Đa-ni-ên: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vào lúc đó, Mi-ca-ên, vị lãnh đạo thiên thần vĩ đại, là đấng bảo vệ dân tộc của ngươi sẽ đứng dậy, và rồi sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng có kể từ khi lập nước, và vào lúc đó người nào trong dân tộc của ngươi có tên trong sách sẽ được giải cứu. 2. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, một số người được hưởng sự sống đời đời, nhưng một số khác bị sỉ nhục và bị kinh tởm đời đời. 3. Những người khôn ngoan sẽ tỏa sáng như ánh sáng trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ như các vì sao đời đời mãi mãi. 4. Còn ngươi, Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuốn sách lại cho đến kỳ cuối cùng; nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.

5. Và rồi tôi, Đa-ni-ên, đã nhìn. Có hai vị khác đang đứng, một người bên nầy sông, một người bên kia sông. 6. Một vị đã hỏi người mặc vải gai đang ở bên trên nước của dòng sông: Khi nào những việc kỳ diệu này sẽ được ứng nghiệm?

7. Tôi nghe người mặc vải gai ở bên trên nước của dòng sông, giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh Đấng hằng sống mà thề rằng: Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ sẽ hoàn thành và khi quyền lực của dân thánh tan rã thì những điều nầy sẽ hoàn tất.

8. Mặc dù tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi: Chúa của tôi! Kết cuộc của những điều nầy là gì?

9. Người ấy trả lời: Đa-ni-ên! Hãy đi đi! Vì những lời nầy đã được giữ kín và được niêm phong cho đến kỳ cuối cùng. 10. Nhiều người sẽ được thanh lọc, thanh tẩy, và tinh luyện, nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác; không kẻ ác nào hiểu được, tuy nhiên người khôn ngoan sẽ hiểu. 11. Từ lúc tế lễ thiêu hằng ngày bị bãi bỏ và những điều kinh tởm hoang tàn được thiết lập, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12. Phước cho người đang trông đợi và đến lúc một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! 13. Còn ngươi, hãy đi cho đến cuối cùng vì ngươi sẽ được an nghỉ, và đến thời đại cuối cùng, ngươi sẽ đứng dậy nhận cơ nghiệp của mình.

Bản Dịch Đại Chúng

Vào lúc đó, Mi-ca-ên, vị lãnh đạo thiên thần vĩ đại, là đấng bảo vệ dân tộc của ngươi sẽ đứng dậy, và rồi sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng có kể từ khi lập nước, và vào lúc đó người nào trong dân tộc của ngươi có tên trong sách sẽ được giải cứu. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, một số người được hưởng sự sống đời đời, nhưng một số khác bị sỉ nhục và bị kinh tởm đời đời. Những người khôn ngoan sẽ tỏa sáng như ánh sáng trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ như các vì sao đời đời mãi mãi. Còn ngươi, Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuốn sách lại cho đến kỳ cuối cùng; nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.

Và rồi tôi, Đa-ni-ên, đã nhìn. Có hai vị khác đang đứng, một người bên nầy sông, một người bên kia sông. Một vị đã hỏi người mặc vải gai đang ở bên trên nước của dòng sông: Khi nào những việc kỳ diệu này sẽ được ứng nghiệm?

Tôi nghe người mặc vải gai ở bên trên nước của dòng sông, giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh Đấng hằng sống mà thề rằng: Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ sẽ hoàn thành và khi quyền lực của dân thánh tan rã thì những điều nầy sẽ hoàn tất.

Mặc dù tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi: Chúa của tôi! Kết cuộc của những điều nầy là gì?

Người ấy trả lời: Đa-ni-ên! Hãy đi đi! Vì những lời nầy đã được giữ kín và được niêm phong cho đến kỳ cuối cùng.Nhiều người sẽ được thanh lọc, thanh tẩy, và tinh luyện, nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác; không kẻ ác nào hiểu được, tuy nhiên người khôn ngoan sẽ hiểu. Từ lúc tế lễ thiêu hằng ngày bị bãi bỏ và những điều kinh tởm hoang tàn được thiết lập, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. Phước cho người đang trông đợi và đến lúc một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! Còn ngươi, hãy đi cho đến cuối cùng vì ngươi sẽ được an nghỉ, và đến thời đại cuối cùng, ngươi sẽ đứng dậy nhận cơ nghiệp của mình.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vào lúc đó, Mi-ca-ên, vị lãnh đạo thiên thần vĩ đại, là đấng bảo vệ dân chúng của dân tộc của ngươi sẽ đứng dậy, và rồi sẽ có một thời kỳ ngặt nghèo chưa từng có kể từ khi lập nước, và vào lúc đó người nào trong dân tộc của ngươi có tên trong sách sẽ được giải cứu. 2. Nhiều người ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, một số người được hưởng sự sống đời đời, nhưng một số khác bị sỉ nhục và bị kinh tởm đời đời. 3. Những người khôn ngoan sẽ tỏa sáng như ánh sáng trên bầu trời; và những người dắt đưa nhiều người đến sự công chính sẽ như các vì sao đời đời mãi mãi. 4. Còn ngươi, Đa-ni-ên, hãy giữ kín những lời nầy và niêm phong cuốn sách lại cho đến kỳ cuối cùng; nhiều người sẽ đi đây đi đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng.

5. Và rồi tôi, Đa-ni-ên, đã nhìn. Có hai vị khác đang đứng, một người bên nầy sông, một người bên kia sông. 6. Một vị đã hỏi người mặc vải gai đang ở bên trên nước của dòng sông: Khi nào những việc kỳ diệu này sẽ được ứng nghiệm?” 7. Tôi nghe người mặc vải gai ở bên trên nước của dòng sông, giơ tay phải và tay trái lên trời, nhân danh Đấng hằng sống mà thề rằng: “Một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ sẽ hoàn thành và khi quyền lực của dân thánh tan rã thì những điều nầy sẽ hoàn tất.

8. Mặc dù tôi nghe nhưng không hiểu, nên tôi hỏi: Chúa của tôi! Kết cuộc của những điều nầy là gì?

9. Người ấy trả lời: Đa-ni-ên! Hãy đi đi! Vì những lời nầy đã được giữ kín và được niêm phong cho đến kỳ cuối cùng. 10. Nhiều người sẽ được thanh lọc, thanh tẩy, và tinh luyện, nhưng những kẻ ác sẽ tiếp tục làm ác; không kẻ ác nào hiểu được, tuy nhiên người khôn ngoan sẽ hiểu. 11. Từ lúc tế lễ thiêu hằng ngày bị bãi bỏ và những điều kinh tởm hoang tàn được thiết lập, sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12. Phước cho người đang trông đợi và đến lúc một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! 13. Còn ngươi, hãy đi cho đến cuối cùng vì ngươi sẽ được an nghỉ, và đến thời đại cuối cùng, ngươi sẽ đứng dậy nhận cơ nghiệp của mình.

Bản Dịch 1925

1. Trong kỳ đó, Mi-ca-ên, quan trưởng lớn, là đấng đứng thay mặt con cái dân ngươi sẽ chổi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. 2. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.

3. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. 4. Còn như ngươi, hỡi Đa-ni-ên, ngươi hãy đóng lại những lời nầy, và hãy đóng ấn sách nầy cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên. 5. Bấy giờ, ta, Đa-ni-ên nhìn xem, và nầy, có hai người khác đang đứng, một người ở bờ bên nầy sông, một người ở bờ bên kia. 6. Một người hỏi người mặc vải gai đang đứng ở trên nước sông, rằng: Đến cuối cùng những sự lạ nầy được bao lâu?

7. Ta nghe người mặc vải gai đứng trên nước sông, người cất tay hữu và tay tả lên trời, chỉ Đấng hằng sống mà thề rằng sẽ trải qua một kỳ, những kỳ, và nửa kỳ; và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết, thì các sự nầy đều xong.

8. Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sẽ ra thể nào?

9. Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. 10. Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ; trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.

11. Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày. 12. Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày!

13. Còn ngươi, hãy đi, cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi; và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình.

Bản Dịch 2011

Sự Sống Lại của Người Chết

1 Vào lúc đó, Mi-chên, vị đại thống soái, đấng luôn đứng binh vực cho dân ngươi, sẽ đứng dậy. Khi ấy sẽ có một thời kỳ hoạn nạn mà từ khi loài người lập quốc cho đến bấy giờ chưa hề có như vậy. Nhưng khi ấy dân ngươi, tất cả những người có tên được ghi trong sách, sẽ được cứu. 2 Nhiều người đã ngủ trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Một số để hưởng sự sống đời đời, và một số để bị sỉ nhục và ghê tởm đời đời.

3 Những người khôn ngoan sẽ rạng rỡ như ánh sáng trên bầu trời, và những ai dẫn đưa nhiều người đến sự công chính sẽ rực sáng như các vì sao đời đời mãi mãi.

4 Nhưng ngươi, Ða-ni-ên, hãy giữ kín sứ điệp nầy và hãy niêm phong sách nầy lại cho đến thời kỳ cuối cùng, thời mà nhiều kẻ sẽ chạy tới chạy lui và tri thức sẽ gia tăng.”

5 Bấy giờ, tôi, Ða-ni-ên, đang nhìn, và này, hai người khác xuất hiện; một người đứng bên nầy bờ sông, và một người đứng bên kia bờ sông. 6 Một người cất tiếng nói với người mặc y phục bằng vải gai mịn đang đứng trên dòng sông, “Cho đến bao giờ những việc lạ lùng ấy sẽ được ứng nghiệm?”

7 Tôi nghe người mặc y phục bằng vải gai mịn đứng trên dòng sông đưa tay phải và tay trái mình lên trời, và nhân danh Ðấng sống đời đời mà thề rằng, “Sẽ phải qua một kỳ, các kỳ, và nửa kỳ; khi quyền lực của dân thánh cuối cùng bị gãy đổ hoàn toàn, bấy giờ mọi sự ấy sẽ hoàn tất.”

8 Tôi nghe nhưng chẳng hiểu gì, vì thế tôi nói, “Thưa ngài, cuối cùng của những sự ấy sẽ ra sao?”

9 Người ấy đáp, “Hỡi Ða-ni-ên, hãy yên chí, vì sứ điệp nầy sẽ được giữ kín và niêm phong cho đến thời cuối cùng. 10 Nhiều người sẽ được thanh tẩy, làm cho thánh sạch, và tinh luyện; tuy nhiên những kẻ gian ác sẽ tiếp tục gian ác, và chẳng ai trong bọn chúng sẽ hiểu gì, nhưng những người khôn ngoan sẽ hiểu rõ.

11 Từ lúc của lễ thiêu hằng ngày bị cất đi và vật gớm ghiếc khiến cho tan hoang được lập lên là một ngàn hai trăm chín mươi ngày.

12 Phước thay cho những người trông đợi và bền đỗ cho đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày.

13 Còn ngươi, hãy đi con đường của ngươi cho đến cùng, rồi ngươi sẽ được an nghỉ. Ðến ngày cuối cùng, ngươi sẽ đứng lên nhận lãnh phần đã dành cho ngươi.”

Tài Liệu