Tất cả các nhật trình công khai

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Thu Vien Tin Lanh chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
 • 17:48, ngày 25 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Diễn giải về thời hiện tại (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 10:34-36; 16:1-4== '''10:34-36''' 34. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an cho thế gian; ta đến, không phải đem…”)
 • 22:01, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa được chôn cất (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 22:01, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa chết trên thập tự (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 21:59, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Phần mộ Chúa bị canh giữ (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:62-66== 62. Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-l…”)
 • 21:57, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị đóng đinh (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:45-61== 45. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. 46. Ước chừng giờ thứ c…”)
 • 21:54, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đường đến Gô-gô-tha (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:32-44== 32. Khi họ đi ra, gặp một người ở thành Sy-ren tên là Si-môn; thì bắt người vác cây thập tự của Đ…”)
 • 21:52, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị những người lính chế nhạo (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:27-31== 27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. 2…”)
 • 21:50, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị kết án tử hình (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:15-26== 15. Phàm đến ngày lễ Vượt qua, quan tổng đốc thường có lệ tha một tên tù tùy ý dân muốn. 16. Đang l…”)
 • 21:46, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hê-rốt gặp Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Lu-ca 23:6-16== 6. Khi Phi-lát nghe điều đó, thì hỏi nếu người nầy thật là dân Ga-li-lê chăng. 7. Biết Ngài thuộc quyền ca…”)
 • 21:45, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị Phi-lát xét xử (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:11-14== 11. Đức Chúa Jêsus đứng trước quan tổng đốc, quan hỏi rằng: Có phải ngươi là Vua của dân Giu-đa khô…”)
 • 21:42, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Giu-đa chết (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:3-10== 3. Khi ấy, Giu-đa, là kẻ đã phản Ngài, thấy Ngài bị án, thì ăn năn, bèn đem ba chục miếng bạc trả cho…”)
 • 21:41, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị giải đến Phi-lát (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 27:1-2== 1. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus…”)
 • 21:38, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Phi-e-rơ chối Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:57-75== 57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầ…”)
 • 21:37, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị xử trước Tòa Công Luận (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:57-75== 57. Những kẻ đã bắt Đức Chúa Jêsus đem Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Cai-phe, tại đó các thầ…”)
 • 21:34, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa bị bắt (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:47-56== 47. Khi Ngài còn đang phán, xảy thấy Giu-đa là một người trong mười hai sứ đồ đến với một bọn đô…”)
 • 21:30, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:36-46== 36. Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi…”)
 • 21:25, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Đường đến Ghết-sê-ma-nê (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:30-35== 30. Khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi ra mà lên núi Ô-li-ve. 31. Ngài bèn phán rằng…”)
 • 21:21, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lời cầu nguyện của Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Giăng 13:31-17:26== '''13:31-38''' 31. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hi…”)
 • 21:20, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những lời từ biệt (Tạo trang mới với nội dung “==Giăng 13:31-17:26== '''13:31-38''' 31. Khi Giu-đa đã ra rồi, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hiện bây giờ Con người được vinh hi…”)
 • 21:16, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Lời báo trước Phi-e-rơ chối Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 19:28; 20:25-28== '''19:28''' 28. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi…”)
 • 21:15, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Những lời dạy dỗ cuối cùng (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 19:28; 20:25-28== '''19:28''' 28. Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi…”)
 • 21:10, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thiết lập lễ Tiệc Thánh (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:26-29== 26. Khi đang ăn, Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bẻ ra đưa cho môn đồ mà rằng: Hãy lấy ăn đi, n…”)
 • 21:08, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Kẻ phản bội (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:20-25== 20. Đến tối, Ngài ngồi ăn với mười hai sứ đồ. 21. Khi đang ăn, Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùn…”)
 • 21:04, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa rửa chân cho các môn đồ (Tạo trang mới với nội dung “==Giăng 13:1-20== 1. Trước ngày lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chú…”)
 • 21:02, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chuẩn bị lễ Vượt Qua (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:17-19== 17. Trong ngày thứ nhất ăn bánh không men, môn đồ đến gần Đức Chúa Jêsus mà thưa rằng: Thầy muốn ch…”)
 • 21:00, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Giu-đa phản bội Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:14-16== 14. Bấy giờ có một người trong mười hai sứ đồ, tên là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đến tìm các thầy tế l…”)
 • 20:58, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa được xức dầu tại Bê-tha-ny (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:6-13== 6. Khi Đức Chúa Jêsus ở làng Bê-tha-ni, tại nhà Si-môn là người phung, 7. có một người đàn bà cầm cái…”)
 • 20:55, ngày 20 tháng 10 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Âm mưu sát hại Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 26:1-5== 1. Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: 2. Các ngươi biết r…”)
 • 21:22, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Quê Hương Đời Đời (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Quê Hương Đời Đời *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Quê Hương Đời Đời'''…”)
 • 21:16, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thời Thanh Xuân (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Thời Thanh Xuân *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Thời Thanh Xuân''' :Thời thanh…”)
 • 21:11, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ha-lê-lu-gia Jesus Phục Sinh (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-Xu Phục Sinh *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Ha-Lê-Lu-Gia, Giê-X…”)
 • 21:04, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Chúa Sao Chịu Khổ (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Chúa Sao Chịu Khổ? *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Chúa Sao Chịu Khổ?''' :1.…”)
 • 20:50, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cứu Chúa Giáng Trần (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Cứu Chúa Giáng Trần *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Cứu Chúa Giáng Trần'''…”)
 • 20:44, ngày 13 tháng 9 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tiến Bước Với Chúa (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Tiến Bước Với Chúa *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Tiến Bước Với Chúa'''…”)
 • 18:00, ngày 30 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Khi Đức Thánh Linh Ngự Trị (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Khi Đức Thánh Linh Ngự Trị *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Khi Đức Thánh Lin…”)
 • 17:41, ngày 30 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Cuộc Đời Và Hoa Cỏ. (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Cuộc Đời Và Hoa Cỏ *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Cuộc Đời Và Hoa Cỏ'''…”)
 • 16:43, ngày 30 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Jesus Yêu Tôi Trọn Đời (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Giê Xu Yêu Tôi Trọn Đời *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Giê Xu Yêu Tôi Trọn…”)
 • 16:15, ngày 30 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Trao Ngài Mọi Ước Mơ (Tạo trang mới với nội dung “==Tác Giả== *Tựa đề: Trao Chúa Mọi Ước Mơ *Lời: MS. Lê Ngọc Vinh *Nhạc: MS. Lê Ngọc Vinh :'''Trao Chúa Mọi Ước Mơ'…”)
 • 18:21, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Tóm tắt thời gian tại Giê-ru-sa-lem (Tạo trang mới với nội dung “==Lu-ca 21:37-38== 37. Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li…”)
 • 18:20, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự phán xét cuối cùng (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 25:31-46== 31. Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ng…”)
 • 18:14, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ẩn dụ về mười cô dâu (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 25:1-13== 1. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. 2…”)
 • 18:08, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Nhu cầu tỉnh thức (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:37-41== 37. Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38. Vì trong những ngày trước nước lụt,…”)
 • 18:06, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Kết thúc Phúc Âm Lu-ca (Tạo trang mới với nội dung “==Lu-ca 21:34-36== 34. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm ch…”)
 • 18:05, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Kết thúc Phúc Âm Mác (Tạo trang mới với nội dung “==Mác 13:33-37== 33. Hãy thận trọng, hãy tỉnh thức, bởi vì các con không biết khi nào điều đó đến. 34. Giống như một ngư…”)
 • 18:03, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thời điểm của ngày tận thế (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:34-36== 34. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. 35. Trời…”)
 • 18:01, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Ẩn dụ về cây vả (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:32-33== 32. Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tớ…”)
 • 17:59, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự xuất hiện của Con Người (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:29-31== 29. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các…”)
 • 17:57, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Thời kỷ của Con Người (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:26-28== 26. Vậy nếu người ta nói với các ngươi rằng: Nầy, Ngài ở trong đồng vắng, thì đừng đi đến; nầy,…”)
 • 17:54, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Hoạn nạn gia tăng (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:23-25== 23. Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24.…”)
 • 17:51, ngày 16 tháng 8 năm 2020 ThanhCa Thảo luận đóng góp đã tạo trang Sự tàn phá hoang tàn (Tạo trang mới với nội dung “==Ma-thi-ơ 24:15-22== 15. Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã n…”)
(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).