Ê-xê-chi-ên: Chương 7

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 02:58, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Y-sơ-ra-ên như vầy: Sự cuối rốt đây nầy! Sự cuối rốt đã đến cho bốn góc đất! 3. Bây giờ, ấy là sự cuối rốt cho ngươi. Ta sẽ xổ cơn giận ta trên ngươi, theo đường lối ngươi mà đoán xét ngươi, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc. 4. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi; ta chẳng thương xót ngươi; nhưng ta sẽ giáng đường lối ngươi trên ngươi, và những sự gớm ghiếc sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

5. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Tai vạ, tai vạ có một: nầy, nó đến! 6. Kỳ cuối cùng đến, kỳ cuối cùng nầy đến; nó tỉnh thức mà nghịch cùng ngươi, kìa, nó đến kia! 7. Hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến; kỳ đã đến, ngày gần rồi, là ngày có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các núi. 8. Nay ta hầu kíp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi, và làm cho trọn sự giận ta nghịch cùng ngươi; ta sẽ đoán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. 9. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi, sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là Đấng đánh phạt.

10. Nầy, ngày đây! Nầy, ngày đến! Sự bại hoại định cho ngươi đã đến; gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nẩy nụ. 11. Sự cường bạo đã dấy lên làm gậy gian ác; chúng nó sẽ chẳng còn chi hết, chẳng còn ai của đám đông chúng nó, chẳng còn gì của sự giàu có chúng nó, chẳng còn sự sang trọng giữa họ nữa. 12. Kỳ đến, ngày gần tới! Kẻ mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn; vì có cơn giận trên cả đoàn dân nó. 13. Vì kẻ bán dầu còn sống, cũng không thể trở lại lấy của mình đã bán; vì sự hiện thấy chỉ về cả đoàn dân nó, sẽ chẳng ai trở lại; và chẳng ai sẽ nhờ sự gian ác đời mình mà bổ sức lại.

14. Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi; nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận ta ở trên cả đoàn dân nó. 15. Ở ngoài thì gươm dao, ở trong thì ôn dịch và đói kém! Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm dao; kẻ nào ở trong thành, thì cơn đói kém và ôn dịch sẽ vồ nuốt lấy. 16. Song những người nào được trốn sẽ thoát khỏi, và sẽ ở trên núi như bò câu ở đồng trũng, mọi người trong chúng nó than vãn, ai nấy vì sự gian ác mình. 17. Mọi tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu như nước! 18. Chúng nó sẽ thắt lưng bằng bao gai, bị sự kinh khiếp bao bọc; mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều trọc trọi. 19. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế; hoặc vàng, hoặc bạc, cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Giê-hô-va; không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó sa vào tội lỗi! 20. Những đồ trang sức chúng nó đã làm cớ kiêu ngạo cho mình; chúng nó dùng đồ ấy mà làm hình tượng gớm ghiếc và đồ đáng ghét. Vậy nên, ta đã làm cho đồ ấy ra như sự ô uế cho chúng nó! 21. Ta sẽ phó những đồ ấy làm mồi cho tay dân ngoại, làm của cướp cho kẻ dữ trong thế gian; chúng nó sẽ làm ô uế nó. 22. Ta sẽ xây mặt khỏi chúng nó, người ta sẽ làm dơ nhớp nơi cấm của ta; những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế.

23. Khá sắm sửa xiềng xích! Vì trong đất đầy những tội làm đổ máu, và trong thành đầy những sự tàn bạo. 24. Ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để choán lấy nhà chúng nó; ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh tắt đi; các nơi thánh của nó sẽ bị ô uế. 25. Sự hủy diệt đến! Chúng nó sẽ tìm sự bình an, nhưng tìm không được. 26. Tai vạ chồng trên tai vạ, tin dữ kế lấy tin dữ. Chúng nó sẽ tìm sự hiện thấy nơi kẻ tiên tri; nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, trí mưu lìa khỏi các trưởng lão. 27. Vua sẽ thương khóc, quan trưởng sẽ mặc lấy sự não, tay của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đãi chúng nó theo cách chúng nó ăn ở; chúng nó đáng thể nào thì ta xét đoán cho thể ấy, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Tai Họa Gần Kề

1 Lời của CHÚA đến với tôi rằng, 2 “Này ngươi, hỡi con người, CHÚA Hằng Hữu phán thế này về đất I-sơ-ra-ên,

‘Tận cùng rồi!

Thời tận cùng đến trên cả bốn góc của đất nước.

3 Bây giờ thời cuối cùng của ngươi đã đến;

Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi.

Ta sẽ xét xử ngươi tùy theo các đường lối ngươi;

Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.

4 Mắt Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi,

Ta sẽ không thương xót ngươi;

Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,

Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.

Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.’”

5 CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Tai họa! Một tai họa nữa!

Kìa, nó đang đến.

6 Thời tận cùng đang đến!

Thời tận cùng đang đến!

Nó đang lộ ra với ngươi.

Kìa, nó đang đến.

7 Hỡi ngươi là kẻ ở trong xứ, ngày diệt vong của ngươi đang đến với ngươi.

Giờ ấy đến rồi, ngày hoạn nạn đang gần;

Ðó là tin dữ chứ không phải tin lành được rao truyền khắp các đồi núi.

8 Bây giờ Ta sắp trút cơn thịnh nộ của Ta xuống trên ngươi,

Ta sẽ để cho Ta được hả giận trên ngươi;

Ta sẽ đoán phạt ngươi tùy theo các đường lối ngươi;

Ta sẽ báo trả ngươi vì mọi việc gớm ghiếc của ngươi.

9 Ta sẽ không bỏ qua,

Ta sẽ không thương xót,

Ta sẽ báo trả ngươi tùy theo các đường lối ngươi,

Trong khi những việc gớm ghiếc đang còn ở giữa ngươi.

Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA, Ðấng sửa phạt.

10 Này, đến ngày rồi!

Này, nó đến rồi!

Sự diệt vong đã bắt đầu rồi.

Cây gậy đã trổ hoa;

Kiêu ngạo đã đâm chồi.

11 Sự bạo ngược đã phát triển thành gậy của sự gian ác.

Không ai trong chúng sẽ tồn tại;

Không ai trong đám đông ấy cả.

Của cải sự nghiệp của chúng đều sẽ chẳng còn gì,

Và chẳng ai sẽ khóc thương chúng.

12 Giờ đã điểm, ngày đã gần.

Người mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn,

Vì cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên mọi người.

13 Cho dù người bán vẫn còn sống, người ấy sẽ không thể chuộc lại sản nghiệp đã bán, vì khải tượng ấy sẽ ứng nghiệm trên mọi người, và nó sẽ không bị thu hồi, vì không ai đã sống cuộc sống quá nhiều tội lỗi mà mong có thể được phục hồi như ngày trước.

14 Chúng đã thổi kèn triệu tập và mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng,

Nhưng không ai chịu xông ra trận,

Vì cơn thịnh nộ của Ta đã làm cho mọi người lo sợ.

15 Bên ngoài thì gươm đao,

Bên trong thì ôn dịch và nạn đói.

Ai ở ngoài đồng sẽ bị gươm giáo giết chết,

Ai ở trong thành sẽ bị nạn đói và ôn dịch nuốt mất.

16 Nếu ai thoát được, chúng sẽ phải trốn tránh trên núi như các bồ câu trong thung lũng;

Tất cả đều than thở vì tội lỗi của mình.

17 Mọi cánh tay đều yếu đuối;

Mọi đầu gối đều mềm nhũn như nước.

18 Chúng sẽ mặc lấy vải gai,

Hãi hùng sẽ bao phủ chúng,

Ô nhục biểu lộ trên mặt mọi người,

Mọi đầu chúng đều cạo trọc.

19 Bạc của chúng, chúng vứt ra ngoài đường,

Vàng của chúng, chúng cho là đồ ô uế.

Bạc và vàng của chúng sẽ không thể cứu chúng trong ngày CHÚA nổi cơn thịnh nộ. Lúc ấy bạc và vàng sẽ không thể làm cho chúng thỏa mãn cơn đói khát hoặc khiến bụng đói của chúng được no. Chính những bạc và vàng đó đã làm cho chúng sa vào tội lỗi. 20 Chúng đã lấy làm hãnh diện về các món đồ trang sức sặc sỡ bằng vàng của chúng. Sau đó chúng lấy các thứ đó làm nên những thần tượng gớm ghiếc để thờ. Thật là những đồ đáng tởm. Vì thế Ta sẽ biến những thứ đó thành những vật ô uế đối với chúng.

21 Ta sẽ ban những thứ đó cho quân ngoại xâm làm chiến lợi phẩm,

Cho những kẻ gian ác trên đất làm của cướp được;

Rồi bọn ấy sẽ làm các thứ đó ra uế tục.

22 Ta sẽ quay mặt Ta khỏi chúng,

Ðể bọn ấy có thể vào làm uế tục nơi chí thánh của Ta;

Quân cường bạo sẽ vào nơi ấy,

Chúng sẽ làm nơi ấy ra uế tục.

23 Hãy làm một dây xiềng!

Vì xứ sở đã đầy các tội ác gây đổ máu,

Và trong thành đã ngập sự bạo tàn.

24 Ta sẽ mang những kẻ độc ác nhất trong các dân đến,

Những kẻ ấy sẽ chiếm lấy nhà của chúng.

Ta sẽ làm cho bọn quyền thế phải chấm dứt thói ngang tàng,

Và sẽ biến những nơi chúng thờ tự thành uế tục.

25 Khi cơn hủy diệt đến, chúng sẽ cầu mong được bình an,

Nhưng bình an sẽ không có.

26 Ngược lại, tai họa này sẽ chồng lên tai họa khác,

Tin dữ này sẽ tiếp nối tin dữ kia;

Bấy giờ chúng sẽ trông ngóng khải tượng nơi các tiên tri, nhưng chẳng có;

Chúng muốn nghe lời chỉ giáo của các tư tế, nhưng những kẻ ấy không am hiểu Luật Pháp;

Chúng muốn theo kế hoạch của các mưu sĩ cao niên, nhưng những người ấy chẳng nghĩ ra mưu kế gì.

27 Ngay cả vua cũng âu sầu than thở,

Các quan tướng đều bó tay trong tuyệt vọng,

Và cánh tay của mọi người trong nước đều run lẩy bẩy.

Ta sẽ báo trả chúng tùy theo đường lối của chúng,

Ta sẽ xét xử chúng theo cách chúng đã xét xử người ta.

Bấy giờ chúng sẽ biết Ta là CHÚA.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu