Ê-xơ-ra: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Sau đó Vua Đa-ri-út đã ban chiếu chỉ tiến hành tra cứu trong các kho lưu trữ, là nơi lưu giữ những bảo vật tại Ba-by-lôn. 2. Người ta tìm thấy trong một cung điện tại Éc-ba-tan thuộc tỉnh Mê-đi một cuộn sách trong đó có chép ký thuật như sau:

3. “Vào năm thứ nhất đời Si-ru, Vua Si-ru ban chiếu chỉ về đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem: ‘Hãy xây cất lại đền thờ để làm nơi dâng tế lễ, hãy đặt những nền của đền cho chắc chắn. Đền thờ cao sáu mươi cu-bít và rộng sáu mươi cu-bít, 4. với ba hàng làm bằng khối đá nặng và một hàng bằng gỗ mới. Kinh phí sẽ do ngân khố triều đình đài thọ. 5. Những vật dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn thì phải hoàn trả và mang trở lại cho đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và đặt chúng tại vị trí cũ trong đền thờ của Đức Chúa Trời.’”

6. “Vì vậy bây giờ, hỡi Tát-tê-nai, tổng đốc của khu vực bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu người Ba-tư ở bên kia sông, các ngươi hãy tránh xa nơi đó. Hãy để việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời 7. cho tổng đốc người Do Thái và các trưởng lão người Do Thái xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ.

8. Ta ban sắc lệnh về những điều các ngươi phải làm cho các trưởng lão Do Thái trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời: Hãy trang trải chi phí này từ tiền thuế của khu vực bên kia sông nộp cho triều đình, hãy nghiêm chỉnh trả chi phí về việc này cho những người đó để công việc của họ không bị gián đoạn. 9. Bất cứ vật gì họ cần như bò tơ đực, cừu đực, hay chiên con để dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa trên trời; hoặc lúa mì, muối, rượu, hay dầu theo yêu cầu của những thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem, thì hãy chu cấp cho họ đầy đủ mỗi ngày, không được sai trật 10. để họ có thể dâng những tế lễ ngát hương cho Đức Chúa Trời ở trên trời, và cầu nguyện cho sinh mạng của trẫm cùng các con trai của trẫm.

11. Ta cũng ban sắc lệnh nếu ai làm trái chiếu chỉ nầy thì hãy rút cây cột khỏi nhà người ấy, dựng nó lên, và treo người ấy trên đó; và vì tội này hãy làm cho nhà người ấy thành một đống rác.

12. Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền ấy, sẽ hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám ra tay sửa đổi sắc lệnh nầy hủy phá đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

Ta là Đa-ri-út ban chiếu chỉ này. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành!”

13. Sau đó Tát-tê-nai, quan tổng đốc của tỉnh bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu nghiêm chỉnh thi hành sắc lệnh mà vua Đa-ri-út đã ban.

14. Vì vậy các trưởng lão Do Thái đã xây cất và công việc đã tiến triển tốt đẹp đúng như lời của Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Họ đã xây dựng và hoàn tất theo lệnh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của các vua Ba Tư là Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe. 15. Đền thờ nầy hoàn thành vào ngày ba, tháng A-đa, trong năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út.

16. Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những người còn sót lại, và dòng dõi của những người bị lưu đày làm lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. 17. Trong dịp lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời, họ dâng một trăm bò đực, hai trăm cừu đực, bốn trăm chiên con, và những dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên theo số mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. 18. Họ bổ nhiệm các thầy tế lễ theo từng ban và những người Lê-vi theo từng ban để phụng sự Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem theo như đã được chép trong sách của Môi-se.

19. Dòng dõi của những người bị lưu đày giữ lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng giêng. 20. Tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, như một, đều thanh tẩy chính mình cho tinh sạch. Rồi họ vì tất cả dòng dõi của những người bị lưu đày là anh em của mình, vì những thầy tế lễ là chính mình, mà giết chiên con của lễ Vượt Qua. 21. Những người Y-sơ-ra-ên con cháu của những người bị lưu đày trở về ăn lễ Vượt Qua cùng với những người từ các dân tộc trong xứ đã từ bỏ sự ô uế để tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

22. Họ giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày cách vui vẻ, bởi vì Đức Giê-hô-va đã đổi lòng vua A-si-ri về phía họ, làm cho công việc của tay họ được vững mạnh trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Đại Chúng

Sau đó Vua Đa-ri-út đã ban chiếu chỉ tiến hành tra cứu trong các kho lưu trữ, là nơi lưu giữ những bảo vật tại Ba-by-lôn. Người ta tìm thấy trong một cung điện tại Éc-ba-tan thuộc tỉnh Mê-đi một cuộn sách trong đó có chép ký thuật như sau:

“Vào năm thứ nhất đời Si-ru, Vua Si-ru ban chiếu chỉ về đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem: ‘Hãy xây cất lại đền thờ để làm nơi dâng tế lễ, hãy đặt những nền của đền cho chắc chắn. Đền thờ cao sáu mươi cu-bít và rộng sáu mươi cu-bít, với ba hàng làm bằng khối đá nặng và một hàng bằng gỗ mới. Kinh phí sẽ do ngân khố triều đình đài thọ. Những vật dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn thì phải hoàn trả và mang trở lại cho đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và đặt chúng tại vị trí cũ trong đền thờ của Đức Chúa Trời.’”

“Vì vậy bây giờ, hỡi Tát-tê-nai, tổng đốc của khu vực bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu người Ba-tư ở bên kia sông, các ngươi hãy tránh xa nơi đó. Hãy để việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời cho tổng đốc người Do Thái và các trưởng lão người Do Thái xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ.

Ta ban sắc lệnh về những điều các ngươi phải làm cho các trưởng lão Do Thái trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời: Hãy trang trải chi phí này từ tiền thuế của khu vực bên kia sông nộp cho triều đình, hãy nghiêm chỉnh trả chi phí về việc này cho những người đó để công việc của họ không bị gián đoạn. Bất cứ vật gì họ cần như bò tơ đực, cừu đực, hay chiên con để dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa trên trời; hoặc lúa mì, muối, rượu, hay dầu theo yêu cầu của những thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem, thì hãy chu cấp cho họ đầy đủ mỗi ngày, không được sai trật để họ có thể dâng những tế lễ ngát hương cho Đức Chúa Trời ở trên trời, và cầu nguyện cho sinh mạng của trẫm cùng các con trai của trẫm.

Ta cũng ban sắc lệnh nếu ai làm trái chiếu chỉ nầy thì hãy rút cây cột khỏi nhà người ấy, dựng nó lên, và treo người ấy trên đó; và vì tội này hãy làm cho nhà người ấy thành một đống rác.

Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền ấy, sẽ hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám ra tay sửa đổi sắc lệnh nầy hủy phá đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

Ta là Đa-ri-út ban chiếu chỉ này. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành!”

Sau đó Tát-tê-nai, quan tổng đốc của tỉnh bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu nghiêm chỉnh thi hành sắc lệnh mà vua Đa-ri-út đã ban.

Vì vậy các trưởng lão Do Thái đã xây cất và công việc đã tiến triển tốt đẹp đúng như lời của Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Họ đã xây dựng và hoàn tất theo lệnh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của các vua Ba Tư là Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe. Đền thờ nầy hoàn thành vào ngày ba, tháng A-đa, trong năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út.

Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những người còn sót lại, và dòng dõi của những người bị lưu đày làm lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. Trong dịp lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời, họ dâng một trăm bò đực, hai trăm cừu đực, bốn trăm chiên con, và những dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên theo số mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. Họ bổ nhiệm các thầy tế lễ theo từng ban và những người Lê-vi theo từng ban để phụng sự Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem theo như đã được chép trong sách của Môi-se.

Dòng dõi của những người bị lưu đày giữ lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng giêng. Tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, như một, đều thanh tẩy chính mình cho tinh sạch. Rồi họ vì tất cả dòng dõi của những người bị lưu đày là anh em của mình, vì những thầy tế lễ là chính mình, mà giết chiên con của lễ Vượt Qua. Những người Y-sơ-ra-ên con cháu của những người bị lưu đày trở về ăn lễ Vượt Qua cùng với những người từ các dân tộc trong xứ đã từ bỏ sự ô uế để tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Họ giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày cách vui vẻ, bởi vì Đức Giê-hô-va đã đổi lòng vua A-si-ri về phía họ, làm cho công việc của tay họ được vững mạnh trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Sau đó Vua Đa-ri-út đã ban chiếu chỉ tiến hành tra cứu trong các kho lưu trữ, là nơi những bảo vật tại Ba-by-lôn được lưu giữ. 2. Người ta tìm thấy trong một cung điện tại Éc-ba-tan, thuộc tỉnh Mê-đi, một cuộn sách trong đó có chép ký thuật như sau:

3. “Vào năm thứ nhất đời Si-ru, Vua Si-ru ban chiếu chỉ về đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem: ‘Hãy xây cất lại đền thờ để làm nơi dâng tế lễ, hãy đặt những nền của đền cho chắc chắn, đền thờ cao sáu mươi cu-bít và rộng sáu mươi cu-bít, 4. với ba hàng làm bằng khối đá nặng và một hàng bằng gỗ mới. Kinh phí sẽ do ngân khố triều đình đài thọ. 5. Những vật dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn, thì phải hoàn trả, và mang trở lại cho đền thờ ở Giê-ru-sa-lem, và đặt chúng tại vị trí cũ trong đền thờ của Đức Chúa Trời.’”

6. “Vì vậy bây giờ, hỡi Tát-tê-nai, tổng đốc của khu vực bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu người Ba-tư ở bên kia sông, các ngươi hãy tránh xa nơi đó. Hãy để việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời 7. cho tổng đốc người Do Thái và các trưởng lão người Do Thái xây lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ.

8. Ta ban sắc lệnh về những điều các ngươi phải làm cho các trưởng lão Do Thái trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời: Hãy trang trải chi phí này từ tiền thuế của khu vực bên kia sông nộp cho triều đình, hãy nghiêm chỉnh trả chi phí về việc này cho những người đó để công việc của họ không bị gián đoạn. 9. Bất cứ vật gì họ cần như bò tơ đực, cừu đực, hay chiên con để dâng làm tế lễ thiêu cho Đức Chúa trên trời; hoặc lúa mì, muối, rượu, hay dầu theo yêu cầu của những thầy tế lễ tại Giê-ru-sa-lem, thì hãy chu cấp cho họ đầy đủ mỗi ngày, không được sai trật 10. để họ có thể dâng những tế lễ ngát hương cho Đức Chúa Trời ở trên trời, và cầu nguyện cho sinh mạng của trẫm cùng các con trai của trẫm.

11. Ta cũng ban sắc lệnh nếu ai làm trái chiếu chỉ nầy thì hãy rút cây cột khỏi nhà người ấy, dựng nó lên, và treo người ấy trên đó; và vì tội này hãy làm cho nhà người ấy thành một đống rác.

12. Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền ấy, sẽ hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám ra tay sửa đổi sắc lệnh nầy phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

Ta là Đa-ri-út ban chiếu chỉ này. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành!”

13. Sau đó Tát-tê-nai, quan tổng đốc của tỉnh bên kia sông, Sê-ta Bô-xê-nai và các đồng liêu nghiêm chỉnh thi hành sắc lệnh mà vua Đa-ri-út đã ban. 14. Vì vậy các trưởng lão Do Thái đã xây cất và công việc đã tiến triển tốt đẹp đúng như lời của Tiên tri A-ghê và Tiên tri Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Họ đã xây dựng và hoàn tất theo lệnh Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của các vua Ba Tư là Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe. 15. Đền thờ nầy hoàn thành vào ngày ba, tháng A-đa, trong năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út.

16. Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, những người Lê-vi, những người còn sót lại, và dòng dõi của những người bị lưu đày làm lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. 17. Trong dịp lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời, họ dâng một trăm bò đực, hai trăm cừu đực, bốn trăm chiên con, và những dê đực để làm tế lễ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên theo số mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. 18. Họ bổ nhiệm các thầy tế lễ theo từng ban và những người Lê-vi theo từng ban để phụng sự Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem theo như đã được chép trong sách của Môi-se.

19. Dòng dõi của những người bị lưu đày giữ lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng giêng. 20. Tất cả những thầy tế lễ và người Lê-vi, như một, đều thanh tẩy chính mình cho tinh sạch. Rồi họ vì tất cả dòng dõi của những người bị lưu đày, là anh em của mình, vì những thầy tế lễ, là chính mình, mà giết chiên con của lễ Vượt Qua. 21. Những người Y-sơ-ra-ên con cháu của những người bị lưu đày trở về ăn lễ Vượt Qua cùng với những người từ các dân tộc trong xứ đã từ bỏ sự ô uế để tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

22. Họ giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày cách vui vẻ, bởi vì Đức Giê-hô-va đã đổi lòng vua A-si-ri về phía họ, làm cho công việc của tay họ được vững mạnh trong việc xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 1925

1. Vua Đa-ri-út bèn truyền tra khảo trong tàng thơ viện là nơi chứa các bửu vật tại Ba-by-lôn. 2. Người ta tìm được trong đồn ở Éc-ba-tan tại tỉnh Mê-đi, một cuốn giấy trên đó có di tích như vầy:

3. Năm thứ nhất đời Si-ru, vua Si-ru ra chiếu chỉ về đền của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem rằng: Khá xây cất lại đền của Đức Chúa Trời, đặng làm nơi dâng những của lễ; các nền nó phải lập cho vững bền. Đền thờ sẽ sáu mươi thước bề cao, và sáu mươi thước bề dài; 4. nó sẽ có ba hàng đá nguyên khối và một hàng đòn tay gỗ mới; còn tiền sở phí thì phải cấp phát từ trong nhà vua. 5. Lại, các khí dụng bằng vàng và bạc của nhà Đức Chúa Trời, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem và đem qua Ba-by-lôn, thì phải trả lại, và đem về trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, khí dụng nầy trong chỗ nấy; ngươi phải để nó tại chỗ cũ trong nhà của Đức Chúa Trời.

6. Vậy bây giờ, hỡi Tát-tê-nai, tổng đốc của xứ phía bên kia sông, Sê-ta-Bô-xê-nai, và các đồng liêu người ở A-phạt-sác bên kia sông, hãy dan ra; 7. khá để cho quan cai của người Giu-đa và những người trưởng lão của chúng xây cất lại đền thờ của Đức Chúa Trời tại nơi cũ nó.

8. Nầy ta ra lịnh, truyền các ngươi phải làm gì đối với các trưởng lão dân Giu-đa, đặng giúp việc cất lại cái đền của Đức Chúa Trời: Hãy lấy thuế khóa thâu ở bên kia sông, vội cấp phát các tiền chi phí cho những người đó, để công việc chẳng bị dứt chừng. 9. Phàm vật chi cần kíp, hoặc bò tơ đực, chiên đực hay là chiên con, để dùng làm của lễ thiêu dâng cho Đức Chúa trên trời; hoặc lúa mì, muối, rượu, hay là dầu, theo lời của những thầy tế lễ ở tại Giê-ru-sa-lem, khá giao cho họ mỗi ngày, chớ thiếu, 10. hầu cho họ dâng những của lễ có mùi thơm cho Đức Chúa trên trời, và cầu nguyện cho sanh mạng của vua và của các vương tử. 11. Ta cũng truyền lịnh rằng: Nếu ai cải chiếu chỉ nầy, thì khá rút một cây đòn tay trong nhà kẻ ấy, rồi treo nó tại đó. và vì cớ tội ấy, làm cho nhà nó thành ra một chỗ đổ rác. 12. Nguyện Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến danh Ngài ngự trong đền thờ ấy, hủy diệt vua nào, dân tộc nào dám giơ tay ra cải chiếu này đặng phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem. Ta là Đa-ri-út ban chiếu chỉ nầy; khá làm theo nó cách cần mẫn!

13. Tát-tê-nai, quan tổng đốc của xứ phía bên nầy sông, Sê-ta-Bô-xê-nai và các đồng liêu họ, bèn cần mẫn tuân theo chiếu chỉ mà vua Đa-ri-út đã sai đến. 14. Ấy vậy, các trưởng lão của dân Giu-đa bắt tay cất lại đền thờ, công việc được may mắn, y lời tiên tri của tiên tri A-ghê, và của Xa-cha-ri, con trai của Y-đô. Vậy, chúng làm xong công việc cất đền thờ, tùy theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và theo chiếu chỉ của Si-ru, Đa-ri-út, và Ạt-ta-xét-xe, vua nước Phe-rơ-sơ. 15. Ngày thứ ba tháng A-đa, nhằm năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út, cái đền nầy được xây cất cho xong.

16. Dân Y-sơ-ra-ên, những thầy tế lễ, người Lê-vi, và những người khác đã bị bắt làm phu tù được về, đều giữ lễ khánh thành đền thờ của Đức Chúa Trời cách vui mừng. 17. Về lễ khánh thành đền thờ nầy, chúng dâng một trăm con bò đực, hai trăm con chiên đực, bốn trăm con chiên con, và tùy theo số các chi phái Y-sơ-ra-ên, chúng dâng mười hai con dê đực làm của lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên. 18. Chúng lập lên những thầy tế lễ và các người Lê-vi tùy theo ban thứ của họ, đặng phục sự Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, y như đã chép trong sách của Môi-se.

19. Đoạn, ngày mười bốn tháng giêng, các người đã bị bắt làm phu tù được về, giữ lễ Vượt qua. 20. Vì những thầy tế lễ và người Lê-vi, cả thảy đã dọn mình cho thanh sạch, không trừ ai; rồi chúng vì hết thảy người đã bị bắt làm phu tù được về, vì những thầy tế lễ, là anh em mình, và vì chính mình, mà giết con sinh dùng về lễ Vượt qua. 21. Những người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm phu tù được về, bèn ăn lễ Vượt qua, luôn với những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ, đến theo dân Y-sơ-ra-ên, đặng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 22. Trong bảy ngày chúng giữ lễ bánh không men cách vui vẻ; vì Đức Giê-hô-va đã làm cho lòng chúng được khoái lạc, và có cảm động lòng vua A-si-ri đoái xem chúng, đặng giúp đỡ trong cuộc xây cất đền của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên

Bản Dịch 2011

Sắc Lệnh của Ða-ri-út

1 Vậy Vua Ða-ri-út ra lịnh truy lục trong các kho văn khố, nơi các bửu vật được cất giữ ở Ba-by-lôn. 2 Người ta tìm thấy ở Ðiện Éc-ba-ta-na trong tỉnh Mê-đi-a một cuộn sách, trong đó có viết thế này:

“Hồ sơ:

3 ‘Năm thứ nhất của Vua Sy-ru, Vua Sy-ru ban hành một sắc lệnh:

Về Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem:

Hãy xây dựng đền ấy lại để làm nơi dâng các con vật hiến tế. Hãy xây dựng nền đền ấy thật vững chắc. Chiều cao của đền sẽ ba mươi mét và chiều rộng sẽ ba mươi mét. 4 Ðền sẽ có ba hàng đá khối và một hàng gỗ mới làm đà ngang. Mọi chi phí sẽ được trang trải từ ngân quỹ của triều đình. 5 Ngoài ra tất cả các khí dụng bằng vàng và bằng bạc trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời mà Nê-bu-cát-nê-xa đã lấy trong Ðền Thờ tại Giê-ru-sa-lem và mang về Ba-by-lôn phải được trả lại, và phải đem về chỗ cũ của chúng trong Ðền Thờ ở Giê-ru-sa-lem; món nào trả về chỗ nấy trong Ðền Thờ Ðức Chúa Trời.’

6 Vậy bây giờ, hỡi Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng Sê-tha Bô-xê-nia, và các quan đồng liêu của các ngươi trong tỉnh Bên Kia Sông: Hãy dang xa khỏi nơi đó. 7 Chớ can thiệp vào việc xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời. Hãy để tổng trấn của người Do-thái và các trưởng lão của người Do-thái xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời trên chỗ cũ của nó.

8 Ngoài ra ta ban lịnh này cho các ngươi, để các ngươi biết phải làm gì với các trưởng lão của dân Do-thái trong việc xây lại Ðền Thờ Ðức Chúa Trời:

Các ngươi hãy lấy tiền thuế nộp cho triều đình của tỉnh Bên Kia Sông trả các chi phí cho những người ấy. Các ngươi khá làm việc ấy ngay, để công việc xây cất Ðền Thờ ấy không bị chậm trễ. 9 Ngoài ra những gì các tư tế ở Giê-ru-sa-lem cần có để làm các của lễ thiêu dâng lên Ðức Chúa Trời trên trời như các bò đực tơ, các chiên đực, các chiên con, hoặc lúa mì, muối, rượu, và dầu, thì các ngươi khá cung cấp cho đầy đủ mỗi ngày, chớ để bị thiếu, 10 hầu họ có thể dâng các của lễ có mùi thơm lên Ðức Chúa Trời trên trời và cầu nguyện cho vua và các hoàng tử được an khang trường thọ.

11 Ngoài ra ta cũng ban lịnh này: Bất cứ kẻ nào vi phạm sắc lệnh này, hãy lấy một cây đà trong nhà nó, dựng lên, và treo cổ nó trên đó; và vì cớ nó dám vi phạm sắc lệnh này, hãy biến nhà nó thành ra một chỗ đổ phân.

12 Cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng đã chọn đặt danh Ngài tại Giê-ru-sa-lem lật đổ mọi vua và mọi nước nào dám thay đổi sắc lệnh này và dám phá hủy Ðền Thờ Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem.

Ta, Ða-ri-út, ban hành sắc lệnh này. Các ngươi khá cần mẫn mà thi hành.”

Hoàn Tất Công Trình Xây Dựng Lại Ðền Thờ

13 Bấy giờ Tát-tê-nai tổng trấn của tỉnh Bên Kia Sông, cùng Sê-tha Bô-xê-nia, và các quan đồng liêu của họ trong tỉnh Bên Kia Sông bèn thi hành một cách chu đáo sắc lệnh của Vua Đa-ri-út đã ban ra. 14 Các trưởng lão của người Do-thái đã tái thiết và thành công dưới sự giảng dạy của Tiên Tri Ha-gai và Xa-cha-ri một người trong dòng dõi của I-đô. Họ hoàn tất chương trình xây cất theo lịnh Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên và theo sắc lệnh của Sy-ru, Ða-ri-út, và Ạc-ta-xẹc-xe vua Ba-tư. 15 Vậy Ðền Thờ ấy đã được xây lại xong vào ngày mồng ba tháng A-đa năm thứ sáu của triều đại Ða-ri-út.

Lễ Khánh Thành Ðền Thờ

16 Sau đó dân I-sơ-ra-ên, gồm các tư tế, những người Lê-vi, và dân lưu đày trở về đã tổ chức lễ khánh thành Ðền Thờ Ðức Chúa Trời một cách vui mừng. 17 Ðể cử hành lễ khánh thành Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, họ dâng một trăm con bò đực, hai trăm con chiên đực, và bốn trăm con chiên con để làm của lễ chuộc tội cho toàn dân I-sơ-ra-ên. Họ cũng dâng mười hai con dê đực, mỗi con cho một chi tộc của dân I-sơ-ra-ên. 18 Họ lập các tư tế vào các phẩm trật của họ và những người Lê-vi vào các chức vụ của họ, để đảm trách việc thờ phượng Ðức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem, theo những gì đã viết trong Sách của Môi-se.

Cử Hành Lễ Vượt Qua

19 Ngày mười bốn tháng giêng, dân lưu đày trở về đã cử hành Lễ Vượt Qua. 20 Các tư tế và những người Lê-vi thanh tẩy chính họ và tất cả đều được thanh sạch theo nghi thức tôn giáo. Những người Lê-vi giết con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua cho toàn dân lưu đày trở về, cho bà con dòng họ của họ là các tư tế, và cho chính họ.

21 Vậy dân I-sơ-ra-ên trở về từ chốn lưu đày đã ăn thịt con vật hiến tế. Họ đã ăn thịt con vật ấy với những người đã tự ý tách rời khỏi cách thờ phượng cúng bái bất khiết của các dân sống trong xứ hầu tìm kiếm CHÚA, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. 22 Họ đã hân hoan cử hành Lễ Bánh Không Men bảy ngày, vì CHÚA đã ban cho lòng họ tràn đầy niềm vui vì Ngài đã thay đổi lòng của vua A-sy-ri đối với họ. Ông ấy đã giúp đỡ họ trong việc tái xây dựng Ðền Thờ Ðức Chúa Trời, Thần của dân I-sơ-ra-ên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành
  • Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)