Ô-sê: Chương 5

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Hỡi các thầy tế lễ! Hãy nghe điều nầy. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Hãy chú ý. Hỡi triều đình! Hãy lắng tai. Sự đoán phạt thuộc về các ngươi bởi vì các ngươi đã thành cạm bẫy tại Mích-pa và lưới bủa tại Tha-bô. 2. Những kẻ phản loạn đã lún sâu vào sự tàn sát mặc dù Ta quở trách tất cả bọn chúng.

3. Ta biết rõ Ép-ra-im, còn Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta. Thật vậy bây giờ Ép-ra-im là kẻ mại dâm, còn Y-sơ-ra-ên đã bị nhuốc nhơ. 4. Hành động của chúng không hướng chúng trở về với Đức Chúa Trời của mình; bởi vì tính gian dâm ở trong chúng, cho nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. 5. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ trên mặt của nó; vì vậy Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im vấp ngã trong tội ác của mình; Giu-đa cùng vấp ngã với chúng.

6. Cùng với các bầy súc vật của mình, chúng sẽ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng sẽ không gặp Ngài. Ngài đã lánh khỏi chúng. 7. Chúng đã phản bội Đức Giê-hô-va, bởi vì chúng đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với cơ nghiệp của chúng.

8. Hãy thổi tù và tại Ghi-bê-a, trổi kèn tại Ra-ma! Hãy báo động tại Bết A-ven! Bên-gia-min! Hãy nhìn phía sau của ngươi! 9. Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn trong ngày bị quở phạt; Ta loan báo tại giữa các bộ tộc của Y-sơ-ra-ên một việc chắc chắn sẽ xảy ra. 10. Các thủ lĩnh của Giu-đa - là những kẻ lấn ranh giới - sẽ giống như chúng; Ta sẽ trút cơn giận trên chúng như nước. 11. Ép-ra-im bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét; bởi vì nó đã vui thích đi theo điều nhuốc nhơ. 12. Vì vậy, Ta giống như con mọt cho Ép-ra-im và sự đục phá cho nhà Giu-đa.

13. Khi Ép-ra-im thấy bệnh của mình, và Giu-đa thấy vết thương của mình, thì Ép-ra-im qua A-si-ri, sai người đến với vị vua hùng mạnh; nhưng người không thể chữa cho ngươi, cũng không chữa lành cho vết thương của ngươi. 14. Bởi vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử tơ cho nhà của Giu-đa: Chính Ta sẽ xé nát rồi bỏ đi; Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được. 15. Ta sẽ trở về nơi của Ta, cho đến khi chúng nhận biết tội của mình và chúng tìm kiếm mặt Ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.

Bản Dịch Đại Chúng

Hỡi các thầy tế lễ! Hãy nghe điều nầy. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Hãy chú ý. Hỡi triều đình! Hãy lắng tai. Sự đoán phạt thuộc về các ngươi bởi vì các ngươi đã thành cạm bẫy tại Mích-pa và lưới bủa tại Tha-bô. Những kẻ phản loạn đã lún sâu vào sự tàn sát mặc dù Ta quở trách tất cả bọn chúng.

Ta biết rõ Ép-ra-im, còn Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta. Thật vậy bây giờ Ép-ra-im là kẻ mại dâm, còn Y-sơ-ra-ên đã bị nhuốc nhơ. Hành động của chúng không hướng chúng trở về với Đức Chúa Trời của mình; bởi vì tính gian dâm ở trong chúng, cho nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ trên mặt của nó; vì vậy Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im vấp ngã trong tội ác của mình; Giu-đa cùng vấp ngã với chúng.

Cùng với các bầy súc vật của mình, chúng sẽ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng sẽ không gặp Ngài. Ngài đã lánh khỏi chúng. Chúng đã phản bội Đức Giê-hô-va, bởi vì chúng đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với cơ nghiệp của chúng.

Hãy thổi tù và tại Ghi-bê-a, trổi kèn tại Ra-ma! Hãy báo động tại Bết A-ven! Bên-gia-min! Hãy nhìn phía sau của ngươi! Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn trong ngày bị quở phạt; Ta loan báo tại giữa các bộ tộc của Y-sơ-ra-ên một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Các thủ lĩnh của Giu-đa - là những kẻ lấn ranh giới - sẽ giống như chúng; Ta sẽ trút cơn giận trên chúng như nước. Ép-ra-im bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét; bởi vì nó đã vui thích đi theo điều nhuốc nhơ. Vì vậy, Ta giống như con mọt cho Ép-ra-im và sự đục phá cho nhà Giu-đa.

Khi Ép-ra-im thấy bệnh của mình, và Giu-đa thấy vết thương của mình, thì Ép-ra-im qua A-si-ri, sai người đến với vị vua hùng mạnh; nhưng người không thể chữa cho ngươi, cũng không chữa lành cho vết thương của ngươi. Bởi vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử tơ cho nhà của Giu-đa: Chính Ta sẽ xé nát rồi bỏ đi; Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được. Ta sẽ trở về nơi của Ta, cho đến khi chúng nhận biết tội của mình và chúng tìm kiếm mặt Ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Hỡi các thầy tế lễ! Hãy nghe điều nầy. Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên! Hãy chú ý. Hỡi triều đình! Hãy lắng tai. Sự đoán phạt thuộc về các ngươi bởi vì các ngươi đã thành cạm bẫy tại Mích-pa và lưới bủa tại Tha-bô. 2. Những kẻ phản loạn đã lún sâu vào sự tàn sát, mặc dù Ta quở trách tất cả bọn chúng.

3. Ta biết Ép-ra-im, và Y-sơ-ra-ên không che giấu được Ta; thật vậy bây giờ Ép-ra-im, ngươi là kẻ mại dâm, Y-sơ-ra-ên đã bị ô nhơ. 4. Những hành động của chúng không hướng chúng trở về với Đức Chúa Trời của mình, bởi vì tính gian dâm ở trong chúng, cho nên chúng không nhận biết Đức Giê-hô-va. 5. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên lộ trên mặt của nó; vì vậy Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im vấp ngã trong tội ác của mình; Giu-đa cùng vấp ngã với chúng.

6. Cùng với các bầy súc vật của mình, chúng sẽ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng chúng sẽ không gặp Ngài. Ngài đã lánh khỏi chúng. 7. Chúng đã phản bội Đức Giê-hô-va, bởi vì chúng đã sinh ra những đứa con hoang. Bây giờ, ngày trăng mới sẽ nuốt chúng cùng với cơ nghiệp của chúng.

8. Hãy thổi tù và tại Ghi-bê-a, trổi kèn tại Ra-ma! Hãy báo động tại Bết A-ven! Bên-gia-min! Hãy nhìn phía sau ngươi! 9. Ép-ra-im sẽ trở nên hoang tàn trong ngày bị quở phạt; Ta loan báo tại giữa các bộ tộc của Y-sơ-ra-ên một việc chắc chắn sẽ xảy ra. 10. Các thủ lĩnh của Giu-đa - là những kẻ lấn ranh giới - sẽ giống như chúng; Ta sẽ trút cơn giận trên chúng như nước. 11. Ép-ra-im bị ức hiếp, bị nghiền nát bởi sự phán xét; bởi vì nó đã vui thích đi theo điều nhuốc nhơ. 12. Vì vậy, Ta giống như con mọt cho Ép-ra-im và sự đục phá cho nhà Giu-đa.

13. Khi Ép-ra-im thấy bệnh của mình, và Giu-đa thấy vết thương của mình, thì Ép-ra-im qua A-si-ri, sai người đến với vị vua hùng mạnh; nhưng người không thể chữa cho ngươi, cũng không chữa lành cho vết thương của ngươi. 14. Bởi vì Ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử tơ cho nhà của Giu-đa: Chính Ta sẽ xé nát rồi bỏ đi; Ta sẽ mang theo, và sẽ không ai giải cứu được. 15. Ta sẽ trở về nơi của Ta, cho đến khi chúng nhận biết tội của mình và chúng tìm kiếm mặt Ta. Trong cảnh khốn cùng, chúng sẽ nhiệt thành tìm kiếm Ta.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi các thầy tế lễ, hãy nghe điều nầy; hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, khá để ý; hỡi nhà vua, hãy lắng tai! Sự phán xét có quan hệ với các ngươi, vì các ngươi là bẫy ở Mích-ba, và giăng lưới trên Tha-bô. 2. Chúng nó là kẻ bạn nghịch đã vào sâu trong sự giết lát, nhưng ta sẽ quở trách chúng nó hết thảy.

3. Ta biết Ép-ra-im, và Y-sơ-ra-ên không giấu với ta. Vả, hỡi Ép-ra-im, ngươi đã phạm tội tà dâm! Y-sơ-ra-ên bị ô uế! 4. Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình; vì lòng dâm ở trong chúng nó, và chúng nó không nhìn biết Đức Giê-hô-va. 5. Sự kiêu ngạo của Y-sơ-ra-ên làm chứng tận mặt nó, nên Y-sơ-ra-ên và Ép-ra-im sẽ ngã xuống vì cớ tội lỗi mình; Giu-đa cũng sẽ ngã xuống với chúng nó. 6. Chúng nó sẽ đi với các bầy chiên bầy bò mình, đặng tìm kiếm Đức Giê-hô-va; song không thấy Ngài! Ngài đã lìa khỏi chúng nó. 7. Chúng nó đã phỉnh dối Đức Giê-hô-va, vì đã sanh những con cái ngoại tình. Đến ngày trăng mới, chúng nó sẽ cùng sản nghiệp mình đều bị nuốt đi!

8. Hãy thổi kèn ở Ghi-bê-a, hãy thổi loa ở Ra-ma! Hãy la lối ở Bết-A-ven! Hỡi Bên-gia-min, nó ở đằng sau ngươi! 9. Ép-ra-im sẽ nên hoang vu trong ngày quở trách; ta rao ra cho các chi phái Y-sơ-ra-ên một sự chắc sẽ xảy đến. 10. Các quan trưởng Giu-đa giống như kẻ lấn địa giới; ta sẽ đổ cơn giận ta trên chúng nó như trút nước. 11. Ép-ra-im bị hà hiếp, bị nghiền nát trong sự đoán xét, vì nó đã bằng lòng theo điều răn của loài người. 12. Vậy nên, ta giống như con mọt cho Ép-ra-im, và như sự mục nát cho nhà Giu-đa.

13. Khi Ép-ra-im đã biết bịnh mình, và Giu-đa đã biết vết thương mình, thì Ép-ra-im đi đến cùng người A-si-ri, và sai đến cùng vua Gia-rép. Nhưng nó không thể chữa lành các ngươi, và không buộc vết thương cho các ngươi. 14. Vì ta sẽ như một con sư tử cho Ép-ra-im, như một sư tử con cho nhà Giu-đa. Thật, chính ta, chính ta sẽ cắn xé rồi đi luôn; ta sẽ bắt đem đi và chẳng ai có thể giải cứu. 15. Ta sẽ đi, sẽ vào nơi ta, cho đến chừng nào chúng nó nhìn biết mình phạm tội và tìm kiếm mặt ta. Trong cơn khốn nạn, chúng nó sẽ cố tìm ta.

Bản Dịch 2011

Các Nhà Lãnh Ðạo Tôn Giáo và Chính Trị Ðã Ðưa Dân Tộc Ðến Chỗ Suy Vong

1 Hỡi các tư tế, hãy nghe đây!

Hỡi nhà I-sơ-ra-ên, hãy chú ý!

Hỡi cả triều đình, hãy lắng nghe!

Vì sự đoán phạt dành cho các ngươi,

Vì tại Mích-pa, các ngươi là một cạm bẫy,

Trên Núi Ta-bô, các ngươi là một bẫy lưới đã giăng ra,

2 Tại Si-tim, các ngươi là một hầm chông gài sẵn;

Nhưng Ta sẽ đoán phạt tất cả chúng.

3 Ta biết rõ Ép-ra-im ra sao,

I-sơ-ra-ên không thể giấu được Ta;

Vì bây giờ, hỡi Ép-ra-im, chính ngươi đã làm điếm mà I-sơ-ra-ên phải cùng chịu nhuốc nhơ.

4 Các hành động của chúng không cho phép chúng quay về với Ðức Chúa Trời của chúng nữa,

Vì tinh thần làm điếm đã chiếm hữu chúng rồi,

Và chúng chẳng còn biết CHÚA nữa.

5 Tính kiêu ngạo của I-sơ-ra-ên làm chứng nghịch lại nó;

Vì thế I-sơ-ra-ên và Ép-ra-im sẽ ngã nhào dưới gánh nặng tội lỗi của chúng;

Giu-đa cũng sẽ ngã nhào theo với chúng.

6 Bấy giờ chúng sẽ dắt bầy chiên và bầy bò của chúng đến dâng hiến với hy vọng sẽ tìm được CHÚA,

Nhưng chúng sẽ không tìm được Ngài,

Vì Ngài đã rút khỏi chúng.

7 Chúng đã bất trung với CHÚA,

Nên chúng đã sinh ra những đứa con hoang.

Bấy giờ các cuộc lễ hội trong ngày trăng mới sẽ ăn nuốt chúng và phần sản nghiệp của chúng.

8 Hãy thổi tù và ở Ghi-bê-a;

Hãy thổi kèn ở Ra-ma.

Hãy lớn tiếng báo động ở Bết A-vên;

Hỡi Bên-gia-min, hãy đề phòng phía sau ngươi.

9 Ép-ra-im sẽ trở thành một miền hoang vu trong ngày quở phạt.

Ở giữa các chi tộc I-sơ-ra-ên, Ta cho chúng biết điều gì chắc chắn sẽ xảy ra.

10 Những kẻ cầm quyền ở Giu-đa đã biến thành những kẻ xấu, như hạng người lén lút dời mốc địa giới;

Ta sẽ đổ cơn giận của Ta như đổ nước xuống trên chúng.

11 Ép-ra-im bị áp bức và bị nghiền nát vì bị đoán phạt,

Bởi nó đã quyết tâm đi theo các thần tượng hư không.

12 Vì thế Ta sẽ như mối mọt gặm nát Ép-ra-im,

Như sự mục nát bên trong nhà Giu-đa.

Nhờ Cậy Ngoại Bang Chỉ Vô Ích

13 Khi Ép-ra-im thấy nó bị bịnh, và Giu-đa thấy các bứu nó bị lở loét,

Ép-ra-im đã sai sứ giả đến A-sy-ri và sai người đến nhờ vua uy quyền ở đó cứu giúp.

Nhưng vua đó chẳng có thể cứu giúp các ngươi,

Và vua đó cũng không thể làm các bứu lở của các ngươi được lành.

14 Vì Ta sẽ như một con sư tử đối với Ép-ra-im,

Và như một con sư tử tơ đối với nhà Giu-đa.

Ta, chính Ta, sẽ vồ xé nó, rồi mang nó đi;

Ta sẽ tha con mồi theo, và không ai có thể cứu nó được.

15 Ta sẽ đi và chỉ trở về nơi Ta ngự khi chúng nhận biết tội lỗi của chúng và tìm kiếm mặt Ta;

Bấy giờ trong lúc đau khổ chúng sẽ tha thiết tìm Ta.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành