không Ngài sẽ bộc phát như một đám cháy trong nhà Giô-sép, thiêu hủy nó, và không ai tại Bê-tên dập tắt được.
7. Các ngươi biến công lý thành cay đắng, và đem sự công chính vào nơi yên nghỉ trong lòng đất!
8. Ngài đã dựng nên những chòm sao Rua và sao Lập Hộ; Ngài biến bóng của sự chết thành ban mai; làm ban ngày ra tối như ban đêm; Ngài gọi nước của biển và rót chúng ra trên mặt đất; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va.
9. Ngài tuôn đổ sự hủy diệt xuống kẻ mạnh, và sự cuồng nộ đến những đồn lũy.
10. Chúng ghét người khiển trách nơi cổng thành, và chúng ghê tởm người dám nói ra sự thật.
11. Cho nên, bởi vì các ngươi hiếp đáp người nghèo, và thu thuế lúa từ người nghèo; dù cho các ngươi đã xây những ngôi nhà bằng đá khối, nhưng các ngươi sẽ không ở tại những nơi đó; các ngươi đã trồng những vườn nho xinh đẹp, nhưng các ngươi sẽ không uống rượu từ những nơi đó.
12. Vì Ta biết tội ác của các ngươi là bao nhiêu lần, tội lỗi của các ngươi lớn là bao nhiêu; các ngươi áp bức người công chính, nhận hối lộ, chuyển công lý khỏi người nghèo tại cổng thành.
13. Vì vậy, trong thời như thế người khôn ngoan sẽ làm thinh, bởi vì đó là thời gian ác.
14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy.
15. Hãy ghét điều dữ mà yêu mến điều lành; hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!
16. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy: “Trong mọi con đường, người ta sẽ than khóc; và trong mọi xa lộ, người ta sẽ nói rằng: ‘Than ôi! Than ôi!’ Người ta sẽ gọi các nông dân đến để than van, cùng những người khóc thuê đến để khóc than.
17. Trong tất cả các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than bởi vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ngày của Đức Giê-hô-va

18. “Khốn cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Bởi vì có gì tốt trong ngày của Đức Giê-hô-va cho các ngươi? Đó là tối tăm chứ không phải là tươi sáng.
19. Giống như một người chạy trốn sư tử, và người đó lại gặp gấu; hay khi người bước vào nhà, dựa tay trên vách, thì người đó bị rắn cắn.
20. Không phải ngày của Đức Giê-hô-va là tối tăm, và không có ánh sáng hay sao? Không phải là ngày đen mịt, không có sự sáng trong đó hay sao?
21. Ta chán ghét, Ta kinh tởm những kỳ lễ của các ngươi; và Ta không ưa thích mùi hương từ những thánh lễ của các ngươi.
22. Dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và những tế lễ chay của các ngươi cho Ta, Ta sẽ không nhận; Ta cũng không đoái xem những con vật mập béo trong tế lễ bình an của các ngươi.
23. Hãy dẹp bỏ tiếng ồn ào từ những bài ca của các ngươi khỏi Ta! Bởi vì Ta sẽ không nghe tiếng đàn dây của các ngươi nữa.
24. Nhưng hãy để công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như một dòng suối cuồn cuộn.
25. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ cho Ta trong bốn mươi năm nơi hoang mạc không? 26. Các ngươi đã khiêng Si-kút, vua của mình, và Ki-giun, thần của mình, là ngôi sao của các thần của các ngươi, mà các ngươi đã làm cho mình. 27. Vì vậy, Ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua xa hơn Đa-mách.” Đức Giê-hô-va phán vậy, Danh Ngài là Đức Chúa Trời của các đạo quân.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là bài ca thương mà ta sẽ làm về các ngươi! 2. Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã ngã xuống, sẽ không dậy nữa; nó đã bị ném bỏ trên đất nó, mà không ai đỡ dậy. 3. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thành nào ra một ngàn quân, chỉ còn có một trăm; thành nào dấy lên một trăm người, chỉ còn có mười người trong nhà Y-sơ-ra-ên sót lại.

4. Đức Giê-hô-va phán cùng nhà Y-sơ-ra-ên như vầy: Hãy tìm kiếm ta, thì các ngươi sẽ sống! 5. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ghinh-ganh, đừng đi đến Bê-e-Sê-ba. Vì Ghinh-ganh sẽ bị đày, Bê-tên sẽ trở nên một nơi đổ nát.

6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, thì các ngươi sẽ sống; bằng chẳng vậy, Ngài sẽ như một ngọn lửa thiêu đốt hừng lên trong nhà Giô-sép, ở Bê-tên không ai có thể tắt được. 7. Các ngươi đổi sự ngay thẳng ra ngải cứu, và ném sự công bình xuống đất!

8. Hãy tìm Đấng đã dựng nên những sao Rua và sao Cày; đổi bóng tối tăm ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm thẳm, gọi nước biển mà đổ nó ra trên mặt đất: danh Ngài là Giê-hô-va. 9. Ấy chính Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, đến nỗi sự hủy hoại đến trên đồn lũy.

10. Chúng nó ghét người trách móc nơi cửa thành, và gớm ghiếc kể nói ngay thẳng. 11. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vậy nên những nhà bằng đá vuông nầy mà các ngươi đã xây nên, các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt, nhưng sẽ không uống rượu nó. 12. Vì ta biết tội ác các ngươi nhiều là bao nhiêu, tội lỗi các ngươi lớn là bao nhiêu, các ngươi là kẻ hiếp đáp người công bình, nhận lấy của hối lộ, ở nơi cửa thành làm cong lẽ thẳng của những kẻ nghèo. 13. Bởi đó cho nên, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh; vì là thời khốn nạn.

14. Hãy tìm điều lành và đừng tìm đều dữ, hầu cho các ngươi được sống, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy. 15. Hãy ghét điều dữ mà ưa điều lành; hãy lập sự công bình nơi cửa thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ra ơn cho những kẻ còn sót lại của Giô-sép!

16. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán như vầy: Trong mọi nơi phố trợ, người ta sẽ than khóc; trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng: Hỡi ôi! Hỡi ôi! Người ta sẽ mời kẻ cày ruộng đến thảm sầu, và những kẻ giỏi than van đến kêu khóc. 17. Trong các vườn nho vang tiếng khóc than, vì ta sẽ qua giữa ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.

18. Khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va! Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Ấy là ngày tối tăm, không phải là ngày ánh sáng. 19. Ví như một người tránh khỏi sư tử, lại gặp con gấu; hay là như kẻ vào trong nhà, dựa tay trên vách, bị rắn cắn nhằm. 20. Ngày của Đức Giê-hô-va há chẳng phải tối tăm, không sáng láng, và mù mịt, không chói lói hay sao? 21. Ta ghét; ta khinh dể những kỳ lễ của các ngươi; ta không đẹp lòng về những hội trọng thể của các ngươi đâu. 22. Dầu các ngươi dâng những của lễ thiêu và của lễ chay cho ta, ta sẽ không nhận lấy; ta chẳng đoái xem những con thú mập về của lễ thù ân các ngươi. 23. Hãy làm cho tiếng của bài hát các ngươi xa khỏi ta! Ta không khứng nghe tiếng đàn cầm của các ngươi. 24. Thà hãy làm cho sự chánh trực chảy xuống như nước, và sự công bình như sông lớn cuồn cuộn.

25. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi há chẳng từng dâng hi sinh và của lễ chay cho ta trong bốn mươi năm nơi đồng vắng sao? 26. Trái lại, các ngươi đã khiêng nhà tạm của vua mình, khám của thần tượng mình, và ngôi sao của thần các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. 27. Vậy nên, ta sẽ làm cho các ngươi bị đày qua làm phu tù bên kia Đa-mách, Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân.

Bản Dịch 2011

Than Khóc vì Tội của I-sơ-ra-ên

1 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp nầy.

Ðây là bài ai ca tôi làm riêng cho các người:

2 “Nàng trinh nữ của I-sơ-ra-ên đã ngã xuống;

Nàng không đứng dậy được nữa;

Nàng bị ngã khuỵu trên mặt đất,

Không ai đỡ nàng lên.”

3 Vì CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Thành nào đem một ngàn quân ra trận sẽ còn lại một trăm,

Thành nào đem một trăm quân ra trận sẽ còn lại mười người cho nhà I-sơ-ra-ên.”

4 Vì CHÚA phán thế nầy về nhà I-sơ-ra-ên,

“Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ sống;

5 Nhưng chớ tìm đến Bê-tên, chớ đi vào Ghinh-ganh, và chớ lặn lội về Bê-e Sê-ba,

Vì dân Ghinh-ganh sẽ bị đem đi lưu đày, và Bê-tên sẽ trở thành nơi hoang địa.”

6 Hãy tìm CHÚA thì các người sẽ sống;

Nếu không Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên trong nhà Giô-sép,

Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi Bê-tên, và không ai dập tắt nó được.

7 Các người đã biến công lý ra ngải đắng,

Và ném lẽ công chính xuống đất.

8 Ðấng dựng nên chòm sao Kim Ngưu và chòm sao Thiên Lang,

Ðấng đổi tối ra sáng và khiến ngày thành đêm,

Ðấng đã kêu nước biển và bảo phải làm mưa tưới trên mặt đất,

Danh Ngài là CHÚA.

9 Ngài làm cho kẻ có quyền thế phải bị diệt vong,

Và biến các thành trì kiên cố ra điêu tàn đổ nát.

10 Chúng ghét cay quan tòa nào xét xử công minh ở chốn công đường,

Chúng ghét đắng những người dám nói lên sự thật.

11 Vì các người giày đạp những người nghèo và đánh thuế cao để cướp đi số lúa gạo ít ỏi của họ.

Tuy các người đã dùng những viên đá đã đục sẵn để xây các dinh thự nguy nga cho mình, nhưng các người sẽ không được ở trong các dinh thự đó;

Còn những vườn nho tốt tươi mà các người đã khổ công trồng tỉa, các người sẽ không được uống rượu nho do chúng sản xuất.

12 Vì tôi biết rõ các người đã phạm quá nhiều tội lỗi, và tội các người quả là quá nặng,

Nào áp bức người ngay lành, nào nhận của hối lộ, nào tước đoạt công lý của người nghèo ở chốn công đường.

13 Vì vậy trong thời buổi như thế người khôn ngoan giữ miệng mình im lặng,

Vì đó là một thời khốn nạn.

14 Hãy tìm điều thiện và chớ tìm điều ác, để các người sẽ sống,

Như vậy CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ ở với các người, y như lời các người đã nói.

15 Hãy ghét điều ác và tìm điều thiện;

Hãy duy trì công lý ở chốn công đường,

Biết đâu CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, sẽ dủ lòng thương xót những kẻ còn sót lại của Giô-sép.

16 Vậy, CHÚA, Ðức Chúa Trời của các đạo quân, là Chúa, phán thế nầy,

“Rồi đây sẽ có tiếng khóc than ở khắp các quảng trường,

Tiếng kêu la đau khổ sẽ vang đầy các đường phố;

Ðâu đâu cũng sẽ nghe chúng nói, ‘Than ôi! Than ôi!’

Rồi chúng sẽ gọi các nông dân đến để cùng nhau than khóc;

Chúng sẽ mời những kẻ chuyên hát các điệu ai ca đến để giúp bộc lộ nỗi đau thương.

17 Trong mọi vườn nho, tiếng khóc than vang vọng,

Vì Ta sẽ đi qua giữa ngươi,”

CHÚA phán.

Ngày của CHÚA Thật Ðen Tối

18 Khốn cho các người, những ai mong muốn ngày của CHÚA.

Tại sao các người lại mong muốn ngày của CHÚA?

Ðó là ngày đen tối chứ không phải ngày sáng sủa.

19 Giống như một người chạy trốn sư tử mà gặp nhằm gấu dữ,

Hoặc vào nhà, vịn tay vào tường, và bị rắn độc ở kẽ đá trong tường cắn vào tay.

20 Chẳng phải ngày của CHÚA là ngày đen tối và không sáng sủa,

Một ngày mù mịt và không tươi sáng sao?

CHÚA Không Hài Lòng về Sự Thờ Phượng Chỉ Bằng Hình Thức

21 “Ta ghét, Ta khinh những ngày lễ của các ngươi;

Ta không vui chút nào về những kỳ đại hội trọng thể của các ngươi.

22 Dù các ngươi dâng lên Ta các của lễ thiêu và các của lễ chay,

Ta sẽ không nhận các của lễ ấy;

Các của lễ cầu an bằng những con thú béo,

Ta sẽ không ngó ngàng gì tới.

23 Hãy cất đi khỏi Ta tiếng ồn ào của những bài thánh ca ngươi ca ngợi;

Ta không muốn nghe những tiếng nhạc của ngươi.

24 Nhưng hãy để công lý tuôn tràn như nước trên ngàn đổ xuống,

Và hãy để công chính láng lai như dòng suối chảy mãi không ngừng.

25 Hỡi nhà I-sơ-ra-ên,

Chẳng phải các ngươi đã dâng lên Ta các thú vật hiến tế và các của lễ suốt bốn mươi năm trong đồng hoang sao?

26 Nhưng thật ra trong lòng các ngươi chỉ ấp ủ đến cái lều có tượng Thần Mô-lốc của các ngươi,

Và hình tượng của Ki-un thần tinh tú của các ngươi mà các ngươi đã tự tạo cho mình.

27 Vì thế Ta sẽ bắt các ngươi bị lưu đày ở những nơi xa hơn Ða-mách,”

CHÚA, danh Ngài là Ðức Chúa Trời của các đạo quân, phán vậy.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu