Ê-xơ-ra: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 17:44, ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau những việc đó, vào thời Ạt-ta-xét-xe làm vua Ba Tư, có E-xơ-ra, con trai Sê-ra-gia, 2. Sê-ra-gia, con trai A-xa-ria, A-xa-ria, con trai Hinh-kia, Hinh-kia, con trai của Sa-lum, Sa-lum, con trai của Xa-đốc, Xa-đốc, con trai của A-hi-túp, 3. A-hi-túp, con trai của A-ma-ria, A-ma-ria con trai của A-xa-ria, A-xa-ria con trai của Mê-ra-giốt, 4. Mê-ra-giốt con trai của Xê-ra-hi-gia, Xê-ra-hi-gia con trai của U-xi, 5. U-xi con trai của Bu-ki, Bu-ki con trai của A-bi-sua, A-bi-sua con trai của Phi-nê-a, Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn là thầy tế lễ đầu tiên. 6. Chính E-xơ-ra nầy đã từ Ba-by-lôn trở về. Ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban. Vua ban mọi điều ông thỉnh cầu bởi vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trên ông.

7. Vào năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe, có một số người Y-sơ-ra-ên gồm những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, và những người phục vụ đền thờ trở lên Giê-ru-sa-lem. 8. Ông đến Giê-ru-sa-lem vào tháng năm, trong năm thứ bảy của triều vua. 9. Ông khởi hành từ Ba-by-lôn vào ngày mồng một tháng giêng, và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng thứ năm. 10. Bởi vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, thực hành, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và những điều lệ.

11. Đây là bản sao chiếu chỉ mà vua Ạt-ta-xét-xe đã trao cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là văn sĩ, và cũng là một học giả thông thạo về những lời trong các điều răn và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Y-sơ-ra-ên:

12. “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời trên trời. Nguyện ngươi được bình an!

13. Ta đã ban chiếu chỉ rằng bất cứ người nào trong lãnh thổ của ta, là dân Y-sơ-ra-ên, là thầy tế lễ, là những người Lê-vi, tự nguyện muốn đi Giê-ru-sa-lem, thì có thể cùng đi với ngươi. 14. Tất cả những điều này được thực hiện theo lệnh của ta và bảy cố vấn của ta sai ngươi đi điều tra về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem với luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngươi có trong tay, 15. cũng hãy mang theo vàng và bạc mà vua và các cố vấn tự nguyện hiến dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đang ngự tại Giê-ru-sa-lem, 16. và tất cả những bạc và vàng mà ngươi thu được trong tỉnh Ba-by-lôn, cũng như những lễ vật do dân chúng và thầy tế lễ tự nguyện dâng cho đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 17. Vì vậy, ngươi hãy cẩn trọng dùng tiền để mua bò đực, cừu đực, chiên con, luôn với các tế lễ chay, các lễ quán mà dâng trên bàn thờ trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi tại Giê-ru-sa-lem. 18. Về số bạc và vàng còn dư lại, ngươi và các anh em của ngươi có thể dùng làm việc gì là tốt cho các anh em của ngươi theo ý muốn Đức Chúa Trời của các ngươi. 19. Về những vật dụng đã giao cho ngươi để dùng vào việc thờ phượng trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy chuyển giao đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 20. Bất kỳ những gì khác cần dùng cho đền Đức Chúa Trời của các ngươi, mà ngươi cần phải chu cấp, thì sẽ được trả từ ngân khố của triều đình.

21. Vì vậy, ta là vua Ạt-ta-xét-xe đã ban chiếu chỉ truyền cho tất cả các quản thủ ngân khố bên kia sông rằng bất cứ vật gì E-xơ-ra, là thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên trời, yêu cầu các ngươi thì các ngươi phải thực hiện, 22. dù đến một trăm ta-lâng bạc, một trăm co lúa mì, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, và muối thì không hạn chế. 23. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời trên trời truyền, hãy thực hiện cách chuyên cần cho đền của Đức Chúa Trời ở trên trời, đừng để cơn thịnh nộ giáng trên vương quốc, trên vua, và các con trai của người. 24. Chúng ta cũng truyền cho các ngươi rằng việc áp đặt thuế và cống nộp trên những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, những người phục vụ đền thờ, và những người phục vụ khác trong đền Đức Chúa Trời là không đúng luật pháp.

25. Còn ngươi, E-xơ-ra, tùy theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi mà ngươi có trong tay, hãy lập những quan chức và những thẩm phán để họ xét xử tất cả dân chúng ở bên kia sông – tất cả phải là những người hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời - còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết. 26. Ai bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời của các ngươi và luật lệ của vua thì các ngươi hãy trừng phạt nghiêm khắc: hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản, hay bỏ tù.”

27. “Tôn ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều nầy để làm vinh hiển đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, 28. và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, các cố vấn của vua, và trước tất cả những đại thần thế lực của vua. Tôi được khích lệ vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi ở với tôi, và tôi đã tập hợp các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên cùng đi với tôi.”

Bản Dịch Đại Chúng

Sau những việc đó, vào thời Ạt-ta-xét-xe làm vua Ba Tư, có E-xơ-ra, con trai Sê-ra-gia, Sê-ra-gia, con trai A-xa-ria, A-xa-ria, con trai Hinh-kia, Hinh-kia, con trai của Sa-lum, Sa-lum, con trai của Xa-đốc, Xa-đốc, con trai của A-hi-túp, A-hi-túp, con trai của A-ma-ria, A-ma-ria con trai của A-xa-ria, A-xa-ria con trai của Mê-ra-giốt, Mê-ra-giốt con trai của Xê-ra-hi-gia, Xê-ra-hi-gia con trai của U-xi, U-xi con trai của Bu-ki, Bu-ki con trai của A-bi-sua, A-bi-sua con trai của Phi-nê-a, Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn là thầy tế lễ đầu tiên.

Chính E-xơ-ra nầy đã từ Ba-by-lôn trở về. Ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban. Vua ban mọi điều ông thỉnh cầu bởi vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trên ông.

Vào năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe, có một số người Y-sơ-ra-ên gồm những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, và những người phục vụ đền thờ trở lên Giê-ru-sa-lem. Ông đến Giê-ru-sa-lem vào tháng năm, trong năm thứ bảy của triều vua. Ông khởi hành từ Ba-by-lôn vào ngày mồng một tháng giêng, và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng thứ năm. Bởi vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, thực hành, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và những điều lệ.

Đây là bản sao chiếu chỉ mà vua Ạt-ta-xét-xe đã trao cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là văn sĩ, và cũng là một học giả thông thạo về những lời trong các điều răn và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Y-sơ-ra-ên:

“Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời trên trời. Nguyện ngươi được bình an!

Ta đã ban chiếu chỉ rằng bất cứ người nào trong lãnh thổ của ta, là dân Y-sơ-ra-ên, là thầy tế lễ, là những người Lê-vi, tự nguyện muốn đi Giê-ru-sa-lem, thì có thể cùng đi với ngươi. Tất cả những điều này được thực hiện theo lệnh của ta và bảy cố vấn của ta sai ngươi đi điều tra về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem với luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngươi có trong tay, cũng hãy mang theo vàng và bạc mà vua và các cố vấn tự nguyện hiến dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đang ngự tại Giê-ru-sa-lem, và tất cả những bạc và vàng mà ngươi thu được trong tỉnh Ba-by-lôn, cũng như những lễ vật do dân chúng và thầy tế lễ tự nguyện dâng cho đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Vì vậy, ngươi hãy cẩn trọng dùng tiền để mua bò đực, cừu đực, chiên con, luôn với các tế lễ chay, các lễ quán mà dâng trên bàn thờ trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi tại Giê-ru-sa-lem. Về số bạc và vàng còn dư lại, ngươi và các anh em của ngươi có thể dùng làm việc gì là tốt cho các anh em của ngươi theo ý muốn Đức Chúa Trời của các ngươi. Về những vật dụng đã giao cho ngươi để dùng vào việc thờ phượng trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy chuyển giao đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ những gì khác cần dùng cho đền Đức Chúa Trời của các ngươi, mà ngươi cần phải chu cấp, thì sẽ được trả từ ngân khố của triều đình.

Vì vậy, ta là vua Ạt-ta-xét-xe đã ban chiếu chỉ truyền cho tất cả các quản thủ ngân khố bên kia sông rằng bất cứ vật gì E-xơ-ra, là thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên trời, yêu cầu các ngươi thì các ngươi phải thực hiện, dù đến một trăm ta-lâng bạc, một trăm co lúa mì, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, và muối thì không hạn chế. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời trên trời truyền, hãy thực hiện cách chuyên cần cho đền của Đức Chúa Trời ở trên trời, đừng để cơn thịnh nộ giáng trên vương quốc, trên vua, và các con trai của người. Chúng ta cũng truyền cho các ngươi rằng việc áp đặt thuế và cống nộp trên những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, những người phục vụ đền thờ, và những người phục vụ khác trong đền Đức Chúa Trời là không đúng luật pháp.

Còn ngươi, E-xơ-ra, tùy theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi mà ngươi có trong tay, hãy lập những quan chức và những thẩm phán để họ xét xử tất cả dân chúng ở bên kia sông – tất cả phải là những người hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời - còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết. Ai bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời của các ngươi và luật lệ của vua thì các ngươi hãy trừng phạt nghiêm khắc: hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản, hay bỏ tù.”

“Tôn ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều nầy để làm vinh hiển đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, các cố vấn của vua, và trước tất cả những đại thần thế lực của vua. Tôi được khích lệ vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi ở với tôi, và tôi đã tập hợp các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên cùng đi với tôi.”

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau những việc đó, vào thời Ạt-ta-xét-xe làm vua Ba Tư, có E-xơ-ra, con trai Sê-ra-gia, 2. Sê-ra-gia, con trai A-xa-ria, A-xa-ria, con trai Hinh-kia, Hinh-kia, con trai của Sa-lum, Sa-lum, con trai của Xa-đốc, Xa-đốc, con trai của A-hi-túp, 3. A-hi-túp, con trai của A-ma-ria, A-ma-ria con trai của A-xa-ria, A-xa-ria con trai của Mê-ra-giốt, 4. Mê-ra-giốt con trai của Xê-ra-hi-gia, Xê-ra-hi-gia con trai của U-xi, 5. U-xi con trai của Bu-ki, Bu-ki con trai của A-bi-sua, A-bi-sua con trai của Phi-nê-a, Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn là thầy tế lễ đầu tiên. 6. Chính E-xơ-ra nầy đã từ Ba-by-lôn trở về, và ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã ban. Vua ban mọi điều ông thỉnh cầu bởi vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở trên ông.

7. Vào năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe, có một số người Y-sơ-ra-ên gồm những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, và những người phục vụ đền thờ trở lên Giê-ru-sa-lem. 8. Ông đến Giê-ru-sa-lem vào tháng năm, trong năm thứ bảy của triều vua. 9. Ông khởi hành từ Ba-by-lôn vào ngày mồng một tháng giêng, và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng thứ năm. 10. Bởi vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, thực hành, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và những điều lệ.

11. Đây là bản sao chiếu chỉ mà vua Ạt-ta-xét-xe đã trao cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là văn sĩ, và cũng là một học giả thông thạo về những lời trong các điều răn và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Y-sơ-ra-ên:

12. “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, là thầy tế lễ, là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời trên trời. Nguyện ngươi được bình an!

13. Ta đã ban chiếu chỉ rằng bất cứ người nào trong lãnh thổ của ta, là dân Y-sơ-ra-ên, là thầy tế lễ, là những người Lê-vi, tự nguyện muốn đi Giê-ru-sa-lem, thì có thể cùng đi với ngươi. 14. Tất cả những điều này được thực hiện theo lệnh của ta và bảy cố vấn của ta sai ngươi đi điều tra về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem với luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngươi có trong tay, 15. cũng hãy mang theo vàng và bạc mà vua và các cố vấn tự nguyện hiến dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đang ngự tại Giê-ru-sa-lem, 16. và tất cả những bạc và vàng mà ngươi thu được trong tỉnh Ba-by-lôn, cũng như những lễ vật do dân chúng và thầy tế lễ tự nguyện dâng cho đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 17. Vì vậy, ngươi hãy cẩn trọng dùng tiền để mua bò đực, cừu đực, chiên con, luôn với các tế lễ chay, các lễ quán mà dâng trên bàn thờ trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi tại Giê-ru-sa-lem. 18. Về số bạc và vàng còn dư lại, ngươi và các anh em của ngươi có thể dùng làm việc gì là tốt cho các anh em của ngươi, theo ý muốn Đức Chúa Trời của các ngươi. 19. Về những vật dụng đã giao cho ngươi để dùng vào việc thờ phượng trong đền Đức Chúa Trời của các ngươi, hãy chuyển giao đầy đủ trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 20. Bất kỳ những gì khác cần dùng cho đền Đức Chúa Trời của các ngươi, mà ngươi cần phải chu cấp, thì sẽ được trả từ ngân khố của triều đình.

21. Vì vậy, ta là vua Ạt-ta-xét-xe đã ban chiếu chỉ truyền cho tất cả các quản thủ ngân khố bên kia sông rằng bất cứ vật gì E-xơ-ra, là thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời ở trên trời, yêu cầu các ngươi thì các ngươi phải thực hiện, 22. dù đến một trăm ta-lâng bạc, một trăm co lúa mì, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, và muối thì không hạn chế. 23. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời trên trời truyền, hãy thực hiện cách chuyên cần cho đền của Đức Chúa Trời ở trên trời, đừng để cơn thịnh nộ giáng trên vương quốc, trên vua, và các con trai của người. 24. Chúng ta cũng truyền cho các ngươi rằng việc áp đặt thuế và cống nộp trên những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những ca sĩ, những người gác cổng, những người phục vụ đền thờ, và những người phục vụ khác trong đền Đức Chúa Trời là không đúng luật pháp.

25. Còn ngươi, E-xơ-ra, tùy theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi mà ngươi có trong tay, hãy lập những quan chức và những thẩm phán để họ xét xử tất cả dân chúng ở bên kia sông – tất cả phải là những người hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời - còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết. 26. Ai bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời của các ngươi và luật lệ của vua thì các ngươi hãy trừng phạt nghiêm khắc: hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản, hay bỏ tù.”

27. “Tôn ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều nầy để làm vinh hiển đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, 28. và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, các cố vấn của vua, và trước tất cả những đại thần thế lực của vua. Tôi được khích lệ vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi ở với tôi, và tôi đã tập hợp các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên cùng đi với tôi.”

Bản Dịch 1925

1. Sau các việc ấy, nhằm đời Ạt-ta-xét-xe, vua Phe-rơ-sơ, có E-xơ-ra, là con trai Sê-ra-gia; 2. Sê-ra-gia con trai của Hinh-kia, Hinh-kia con trai của Sa-lum, Sa-lum con trai của Xa-đốc, Xa-đốc con trai của A-hi-túp. 3. A-hi-túp con trai của A-ma-ria, A-ma-ria con trai của A-xa-ria, A-xa-ria con trai của Mê-ra-giốt. 4. Mê-ra-giốt con trai của Xê-ra-hi-gia, Xê-ra-hi-gia con trai của U-xi, 5. U-xi con trai của Bu-ki, Bu-ki con trai của A-bi-sua, A-bi-sua con trai của Phi-nê-a, Phi-nê-a con trai của Ê-lê-a-sa, Ê-lê-a-sa con trai của A-rôn, là thầy tế lễ thượng phẩm. 6. E-xơ-ra nầy từ Ba-by-lôn đi lên. Người là một văn sĩ thạo luật pháp của Môi-se, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền cho. Vì tay của Đức Giê-hô-va phù trợ người, nên vua ban cho người mọi điều người xin. 7. Nhằm năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe, có mấy người trong dân Y-sơ-ra-ên, trong bọn thầy tế lễ, và người Lê-vi, kẻ ca hát, người giữ cửa, và người Nê-thi-min, đều đi cùng người trở lên Giê-ru-sa-lem. 8. Tháng năm năm thứ bảy đời vua ấy, E-xơ-ra đến thành Giê-ru-sa-lem. 9. Vả, ngày mồng một tháng giêng, người ở Ba-by-lôn khởi hành; rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ, người đến Giê-ru-sa-lem ngày mồng một tháng thứ năm. 10. Vì E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.

11. Nầy là bản sao lại chiếu chỉ mà vua Ạt-ta-xét-xe giao cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết trong những điều răn luật lệ của Đức Chúa Trời đã truyền cho Y-sơ-ra-ên.

12. Vua Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gởi thơ cho E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được trọn bình an.

13. Ta ra chiếu chỉ định rằng phàm người nào trong nước ta, thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, thầy cả và người Lê-vi, sẵn muốn đi đến Giê-ru-sa-lem, thì hãy đi chung với người. 14. Ta và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem, chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. 15. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dâng cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có nơi ở tại Giê-ru-sa-lem, 16. luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Ba-by-lôn, và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dâng cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Giê-ru-sa-lem. 17. Ngươi hãy dùng bạc nầy cần mẫn mua những bò đực, chiên đực, chiên con, luôn của lễ chay, và lễ quán cặp theo, rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của Đức Chúa Trời các ngươi, ở tại Giê-ru-sa-lem.

18. Còn bạc và vàng dư lại, hễ muốn dùng làm việc gì phải, khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt mà làm thuận ý chỉ của Đức Chúa Trời các ngươi. 19. Về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào cuộc thờ phượng trong đền của Đức Chúa Trời ngươi, hãy để nó tại trước mặt Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 20. Còn các vật gì khác ngươi cần dùng về chi phí đền thờ của Đức Chúa Trời ngươi, khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua. 21. Vậy, ta là vua Ạt-ta-xét-xe ra chiếu truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng hễ vật gì E-xơ-ra, thầy tế lễ và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời, sẽ cầu cùng các ngươi, các ngươi khá cần mẫn cung cấp cho, 22. đến một trăm ta lâng bạc, một trăm bao lúa miến, một trăm thùng rượu, một trăm thùng dầu, và muối không hạn. 23. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua, và trên các vương tử chăng.

24. Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ, người Lê-vi, kẻ ca hát, người giữ cửa, người Nê-thi-nim, hay là nơi những tôi tớ đền thờ của Đức Chúa Trời.

25. Còn ngươi, hỡi E-xơ-ra, tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi, đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ, quan án, là những kẻ thạo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông; còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. 26. Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày, hoặc tịch biên gia tài, hay là cầm tù.

27. E-xơ-ra bèn nói rằng: Đáng ngợi khen thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toan trang điểm đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, 28. và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua! Vậy, tôi hứng chí, vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi, và tôi chiêu-tập các trưởng tộc Y-sơ-ra-ên đặng đồng đi lên với tôi.

Bản Dịch 2011

Ê-xơ-ra Hồi Hương

1 Sau các việc đó, dưới triều đại Ạc-ta-xẹc-xe vua Ba-tư, có một người hồi hương tên là Ê-xơ-ra con của Sê-ra-gia, con của A-xa-ri-a, con của Hinh-ki-a, 2 con của Sanh-lum, con của Xa-đốc, con của A-hi-túp, 3 con của A-ma-ri-a, con của A-xa-ri-a, con của Mê-ra-giốt, 4 con của Xê-ra-hi-a, con của U-xi, con của Búc-ki, 5 con của A-bi-sua, con của Phi-nê-a, con của Ê-lê-a-xa, con của Thượng Tế A-rôn. 6 Ê-xơ-ra nầy từ Ba-by-lôn đi lên. Ông là thầy dạy giáo luật rất tinh thông luật pháp của Môi-se mà CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, đã ban cho họ. Vì tay CHÚA, Ðức Chúa Trời của ông, ở với ông, nên mọi việc ông xin, vua đều ban cho. 7 Một số người I-sơ-ra-ên gồm các tư tế, những người Lê-vi, những người ca hát thờ phượng, những người canh cửa, và những người phục vụ Ðền Thờ cũng hồi hương và về đến Giê-ru-sa-lem vào năm thứ bảy của Vua Ạc-ta-xẹc-xe. 8 Ông về đến Giê-ru-sa-lem vào tháng năm của năm thứ bảy triều đại vua ấy. 9 Ngày mồng một tháng giêng ông rời khỏi Ba-by-lôn, ngày mồng một tháng năm ông về đến Giê-ru-sa-lem, vì tay nhân lành của Ðức Chúa Trời ở trên ông. 10 Số là Ê-xơ-ra đã quyết tâm nghiên cứu luật pháp của CHÚA để làm theo và dạy cho dân I-sơ-ra-ên biết luật lệ và mạng lịnh của Ngài.

Sắc Lệnh của Ạc-ta-xẹc-xe

11 Ðây là sắc lệnh của Vua Ạc-ta-xẹc-xe ban cho Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư kinh luật, một chuyên gia thông thạo về các điều khoản của điều răn và luật lệ của CHÚA cho I-sơ-ra-ên:

12 “Ạc-ta-xẹc-xe, vua các vua, gởi cho Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư luật pháp của Ðức Chúa Trời trên trời. Chúc ngươi được hoàn toàn mạnh khỏe.

13 Nay ta truyền lịnh rằng tất cả dân I-sơ-ra-ên ở trong vương quốc của ta, kể cả các tư tế và những người Lê-vi, hễ ai muốn đi lên Giê-ru-sa-lem, người ấy có thể đi với ngươi. 14 Nay ta và bảy mưu sĩ của ta sai ngươi về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem để thị sát tình hình chiếu theo luật pháp của Ðức Chúa Trời ngươi có trong tay. 15 Ngươi hãy đem theo bạc và vàng mà vua và các mưu sĩ của vua đã vui lòng dâng lên Ðức Chúa Trời, Ðấng ngự tại Giê-ru-sa-lem, 16 cùng với bạc và vàng ngươi đã có trong tỉnh Ba-by-lôn, và các lễ vật dân chúng và các tư tế đã vui lòng dâng cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

17 Vậy với số tiền đó, ngươi hãy cẩn thận mua các bò đực, các chiên đực, và các chiên con, cùng các của lễ chay và các của lễ quán, rồi dâng chúng trên bàn thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. 18 Số bạc và số vàng còn lại, ngươi và anh em ngươi muốn làm gì thì làm, theo ý Ðức Chúa Trời của ngươi. 19 Các vật dụng đã trao cho ngươi để dùng cho sự thờ phượng trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời của ngươi, ngươi hãy đem chúng trao đầy đủ trước mặt Ðức Chúa Trời của Giê-ru-sa-lem. 20 Còn những gì khác ngươi cần cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời của ngươi, mà sau nầy ngươi thấy cần phải có, thì các kho báu của triều đình sẽ cung cấp cho ngươi. 21 Ta, Vua Ạc-ta-xẹc-xe, ra lịnh cho tất cả các quan thủ kho của triều đình ở Bên Kia Sông phải cung cấp bất cứ điều gì Ê-xơ-ra tư tế và giáo sư luật pháp của Ðức Chúa Trời trên trời yêu cầu các ngươi. Các ngươi khá thực hiện điều đó cách cần mẫn. 22 Các ngươi có thể cung cấp đến ba ngàn bốn trăm ký bạc, hai trăm hai mươi tạ lúa mì, hai ngàn hai trăm lít rượu, hai ngàn hai trăm lít dầu, còn muối thì vô hạn định. 23 Bất cứ điều gì Ðức Chúa Trời trên trời truyền, các ngươi khá sốt sắng làm y như thế cho Ðền Thờ Ðức Chúa Trời trên trời, kẻo cơn thịnh nộ giáng trên những gì thuộc về vua và các hoàng tử.

24 Ngoài ra các ngươi phải biết rằng các ngươi không được thu thuế các tư tế, những người Lê-vi, những người ca hát thờ phượng, những người canh cửa Ðền Thờ, những người phục vụ ở Ðền Thờ, hay những người khác phục vụ Ðền Thờ Ðức Chúa Trời.

25 Còn ngươi, Ê-xơ-ra, theo sự khôn ngoan Ðức Chúa Trời đã ban cho ngươi mà ngươi có trong tay, hãy bổ nhiệm những người hiểu biết các luật lệ của Ðức Chúa Trời của ngươi làm thẩm phán và quan án, để họ xét xử cho dân ở Bên Kia Sông. Ðối với những ai chưa biết các luật lệ đó, các ngươi phải dạy cho họ biết. 26 Hễ kẻ nào không vâng giữ luật pháp của Ðức Chúa Trời và luật pháp của vua, ngươi phải nghiêm trị, hoặc tử hình, hoặc lưu đày, hoặc tịch thu tài sản, hoặc bỏ tù.”

Cảm Tưởng của Ê-xơ-ra

27 Chúc tụng CHÚA, Ðức Chúa Trời của tổ tiên chúng tôi, Ðấng đã đặt một tâm tình như thế vào lòng vua để làm cho Ðền Thờ CHÚA tại Giê-ru-sa-lem được vẻ vang tôn trọng, 28 Ðấng đã ban ơn cho tôi trước mặt vua, các mưu sĩ của vua, và trước mặt các vị đại thần đầy quyền lực của vua. Nhờ tay CHÚA, Ðức Chúa Trời của tôi, ở trên tôi, tôi đã lấy can đảm và triệu tập những người lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên lại, để họ cùng đi lên với tôi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)