Ê-xê-chi-ên: Chương 35

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 02:59, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lời của Đức Giê-hô-va được phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy xây mặt hướng về núi Sê-i-rơ, và nói tiên tri nghịch cùng nó. 3. Hãy nói cùng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi núi Sê-i-rơ, nầy, ta nghịch cùng mầy! Ta sẽ giá tay nghịch cùng mầy, làm cho mầy ra hoang vu và gở lạ. 4. Ta sẽ làm cho các thành của mầy ra đồng vắng, còn mầy sẽ trở nên hoang vu. Bấy giờ mầy sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

5. Vì mầy cưu sự ghen ghét vô cùng, và đã phó con cái Y-sơ-ra-ên cho quyền gươm dao nơi ngày tai vạ chúng nó, trong kỳ gian ác về cuối cùng, 6. vì cớ đó, Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta sẽ sắm sẵn mầy cho phải huyết, và huyết sẽ đuổi theo mầy. Vì mầy đã chẳng ghét huyết, nên huyết sẽ đuổi theo mầy! 7. Vậy ta sẽ làm cho núi Sê-i-rơ ra gở lạ hoang vu, và hủy diệt cả người đi qua và người trở về. 8. Ta sẽ làm cho các núi nó đầy những kẻ bị giết của nó; những người bị gươm giết sẽ ngã xuống trên các đồi mầy, trong các trũng và giữa dòng mọi sông suối mầy. 9. Ta sẽ làm cho mầy ra hoang vu đời đời; các thành mầy sẽ không có dân ở nữa, và bay sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

10. Vì mầy có nói rằng: Hai dân tộc ấy và hai nước ấy sẽ thuộc về ta, và chúng ta sẽ được nó làm kỷ vật, dầu Đức Giê-hô-va đang ở đó; 11. nên Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta sẽ đãi mầy bằng cơn giận và sự ghét mà mầy đã bởi lòng ghen tương tỏ ra nghịch cùng chúng nó, và khi ta xét đoán mầy, ta sẽ tỏ mình ra giữa chúng nó. 12. Mầy sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã nghe những lời sỉ nhục mầy đã nói ra nghịch cùng các núi Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Các núi ấy đã bị làm nên hoang vu; đã phó cho ta để nuốt. 13. Bay đã lấy miệng khoe mình nghịch cùng ta, và đã thêm những lời mình nghịch cùng ta. Thật, ta đã nghe điều đó!

14. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi cả đất vui mừng, ta sẽ làm cho mầy nên hoang vu. 15. Vì mầy đã lấy làm vui về sản nghiệp nhà Y-sơ-ra-ên bị hoang vu, nên ta đãi mầy cũng vậy. Hỡi núi Sê-i-rơ, mầy với cả Ê-đôm, tức cả xứ ấy, sẽ bị hoang vu, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Tuyên Án Sê-i-rơ

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy quay mặt ngươi đối nghịch Núi Sê-i-rơ và nói tiên tri chống lại nó. 3 Hãy nói với nó, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế này,

“Hỡi Núi Sê-i-rơ, Ta chống lại ngươi;

Ta đưa cánh tay Ta ra chống lại ngươi,

Ðể biến ngươi thành một nơi điêu tàn và hoang phế.

4 Ta sẽ làm cho các thành thị của ngươi thành các nơi đổ nát;

Ngươi sẽ biến thành một chốn hoang vu,

Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

5 Vì ngươi cứ giữ mãi trong lòng mối thù ghét từ thời xa xưa giữa các tổ tiên của các ngươi nên ngươi đã nộp dân I-sơ-ra-ên cho gươm đao tàn sát trong lúc chúng bị lâm nguy, trong thời tội ác của chúng đến cực điểm, 6 do đó,” CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ chuẩn bị để ngươi bị đổ máu, và máu sẽ đuổi theo ngươi. Vì ngươi không ghét đổ máu, nên máu sẽ đuổi theo ngươi. 7 Ta sẽ làm Núi Sê-i-rơ thành ra nơi hoang phế và điêu tàn. Ta sẽ khiến nơi đó không còn ai qua lại nữa. 8 Ta sẽ làm cho các núi của nó đầy xác người bị giết. Trên các đồi của ngươi, trong các thung lũng của ngươi, và trong mọi dòng nước của ngươi, xác người bị gươm giết sẽ nằm la liệt. 9 Ta sẽ biến ngươi thành một nơi hoang tàn vĩnh viễn. Các thành thị của ngươi sẽ không có người cư ngụ. Bấy giờ ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

10 Vì ngươi đã nói, ‘Hai dân đó và hai nước đó sẽ thuộc về ta. Chúng ta sẽ chiếm lấy chúng để làm chủ chúng,’ trong khi CHÚA vẫn còn đó, 11 vì thế,” CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng Ta sẽ đối xử với ngươi theo cơn giận và lòng thù ghét của ngươi thể hiện khi ngươi ghét chúng. Khi Ta đoán phạt ngươi, chúng sẽ biết Ta là ai. 12 Ngươi sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã nghe mọi lời nguyền rủa ngươi đã thốt ra để chống lại các núi của I-sơ-ra-ên rằng, ‘Chúng sẽ trở nên hoang vu. Chúng sẽ được trao cho chúng ta để chúng ta ăn nuốt chúng.’ 13 Các ngươi đã nói những lời ngạo mạn chống lại Ta. Các ngươi đã nói nhiều lời hỗn láo chống nghịch Ta, và Ta đã nghe tất cả.” 14 CHÚA Hằng Hữu phán thế này, “Cả thế giới sẽ vui mừng khi Ta làm cho ngươi trở nên hoang vu. 15 Giống như ngươi vui mừng vì sản nghiệp của nhà I-sơ-ra-ên bị hoang vu thể nào, Ta sẽ làm cho ngươi bị y như thể đó. Hỡi Núi Sê-i-rơ và toàn thể Ê-đôm, tất cả các ngươi sẽ bị hoang vu. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu