Khác biệt giữa các bản “A-mốt: Chương 1”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 7: Dòng 7:
 
'''Lời tuyên cáo cho Đa-mách'''  
 
'''Lời tuyên cáo cho Đa-mách'''  
 
   
 
   
3. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Đa-mách đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã nghiền Ga-la-át với lưỡi liềm bằng sắt nhọn. 4. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bên-ha-đát. 5. Ta cũng sẽ bẻ gãy thanh chắn của Đa-mách, sẽ hủy diệt dân cư khỏi thung lũng A-ven và kẻ cầm vương trượng khỏi nhà khoái lạc; còn dân A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
+
3. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Đa-mách đã ba lần, và vì lần thứ tư cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã nghiền Ga-la-át với lưỡi liềm bằng sắt nhọn. 4. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bên-ha-đát. 5. Ta cũng sẽ bẻ gãy thanh chắn của Đa-mách, sẽ hủy diệt dân cư khỏi thung lũng A-ven và kẻ cầm vương trượng khỏi nhà khoái lạc; còn dân A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
  
 
'''Lời tuyên cáo cho Ga-xa'''
 
'''Lời tuyên cáo cho Ga-xa'''
  
6. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ga-xa đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã đem tất cả những người bị bắt đi đày và giao họ cho Ê-đôm. 7. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ga-xa, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó. 8. Ta sẽ hủy diệt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm vương trượng khỏi Ách-ca-lôn; Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn; và phần sót lại của dân Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt.” Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, phán vậy.
+
6. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ga-xa đã ba lần, và vì lần thứ tư cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã đem tất cả những người bị bắt đi đày và giao họ cho Ê-đôm. 7. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ga-xa, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó. 8. Ta sẽ hủy diệt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm vương trượng khỏi Ách-ca-lôn; Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn; và phần sót lại của dân Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt.” Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, phán vậy.
  
 
'''Lời tuyên cáo cho Ty-rơ'''
 
'''Lời tuyên cáo cho Ty-rơ'''
  
9. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ty-rơ đã ba lần, và vì lần thứ tư, nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã giao tất cả những người bị bắt cho Ê-đôm và không nhớ đến giao ước huynh đệ. 10. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ty-rơ, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.”   
+
9. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ty-rơ đã ba lần, và vì lần thứ tư nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã giao tất cả những người bị bắt cho Ê-đôm và không nhớ đến giao ước huynh đệ. 10. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ty-rơ, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.”   
  
 
'''Lời tuyên cáo cho Ê-đôm'''
 
'''Lời tuyên cáo cho Ê-đôm'''
Dòng 23: Dòng 23:
 
'''Lời tuyên cáo cho Am-môn'''
 
'''Lời tuyên cáo cho Am-môn'''
  
13. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của con dân Am-môn đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át
+
13. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của con dân Am-môn đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át để chúng có thể mở rộng biên cương của mình. 14. Nhưng Ta sẽ châm lửa đốt vách của Ráp-ba, và lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó, giữa tiếng gào thét trong ngày chiến tranh, giữa sự xáo trộn trong ngày cuồng phong. 15. Vua của họ sẽ bị lưu đày - hắn và các lãnh đạo của hắn cùng chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
để chúng có thể mở rộng biên cương của mình. 14. Nhưng Ta sẽ châm lửa đốt vách của Ráp-ba, và lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó, giữa tiếng gào thét trong ngày chiến tranh, giữa sự xáo trộn trong ngày cuồng phong. 15. Vua của họ sẽ bị lưu đày - hắn và các lãnh đạo của hắn cùng chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
 
 
  
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==

Phiên bản lúc 05:52, ngày 10 tháng 1 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Lời của A-mốt - một trong những người chăn bầy tại Thê-cô-a - về những điều ông thấy liên quan đến Y-sơ-ra-ên trong thời Ô-xia, vua của Giu-đa; và trong thời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua của Y-sơ-ra-ên - hai năm trước trận động đất.

2. Người nói: “Đức Giê-hô-va sẽ gầm vang từ Si-ôn và cao giọng từ Giê-ru-sa-lem. Đỉnh Cạt-mên sẽ tàn héo và chỗ ở của những người chăn sẽ thảm sầu.”

Lời tuyên cáo cho Đa-mách

3. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Đa-mách đã ba lần, và vì lần thứ tư cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã nghiền Ga-la-át với lưỡi liềm bằng sắt nhọn. 4. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bên-ha-đát. 5. Ta cũng sẽ bẻ gãy thanh chắn của Đa-mách, sẽ hủy diệt dân cư khỏi thung lũng A-ven và kẻ cầm vương trượng khỏi nhà khoái lạc; còn dân A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Lời tuyên cáo cho Ga-xa

6. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ga-xa đã ba lần, và vì lần thứ tư cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã đem tất cả những người bị bắt đi đày và giao họ cho Ê-đôm. 7. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ga-xa, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó. 8. Ta sẽ hủy diệt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm vương trượng khỏi Ách-ca-lôn; Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn; và phần sót lại của dân Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt.” Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời, phán vậy.

Lời tuyên cáo cho Ty-rơ

9. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ty-rơ đã ba lần, và vì lần thứ tư nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã giao tất cả những người bị bắt cho Ê-đôm và không nhớ đến giao ước huynh đệ. 10. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên vách của Ty-rơ, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.”

Lời tuyên cáo cho Ê-đôm

11. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của Ê-đôm đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình không bày tỏ chút thương xót, nhưng cơn giận của nó không nguôi và nó phẫn nộ mãi mãi. 12. Nhưng Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bốt-ra.”

Lời tuyên cáo cho Am-môn

13. Đức Giê-hô-va phán: “Vì tội của con dân Am-môn đã ba lần, và vì lần thứ tư, cho nên Ta sẽ chẳng chuyển hình phạt khỏi nó, bởi vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át để chúng có thể mở rộng biên cương của mình. 14. Nhưng Ta sẽ châm lửa đốt vách của Ráp-ba, và lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó, giữa tiếng gào thét trong ngày chiến tranh, giữa sự xáo trộn trong ngày cuồng phong. 15. Vua của họ sẽ bị lưu đày - hắn và các lãnh đạo của hắn cùng chung với nhau.” Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 1925

1. Lời của A-mốt, người trong bọn chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về Y-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.

2. Người nói rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, chót núi Cạt-mên sẽ khô héo. 3. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át. 4. Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, đặng thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát. 5. Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi trũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen; còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Đức Giê-hô-va phán vậy.

6. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm. 7. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó. 8. Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta nghịch cùng Éc-rôn; và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

9. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em. 10. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.

11. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bẻ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thạnh nộ đời đời. 12. Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.

13. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không xây bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà chửa của Ga-la-át đặng mở rộng bờ cõi mình. 14. Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu giặc giã trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp. 15. Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Dẫn Nhập
1. Các sứ điệp của A-mốt, một trong những người chăn bầy ở Tê-cô-a, mà ông đã thấy liên quan đến I-sơ-ra-ên trong thời của U-xi-a vua Giu-đa và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách vua I-sơ-ra-ên, hai năm trước khi động đất.
Sự Ðoán Phạt của CHÚA
2. Ông nói, “CHÚA gầm thét từ Si-ôn và cất tiếng từ Giê-ru-sa-lem;
Những người chăn than thở vì các đồng cỏ héo khô,
Ngay cả trên đỉnh Núi Cạt-mên cũng bị khô cằn.”
Ða-mách
3. CHÚA phán thế nầy,
“Vì tội của Ða-mách nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì chúng đã đập nát Ghi-lê-át bằng dụng cụ bằng sắt,
4. Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến nhà Ha-xa-ên;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bên Ha-đát.
5. Ta sẽ bẻ gãy các thanh cài các cổng Thành Ða-mách;
Ta sẽ tiêu diệt dân cư ở Thung Lũng A-ven,
Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Bết Ê-đen.
Dân chúng của A-ram sẽ bị đem lưu đày tại Ki-rơ,” CHÚA phán.
Ga-xa và Phi-li-tin
6. CHÚA phán thế nầy,
“Vì tội của Ga-xa nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã bắt dân của cả vùng đem lưu đày và trao nộp chúng cho Ê-đôm,
7. Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ga-xa;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.
8. Ta sẽ tiêu diệt dân cư của Ách-đốt,
Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Ách-kê-lôn.
Ta sẽ trở tay chống lại Éc-rôn,
Và những kẻ còn sót lại của Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt,” CHÚA Hằng Hữu phán.
Ty-rơ
9. CHÚA phán thế nầy,
“Vì tội của Ty-rơ nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã bắt dân của cả vùng đem lưu đày và trao nộp họ cho Ê-đôm,
Nó đã không nhớ đến giao ước kết tình anh em giữa hai dân tộc,
10. Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ty-rơ,
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.”
Ê-đôm
11. CHÚA phán thế nầy,
“Vì tội của Ê-đôm nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã dùng gươm đuổi giết em nó,
Nó đã không giữ lại trong lòng một mảy may lòng thương xót,
Thay vào đó, nó để cho lòng hận thù dày vò nó mãi,
Và nó nuôi cơn thịnh nộ kéo dài đến muôn đời,
12. Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Tê-man;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bô-ra.”
Am-môn
13. CHÚA phán thế nầy,
“Vì tội của Am-môn nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
Vì nó đã mổ bụng đàn bà có thai tại Ghi-lê-át để bành trướng lãnh thổ của nó,
14. Nên Ta sẽ nhen lên một ngọn lửa trên tường Thành Ráp-ba;
Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó,
Giữa lúc tiếng gào thét trong ngày chiến trận,
Cùng với cuồng phong trong ngày giông bão.
15. Vua của nó sẽ bị bắt đem đi lưu đày,
Hắn và các quan tướng của hắn sẽ bị bắt đem đi cùng một lúc,” CHÚA phán.

Tài Liệu