Khác biệt giữa các bản “A-mốt: Chương 4”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch 1925==
 
1.  Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng uống! 2.  Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. 3.  Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.  
 
1.  Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng uống! 2.  Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. 3.  Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.  
  
Dòng 18: Dòng 18:
 
'''Lên Án Các Mệnh Phụ Quyền Thế ở Sa-ma-ri'''<br/>1.  Hãy nghe sứ điệp nầy, hỡi các ngươi, những bò cái của Ba-san đang ở trên núi của Sa-ma-ri, <br/>Những kẻ áp bức những người nghèo, những kẻ đàn áp những người cùng khốn, <br/>Những kẻ đã nói với chồng của chúng rằng, “Ðem rượu đến để chúng ta uống với nhau.” <br/>2.  CHÚA Hằng Hữu đã lấy đức thánh khiết của Ngài thề rằng, <br/>“Này, các ngươi sẽ thấy những ngày người ta dùng móc sắt lôi các ngươi đi, <br/>Những người cuối cùng của các ngươi sẽ bị các móc nhọn như lưỡi câu kéo đi làm tù binh. <br/>3.  Một số các ngươi sẽ chui qua các lỗ hổng của tường thành cắm đầu chạy trốn, <br/>Các ngươi sẽ bị tống ra khỏi lâu đài của mình,” CHÚA phán. <br/>'''I-sơ-ra-ên Cậy Vào Ảo Tưởng Giữ Các Lễ Nghi Tôn Giáo và Bị Phạt'''<br/>4.  “Hãy đến Bê-tên và phạm tội, <br/>Hãy đến Ghinh-ganh và phạm tội thêm. <br/>Mỗi buổi sáng, hãy đem các của lễ thiêu của các ngươi đến dâng; <br/>Mỗi ba ngày, hãy mang các của dâng một phần mười của các ngươi đến hiến. <br/>5.  Hãy tiếp tục dâng lễ tạ ơn bằng bánh có men, <br/>Hãy rao báo cho mọi người đem đến dâng các của lễ lạc ý. <br/>Hỡi dân I-sơ-ra-ên, cứ công bố cho mọi người làm như thế đi, <br/>Vì đó là những gì các ngươi thích làm,” CHÚA Hằng Hữu phán. <br/>6.  “Dù Ta đã để cho các ngươi phải đói nhăn răng trong mọi thành của các ngươi, <br/>Và thiếu bánh trong mỗi phố của các ngươi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>7.  “Ba tháng trước mùa gặt, Ta đã giữ trời lại để mưa không rơi xuống đất; <br/>Ta đã cho mưa xuống thành nầy mà không cho mưa xuống thành kia; <br/>Cánh đồng nầy Ta đã cho mưa sa nhuần gội, <br/>Cánh đồng kia đã phải khô héo vì thiếu mưa. <br/>8.  Dân hai ba thành đã lảo đảo đến một thành tìm nước uống, nhưng không có nước để uống cho đã khát, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>9.  “Ta đã đánh các ngươi, khiến ruộng rẫy và vườn nho của các ngươi bị bịnh tàn rụi và nấm mốc, <br/>Khiến cào cào cắn phá các cây vả và các cây ô-liu của các ngươi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>10.  “Ta đã sai các tai họa như các tai họa ở Ai-cập đến giữa các ngươi, <br/>Các trai tráng của các ngươi đã bị gươm ngã chết, <br/>Các ngựa chiến của các ngươi đã bị bắt đem đi. <br/>Ta đã làm cho mùi hôi thối quanh các lều trại của các ngươi bốc lên ngập mũi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>11.  “Ta đã lật đổ các thành của các ngươi như Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra; <br/>Các ngươi đã giống như một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa đang cháy, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>12.  “Vậy, hỡi I-sơ-ra-ên, đó là những điều Ta sẽ làm cho ngươi, <br/>Và bởi vì Ta sẽ làm như thế cho ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, khá chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Trời của ngươi.” <br/>13.  Vì này, <br/>Ðấng dựng nên núi non, <br/>Ðấng tạo thành gió bão, <br/>Ðấng bày tỏ ý định của Ngài cho phàm nhân, <br/>Ðấng biến ban mai thành đêm tối, <br/>Ðấng giẫm chân trên các nơi cao của địa cầu, <br/>Ðức Chúa Trời của các đạo quân, <br/>Danh Ngài là CHÚA. <br/>
 
'''Lên Án Các Mệnh Phụ Quyền Thế ở Sa-ma-ri'''<br/>1.  Hãy nghe sứ điệp nầy, hỡi các ngươi, những bò cái của Ba-san đang ở trên núi của Sa-ma-ri, <br/>Những kẻ áp bức những người nghèo, những kẻ đàn áp những người cùng khốn, <br/>Những kẻ đã nói với chồng của chúng rằng, “Ðem rượu đến để chúng ta uống với nhau.” <br/>2.  CHÚA Hằng Hữu đã lấy đức thánh khiết của Ngài thề rằng, <br/>“Này, các ngươi sẽ thấy những ngày người ta dùng móc sắt lôi các ngươi đi, <br/>Những người cuối cùng của các ngươi sẽ bị các móc nhọn như lưỡi câu kéo đi làm tù binh. <br/>3.  Một số các ngươi sẽ chui qua các lỗ hổng của tường thành cắm đầu chạy trốn, <br/>Các ngươi sẽ bị tống ra khỏi lâu đài của mình,” CHÚA phán. <br/>'''I-sơ-ra-ên Cậy Vào Ảo Tưởng Giữ Các Lễ Nghi Tôn Giáo và Bị Phạt'''<br/>4.  “Hãy đến Bê-tên và phạm tội, <br/>Hãy đến Ghinh-ganh và phạm tội thêm. <br/>Mỗi buổi sáng, hãy đem các của lễ thiêu của các ngươi đến dâng; <br/>Mỗi ba ngày, hãy mang các của dâng một phần mười của các ngươi đến hiến. <br/>5.  Hãy tiếp tục dâng lễ tạ ơn bằng bánh có men, <br/>Hãy rao báo cho mọi người đem đến dâng các của lễ lạc ý. <br/>Hỡi dân I-sơ-ra-ên, cứ công bố cho mọi người làm như thế đi, <br/>Vì đó là những gì các ngươi thích làm,” CHÚA Hằng Hữu phán. <br/>6.  “Dù Ta đã để cho các ngươi phải đói nhăn răng trong mọi thành của các ngươi, <br/>Và thiếu bánh trong mỗi phố của các ngươi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>7.  “Ba tháng trước mùa gặt, Ta đã giữ trời lại để mưa không rơi xuống đất; <br/>Ta đã cho mưa xuống thành nầy mà không cho mưa xuống thành kia; <br/>Cánh đồng nầy Ta đã cho mưa sa nhuần gội, <br/>Cánh đồng kia đã phải khô héo vì thiếu mưa. <br/>8.  Dân hai ba thành đã lảo đảo đến một thành tìm nước uống, nhưng không có nước để uống cho đã khát, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>9.  “Ta đã đánh các ngươi, khiến ruộng rẫy và vườn nho của các ngươi bị bịnh tàn rụi và nấm mốc, <br/>Khiến cào cào cắn phá các cây vả và các cây ô-liu của các ngươi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>10.  “Ta đã sai các tai họa như các tai họa ở Ai-cập đến giữa các ngươi, <br/>Các trai tráng của các ngươi đã bị gươm ngã chết, <br/>Các ngựa chiến của các ngươi đã bị bắt đem đi. <br/>Ta đã làm cho mùi hôi thối quanh các lều trại của các ngươi bốc lên ngập mũi, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>11.  “Ta đã lật đổ các thành của các ngươi như Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra; <br/>Các ngươi đã giống như một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa đang cháy, <br/>Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán. <br/>12.  “Vậy, hỡi I-sơ-ra-ên, đó là những điều Ta sẽ làm cho ngươi, <br/>Và bởi vì Ta sẽ làm như thế cho ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, khá chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Trời của ngươi.” <br/>13.  Vì này, <br/>Ðấng dựng nên núi non, <br/>Ðấng tạo thành gió bão, <br/>Ðấng bày tỏ ý định của Ngài cho phàm nhân, <br/>Ðấng biến ban mai thành đêm tối, <br/>Ðấng giẫm chân trên các nơi cao của địa cầu, <br/>Ðức Chúa Trời của các đạo quân, <br/>Danh Ngài là CHÚA. <br/>
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[A-mốt]]
 
:* [[A-mốt]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 16:54, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Bản Dịch 1925

1. Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Sa-ma-ri; hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng chúa chúng nó rằng: Hãy đem đến, chúng ta cùng uống! 2. Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: Nầy, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. 3. Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sứt mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy.

4. Hãy đi đến Bê-tên, và phạm tội; hãy đi đến Ghinh-ganh, và phạm tội thêm! Mỗi buổi sáng hãy đem của lễ mình đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi! 5. Hãy đốt của lễ thù ân có men; hãy rao ra những của lễ lạc hiến; hãy làm cho thiên hạ biết; hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

6. Còn như ta, ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy các ngươi cũng không trở lại cùng ta! 7. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong ba tháng trước mùa gặt; ta đã mưa trên thành nầy và không mưa trên thành khác. Ruộng nầy đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuần tưới thì khô héo. 8. Dường ấy, người trong hai hoặc ba thành đi đến một thành đặng uống nước, mà không tìm được cho đỡ khát. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

9. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-li-ve của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

10. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi, cũng như trong Ê-díp-tô. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

11. Ta đã lật đổ giữa các ngươi, như Đức Chúa Trời đã lập đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.

12. Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy; hỡi Y-sơ-ra-ên, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.

13. Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm, và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.

Bản Dịch 2011

Lên Án Các Mệnh Phụ Quyền Thế ở Sa-ma-ri
1. Hãy nghe sứ điệp nầy, hỡi các ngươi, những bò cái của Ba-san đang ở trên núi của Sa-ma-ri,
Những kẻ áp bức những người nghèo, những kẻ đàn áp những người cùng khốn,
Những kẻ đã nói với chồng của chúng rằng, “Ðem rượu đến để chúng ta uống với nhau.”
2. CHÚA Hằng Hữu đã lấy đức thánh khiết của Ngài thề rằng,
“Này, các ngươi sẽ thấy những ngày người ta dùng móc sắt lôi các ngươi đi,
Những người cuối cùng của các ngươi sẽ bị các móc nhọn như lưỡi câu kéo đi làm tù binh.
3. Một số các ngươi sẽ chui qua các lỗ hổng của tường thành cắm đầu chạy trốn,
Các ngươi sẽ bị tống ra khỏi lâu đài của mình,” CHÚA phán.
I-sơ-ra-ên Cậy Vào Ảo Tưởng Giữ Các Lễ Nghi Tôn Giáo và Bị Phạt
4. “Hãy đến Bê-tên và phạm tội,
Hãy đến Ghinh-ganh và phạm tội thêm.
Mỗi buổi sáng, hãy đem các của lễ thiêu của các ngươi đến dâng;
Mỗi ba ngày, hãy mang các của dâng một phần mười của các ngươi đến hiến.
5. Hãy tiếp tục dâng lễ tạ ơn bằng bánh có men,
Hãy rao báo cho mọi người đem đến dâng các của lễ lạc ý.
Hỡi dân I-sơ-ra-ên, cứ công bố cho mọi người làm như thế đi,
Vì đó là những gì các ngươi thích làm,” CHÚA Hằng Hữu phán.
6. “Dù Ta đã để cho các ngươi phải đói nhăn răng trong mọi thành của các ngươi,
Và thiếu bánh trong mỗi phố của các ngươi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.
7. “Ba tháng trước mùa gặt, Ta đã giữ trời lại để mưa không rơi xuống đất;
Ta đã cho mưa xuống thành nầy mà không cho mưa xuống thành kia;
Cánh đồng nầy Ta đã cho mưa sa nhuần gội,
Cánh đồng kia đã phải khô héo vì thiếu mưa.
8. Dân hai ba thành đã lảo đảo đến một thành tìm nước uống, nhưng không có nước để uống cho đã khát,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.
9. “Ta đã đánh các ngươi, khiến ruộng rẫy và vườn nho của các ngươi bị bịnh tàn rụi và nấm mốc,
Khiến cào cào cắn phá các cây vả và các cây ô-liu của các ngươi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.
10. “Ta đã sai các tai họa như các tai họa ở Ai-cập đến giữa các ngươi,
Các trai tráng của các ngươi đã bị gươm ngã chết,
Các ngựa chiến của các ngươi đã bị bắt đem đi.
Ta đã làm cho mùi hôi thối quanh các lều trại của các ngươi bốc lên ngập mũi,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.
11. “Ta đã lật đổ các thành của các ngươi như Ðức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-ra;
Các ngươi đã giống như một thanh củi được rút ra khỏi đống lửa đang cháy,
Thế mà các ngươi vẫn không chịu quay về với Ta,” CHÚA phán.
12. “Vậy, hỡi I-sơ-ra-ên, đó là những điều Ta sẽ làm cho ngươi,
Và bởi vì Ta sẽ làm như thế cho ngươi, hỡi I-sơ-ra-ên, khá chuẩn bị để gặp Ðức Chúa Trời của ngươi.”
13. Vì này,
Ðấng dựng nên núi non,
Ðấng tạo thành gió bão,
Ðấng bày tỏ ý định của Ngài cho phàm nhân,
Ðấng biến ban mai thành đêm tối,
Ðấng giẫm chân trên các nơi cao của địa cầu,
Ðức Chúa Trời của các đạo quân,
Danh Ngài là CHÚA.

Tài Liệu