Ê-xê-chi-ên: Chương 28

Từ Thư Viện Tin Lành
Phiên bản vào lúc 00:48, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2. Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vì thần, ta ngồi trên ngai Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. 3. Nầy, ngươi khôn hơn Đa-ni-ên; chẳng có sự mầu nhiệm nào giấu kín khỏi ngươi! 4. Ngươi đã được giàu có bởi sự khôn ngoan và thông sáng của mình; đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi; 5. bởi sự thông thạo và sự buôn bán mình, thì ngươi đã làm cho sự giàu có mình tấn tới. Vậy lòng ngươi đã đem lên vì cớ sự giàu có của ngươi.

6. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, 7. cho nên, nầy, ta sẽ khiến những người ngoại quốc hung bạo hơn hết trong các dân, nổi dậy nghịch cùng ngươi; chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng sự khôn sáng hoa mĩ ngươi, và làm ô uế sự vinh hiển ngươi. 8. Chúng nó sẽ xô ngươi xuống hầm hố và ngươi sẽ chết trong lòng biển, như người bị giết. 9. Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng: Ta là Đức Chúa Trời chăng? Khi ấy ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người, chẳng phải là Đức Chúa Trời. 10. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ấy chính ta đã nói như vậy.

11. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12. Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. 13. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi. 14. Ngươi là một chê-ru-bin được xức dầu đang che phủ; ta đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo giữa các hòn ngọc sáng như lửa. 15. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.

16. Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bin che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn ngọc sáng như lửa! 17. Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, cho họ xem thấy. 18. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. 19. Hết thảy những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời ngươi sẽ không còn nữa.

20. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 21. Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Si-đôn, và nói tiên tri nghịch cùng nó. 22. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hỡi Si-đôn, nầy, ta nghịch cùng mầy; ta muốn làm sáng danh ta ở giữa mầy. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ làm sự phán xét và tỏ mình ra thánh trong nó. 23. Ta sẽ sai ôn dịch đến giữa nó, và sẽ có máu trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó, vì gươm sẽ đổ trên nó tư bề; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. 24. Vừa lúc ấy, sẽ không có chà chuôm hay châm chích, gai gốc hay đau đớn cho nhà Y-sơ-ra-ên, trong những kẻ ở chung quanh dân ấy, và đãi dân ấy cách khinh dể. Bấy giờ chúng nó sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va.

25. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khi ta đã nhóm nhà Y-sơ-ra-ên lại từ giữa các dân mà chúng nó đã bị tan tác trong đó, và ta đã tỏ mình ra thánh giữa chúng nó trước mắt các dân, thì chúng nó sẽ ở trong đất mình mà ta đã ban cho tôi tớ ta là Gia-cốp. 26. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng nó sẽ ở đó yên ổn, khi ta đã làm sự phán xét ta nghịch cùng những kẻ ở chung quanh chúng nó, là kẻ đãi chúng nó cách khinh dể; và chúng nó sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.

Bản Dịch 2011

Tuyên Án Vua Ty-rơ

1 Lời của CHÚA lại đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Ty-rơ, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Bởi vì lòng ngươi kiêu ngạo, và ngươi đã nói,

‘Ta là một vị thần.

Ta ngồi trên ngai của các vị thần, ngay giữa lòng biển cả,’

Trong khi ngươi chỉ là người chứ chẳng phải là thần linh chi cả,

Dù cho lòng ngươi tự cho ngươi là thần linh cũng mặc.

3 Ngươi quả có khôn ngoan hơn Ða-ni-ên;

Chẳng có bí mật nào giấu được ngươi.

4 Nhờ sự khôn ngoan và thông sáng của ngươi,

Ngươi đã thu lấy cho ngươi rất nhiều của cải;

Ngươi đã tích lũy vàng và bạc vào các kho báu của ngươi.

5 Nhờ khôn ngoan khi buôn bán, ngươi đã làm của cải của ngươi gia tăng,

Do đó lòng ngươi sinh kiêu ngạo,

Vì ngươi ỷ lại vào của cải ngươi.”

6 Vì thế CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Vì lòng ngươi đã cho ngươi là một vị thần,

7 Nên Ta sẽ mang những dân xa lạ đến đánh ngươi,

Ðó là những kẻ hung dữ nhất giữa các dân;

Chúng sẽ rút gươm ra đối phó với sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi,

Rồi chúng sẽ làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô uế.

8 Chúng sẽ ném ngươi xuống vực sâu,

Và ngươi sẽ chết thê thảm giữa lòng đại dương.

9 Xem thử ngươi có còn nói, ‘Ta là một vị thần,’ trước mặt những kẻ giết ngươi,

–Trong khi ngươi chỉ là người chứ chẳng phải thần linh chi cả–

Lúc ngươi ở trong tay những kẻ giết ngươi chăng?

10 Ngươi sẽ chết cái chết của kẻ không được cắt bì,

Do tay quân ngoại bang,

Vì Ta đã phán như thế,”’”

CHÚA Hằng Hữu phán.

Ai Ca Thương Tiếc Vua Ty-rơ

11 Lời của CHÚA lại đến với tôi, 12 “Hỡi con người, hãy cất lên khúc ai ca thương tiếc vua Ty-rơ. Hãy nói với nó, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Ngươi là một mẫu người toàn hảo,

Ðầy khôn ngoan và đẹp đẽ hoàn toàn.

13 Ngươi đã ở trong Ê-đen, vườn của Ðức Chúa Trời;

Áo của ngươi gắn đầy ngọc quý:

hồng bửu ngọc, hoàng bích ngọc, kim cương, lục bích ngọc, bạch bảo ngọc, lục bửu ngọc, lam bảo ngọc, lam lục ngọc, và lam bích ngọc;

Các trống lục lạc và các ống sáo của ngươi đều được khảm vàng;

Tất cả đều sẵn sàng trong ngày ngươi được tạo nên.

14 Ta đã xức dầu lập ngươi làm một chê-rúp để hộ vệ;

Ta cho ngươi được ở trên núi thánh của Ðức Chúa Trời;

Ngươi được đi lại giữa những tảng đá rực lửa.

15 Ngày ngươi mới được tạo nên, các đường lối của ngươi thật là toàn hảo,

Cho đến khi tội lỗi xuất hiện trong ngươi.

16 Nhờ việc thương mại phát đạt, ngươi trở nên hung tàn bạo ngược, và ngươi đã phạm tội;

Vì thế Ta đã quăng ngươi ra khỏi núi của Ðức Chúa Trời như đồ ô uế.

Hỡi chê-rúp hộ vệ, Ta đuổi ngươi ra khỏi giữa những tảng đá rực lửa.

17 Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp của ngươi,

Ðể được tráng lệ ngươi đã làm hỏng sự khôn ngoan của ngươi.

Ta quăng ngươi xuống đất,

Ta phơi bày ngươi ra trước các vua để chúng ngắm nghía ngươi.

18 Tội lỗi ngươi đã quá nhiều trong việc buôn bán bất lương,

Ngươi đã làm cho các nơi thánh của ngươi trở nên ô uế;

Vì thế Ta phải khiến lửa từ trong ngươi bùng cháy,

Nó đã thiêu rụi ngươi,

Nó đã biến ngươi thành tro bụi trên đất,

Trước mắt những kẻ đang nhìn ngươi.

19 Tất cả những kẻ đã từng biết ngươi giữa các dân đều bàng hoàng sửng sốt về ngươi;

Ngươi phải chuốc lấy một kết cuộc kinh hoàng,

Và sẽ vĩnh viễn không còn nữa.”’”

Tuyên Án Dân Si-đôn

20 Lời của CHÚA đến với tôi, phán rằng, 21 “Hỡi con người, hãy quay mặt ngươi hướng về Si-đôn và nói tiên tri chống lại nó. 22 Hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Hỡi Si-đôn, này, Ta chống lại ngươi,

Ta sẽ được vinh hiển ở giữa ngươi.

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA,

Khi Ta thi hành án phạt đối với nó và biểu lộ đức thánh khiết của Ta ở giữa nó.

23 Vì Ta sẽ sai ôn dịch đến với nó,

Khiến máu đổ ra trong các đường phố nó,

Thây người chết sẽ nằm la liệt ở giữa nó,

Vì gươm đao tấn công nó tứ phía;

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

24 Nhà I-sơ-ra-ên sẽ không còn bị gai đâm làm cho nhức nhối bởi mọi nước lân bang vốn hay khinh bỉ chúng nữa;

Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta là CHÚA.”’”

Phước Hạnh Tương Lai của I-sơ-ra-ên

25 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Khi Ta gom nhóm nhà I-sơ-ra-ên từ các nước, nơi chúng đã bị rải ra, Ta sẽ bày tỏ đức thánh khiết của Ta ra giữa chúng, trước mắt các dân. Bấy giờ chúng sẽ ở trong đất nước của chúng, nơi Ta đã ban cho tôi tớ Ta Gia-cốp. 26 Chúng sẽ sống an ninh trong đất nước đó. Chúng sẽ xây nhà và trồng nho để lập các vườn nho. Chúng sẽ sống an lạc ở đó khi Ta thi hành án phạt trên mọi nước láng giềng, những kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Bấy giờ chúng sẽ biết rằng Ta, CHÚA, là Ðức Chúa Trời của chúng.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu