Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Admin3 (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 05:08, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Admin3 từ (không có) đến bảo quản viên và hành chính viên