Đến Thiên Đường

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:48, ngày 9 tháng 1 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added mp3 and pdf)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: When We All Get to Heaven
  • Tựa đề: Đến Thiên Đường
  • Lời: Eliza E. Hewith, 1898
  • Nhạc: Emily D. Wilson, 1898
  • Tài Liệu:

Lời Anh

When We All Get to Heaven
1. Sing the wondrous love of Jesus,
Sing His mercy and His grace;
In the mansions bright and blessed
He’ll prepare for us a place.
Refrain:
When we all get to heaven,
What a day of rejoicing that will be!
When we all see Jesus,
We’ll sing and shout the victory!
2. While we walk the pilgrim pathway,
Clouds will overspread the sky;
But when trav’ling days are over,
Not a shadow, not a sigh.
3. Let us then be true and faithful,
Trusting, serving every day;
Just one glimpse of Him in glory
Will the toils of life repay.
4. Onward to the prize before us!
Soon His beauty we’ll behold;
Soon the pearly gates will open;
We shall tread the streets of gold.

Lời Việt

Đến Thiên Đàng
1. Jêsus yêu rất kỳ lạ, nên hát khen Ngài
Cho ta ân hậu, ngoài ra chẳng có ai
Trong nước Chúa ta ơn phước hiển vinh
Nơi Chúa sắm sẵn cho ở mãi.
Điệp Khúc:
Ngày tôi bước đến cửa thiên thành
Vui thay, Chúa đổ phước thượng thiên xuống
Là khi thấy Jêsus rồi, ca ngợi Chúa Cứu Thế vinh hiển mãi.
2. Đương nay nơi thế hạ mà xem chốn thiên đàng
Mây che đen kịch trời kia chẳng vẻ vang
Khi đã tới thiên môn nước hiển vang
Nơi sáng láng sẽ vui thỏa mãn.
3. Đem tâm can quyết định hằng ăn ở ngay lành
Nên luôn luôn trọng đạo vững giữ nghĩa danh
Khi thấy Chúa trong nơi quý báu kia
Vui thấy Chúa thưởng cho của báu.
4. Nên đi luôn để được phần ban thưởng trên này
Không bao lâu mặt Ngài ta cũng thấy ngay
Lâu nữa mở toang ra cửa bích châu
Ta rất vui sẽ đi cửa ấy.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo