Quyền thành viên

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Admin (Thảo luận | đóng góp)

Thuộc nhóm: Hành chính viên, Bảo quản viên giao diện, Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 17:22, ngày 17 tháng 2 năm 2020 Admin Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Admin từ hành chính viên và bảo quản viên đến hành chính viên, bảo quản viên và bảo quản viên giao diện