Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng ThanhCa (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Bảo quản viên giao diện, Người xóa hẳn Flow, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 20:51, ngày 28 tháng 7 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThanhCa từ hành chính viên, bảo quản viên giao diện và người xóa hẳn Flow đến hành chính viên, bảo quản viên giao diện, người xóa hẳn Flow và bảo quản viên
  • 20:50, ngày 28 tháng 7 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm ThanhCa từ (không có) đến bảo quản viên giao diện, hành chính viên và người xóa hẳn Flow