Đoàn Trung Tín

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
Nguyên Tác
  • Burdens Are Lifted at Calvary
Lời
  • John M. Moore
Nhạc
  • John M. Moore

Tham Khảo