Ô-sê: Chương 12

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 16:54, ngày 7 tháng 4 năm 2018 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Ép-ra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì lấy sự lừa phỉnh; Giu-đa cai trị với Đức Chúa Trời, và có lòng trung tín với Đấng Thánh. 2. Ép-ra-im ăn gió, chạy theo sau gió đông. Mỗi ngày, nó thêm nhiều sự nói dối và sự hoang vu; nó lập giao ước với A-si-ri, và đem dầu vào Ê-díp-tô. 3. Đức Giê-hô-va cũng có sự kiện cáo với Giu-đa, và Ngài sẽ phạt Gia-cốp theo đường lối nó; Ngài sẽ báo trả nó theo việc nó làm. 4. Vừa lúc ở trong lòng mẹ, Gia-cốp nắm gót chân anh mình; và đến tuổi trưởng thành, có quyền nơi Đức Chúa Trời. 5. Người có quyền hơn thiên sứ, và được thắng; khóc lóc và khẩn cầu người. Ngài đã gặp người tại Bê-tên, và ấy đó là nơi Ngài phán cùng chúng ta, 6. tức là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân; danh kỷ niệm Ngài là Đức Giê-hô-va.

7. Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. 8. Nó là người buôn bán cầm những cân dối trá trong tay mình; nó ưa gian lận. 9. Phải, Ép-ra-im nói rằng: Thật, ta đã trở nên giàu; ta đã được của cải. Trong mọi việc ta làm chẳng hề thấy một việc gian ác gì là tội lỗi. 10. Ta là Đức Giê-hô-va, làm Đức Chúa Trời ngươi từ khi ngươi ra khỏi đất Ê-díp-tô, ta sẽ còn làm cho ngươi ở dưới các trại như trong những ngày lễ trọng thể. 11. ta cũng đã phán cho các kẻ tiên tri; đã thêm nhiều sự hiện thấy và đã cậy chức vụ các kẻ tiên tri mà dùng thí dụ. 12. Ga-la-át là gian ác, chúng nó chỉ là giả dối. Chúng nó dâng những bò đực trong Ghinh-ganh; nên những bàn thờ chúng nó giống như những đống trong luống cày nơi ruộng. 13. Gia-cốp trốn đến ruộng A-ram; Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ, và vì được vợ mà người chăn các bầy. 14. Đoạn, Đức Giê-hô-va nhờ một đấng tiên tri đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô; và nhờ đấng tiên tri gìn giữ nó. 15. Ép-ra-im chọc cho ta phát cơn giận đắng cay; nên máu nó sẽ đổ lại trên nó, và Chúa sẽ trả sự sỉ nhục cho nó nữa.

Bản Dịch 2011

1. Ép-ra-im cứ lo đón gió để trở cờ;
Suốt ngày nó cứ đuổi theo ngọn gió đông.
Càng ngày nó càng gia tăng sự dối trá và bạo tàn.
Nó kết ước với A-sy-ri và chở dầu qua cung cấp cho Ai-cập.
2. CHÚA đang hạch tội Giu-đa;
Ngài sẽ phạt Gia-cốp tùy theo các đường lối của ông;
Ngài sẽ báo trả ông tùy theo các việc làm của ông.
3. Khi còn trong lòng mẹ, ông đã nắm gót của anh mình;
Khi đã trưởng thành, ông lại vật lộn với Ðức Chúa Trời.
4. Phải, ông đã vật lộn với Thiên Sứ và ông đã thắng.
Ông đã khóc và van nài Ðấng ấy ban ơn cho ông.
Tại Bê-tên ông đã gặp Ngài,
Tại đó Ngài đã phán với ông.
5. Ngài là CHÚA, Ðức Chúa Trời của Các Ðạo Quân,
Danh phải ghi nhớ muôn đời của Ngài là CHÚA.
6. Vậy, khá trở về với Ðức Chúa Trời của ngươi;
Hãy bám chặt lấy tình thương và công lý,
Và hãy luôn trông cậy vào Ðức Chúa Trời của mình.
7. Một thương gia, trong tay nó cầm cây cân không thật;
Nó thích bóc lột người khác.
8. Ép-ra-im nói, “Này, ta đã trở nên giàu có rồi.
Bởi sức lực của ta, ta đã tạo nên cơ nghiệp nầy.
Bây giờ không ai có thể bảo rằng ta có tội được,
Cho dù những việc ta làm là tội lỗi đi nữa.”
9. Tuy nhiên, ngươi hãy nhớ rằng Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi.
Ta có thể đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
Ta cũng có thể làm cho ngươi phải trở lại sống trong các lều một cách dễ dàng,
Giống như những ngày ngươi dự đại lễ Lều Tạm.
10. Ta đã phán dạy qua các tiên tri;
Ta đã cho ngươi nhiều khải tượng,
Ta đã ban các chuyện sống thật để minh họa qua cuộc đời của các tiên tri.
11. Nhưng tội lỗi đã đầy tràn ở Ghi-lê-át,
Tại đó chúng thờ lạy các thần tượng hư không.
Ở Ghinh-ganh, chúng dâng các bò đực làm của tế lễ;
Thật vậy, các bàn thờ dâng các con vật hiến tế nhiều như sỏi đá nơi các luống cày trong đồng.”
12. Gia-cốp trốn đến đất A-ram,
Tại đó I-sơ-ra-ên đã làm thuê để được vợ;
Ðể được một người vợ, ông đã phải chăn thuê.
13. CHÚA đã dùng một vị tiên tri để đem I-sơ-ra-ên lên khỏi Ai-cập;
Và Ngài đã chăn giữ họ qua một vị tiên tri.
14. Ép-ra-im đã chọc cho Ngài phải nổi cơn thịnh nộ;
Cho nên Ngài sẽ bắt nó phải lãnh lấy hậu quả của tội làm đổ máu nó đã gây ra.
CHÚA của nó sẽ báo trả trên nó những gì nó đã làm nhục Ngài.

Tài Liệu