Ông Văn Huyên

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vài Nét Tiểu Sử

Thánh Ca

Tựa đề
 1. Bao Nhiêu Hồn Chưa Thoát Ly Ma Quyền (1930)
 2. Mừng Cõi Á Rày Hưởng Phước Cha (1930)
 3. Ngày Giờ Qua (1950)
 4. Ơn Trời Cao Sâu (1930)
 5. Trách Nhiệm Giảng Tin Lành (1931)
Nguyên Tác
 • Hymns of the Christian Life (19??), #202
 • Hymns of the Christian Life (19??), #102
 • Hymns of the Christian Life (19??), #329
 • Hymns of the Christian Life (19??), #28
Lời
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
 • Ông Văn Huyên
Nhạc
 • Lowell Mason
 • Charles G. Gabriel
 • John R. Sweney
 • Lowell Mason
 • J. Foster

Tham Khảo