Ê-xê-chi-ên: Chương 30

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói tiên tri và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy khóc than! Ngày khốn nạn dường nào! 3. Thật vậy, ngày ấy gần rồi, phải, là ngày của Đức Giê-hô-va; ngày có mây, kỳ của các dân tộc.

4. Gươm sẽ đánh trên Ê-díp-tô; sự buồn rầu ở trong Ê-thi-ô-bi, khi những kẻ bị giết sẽ ngã xuống trong Ê-díp-tô; chúng nó sẽ cất lấy đoàn dân nó, và những nền nó bị đổ. 5. Ê-thi-ô-bi, Phút, Lút, mọi người lộn giống, Cúp, và con cái của đất đồng minh, sẽ cùng chúng nó ngã xuống bởi gươm. 6. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Những cái nâng đỡ Ê-díp-tô sẽ ngã; sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hạ xuống. Chúng nó sẽ ngã trong nó bởi gươm, từ tháp Sy-e-nê, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 7. Chúng nó sẽ hoang vu ở giữa các nước hoang vu, và các thành của nó sẽ ở giữa các thành tàn phá. 8. Thật, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã đặt lửa trong Ê-díp-tô, và khi mọi kẻ giúp nó bị tan nát. 9. Trong ngày đó, sẽ có sứ giả từ trước mặt ta đi trong tàu đặng làm cho người Ê-thi-ô-bi đang ở yên phải sợ hãi. Dân sự nó sẽ buồn rầu như trong ngày của Ê-díp-tô; vì, nầy nó đến gần rồi!

10. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta sẽ cậy tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, để diệt đoàn dân của Ê-díp-tô. 11. Vua ấy cùng dân mình, là dân đáng sợ trong các dân, sẽ được đem đến đặng phá hại đất. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng Ê-díp-tô, và làm cho đất đầy những thây bị giết. 12. Ta sẽ làm cho các sông khô đi, và bán đất ấy trong tay những kẻ dữ. Ta sẽ cậy tay dân ngoại làm hoang vu đất ấy với mọi sự trong nó. Ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy.

13. Chúa Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ hủy diệt các thần tượng và dứt các hình tượng khỏi thành Nốp. Trong đất Ê-díp-tô sẽ không có vua nữa, và ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ê-díp-tô. 14. Ta sẽ làm cho Pha-trốt nên hoang vu; đặt lửa tại Xô-an, và làm ra sự đoán phạt trên Nô. 15. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên Sin, là thành vững bền của Ê-díp-tô, và sẽ diệt dân chúng của Nô. 16. Ta sẽ đặt lửa tại Ê-díp-tô, Sin sẽ bị đau đớn cả thể; Nô sẽ bị phá tan, và đang giữa ban ngày Nốp sẽ bị giặc hại. 17. Những người trai trẻ của A-ven và Phi-Bê-sết sẽ ngã bởi gươm, và dân các thành ấy sẽ đi làm phu tù. 18. Tại Tác-pha-nết, ban ngày sẽ tối tăm, khi ta sẽ gãy các ách của Ê-díp-tô ở đó, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Về nó, sẽ có đám mây che lấp đất ấy, những con gái nó sẽ đi làm phu tù. 19. Ta sẽ làm sự đoán phạt ta trên Ê-díp-tô, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

20. Năm thứ mười một, ngày mồng bảy tháng giêng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 21. Hỡi con người, ta đã bẻ cách tay của Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô. Nầy, không ai rịt thuốc để chữa lành; không ai quấn chỗ thương để hàn miệng và để lấy sức lại, hầu cho nó có thể cầm gươm. 22. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cánh đang mạnh luôn với cánh đã gãy, và làm cho gươm rốt xuống khỏi tay nó. 23. Ta sẽ làm cho tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, và rải hết thảy chúng nó ra trong các nước. 24. Ta sẽ làm cho cánh tay vua Ba-by-lôn thêm mạnh, để gươm ta trong tay người; nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, vua nầy rên la trước mặt vua kia, như một người bị thương hầu chết rên la vậy. 25. Ta sẽ nâng đỡ hai cánh tay của vua Ba-by-lôn, và hai cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ sa xuống. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ trao gươm ta trong tay vua Ba-by-lôn, và người sẽ giơ gươm ấy ra nghịch cùng đất Ê-díp-tô. 26. Ta sẽ làm tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, rải chúng nó ra trong các nước; và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Khúc Ai Ca cho Ai-cập

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri, hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Hãy khóc than, ‘Hỡi ôi, ngày khốn khổ đến rồi!’

3 Ngày ấy đang đến gần;

Ngày của CHÚA đang đến gần;

Ðó là một ngày u ám;

Ngày tận số của dân ngoại.

4 Gươm đao sẽ đến trên Ai-cập,

Thống khổ sẽ đến với Ê-thi-ô-pi;

Người chết nằm la liệt ở Ai-cập;

Chúng sẽ lấy đi của cải của nó;

Các nền tảng của nó bị phá tan.

5 Ê-thi-ô-pi, Pút, Lút, các dân Ả-rập, Li-by-a,

Và các dân đồng minh trong xứ sẽ bị gươm ngã chết với chúng.”

6 CHÚA phán thế nầy,

“Kẻ nào ủng hộ Ai-cập sẽ ngã chết,

Quyền lực kiêu hùng của nó sẽ đổ nhào;

Từ Mích-đôn cho đến Sy-ê-nê, chúng sẽ bị gươm ngã chết,”

CHÚA Hằng Hữu phán.

7 “Chúng sẽ trở nên hoang tàn giữa các quốc gia bị hoang tàn;

Các thành của chúng sẽ nằm trong số các thành bị hoang phế.

8 Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA,

Khi Ta châm lửa cho Ai-cập bốc cháy,

Và tất cả những kẻ đến giúp nó đều bị tiêu diệt.

9 Ngày đó, các sứ giả sẽ vâng lệnh Ta xuống tàu ra đi, khiến Ê-thi-ô-pi đang sống an toàn bỗng dưng phải kinh hoàng, và nỗi thống khổ sẽ ập đến trên chúng trong ngày Ai-cập bị tận diệt, vì này, ngày ấy đang đến.”

10 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Ta sẽ diệt sạch đoàn quân đông đảo của Ai-cập bằng tay của Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn.

11 Nó và quân đội của nó,

Quân đội tàn bạo nhất trong các dân sẽ được đem đến để tiêu diệt nước ấy;

Chúng sẽ tuốt gươm ra đánh giết ở Ai-cập,

Và làm khắp nước đó đầy thây người chết.

12 Ta sẽ làm cho các dòng sông của nó trở nên khô cạn,

Và sẽ bán nước đó vào tay phường hung ác.

Ta sẽ dùng tay quân ngoại xâm biến đất ấy và mọi vật trong đất ấy ra hoang tàn.

Ta, CHÚA, đã phán vậy.”

13 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Ta sẽ tiêu diệt các thần tượng và dứt bỏ khỏi Mêm-phít các hình tượng;

Tại Ai-cập sẽ không còn ai làm lãnh tụ,

Ta sẽ để Ai-cập sống trong lo âu sợ sệt.

14 Ta sẽ biến Pát-rô thành một nơi hoang phế điêu tàn,

Ta sẽ châm lửa đốt Xô-an cháy rụi,

Và thi hành các án phạt đối với Thê-be.

15 Ta sẽ trút cơn giận của Ta trên Pê-lu-si-um, thành trì kiên cố của Ai-cập,

Và tiêu diệt đoàn quân đông đúc của Thê-be.

16 Ta sẽ châm lửa đốt Ai-cập,

Pê-lu-si-um sẽ quằn quại trong đau đớn,

Thê-be sẽ bị chọc thủng,

Và Mêm-phít sẽ bị tấn công ngay giữa ban ngày.

17 Các chiến sĩ trẻ của Ôn và Pi Bê-sết sẽ bị gươm ngã gục;

Dân trong các thành đó sẽ bị bắt đem đi lưu đày.

18 Tại Tê-háp-nê-he, ban ngày sẽ trở nên tối mịt,

Khi Ta bẻ gãy ách thống trị của Ai-cập,

Khi quyền lực kiêu hùng của nó bị tiêu diệt;

Khói cháy thành sẽ biến thành một đám mây đen bao phủ;

Dân các thành phụ thuộc của nó sẽ bị đem lưu đày.

19 Như thế Ta sẽ thi hành án phạt của Ta đối với Ai-cập;

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Tuyên Án Pha-ra-ôn

20 Vào ngày mồng bảy, tháng giêng, năm thứ mười một, lời của CHÚA đến với tôi, 21 “Hỡi con người, Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn vua Ai-cập. Này, nó sẽ không được băng lại cho lành hay được bó thuốc chữa trị hầu có thể phục hồi sức lực để cầm gươm.”

22 Vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Này, Ta chống lại Pha-ra-ôn vua Ai-cập và bẻ gãy đôi tay nó, cả cánh tay còn mạnh và cánh tay đã gãy, và Ta sẽ khiến thanh gươm rơi khỏi tay nó. 23 Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. 24 Ta sẽ làm cho cánh tay của vua Ba-by-lôn trở nên vững mạnh và trao thanh gươm của Ta vào tay nó; nhưng Ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pha-ra-ôn, và nó sẽ rên rỉ trước mặt kẻ thù của nó với những tiếng rên đau đớn của kẻ bị tử thương. 25 Ta sẽ làm vững mạnh cánh tay của vua Ba-by-lôn, nhưng cánh tay của Pha-ra-ôn sẽ bị xụi xuống. Chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA khi Ta trao thanh gươm của Ta vào tay vua Ba-by-lôn. Nó sẽ vung gươm ấy ra chống lại đất Ai-cập. 26 Sau đó Ta sẽ rải người Ai-cập ra giữa các dân và phân tán chúng ra khắp các nước. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu