Khác biệt giữa các bản “Ô-sê: Chương 11”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Bản Dịch 1926 to Bản Dịch 1925)
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
 +
==Bản Dịch Việt Ngữ==
 +
 +
1. Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập.
 +
 +
2. Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.
 +
 +
3. Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. 4. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn.
 +
 +
5. Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn.  6. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.
 +
 +
7. Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.
 +
 +
8. Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. 9. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
 +
 +
10. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử. Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo đến. 11. Họ sẽ run rẩy kéo đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.
 +
 +
12. Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.
 +
 +
==Bản Dịch Đại Chúng==
 +
 +
Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập.
 +
 +
Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.
 +
 +
Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn.
 +
 +
Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn.  Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.
 +
 +
Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.
 +
 +
Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
 +
 +
Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử. Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo đến. Họ sẽ run rẩy kéo đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.
 +
 +
Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.
 +
 +
==Bản Dịch Ngữ Căn==
 +
 +
1. Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập. 2. Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.
 +
 +
3. Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. 4. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn. 5. Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn.  6. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.
 +
 +
7. Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.
 +
 +
8. Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. 9. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.
 +
 +
10. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va - Ngài gầm thét như sư tử - Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy đến. 11. Họ sẽ run rẩy đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.
 +
 +
12. Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.
 +
 
==Bản Dịch 1925==
 
==Bản Dịch 1925==
 +
 
1.  Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2.  Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3.  Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4.  Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.  
 
1.  Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2.  Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3.  Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4.  Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.  
  
Dòng 5: Dòng 56:
  
 
8.  Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. 9.  Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. 10.  Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử; Ngài sẽ gầm thét, các con cái sẽ từ phương tây run rẩy mà đến. 11.  Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay, và từ đất A-si-ri như bò câu; và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. <br/>
 
8.  Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. 9.  Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. 10.  Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử; Ngài sẽ gầm thét, các con cái sẽ từ phương tây run rẩy mà đến. 11.  Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay, và từ đất A-si-ri như bò câu; và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. <br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B28\V02B28C011.mp3</html5media>
 +
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
'''Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả'''<br/>1“Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó; <br/>Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. <br/>2Các đầy tớ của Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu. <br/>Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng. <br/>3Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi; <br/>Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta, <br/>Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng. <br/>4Ta đã dùng những dây nhân tình và những dải buộc yêu thương kéo chúng về; <br/>Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng; <br/>Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn. <br/>5Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng, <br/>Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta. <br/>6Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng; <br/>Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan; <br/>Mọi kế hoạch của chúng sẽ đều bị hỏng. <br/>7Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta; <br/>Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao, <br/>Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.” <br/>'''Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA'''<br/>8“Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi? <br/>Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác? <br/>Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma? <br/>Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im? <br/>Lòng Ta chùn lại trong Ta; <br/>Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi. <br/>9Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta; <br/>Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im; <br/>Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải người phàm. <br/>Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, <br/>Và Ta sẽ đến không phải trong phẫn nộ. <br/>10Chúng sẽ bước đi theo CHÚA, <br/>Ðấng gầm lên như sư tử; <br/>Khi Ngài gầm lên, các con cái của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về. <br/>11Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về. <br/>Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán. <br/>'''Một Quá Trình Phản Nghịch'''<br/>12“Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; <br/>Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh. <br/>
+
 
 +
'''Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả'''
 +
 
 +
1 “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó;
 +
 
 +
Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
 +
 
 +
2 Các đầy tớ Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu.
 +
 
 +
Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng.
 +
 
 +
3 Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi;
 +
 
 +
Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta,
 +
 
 +
Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng.
 +
 
 +
4 Ta đã dùng những dây nhân ái và những dải buộc yêu thương kéo chúng về;
 +
 
 +
Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng;
 +
 
 +
Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn.
 +
 
 +
5 Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng,
 +
 
 +
Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta.
 +
 
 +
6 Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng;
 +
 
 +
Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan;
 +
 
 +
Mọi kế hoạch của chúng sẽ bị hỏng.
 +
 
 +
7 Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta;
 +
 
 +
Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao,
 +
 
 +
Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.”
 +
 
 +
'''Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA'''
 +
 
 +
8 “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi?
 +
 
 +
Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác?
 +
 
 +
Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma?
 +
 
 +
Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im?
 +
 
 +
Lòng Ta chùn lại trong Ta;
 +
 
 +
Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi.
 +
 
 +
9 Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta;
 +
 
 +
Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im;
 +
 
 +
Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải phàm nhân.
 +
 
 +
Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi,
 +
 
 +
Và Ta sẽ đến không phải trong cơn phẫn nộ.
 +
 
 +
10 Chúng sẽ bước đi theo CHÚA,
 +
 
 +
Ðấng gầm lên như sư tử;
 +
 
 +
Khi Ngài gầm lên,
 +
 
 +
Các con cái Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về.
 +
 
 +
11 Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về.
 +
 
 +
Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán.
 +
 
 +
'''Một Quá Trình Phản Nghịch'''
 +
 
 +
12 “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian;
 +
 
 +
Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh.
 +
 
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
 +
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
 
:* [[Ô-sê]]
 
:* [[Ô-sê]]
 +
:* [[Ô-sê: Chương 10]]
 +
:* [[Ô-sê: Chương 12]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 05:25, ngày 9 tháng 8 năm 2020

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập.

2. Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.

3. Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. 4. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn.

5. Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn. 6. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.

7. Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.

8. Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. 9. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

10. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử. Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo đến. 11. Họ sẽ run rẩy kéo đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.

12. Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.

Bản Dịch Đại Chúng

Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập.

Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.

Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn.

Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.

Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.

Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va. Ngài gầm thét như sư tử. Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo đến. Họ sẽ run rẩy kéo đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Khi Y-sơ-ra-ên còn là một đứa trẻ, Ta đã yêu nó; Ta gọi con trai của Ta ra khỏi Ai Cập. 2. Họ gọi chúng chừng nào, chúng càng lánh xa họ chừng nấy. Chúng đã dâng sinh tế cho Ba-anh và đốt hương cho các tượng chạm.

3. Ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, nắm tay của chúng, nhưng chúng không biết rằng Ta đã chữa lành cho chúng. 4. Ta đã kéo chúng bằng dây nhân từ, bằng dải yêu thương. Ta là người đã cởi ách khỏi cổ của chúng, và đã cúi xuống cho chúng ăn. 5. Nó sẽ không trở về đất Ai Cập nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua của nó, bởi vì họ đã từ chối ăn năn. 6. Gươm đao sẽ hoành hành trên các thành của nó, hủy phá những khu phố của nó, và hủy diệt những mưu định của nó.

7. Dân Ta quyết ý từ bỏ Ta. Dù chúng kêu cầu Đấng Chí Cao, nhưng tất cả không một ai tôn cao Ngài.

8. Hỡi Ép-ra-im! Làm sao Ta có thể từ bỏ ngươi được? Hỡi Y-sơ-ra-ên! Làm sao Ta có thể trao ngươi cho kẻ thù? Làm sao Ta có thể đối xử với ngươi như Át-ma! Làm sao Ta có thể đặt để ngươi như Sê-bô-im? Tim Ta rung động trong Ta, và khuấy động sự thương xót của Ta. 9. Ta sẽ không thi hành sự phẫn nộ của Ta; và Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im. Bởi vì Ta là Đức Chúa Trời chứ không phải là người; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ.

10. Chúng sẽ bước theo Đức Giê-hô-va - Ngài gầm thét như sư tử - Khi Ngài gầm thét, các con của Ngài từ phương tây sẽ run rẩy đến. 11. Họ sẽ run rẩy đến như chim từ Ai Cập, như bồ câu từ đất A-si-ri. Ta sẽ đặt họ trong nhà của họ. Đức Giê-hô-va phán vậy.

12. Ép-ra-im đã vây quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian; nhưng Giu-đa vẫn còn đi với Ðức Chúa Trời, với Ðấng Thánh thành tín.

Bản Dịch 1925

1. Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô. 2. Các tiên tri càng gọi nó chừng nào, nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm. 3. Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im bước đi, lấy cánh tay mà nâng đỡ nó. Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho. 4. Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến. Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.

5. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Ê-díp-tô nữa, nhưng người A-si-ri sẽ làm vua chúng nó, vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. 6. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó, vì cớ mưu chước chúng nó. 7. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng Đấng cao; song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên.

8. Hỡi Ép-ra-im, thể nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-ra-ên, thể nào ta lìa được ngươi? Thể nào ta sẽ đãi ngươi được như Át-ma, hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta; lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. 9. Ta cầm sự nóng giận lại, và sẽ chẳng lại hủy diệt Ép-ra-im. Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, chẳng lấy cơn giận đến cùng ngươi. 10. Chúng nó sẽ theo sau Đức Giê-hô-va, Ngài gầm thét như sư tử; Ngài sẽ gầm thét, các con cái sẽ từ phương tây run rẩy mà đến. 11. Chúng nó sẽ run rẩy mà đến từ Ê-díp-tô như chim bay, và từ đất A-si-ri như bò câu; và ta sẽ khiến chúng nó ở trong các nhà chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Kẻ Vong Ân Bạc Nghĩa Bị Báo Trả

1 “Khi I-sơ-ra-ên còn là một trẻ thơ, Ta yêu thương nó;

Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

2 Các đầy tớ Ta càng kêu gọi chúng bao nhiêu, chúng càng chạy xa họ bấy nhiêu.

Chúng dâng các của tế lễ cho Ba-anh và dâng hương cho các hình tượng.

3 Dầu vậy chính Ta đã dạy chúng chập chững bước đi;

Ta đã bồng ẵm chúng trong tay Ta,

Nhưng chúng chẳng muốn biết rằng Ta đã chữa lành chúng.

4 Ta đã dùng những dây nhân ái và những dải buộc yêu thương kéo chúng về;

Ta đã cất bỏ cái ách trên cổ chúng;

Ta đã cúi xuống và đút cho chúng ăn.

5 Không, chúng phải trở lại Ai-cập, và A-sy-ri sẽ là vua của chúng,

Bởi vì chúng đã khước từ trở về với Ta.

6 Gươm đao sẽ vung lên trong các thành của chúng;

Các thanh sắt nơi các cổng thành của chúng sẽ bị phá tan;

Mọi kế hoạch của chúng sẽ bị hỏng.

7 Dân Ta đã quyết lòng lìa bỏ Ta;

Mặc dù chúng gọi Ta là Ðấng Tối Cao,

Nhưng không ai trong chúng tôn cao Ta.”

Ðức Từ Bi Vô Lượng của CHÚA

8 “Hỡi Ép-ra-im, Ta nỡ nào từ bỏ ngươi?

Hỡi I-sơ-ra-ên, Ta đành lòng nào đem ngươi trao cho kẻ khác?

Làm sao Ta có thể biến ngươi ra như Át-ma?

Làm sao Ta có thể khiến ngươi thành như Xê-boi-im?

Lòng Ta chùn lại trong Ta;

Lòng thương xót của Ta được nhen nhúm lên rồi.

9 Ta sẽ không thi hành án phạt dành cho ngươi theo cơn giận phừng phừng của Ta;

Ta sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im;

Vì Ta là Ðức Chúa Trời chứ không phải phàm nhân.

Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi,

Và Ta sẽ đến không phải trong cơn phẫn nộ.

10 Chúng sẽ bước đi theo CHÚA,

Ðấng gầm lên như sư tử;

Khi Ngài gầm lên,

Các con cái Ngài từ phương tây sẽ run rẩy kéo về.

11 Chúng sẽ run rẩy kéo đến như đàn chim từ Ai-cập bay về, như đàn bồ câu từ xứ A-sy-ri bay về.

Ta sẽ cho chúng ở trong nhà của chúng,” CHÚA phán.

Một Quá Trình Phản Nghịch

12 “Ép-ra-im đã bao quanh Ta bằng những lời giả dối, còn nhà I-sơ-ra-ên thì dùng sự dối gian;

Nhưng Giu-đa vẫn còn kính sợ Ðức Chúa Trời và vẫn còn trung thành với Ðấng Thánh.

Tài Liệu