Ô-sê: Chương 10

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê, nó sinh trái cho chính mình. Tuy nhiên nó càng sai trái chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy; đất nước của nó càng trù phú, nó càng trang hoàng nhiều trụ thờ. 2. Bây giờ, lòng của chúng bị phân chia cho nên chúng bị buộc tội. Chúa sẽ tàn phá những bàn thờ và hủy hoại các trụ thờ của chúng.

3. Bây giờ, chúng nói: “Chúng ta không có vua bởi vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua có thể làm gì cho chúng ta?” 4. Chúng nói những lời thề nguyện giả dối rồi lập giao ước, cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc trong các luống đất ngoài đồng.

5. Vì tượng bò tơ của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ, dân chúng của nó sẽ khóc than về nó, những thầy cúng của nó kêu gào, bởi vì vinh quang của nó đã qua rồi. 6. Nó cũng bị đem qua A-si-ri để làm quà cho vua Gia-rép. Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ, và Y-sơ-ra-ên sẽ bị nhục nhã về mưu toan của mình. 7. Về phần Sa-ma-ri, vua của nó bị cắt bỏ, trôi như một lóng cây trên mặt nước. 8. Những nơi cao của A-ven - tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên - sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi; và với các ngọn đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ những ngày ở Ghi-bê-a, các ngươi đã phạm tội rồi! Chúng vẫn còn đứng ở đó hay sao! Không phải trận chiến chống lại những con cái của sự gian ác tại Ghi-bê-a đã đuổi kịp chúng rồi hay sao? 10. Ta muốn trừng phạt chúng; các dân tộc sẽ tập hợp để chống lại chúng, Ta gông chúng vì hai tội. 11. Ép-ra-im như một con bò cái tơ đã được huấn luyện, thích đạp lúa; nhưng Ta sẽ đặt một cái ách trên chiếc cổ xinh đẹp của nó. Ép-ra-im sẽ kéo, Giu-đa sẽ cày, và Gia-cốp sẽ bừa đất. 12. Hãy gieo sự công chính cho chính mình, hãy gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới cho mình! Bởi vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho tới khi Ngài đến ban mưa công chính trên các ngươi.

13. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự dối trá. Bởi vì ngươi đã tin cậy nơi đường lối riêng của mình, và số lượng đông đảo những người mạnh mẽ của mình. 14. Vì vậy, sự rối loạn sẽ nẩy sinh trong dân của ngươi: và tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ phá hủy, như San-man đã phá hủy Bết Ạt-bên trong ngày chiến trận – lúc những bà mẹ bị giập nát với các con của mình. 15. Điều đó sẽ xảy ra cho các ngươi tại Bê-tên, bởi vì sự gian ác quá lớn của các ngươi. Vừa rạng sáng, vua của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt.

Bản Dịch Đại Chúng

Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê, nó sinh trái cho chính mình. Tuy nhiên nó càng sai trái chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy; đất nước của nó càng trù phú, nó càng trang hoàng nhiều trụ thờ. Bây giờ, lòng của chúng bị phân chia cho nên chúng bị buộc tội. Chúa sẽ tàn phá những bàn thờ và hủy hoại các trụ thờ của chúng.

Bây giờ, chúng nói: “Chúng ta không có vua bởi vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua có thể làm gì cho chúng ta?” Chúng nói những lời thề nguyện giả dối rồi lập giao ước, cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc trong các luống đất ngoài đồng.

Vì tượng bò tơ của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ, dân chúng của nó sẽ khóc than về nó, những thầy cúng của nó kêu gào, bởi vì vinh quang của nó đã qua rồi. Nó cũng bị đem qua A-si-ri để làm quà cho vua Gia-rép. Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ, và Y-sơ-ra-ên sẽ bị nhục nhã về mưu toan của mình. Về phần Sa-ma-ri, vua của nó bị cắt bỏ, trôi như một lóng cây trên mặt nước. Những nơi cao của A-ven - tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên - sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi; và với các ngọn đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!

Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ những ngày ở Ghi-bê-a, các ngươi đã phạm tội rồi! Chúng vẫn còn đứng ở đó hay sao! Không phải trận chiến chống lại những con cái của sự gian ác tại Ghi-bê-a đã đuổi kịp chúng rồi hay sao? Ta muốn trừng phạt chúng; các dân tộc sẽ tập hợp để chống lại chúng, Ta gông chúng vì hai tội. Ép-ra-im như một con bò cái tơ đã được huấn luyện, thích đạp lúa; nhưng Ta sẽ đặt một cái ách trên chiếc cổ xinh đẹp của nó. Ép-ra-im sẽ kéo, Giu-đa sẽ cày, và Gia-cốp sẽ bừa đất.

Hãy gieo sự công chính cho chính mình, hãy gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới cho mình! Bởi vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho tới khi Ngài đến ban mưa công chính trên các ngươi.

Nhưng các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự dối trá. Bởi vì ngươi đã tin cậy nơi đường lối riêng của mình, và số lượng đông đảo những người mạnh mẽ của mình. Vì vậy, sự rối loạn sẽ nẩy sinh trong dân của ngươi: và tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ phá hủy, như San-man đã phá hủy Bết Ạt-bên trong ngày chiến trận – lúc những bà mẹ bị giập nát với các con của mình. Điều đó sẽ xảy ra cho các ngươi tại Bê-tên, bởi vì sự gian ác quá lớn của các ngươi. Vừa rạng sáng, vua của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Y-sơ-ra-ên là một cây nho sum suê, nó sinh trái cho chính mình. Tuy nhiên nó càng sai trái chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ chừng nấy; đất nước của nó càng trù phú, nó càng trang hoàng nhiều trụ thờ. 2. Bây giờ, lòng của chúng bị phân chia, cho nên chúng bị buộc tội. Chúa sẽ tàn phá những bàn thờ, và hủy hoại các trụ thờ của chúng.

3. Bây giờ, chúng nói: “Chúng ta không có vua bởi vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng nếu có vua, vua có thể làm gì cho chúng ta?” 4. Chúng nói những lời thề nguyện giả dối rồi lập giao ước; cho nên sự tranh tụng nẩy nở như cỏ độc trong các luống đất ngoài đồng.

5. Vì tượng bò tơ của Bết A-ven, dân cư Sa-ma-ri sẽ lo sợ, dân chúng của nó sẽ khóc than về nó, những thầy cúng của nó kêu gào, bởi vì vinh quang của nó đã qua rồi. 6. Nó cũng bị đem qua A-si-ri, làm quà cho vua Gia-rép. Bấy giờ, Ép-ra-im sẽ xấu hổ, và Y-sơ-ra-ên sẽ bị nhục nhã về mưu toan của mình. 7. Về phần Sa-ma-ri, vua của nó bị cắt bỏ, trôi như một lóng cây trên mặt nước. 8. Những nơi cao của A-ven - tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên - sẽ bị phá hủy. Gai gốc và bụi rậm sẽ mọc lên trên các bàn thờ của chúng. Bấy giờ, chúng sẽ nói với các núi rằng: Hãy bao phủ chúng tôi; và với các ngọn đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi!

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ những ngày ở Ghi-bê-a, các ngươi đã phạm tội rồi! Chúng vẫn còn đứng ở đó sao! Không phải trận chiến chống lại những con cái của sự gian ác tại Ghi-bê-a đã đuổi kịp chúng rồi hay sao? 10. Ta muốn trừng phạt chúng; các dân tộc sẽ tập hợp để chống lại chúng, Ta gông chúng vì hai tội. 11. Ép-ra-im như một con bò cái tơ đã được huấn luyện, thích đạp lúa; nhưng Ta sẽ đặt một cái ách trên chiếc cổ xinh đẹp của nó. Ép-ra-im sẽ kéo, Giu-đa sẽ cày, và Gia-cốp sẽ bừa đất. 12. Hãy gieo sự công chính cho chính mình, hãy gặt sự nhân từ; hãy vỡ đất mới cho mình! Bởi vì đây là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho tới khi Ngài đến ban mưa công chính trên các ngươi.

13. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự bất công, ăn trái của sự dối trá. Bởi vì ngươi đã tin cậy nơi đường lối riêng của mình, và số lượng đông đảo những người mạnh mẽ của mình. 14. Vì vậy, sự rối loạn sẽ nẩy sinh trong dân của ngươi: và tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ phá hủy, như San-man đã phá hủy Bết Ạt-bên trong ngày chiến trận – lúc những bà mẹ bị giập nát với các con của mình. 15. Điều đó sẽ xảy ra cho các ngươi tại Bê-tên, bởi vì sự gian ác quá lớn của các ngươi. Vừa rạng sáng, vua của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt.

Bản Dịch 1925

1. Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sanh ra trái nó. Trái nó càng sai tríu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy; đất nó càng tốt bao nhiêu, những trụ tượng nó lập lên càng đẹp bấy nhiêu. 2. Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội. Đức Chúa Trời sẽ đánh bàn thờ chúng nó; sẽ phá trụ tượng chúng nó. 3. Chắc bây giờ chúng nó sẽ nói rằng: Chúng ta không có vua, vì chúng ta không kính sợ Đức Giê-hô-va; và vua, vua có thể làm gì cho chúng ta? 4. Chúng nó nói những lời hư không và thề dối khi lập giao ước; cho nên sự đoán phạt sẽ nứt mầm, nhạy như có độc mọc lên trong luống cày nơi ruộng. 5. Dân cư Sa-ma-ri sẽ kinh hãi vì những bò con của Bết-A-ven; dân sự sẽ vì nó than khóc, các thầy tế lễ nó vốn ưa thích nó cũng vậy, vì sự vinh hiển nó đã biến mất khỏi nó. 6. Nó cũng sẽ bị dời qua A-si-ri làm lễ vật dâng cho vua Gia-rép. Bấy giờ Ép-ra-im sẽ mang xấu hổ, Y-sơ-ra-ên sẽ hổ thẹn về mưu kế mình. 7. Về phần Sa-ma-ri, vua nó bị trừ đi giống như bọt trên mặt nước. 8. Các nơi cao của A-ven, tức là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy; gai gốc và chà chuôm sẽ mọc trên các bàn thờ chúng nó. Bấy giờ người ta sẽ nói cùng các núi rằng: Hãy bao bọc lấy chúng ta! và nói với các đồi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta!

9. Hỡi Y-sơ-ra-ên, từ ngày Ghi-bê-a, ngươi đã phạm tội rồi! Chúng nó đều đứng đó; sự tranh chiến nghịch cùng con cái sự gian ác chẳng theo kịp chúng nó trong Ghi-bê-a. 10. Ta sẽ sửa phạt chúng nó khi ta muốn, và các dân sẽ nhóm lại nghịch cùng chúng nó, khi chúng nó bị buộc vào hai tội mình. 11. Ép-ra-im như bò cái tơ khéo dạy, ưa thích đạp lúa; nhưng ta đã qua trên cổ béo tốt nó. Ta sẽ đặt người cỡi trên Ép-ra-im; Giu-đa sẽ cày, và Gia-cốp sẽ đập vỡ cục đất. 12. Hãy gieo cho mình trong sự công bình, hãy gặt theo sự nhân từ; hãy vỡ đất mới! Vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi. 13. Các ngươi đã cày sự gian ác, gặt sự gian ác, ăn trái của sự nói dối; vì ngươi đã nhờ cậy trong đường lối ngươi, trong muôn vàn người mạnh bạo của ngươi. 14. Vậy nên sự rối loạn sẽ sanh ra trong dân ngươi: người ta sẽ hủy phá mọi đồn lũy của ngươi, như San-man đã hủy phá Bết-Ạt-bên, trong ngày có trận đánh mà mẹ bị nghiền nát với các con cái. 15. Bê-tên cũng sẽ làm cho các ngươi như vậy, vì sự gian ác lớn lắm của các ngươi. Vua Y-sơ-ra-ên sẽ bị diệt cả trong khi hừng sáng.

Bản Dịch 2011

Các Hình Tượng Sẽ Bị Phá Ðổ

1 I-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt; nó sinh ra nhiều trái.

Nhưng càng ra trái bao nhiêu, nó càng lập lên các bàn thờ nhiều bấy nhiêu;

Ðất nước của nó càng phồn thịnh bao nhiêu, nó càng dựng thêm nhiều tượng thần bấy nhiêu.

2 Lòng chúng đã bị phân tâm rồi;

Nên bây giờ chúng phải chịu trách nhiệm về tội của chúng.

Ngài sẽ phá đổ các bàn thờ của chúng;

Ngài sẽ đập tan các tượng thần của chúng.

3 Bấy giờ chúng sẽ nói, “Chúng ta không có vua, bởi vì chúng ta không kính sợ Ðức Chúa Trời.

Nhưng giả như chúng ta có vua đi nữa, vua ấy sẽ làm được gì cho chúng ta?”

4 Chúng hứa hẹn thật nhiều;

Chúng dùng những lời thề giả dối để lập các hợp đồng;

Vì thế những vụ kiện nổi lên nhiều như cỏ dại mọc lên giữa các luống cày trong ruộng.

5 Dân Sa-ma-ri sẽ than thở vì tượng bò con ở Bết A-vên;

Dân ở đó sẽ vì nó mà than khóc;

Các tư tế của nó sẽ vì nó mà kêu gào;

Vì vinh hiển của nó đã lìa khỏi nó.

6 Chính nó sẽ bị mang qua A-sy-ri để làm vật triều cống cho vị vua ở đó;

Ép-ra-im sẽ bị sỉ nhục,

I-sơ-ra-ên sẽ bị xấu hổ, vì tin vào các thần tượng vô tri của chúng.

7 Còn vua Sa-ma-ri sẽ bị dứt tiệt,

Như cọng rác trôi bồng bềnh trên mặt nước.

8 Các tế đàn trên những nơi cao ở A-vên, nơi tiêu biểu cho tội lỗi của I-sơ-ra-ên, sẽ bị phá hủy;

Các cây gai và các bụi gai sẽ bao lấy các bàn thờ của chúng;

Bấy giờ chúng sẽ nói với các núi, “Xin phủ lấp chúng tôi,” và với các đồi, “Xin đổ xuống trên chúng tôi.”

Tội Lỗi Gây Hậu Quả Thảm Khốc cho Ðất Nước

9 “Hỡi I-sơ-ra-ên, ngươi đã phạm tội từ những ngày ở Ghi-bê-a.

Từ đó đến nay chúng vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi như vậy.

Chẳng phải trận chiến chống lại những con cái tội lỗi ở Ghi-bê-a đã bắt kịp chúng rồi sao?

10 Khi nào Ta muốn Ta sẽ sửa phạt chúng;

Các nước sẽ quần tụ tiến đánh chúng, để bắt chúng làm nô lệ,

Vì tội nặng gấp đôi của chúng.

11 Ép-ra-im là con bò cái tơ đã thuần hóa;

Nó thích đạp lúa;

Nhưng Ta đã máng một cái ách vào chiếc cổ xinh đẹp của nó.

Ta sẽ bắt nó phải kéo cày,

Giu-đa sẽ kéo cày,

Gia-cốp sẽ kéo bừa.

12 Hãy gieo cho mình đức công chính;

Hãy gặt lấy lòng thương xót;

Hãy canh tác đất bị bỏ hoang của ngươi;

Vì đây là lúc tìm kiếm CHÚA,

để Ngài đến và đổ mưa công chính trên các ngươi.

13 Các ngươi đã gieo gian ác;

Các ngươi đã gặt thảm họa;

Các ngươi đã ăn trái của sự gian dối.

Bởi vì ngươi đã cậy vào đường lối của ngươi,

Ngươi đã cậy vào đạo quân đông đảo hùng mạnh của ngươi,

14 Cho nên náo loạn sẽ nổi lên giữa ngươi, và tất cả các thành trì của ngươi sẽ bị phá hủy,

Như Sanh-man đã tiêu hủy Bết Ạc-bên trong ngày giao tranh, khiến cả mẹ lẫn con đều bị tan xương nát thịt.

15 Ðó là những gì sẽ xảy đến cho ngươi, hỡi Bê-tên, bởi vì tội ác của ngươi quá lớn;

Khi ngày ấy vừa ló dạng, vua I-sơ-ra-ên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Tài Liệu