Khác biệt giữa các bản “Ô-sê: Chương 11”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
Dòng 1: Dòng 1:
==Bản Dịch 1926==
+
==Bản Dịch 1925==
 
1.  Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2.  Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3.  Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4.  Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.  
 
1.  Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2.  Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3.  Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4.  Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.  
  
Dòng 8: Dòng 8:
 
'''Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả'''<br/>1.  “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó; <br/>Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. <br/>2.  Các đầy tớ của Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu. <br/>Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng. <br/>3.  Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi; <br/>Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta, <br/>Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng. <br/>4.  Ta đã dùng những dây nhân tình và những dải buộc yêu thương kéo chúng về; <br/>Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng; <br/>Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn. <br/>5.  Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng, <br/>Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta. <br/>6.  Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng; <br/>Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan; <br/>Mọi kế hoạch của chúng sẽ đều bị hỏng. <br/>7.  Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta; <br/>Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao, <br/>Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.” <br/>'''Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA'''<br/>8.  “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi? <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác? <br/>Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma? <br/>Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im? <br/>Lòng Ta chùn lại trong Ta; <br/>Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi. <br/>9.  Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta; <br/>Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im; <br/>Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải người phàm. <br/>Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, <br/>Và Ta sẽ đến không phải trong phẫn nộ. <br/>10.  Chúng sẽ bước đi theo CHÚA, <br/>Ðấng gầm lên như sư tử; <br/>Khi Ngài gầm lên, các con cái của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về. <br/>11.  Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về. <br/>Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán. <br/>'''Một Quá Trình Phản Nghịch'''<br/>12.  “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; <br/>Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh. <br/>
 
'''Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả'''<br/>1.  “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó; <br/>Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. <br/>2.  Các đầy tớ của Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu. <br/>Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng. <br/>3.  Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi; <br/>Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta, <br/>Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng. <br/>4.  Ta đã dùng những dây nhân tình và những dải buộc yêu thương kéo chúng về; <br/>Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng; <br/>Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn. <br/>5.  Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng, <br/>Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta. <br/>6.  Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng; <br/>Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan; <br/>Mọi kế hoạch của chúng sẽ đều bị hỏng. <br/>7.  Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta; <br/>Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao, <br/>Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.” <br/>'''Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA'''<br/>8.  “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi? <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác? <br/>Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma? <br/>Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im? <br/>Lòng Ta chùn lại trong Ta; <br/>Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi. <br/>9.  Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta; <br/>Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im; <br/>Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải người phàm. <br/>Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, <br/>Và Ta sẽ đến không phải trong phẫn nộ. <br/>10.  Chúng sẽ bước đi theo CHÚA, <br/>Ðấng gầm lên như sư tử; <br/>Khi Ngài gầm lên, các con cái của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về. <br/>11.  Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về. <br/>Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán. <br/>'''Một Quá Trình Phản Nghịch'''<br/>12.  “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; <br/>Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh. <br/>
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Ô-sê]]
 
:* [[Ô-sê]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Phiên bản lúc 16:54, ngày 7 tháng 4 năm 2018

Bản Dịch 1925

1. Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3. Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.

5. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Ê-díp-tô nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua chúng nó, vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. 6. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó, vì cớ mưu chước chúng nó. 7. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng Đấng cao; song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên.

8. Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. 9. Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. 10. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử; Ngài sẽ gầm thét, các con cái sẽ từ phương tây run rẩy mà đến. 11. Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay, và từ đất A-si-ri như bò câu; và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả
1. “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó;
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
2. Các đầy tớ của Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu.
Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng.
3. Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi;
Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta,
Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng.
4. Ta đã dùng những dây nhân tình và những dải buộc yêu thương kéo chúng về;
Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng;
Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn.
5. Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng,
Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta.
6. Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng;
Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan;
Mọi kế hoạch của chúng sẽ đều bị hỏng.
7. Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta;
Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao,
Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.”
Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA
8. “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi?
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác?
Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma?
Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im?
Lòng Ta chùn lại trong Ta;
Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi.
9. Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta;
Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im;
Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải người phàm.
Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi,
Và Ta sẽ đến không phải trong phẫn nộ.
10. Chúng sẽ bước đi theo CHÚA,
Ðấng gầm lên như sư tử;
Khi Ngài gầm lên, các con cái của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về.
11. Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về.
Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán.
Một Quá Trình Phản Nghịch
12. “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian;
Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh.

Tài Liệu