Ông Văn Trung

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
  1. Thiên Đàng Chung Vui
  2. Nô-ên Đêm Vui Thoả (1934)
Nguyên Tác Lời
  • Ông Văn Trung
  • Ông Văn Trung
Nhạc
  • Khuyết Danh
  • William B. Bradbury

Tham Khảo