Ê-xê-chi-ên: Chương 17

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:58, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, khá ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Y-sơ-ra-ên. 3. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Có một chim ưng lớn, cánh lớn lông dài, đầy lông và có nhiều sắc, đến Li-ban và lấy ngọn cây hương bách đi. 4. Nó bẻ nhành non rất cao, đem đến trong một đất thương mãi, và để trong một thành của người buôn bán. 5. Sau rồi nó lấy giống của đất ấy đem trồng nơi đất tốt; đặt gần nơi nhiều nước, và trồng như cây liễu. 6. Cây nứt lên, trở nên một gốc nho diềm dà, nhưng không cao mấy: những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó càng ra ở dưới; vậy nó trở nên một gốc nho, sanh ra những tược và nứt chồi. 7. Nhưng có một chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều; nầy, gốc nho từ chỗ đất mình đã được trồng, căng rễ ra và ngả nhành hướng về nó, hầu cho chim ưng ấy đến tưới mình. 8. Gốc nho đã được trồng nơi đất tốt, gần nơi nhiều nước, hầu cho nứt tược, ra trái, trở nên cây nho tốt.

9. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Cây nho há được thạnh tốt sao? Chim ưng kia há chẳng nhổ rễ nó, cắt trái nó, cho đến nỗi làm khô héo hết những lá non nó đã nứt ra sao? Không cần có cánh tay mạnh, cũng không cần nhiều người để làm trốc rễ nó. 10. Kìa, đã trồng nó, nó có được thạnh tốt chăng? Vừa khi gió đông đụng đến nó, nó há chẳng khô héo cả sao? Phải, nó sẽ khô nơi cùng một luống đất mà nó đã được trồng.

11. Vả, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12. Hãy nói cùng nhà bạn nghịch ấy rằng: Các ngươi không biết điều đó có ý nghĩa thế nào sao? Lại khá nói rằng: Nầy, vua Ba-by-lôn đã đi đến Giê-ru-sa-lem; đã bắt vua và các quan trưởng đem đi với mình về Ba-by-lôn. 13. Vua ấy đã chọn một con vua, lập giao ước với, khiến phát lời thề, và đã điệu những người mạnh trong đất đi, 14. đặng cho nước phải sa sút, không tự dấy lên được; song bởi giữ giao ước, thì nước còn lại. 15. Nhưng vua đã dấy loạn nghịch cùng vua Ba-by-lôn, mà sai sứ thần đến Ê-díp-tô, đặng người ta giúp cho những ngựa và nhiều dân. Người há được thạnh vượng sao? Người đã làm những việc như vậy, há thoát nạn được sao? Đã dứt bỏ lời giao ước, còn mong thoát nạn! 16. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ấy là tại nơi ở của vua đã tôn nó lên ngôi, mà nó đã khinh dể lời thề và dứt bỏ giao ước, thì nó cũng sẽ chết với vua ấy tại giữa Ba-by-lôn. 17. Pha-ra-ôn sẽ không đi với một đạo binh lớn và những toán lính đông đến cứu viện trong sự giao chiến, hi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. 18. Thật vậy, Sê-đê-kia đã khinh dể lời thề, phạm đến giao ước; nầy, đã trao tay ra rồi, thế mà nó còn làm những sự ấy. Nó chắc không thoát khỏi!

19. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Thật như ta hằng sống, nó đã khinh dể lời thề ta, dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ khiến điều đó đổ lại trên đầu nó. 20. Ta sẽ giăng lưới ta trên nó, nó sẽ mắc vào lưới ta; ta sẽ đem nó qua Ba-by-lôn, tại đó ta sẽ đoán xét nó về tội nghịch cùng ta. 21. Phàm những quân lính nó đi trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm; những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc hướng về mọi gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đã phán vậy.

22. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Chính ta cũng sẽ lấy ngọn cây hương bách cao, và ta sẽ trồng. Ở nơi cuối cùng những nhánh nó, ta sẽ bẻ một chồi non, và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. 23. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Y-sơ-ra-ên; nó sẽ nứt nhành, và ra trái; sẽ trở nên cây hương bách tốt, cả loài chim sẽ đến núp dưới nó; hết thảy những giống có cánh sẽ ở dưới bóng của nhánh cây. 24. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên, ta đã làm khô cây xanh, và làm cho cây khô tốt lên. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành sự đó.

Bản Dịch 2011

Hai Chim Ðại Bàng và Cây Nho

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy đặt ra một câu đố và kể một ẩn dụ cho nhà I-sơ-ra-ên. 3 Hãy bảo, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Một con đại bàng to lớn với đôi cánh rộng và lông dài, lông nó nhiều màu sắc, từ Li-băng bay đến.

Nó đậu trên chót của cây bá hương;

4 Nó cắn đứt đọt non của ngọn cây ấy;

Nó tha đọt ấy về xứ của dân buôn bán,

Và đặt nó trong thành của các thương gia.

5 Sau đó nó lại tha một hạt giống trong xứ ấy,

Ðem gieo hạt giống ấy vào một mảnh đất màu mỡ,

Ðặt hạt giống ấy vào nơi có nhiều nước,

Và một cây lớn lên nhanh như một cây liễu.

6 Cây ấy đâm chồi và trở thành một cây nho cành lá sum suê, nhưng lại thấp lè tè;

Các nhánh nó hướng về con đại bàng,

Các rễ nó đâm sâu xuống đất.

Vậy nó trở thành một cây nho;

Các cành nó mọc ra, và lá nó um tùm.

7 Lại có một con đại bàng lớn khác, với đôi cánh rộng và nhiều lông,

Và này, từ mảnh đất nơi nó đã được trồng,

Các rễ của cây nho bắt đầu quay về con đại bàng đó;

Các cành của nó cũng hướng về con đại bàng đó,

Ðể mong được nó ban cho nước.

8 Cây nho ấy đã bị bứng lên và đem trồng nơi mảnh đất màu mỡ khác có nhiều nước,

Với tham vọng rằng nó có thể ra nhiều cành, ra nhiều trái, và trở thành một cây nho sai trái.”’”

9 Hãy bảo, “CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

‘Nó há có thể ra nhiều trái hay sao?

Con đại bàng ấy há sẽ không nhổ bứt gốc nó lên,

Khiến các trái nó hư thối và héo đi,

Các chồi lá non của nó phải héo úa hay sao?

Khi ấy người ta sẽ không cần dùng nhiều sức hay nhiều người để nhổ gốc nó lên.

10 Khi nó bị bứng lên và trồng xuống lại,

Há nó có thể lớn mạnh được hay sao?

Khi gió đông thổi ngang qua nó,

Há chẳng phải nó hoàn toàn bị héo tàn,

Rồi chết khô trong mảnh đất nó đã lớn lên hay sao?’”

11 Bấy giờ lời của CHÚA đến với tôi, 12 “Bây giờ ngươi hãy nói với nhà phản loạn đó, ‘Các ngươi há không biết những điều ấy chỉ về gì hay sao?’ Hãy nói với chúng, ‘Vua Ba-by-lôn đã đến Giê-ru-sa-lem bắt vua và các quan của nó, rồi đem chúng đi với hắn về Ba-by-lôn. 13 Hắn đã chọn một người trong hoàng tộc, bắt người ấy lấy lời thề lập giao ước với hắn. Hắn cũng đã bắt đi các quan quyền trong xứ, 14 để vương quốc đó trở nên yếu đi, mà không nổi lên chống lại hắn nữa, và để người ấy tiếp tục giữ giao ước với hắn hầu được tồn tại. 15 Thế nhưng người ấy đã nổi loạn chống lại hắn và đã sai các sứ giả đến Ai-cập để xin viện trợ các ngựa chiến và một đội quân lớn. Người ấy có thể thành công được sao? Có thể nào một kẻ làm như thế mà khỏi bị phạt sao? Có thể nào một người bội lời thệ ước mà có thể khỏi bị phạt chăng?” 16 CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng chắc chắn người ấy sẽ chết ở Ba-by-lôn, nơi vua đã ban cho người ấy vương quyền, vì người ấy đã khinh thường lời thề với vua, và đã bội ước giao ước lập với vua. 17 Ðội quân hùng hậu và lực lượng quân sự đông đảo của Pha-ra-ôn sẽ không đến giúp người ấy trong cuộc chiến đó. Quân thù sẽ đắp ụ để tấn công và sẽ xây các chiến lũy để công thành, rồi chúng sẽ giết biết bao sinh mạng. 18 Bởi vì người ấy đã khinh thường lời thề mình đã thề và bội ước giao ước mình đã lập, và bởi vì người ấy đã trao tay kết ước rồi trở mặt mà làm mọi sự đó, nên người ấy sẽ không thoát khỏi.’”

19 Vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế này, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ báo trả trên đầu người ấy những gì người ấy đã nhân danh Ta thề rồi coi thường, và nhân danh Ta kết ước rồi bội ước. 20 Ta sẽ giăng bẫy lưới của Ta ra để bắt người ấy và người ấy chắc chắn sẽ sa vào bẫy. Ta sẽ đem người ấy đến Ba-by-lôn và xử tội người ấy về tội phản loạn mà người ấy đã phạm chống lại Ta. 21 Tất cả những quân tinh nhuệ của người ấy sẽ ngã chết dưới lưỡi gươm. Những kẻ nào còn sống sót sẽ bị tản lạc khắp các hướng gió. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã phán vậy.”

Tương Lai của Dân I-sơ-ra-ên

22 CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Ta sẽ lấy một chồi non từ ngọn cây bá hương cao chót vót;

Ta sẽ lấy nó ra.

Ta sẽ ngắt một nhánh non của nó trong số các nhánh non ở trên ngọn cây ấy;

Rồi Ta sẽ đem trồng nó trên một đỉnh núi cao vời vợi.

23 Ta sẽ trồng nó trên một ngọn núi cao của I-sơ-ra-ên,

Ðể nó đâm cành và ra trái,

Rồi nó sẽ trở thành một cây bá hương cao quý.

Chim trời đủ loại sẽ đến sống dưới các nhánh nó,

Dưới bóng mát của các cành nó mọi loài có cánh sẽ ở.

24 Bấy giờ mọi cây cối ngoài đồng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

Ta làm cho cây cao lớn bị hạ thấp và cây nhỏ thấp được cao lớn;

Ta khiến cây xanh thành khô và cây khô trở nên xanh tươi.

Ta, CHÚA, đã phán như thế, và Ta sẽ thực hiện điều ấy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu