Ở Gô-gô-tha

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: At Calvary
  • Lời: William R. Newell, 1895
  • Nhạc: Daniel B. Towner
  • Tài Liệu:

Lời Anh

At Calvary
1. Years I spent in vanity and pride,
Caring not my Lord was crucified,
Knowing not it was for me He died on Calvary.
Refrain
Mercy there was great, and grace was free;
Pardon there was multiplied to me;
There my burdened soul found liberty at Calvary.
2. By God’s Word at last my sin I learned;
Then I trembled at the law I’d spurned,
Till my guilty soul imploring turned to Calvary.
3. Now I’ve given to Jesus everything,
Now I gladly own Him as my King,
Now my raptured soul can only sing of Calvary!
4. Oh, the love that drew salvation’s plan!
Oh, the grace that brought it down to man!
Oh, the mighty gulf that God did span at Calvary!

Lời Việt

Ở Gô-gô-tha
1. Bao năm tôi lạc lầm trong nơi bến mê
Không quan tâm Jêsus đã bị đóng đinh
Không hay đâu bởi tội tôi Christ chết thay trên Gô-gô-tha.
Điệp Khúc:
Xót thương lớn cùng ân điển vô hạn Christ
Chúa tha thứ rộng quá cho mình chốn đó
Tâm hồn khốn tôi Chúa buông tha hoàn toàn nơi Gô-gô-tha.
2. Nhân khi nghe Lời Christ lòng cảm xấu xa
Bắt kinh khiếp bởi giày đạp luật pháp nghiêm
Tâm linh tôi run sợ khẩn xin Chúa tha ở Gô-gô-tha.
3. Nay xin đem cả đời của tôi hiến Christ
Rất cảm kích tôi nay phục tùng Chúa thôi
Nay tâm tôi mãn nguyện chỉ ưa hát ca khen Gô-gô-tha.
4. Ôi! Nghĩa sâu! Ngài ngự sẵn lo cứu tôi
Ôi ơn cao! Jêsus bỏ mình huyết rơi
Ôi vũng cả rộng Christ vượt qua thế tôi trên Gô-gô-tha.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo