A-mốt: Chương 3

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Án phạt cho Y-sơ-ra-ên

1. Hỡi các con trai Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe lời nầy - là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập - rằng:
2. Ta biết chỉ một mình các ngươi trong tất cả các gia tộc trên đất; vì vậy Ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi.
3. Không phải hai người cùng đi với nhau, trừ khi họ đã đồng ý hay sao?
4. Khi sư tử không bắt được mồi, nó có gầm vang trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì, nó có thét lên trong hang chăng?
5. Có thể nào chim sa vào lưới giăng trên đất, khi không có bẫy gài nó? Lưới có bật lên khỏi đất, khi không bắt được gì cả sao?
6. Khi kèn thổi trong thành, dân chúng không lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không hành động hay sao?
7. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va không làm điều gì, trừ khi Ngài bày tỏ sự kín nhiệm của Ngài cho các đầy tớ của Ngài - là các tiên tri.
8. Khi sư tử gầm thét, ai mà không sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán, ai mà chẳng nói tiên tri?
9. Hãy công bố trong các đền đài tại Ách-đốt, và trong các đền đài trong đất Ai Cập - Hãy nói rằng: “Hãy hội họp trên các núi của Sa-ma-ri. Hãy nhìn những hỗn loạn lớn lao tại đó, và những áp bức diễn ra giữa nơi đó”
10. Đức Giê-hô-va phán: “Bởi vì chúng không biết làm điều công chính; chúng đang chất đầy trong các đền đài của mình đồ cướp đoạt và bạo lực.”
11. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán: “Kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy; nó sẽ hủy diệt sức mạnh của ngươi và cướp phá những đền đài của ngươi.”
12. Đức Giê-hô-va phán: “Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân, hay một miếng của lỗ tai, khỏi miệng sư tử, thì các con trai của Y-sơ-ra-ên, là những người đang ở tại Sa-ma-ri, chỉ được thoát ra với một góc của cái giường và một cạnh của cái trường kỷ..
13. Chúa Giê-hô-va - Đức Chúa Trời của các đạo quân - phán: Hãy lắng nghe và làm chứng chống lại nhà Gia-cốp.
14. Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi của chúng, Ta cũng sẽ phá hủy những bàn thờ của Bê-tên; các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.
15. Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy cung điện mùa đông và cung điện mùa hạ; những đền bằng ngà sẽ bị tàn phá và những đại sảnh sẽ bị hủy diệt,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch Đại Chúng

Án phạt cho Y-sơ-ra-ên

Hỡi các con trai Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe lời nầy - là lời mà Đức Giê-hô-va đã phán chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập - rằng:
Ta biết chỉ một mình các ngươi trong tất cả các gia tộc trên đất; vì vậy Ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi.
Không phải hai người cùng đi với nhau, trừ khi họ đã đồng ý hay sao?
Khi sư tử không bắt được mồi, nó có gầm vang trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì, nó có thét lên trong hang chăng?
Có thể nào chim sa vào lưới giăng trên đất, khi không có bẫy gài nó? Lưới có bật lên khỏi đất, khi không bắt được gì cả sao?
Khi kèn thổi trong thành, dân chúng không lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không hành động hay sao?
Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va không làm điều gì, trừ khi Ngài bày tỏ sự kín nhiệm của Ngài cho các đầy tớ của Ngài - là các tiên tri.
Khi sư tử gầm thét, ai mà không sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán, ai mà chẳng nói tiên tri?
Hãy công bố trong các đền đài tại Ách-đốt, và trong các đền đài trong đất Ai Cập - Hãy nói rằng: “Hãy hội họp trên các núi của Sa-ma-ri. Hãy nhìn những hỗn loạn lớn lao tại đó, và những áp bức diễn ra giữa nơi đó”
Đức Giê-hô-va phán: “Bởi vì chúng không biết làm điều công chính; chúng đang chất đầy trong các đền đài của mình đồ cướp đoạt và bạo lực.”
Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán: “Kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy; nó sẽ hủy diệt sức mạnh của ngươi và cướp phá những đền đài của ngươi.”
Đức Giê-hô-va phán: “Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân, hay một miếng của lỗ tai, khỏi miệng sư tử, thì các con trai của Y-sơ-ra-ên, là những người đang ở tại Sa-ma-ri, chỉ được thoát ra với một góc của cái giường và một cạnh của cái trường kỷ..
Chúa Giê-hô-va - Đức Chúa Trời của các đạo quân - phán: Hãy lắng nghe và làm chứng chống lại nhà Gia-cốp.
Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi của chúng, Ta cũng sẽ phá hủy những bàn thờ của Bê-tên; các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.
Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy cung điện mùa đông và cung điện mùa hạ; những đền bằng ngà sẽ bị tàn phá và những đại sảnh sẽ bị hủy diệt,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi các con trai Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe lời nầy - là lời Đức Giê-hô-va đã phán chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập - rằng:
2. Ta biết chỉ một mình các ngươi trong tất cả các gia tộc trên đất; vì vậy Ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi.
3. Không phải hai người cùng đi với nhau, trừ khi họ đã đồng ý hay sao?
4. Khi sư tử không bắt được mồi, nó có gầm vang trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì, nó có thét lên trong hang chăng?
5. Có thể nào chim sa vào lưới giăng trên đất, khi không có bẫy gài nó? Lưới có bật lên khỏi đất, khi không bắt được gì cả sao?
6. Khi kèn thổi trong thành, dân chúng không lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không hành động hay sao?
7. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va không làm điều gì, trừ khi Ngài bày tỏ sự kín nhiệm của Ngài cho các đầy tớ của Ngài - là các tiên tri.
8. Khi sư tử gầm thét, ai mà không sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán, ai mà chẳng nói tiên tri?
9. Hãy công bố trong các đền đài tại Ách-đốt, và trong các đền đài trong đất Ai Cập - Hãy nói rằng: “Hãy hội họp trên các núi của Sa-ma-ri. Hãy nhìn những hỗn loạn lớn lao tại đó, và những áp bức giữa nơi đó”
10. Đức Giê-hô-va phán: “Bởi vì chúng không biết làm điều công chính; chúng đang chất đầy trong các đền đài của mình đồ cướp đoạt và bạo lực.”
11. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán: “Kẻ thù sẽ đến bao vây đất nầy; nó sẽ hủy diệt sức mạnh của ngươi, và cướp phá những đền đài của ngươi.”
12. Đức Giê-hô-va phán: “Như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân, hay một miếng của lỗ tai, khỏi miệng sư tử, thì các con trai của Y-sơ-ra-ên, là những người đang ở tại Sa-ma-ri - được thoát ra trong một góc của cái giường và trên một cạnh của cái trường kỷ.
13. Chúa Giê-hô-va - Đức Chúa Trời của các đạo quân - phán: Hãy lắng nghe và làm chứng chống lại nhà Gia-cốp.
14. Trong ngày Ta trừng phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi của chúng, Ta cũng sẽ phá hủy những bàn thờ của Bê-tên; các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.
15. Bấy giờ, Ta sẽ phá hủy cung điện mùa đông và cung điện mùa hạ; những đền bằng ngà sẽ bị tàn phá và những đại sảnh sẽ bị hủy diệt,” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời nầy, là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ê-díp-tô. 2. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất; vậy nên ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi.

3. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? 4. Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao? 5. Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới há có dựt lên khỏi đất? 6. Kèn thổi trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm? 7. Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài, là các Đấng tiên tri. 8. Khi sư tử gầm thét, thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy, thì ai mà chẳng nói tiên tri?

9. Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của đất Ê-díp-tô, và nói rằng: Các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Sa-ma-ri; hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó, và những sự bạo ngược giữa nó. 10. Đức Giê-hô-va phán: Chúng nó không biết làm sự ngay thẳng; chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp dựt ở trong các đền đài mình. 11. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất nầy; nó cất mất sức mạnh ngươi, và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá.

12. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Y-sơ-ra-ên, là những kẻ ngồi tại Sa-ma-ri nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách, cũng sẽ được cứu cách như vậy.

13. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: Hãy nghe, và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. 14. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Y-sơ-ra-ên về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên; những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. 15. Bấy giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ; những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá, và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Tội Lỗi của I-sơ-ra-ên và Hình Phạt

1 “Hỡi dân I-sơ-ra-ên, hãy nghe sứ điệp này, sứ điệp CHÚA đã phán nghịch lại các ngươi,

Tức toàn thể gia tộc Ta đã đem lên khỏi đất Ai-cập,

2 ‘Giữa mọi gia tộc trên thế gian, Ta chỉ chọn các ngươi,

Vì vậy Ta phải hạch tội các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.’

3 Hai người không cùng một hướng đi há có thể đồng hành với nhau sao?

4 Chẳng phải sư tử rống lên trong rừng khi nó không tìm được con mồi sao?

Chẳng phải sư tử tơ gào thét trong hang khi nó không bắt được con mồi sao?

5 Nếu trong cái bẫy giăng ra trên đất không có mồi để nhử, há có con chim nào sa vào đó chăng?

Nếu không có gì tác động, cái bẫy há tự nhiên bật lên khỏi đất để chẳng bắt được gì chăng?

6 Khi tiếng kèn thổi lên trong thành báo tin có giặc đến, dân trong thành há không lo sợ sao?

Khi tai họa giáng xuống thành nào, đó chẳng phải là việc CHÚA làm hay sao?

7 Dĩ nhiên CHÚA Hằng Hữu sẽ không làm điều gì,

Nếu Ngài không báo trước ý định của Ngài qua các tôi tớ Ngài, các vị tiên tri.

8 Khi sư tử rống, có ai chẳng sợ chăng?

Khi CHÚA Hằng Hữu truyền, có ai dám cưỡng lại mà không nói tiên tri chăng?

9 Hãy rao lên giữa các lâu đài ở Ách-đốt và giữa các lâu đài trong đất Ai-cập rằng,

Các ngươi khá tụ họp trên các núi ở Sa-ma-ri,

Hãy nhìn xem những cảnh cực kỳ hỗn loạn đang diễn ra ở đó,

Và những cuộc đàn áp dã man đang xảy ra ở đó.

10 Vì những kẻ quyền thế không biết thế nào là làm theo lẽ phải,”

CHÚA phán,

“Ðó là những kẻ dùng quyền lực cưỡng đoạt và chất chứa của cải trong các lâu đài của chúng.”

11 Vì vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Một kẻ thù sẽ vây hãm xứ,

Nó sẽ diệt trừ sức mạnh của ngươi,

Nó sẽ cướp đi tất cả của cải trong các lâu đài của ngươi.”

12 CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Như người chăn chiên chỉ giựt được hai cái đùi hay một vành tai khỏi mồm sư tử thể nào,

Dân I-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri cũng sẽ được giải thoát như vậy,

Như cái giường còn lại một cái chân hay bộ trường kỷ còn lại một mảnh.”

13 Hãy nghe và hãy làm chứng nghịch lại nhà Gia-cốp,

CHÚA Hằng Hữu, CHÚA các đạo quân phán,

14 “Trong ngày Ta phạt I-sơ-ra-ên vì tội của nó,

Ta sẽ diệt trừ các bàn thờ của Bê-tên,

Các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt đứt và rơi xuống đất.

15 Ta sẽ phá tan cung điện mùa đông và cung điện mùa hè;

Những cung điện bằng ngà sẽ sụp đổ,

Những lâu đài rộng lớn sẽ đổ xuống tan tành,”

CHÚA phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu