Ô-sê: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 05:26, ngày 9 tháng 8 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Ép-ra-im nuôi gió, suốt ngày chạy theo gió đông. Nó gia tăng sự gian dối và bạo tàn. Chúng đã lập giao ước với A-si-ri và đem dầu sang Ai Cập.

2. Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo những đường lối của người. Ngài sẽ báo trả người theo những việc người làm. 3. Trong bụng mẹ, người đã nắm gót anh của mình, rồi dùng sức lực mà đấu tranh với Đức Chúa Trời. 4. Người vật lộn với thiên sứ và thắng. Người đã khóc và cầu xin ơn thương xót của Ngài. Ngài đã gặp người tại Bê-tên và tại đó Ngài phán với chúng ta.

5. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân. Hãy ghi nhớ danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. 6. Vì vậy, ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời của ngươi, hãy giữ sự nhân từ cùng sự công chính, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời.

7. Trong tay của Ca-na-an là những cái cân giả dối, nó thích bóc lột. 8. Thật vậy, Ép-ra-im đã nói: Ta thật sự giàu có. Ta đã tự làm giàu cho mình. Trong mọi việc ta đã làm, họ không thể tìm thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.

9. Nhưng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi; từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ cho ngươi sống trong các lều trại như trong những ngày lễ đã được ấn định. 10. Ta đã phán bởi các tiên tri; Ta đã ban rất nhiều khải tượng, và qua sự làm chứng của các tiên tri mà ban những ẩn dụ.

11. Mặc dù những hình tượng tại Ga-la-át là hư không, chúng đã dâng bò đực làm sinh tế tại Ghinh-ganh. Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống hoang tàn bên cạnh những luống cày ở ngoài đồng.

12. Gia-cốp đã chạy trốn sang đất A-ram, Y-sơ-ra-ên đã phục vụ để được vợ, và để được vợ người phải chăn bầy.

13. Đức Giê-hô-va đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng một tiên tri, và cũng bởi một tiên tri Ngài bảo tồn nó.

14. Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận cay đắng cho nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả lại sự nhục mạ của nó trên nó.

Bản Dịch Đại Chúng

Ép-ra-im nuôi gió, suốt ngày chạy theo gió đông. Nó gia tăng sự gian dối và bạo tàn. Chúng đã lập giao ước với A-si-ri và đem dầu sang Ai Cập.

Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo những đường lối của người. Ngài sẽ báo trả người theo những việc người làm. Trong bụng mẹ, người đã nắm gót anh của mình, rồi dùng sức lực mà đấu tranh với Đức Chúa Trời. Người vật lộn với thiên sứ và thắng. Người đã khóc và cầu xin ơn thương xót của Ngài. Ngài đã gặp người tại Bê-tên và tại đó Ngài phán với chúng ta.

Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân. Hãy ghi nhớ danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. Vì vậy, ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời của ngươi, hãy giữ sự nhân từ cùng sự công chính, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời.

Trong tay của Ca-na-an là những cái cân giả dối, nó thích bóc lột. Thật vậy, Ép-ra-im đã nói: Ta thật sự giàu có. Ta đã tự làm giàu cho mình. Trong mọi việc ta đã làm, họ không thể tìm thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.

Nhưng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi; từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ cho ngươi sống trong các lều trại như trong những ngày lễ đã được ấn định. Ta đã phán bởi các tiên tri; Ta đã ban rất nhiều khải tượng, và qua sự làm chứng của các tiên tri mà ban những ẩn dụ.

Mặc dù những hình tượng tại Ga-la-át là hư không, chúng đã dâng bò đực làm sinh tế tại Ghinh-ganh. Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống hoang tàn bên cạnh những luống cày ở ngoài đồng.

Gia-cốp đã chạy trốn sang đất A-ram, Y-sơ-ra-ên đã phục vụ để được vợ, và để được vợ người phải chăn bầy.

Đức Giê-hô-va đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng một tiên tri, và cũng bởi một tiên tri Ngài bảo tồn nó.

Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận cay đắng cho nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả lại sự nhục mạ của nó trên nó.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Ép-ra-im nuôi gió, suốt ngày chạy theo gió đông; nó gia tăng sự gian dối và bạo tàn; chúng đã lập giao ước với A-si-ri, và đem dầu sang Ai Cập.

2. Đức Giê-hô-va lên án Giu-đa và trừng phạt Gia-cốp theo những đường lối của nó; Ngài sẽ báo trả nó theo những việc nó làm. 3. Trong bụng mẹ, nó đã nắm gót anh của mình, rồi dùng sức lực mà đấu tranh với Đức Chúa Trời. 4. Nó vật lộn với thiên sứ và thắng. Nó đã khóc và cầu xin ơn thương xót của Ngài. Ngài đã gặp nó tại Bê-tên và tại đó Ngài phán với chúng ta.

5. Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các đạo quân. Hãy ghi nhớ danh của Ngài là Đức Giê-hô-va. 6. Vì vậy, ngươi hãy trở về với Đức Chúa Trời của ngươi, hãy giữ sự nhân từ cùng sự công chính, và luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời.

7. Trong tay của Ca-na-an là những cái cân giả dối, nó thích bóc lột. 8. Thật vậy, Ép-ra-im đã nói: Ta thật sự giàu có. Ta đã tự làm giàu cho mình. Trong mọi việc ta đã làm, họ không thể tìm thấy một việc gian ác nào để gọi là tội lỗi.

9. Nhưng Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ngươi; từ khi ngươi ra khỏi đất Ai Cập, Ta sẽ cho ngươi sống trong các lều trại như trong những ngày lễ đã được ấn định. 10. Ta đã phán bởi các tiên tri; Ta đã ban rất nhiều khải tượng, và qua sự làm chứng của các tiên tri mà ban những ẩn dụ.

11. Mặc dù những hình tượng tại Ga-la-át là hư không, chúng đã dâng bò đực làm sinh tế tại Ghinh-ganh. Các bàn thờ của chúng không khác gì những đống hoang tàn bên cạnh những luống cày ở ngoài đồng.

12. Gia-cốp đã chạy trốn sang đất A-ram, Y-sơ-ra-ên đã phục vụ để được vợ, và để được vợ người phải chăn bầy.

13. Đức Giê-hô-va đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập bằng một tiên tri, và cũng bởi một tiên tri Ngài bảo tồn nó.

14. Ép-ra-im đã khơi dậy cơn giận cay đắng cho nên máu của nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả lại sự nhục mạ của nó trên nó.

Bản Dịch 1925

1. Ép-ra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì lấy sự lừa phỉnh; Giu-đa cai trị với Đức Chúa Trời, và có lòng trung tín với Đấng Thánh. 2. Ép-ra-im ăn gió, chạy theo sau gió đông. Mỗi ngày, nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu; nó lập giao ước với A-si-ri, và đem dầu vào Ê-díp-tô. 3. Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. 4. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời. 5. Người có quyền hơn thiên sứ, và được thắng; khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, 6. tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va.

7. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. 8. Nó là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận. 9. Phải, Ép-ra-im nói rằng: Thật, ta đã trở nên giàu; ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. 10. Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể. 11. ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri; đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. 12. Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng. 13. Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram; Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy. 14. Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô; và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. 15. Ép-ra-im chọc cho ta phát cơn giận đắng cay; nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục cho nó nữa.

Bản Dịch 2011

'

1 Ép-ra-im cứ lo đón gió để trở cờ;

Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông.

Càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn.

Nó kết ước với A-sy-ri và chở dầu qua cung cấp cho Ai-cập.

2 CHÚA đang hạch tội Giu-đa;

Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông;

Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông.

3 Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình;

Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Ðức Chúa Trời.

4 Phải, ông đã vật lộn với Thiên Sứ và ông đã thắng.

Ông đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho ông.

Tại Bê-tên ông đã gặp Ngài,

Tại đó Ngài đã phán với ông.

5 Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của Các Ðạo Quân,

Danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là CHÚA.

6 Vậy, khá trở về với Ðức Chúa Trời của ngươi;

Hãy bám chặt lấy tình thương và công lý,

Và hãy luôn luôn trông cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.

7 Một thương gia, trong tay nó cầm cây cân không thật;

Nó thích bóc lột người khác.

8 Ép-ra-im nói, “Này, ta đã trở nên giàu có rồi.

Bởi sức lực của ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp nầy.

Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được,

Cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi chăng.”

9 Tuy nhiên ngươi hãy nhớ rằng, Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi.

Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,

Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều cách dễ dàng,

Giống như những ngày ngươi dự đại lễ Lều Tạm vậy.

10 Ta đã phán dạy qua các tiên tri;

Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng,

Ta đã ban các chuyện sống thật để các tiên tri minh họa cho sứ điệp.

11 Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Ghi-lê-át,

Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không.

Chúng dâng các bò đực làm của tế lễ ở Ghinh-ganh;

Thật vậy các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng ruộng.”

12 Gia-cốp trốn đến đất A-ram,

Tại đó I-sơ-ra-ên đã làm thuê để được vợ;

Ðể được một người vợ, ông đã phải chăn thuê.

13 CHÚA đã dùng một vị tiên tri để đem I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập,

Ngài đã dùng một vị tiên tri để chăn dắt ông.

14 Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ;

Cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó gây ra.

CHÚA của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó làm nhục Ngài.

Tài Liệu