Ơn Cao Sâu Rộng

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: High, High as the Heaven
  • Tựa đề: Ơn Cao Sâu Rộn
  • Lời: C. Austin Miles
  • Nhạc: C. Austin Miles, 1914
  • Tài Liệu:

Lời Anh

High, High as the Heaven

Lời Việt

Ơn Cao Sâu Rộng
Ôi, cao, cao hơn thiên đàng
Rộng, rộng vượt đại dương lai láng
Sâu như vực không đáy
Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay
Chúa vốn biết tôi lạc loài
Mà còn nhận làm con thân ái
Do lời Kinh Thánh chỉ minh
Tôi tường tình yêu Jêsus chẳng nhạt phai.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo