Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
  • Lời: Paul E. Carlson
  • Nhạc: Paul E. Carlson

Lời Việt

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
Vì Đức Chúa Trời Yêu thương thế gian,
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian,
Đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Jê-sus;
Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy,
Không bị hư mất bao giờ,
Không bị hư mất bao giờ,
Mà được sự sống,
Được sự sống, sự sống đời đời. A-men.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo