Đức Chúa Jesus

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Khái Niệm Căn Bản Về Đức Chúa Jesus

 • Đức Chúa Jesus Là Ai?
 • Đức Chúa Jesus Đã Làm Gì?
 • Các Danh Hiệu Của Đức Chúa Jesus
 • Những Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus
 • Những Lời Dạy Dỗ Của Đức Chúa Jesus
 • Các Môn Đệ Của Đức Chúa Jesus
 • Bảy Lời Nói Cuối Cùng Của Đức Chúa Jesus Trên Thập Tự
 • Đại Mạng Lệnh Của Đức Chúa Jesus

Nội Dung Liên Hệ

Tài Liệu

 • Kinh Thánh
 • Bách Khoa Từ Điển Tin Lành
 • Thần Đạo Học - John Drange Olsen - Nhà In Tin Lành - Sài Gòn (1958)
 • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà In Tin Lành - Sài Gòn (1970)
 • Những Danh Hiệu Và Biểu Tượng Của Đức Chúa Jesus - Phước Nguyên