Ê-xê-chi-ên: Chương 21

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 2. Hỡi con người, hãy xây mặt về phía nam, đối với phương nam mà nói: đối với rừng của đồng nội phương nam mà nói tiên tri. 3. Khá nói cùng rừng phương nam rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va! Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ nhen lửa trong ngươi, lửa sẽ thiêu nuốt hết cả cây xanh và cả cây khô nơi ngươi. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt, mọi mặt sẽ bị cháy bởi nó từ phương nam chí phương bắc. 4. Mọi xác thịt sẽ thấy rằng ấy là ta, Đức Giê-hô-va, đã nhen lửa; lửa sẽ không hề tắt.

5. Bấy giờ ta nói rằng: Ôi! Hỡi Chúa Giê-hô-va, họ nói về tôi rằng: Nó chẳng phải là kẻ nói thí dụ sao?

6. Đoạn có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 7. Hỡi con người, hãy xây mặt về phía Giê-ru-sa-lem; đối với các nơi thánh mà buông lời; đối với đất Y-sơ-ra-ên mà nói tiên tri. 8. Khá nói cùng đất Y-sơ-ra-ên rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ rút gươm ta ra khỏi vỏ nó, đặng dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi. 9. Vì ta sẽ dứt kẻ công bình và kẻ dữ khỏi giữa ngươi, thì gươm ta sẽ ra khỏi vỏ nó nghịch cùng mọi xác thịt từ phương nam đến phương bắc, 10. và mọi xác thịt sẽ biết ta, Đức Giê-hô-va, đã rút gươm ra khỏi vỏ nó, nó sẽ không trở vào nữa!

11. Hỡi con người, còn như ngươi, hãy than thở, như gãy lưng; phải, hãy than thở trước mắt chúng nó cách cay đắng. 12. Nếu chúng nó nói cùng ngươi rằng: Làm sao ngươi than thở? thì ngươi trả lời rằng: Ấy là bởi cớ tin tức, vì nó đến, làm cho mọi lòng đều tan chảy, mọi tay đều yếu đuối, mọi trí đều hao mòn, mọi đầu gối đều yếu như nước. Nầy, nó hầu đến, lời ấy sẽ làm thành, Chúa Giê-hô-va phán vậy!

13. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 14. Hỡi con người, hãy nói tiên tri, và rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nói rằng: cái gươm, cái gươm nhọn và sáng! 15. Nó nhọn cho sự chém giết; nó sáng đặng văng ra như chớp. Chúng ta có nên vui mừng chăng? Cái gậy của con trai ta, nó khinh dể mọi cây khác. 16. Người ta đã cho cái gươm nầy được sáng, đặng cầm nơi tay; ấy là cái gươm nhọn và sáng để cho vào tay kẻ giết. 17. Hỡi con người, khá kêu la và than van; vì gươm ở trên dân ta, ở trên mọi quan trưởng Y-sơ-ra-ên, là những kẻ đã bị nộp cho gươm với dân ta. Vậy nên, hãy vỗ vế! 18. Phải, có sự thử thách; cây gậy khinh dể sẽ thành ra hư không, thì làm thế nào? Chúa Giê-hô-va phán vậy.

19. Hỡi con người, vậy ngươi khá nói tiên tri đi; khá đập tay, hãy đánh gươm gấp lên đôi ba lần; ấy là gươm của người bị thương đến chết: ấy là gươm của người lớn bị thương đến chết, vào trong buồng kín. 20. Ấy là để làm cho lòng chúng nó tan chảy, cho thêm nhiều sự vấp ngã, mà ta đã đặt gươm hăm dọa nghịch cùng mọi cửa chúng nó. Ôi! gươm đã như chớp nhoáng; đã bén nhọn để giết! 21. Ngươi hãy nhóm lại về bên hữu, và dàn trận về bên tả, tùy nơi mặt ngươi hướng về. 22. Ta cũng đập hai tay, và khiến cơn giận ta yên lặng. Ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, phán điều đó.

23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 24. Hỡi con người, ngươi cũng hãy chỉ định cho mình hai con đường đặng dùng làm lối đi qua cho cái gươm của vua nước Ba-by-lôn. Hai con đường ấy khá đi ra cả hai từ một đất; lại vạch một dấu, vạch ở đầu đường đi đến thành kia. 25. Ngươi khá chỉ định đường lối cho gươm đi qua, một đường thì hướng về Ráp-ba, thành của con cái Am-môn, và một đường hướng về Giu-đa tại Giê-ru-sa-lem, là thành bền vững. 26. Vì vua Ba-by-lôn đứng lại nơi cháng ba, là nơi vào hai con đường ấy, đặng bói khoa. Vua ấy lắc những cái tên; hỏi các thần tượng, và xem xét gan. 27. Trong tay hữu người có điềm chỉ về thành Giê-ru-sa-lem, đặng dùng máy để phá thành, đặng mở miệng giết lát, đặng cất tiếng kêu la, đặng dùng những máy phá thành nghịch cùng cửa thành, đặng đắp lũy và lập đồn tại đó. 28. Những kẻ đã thề lời thề, đều thấy trong những lời đó chỉ là một điềm dối, nhưng vua thì sẽ nhắc lại cho chúng nó nhớ sự gian ác mình, mà bắt đi làm phu tù.

29. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì các ngươi đã nhắc cho nhớ lại sự gian ác mình, làm cho sự phạm tội bày ra, tỏ ra tội lỗi mình trong mọi việc làm; vì các ngươi nhắc lại cho nhớ, thì các ngươi sẽ bị tay bắt. 30. Về phần ngươi, vua chúa Y-sơ-ra-ên, người gian ác bị thương đến chết kia, ngày của ngươi đã đến, trong kỳ gian ác về cuối cùng. 31. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy cất mũ nầy, lột mão triều thiên nầy; sự nầy chẳng giống như trước nữa! Cái gì thấp hãy lại cất lên, cái gì cao hãy hạ xuống. 32. Ta sẽ úp đổ, úp đổ, úp đổ nó; sự nầy cũng sẽ không còn nữa, cho đến chừng nào Đấng đáng được sẽ đến, thì ta sẽ giao cho.

33. Hỡi con người, hãy nói tiên tri mà rằng: Về con cái Am-môn và sự khinh lờn của chúng nó, thì Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy nói: Thanh gươm, thanh gươm đã tuốt ra cho sự giết lát; đã mài sáng đặng nuốt đi, đặng nên như chớp! 34. Đang khi chúng nó vì ngươi thấy sự hiện thấy giả dối, bói khoa sự dối cho ngươi, hầu cho đặt ngươi trên cổ kẻ gian ác bị thương hầu chết, ngày chúng nó đã đến trong kỳ gian ác về cuối cùng. 35. Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ! Ấy là ở trong nơi mà ngươi đã được dựng nên, trong đất ngươi sanh ra, mà ta sẽ xét đoán ngươi. 36. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên ngươi; lấy lửa của sự thạnh nộ ta mà thổi trên ngươi, và ta sẽ phó ngươi trong tay người tàn bạo, giỏi sự hủy diệt. 37. Ngươi sẽ làm củi cho lửa; máu ngươi sẽ ở giữa đất; và người ta sẽ không còn nhớ ngươi nữa; vì ta, Đức Giê-hô-va, đã phán.

Bản Dịch 2011

Tuốt Gươm Khỏi Vỏ

1 Lời của CHÚA đến với tôi, 2 “Hỡi con người, hãy hướng mặt ngươi về phía Giê-ru-sa-lem để chống lại nó, hãy tuyên bố sứ điệp nghịch lại các nơi thánh, và hãy nói tiên tri chống lại đất I-sơ-ra-ên. 3 Hãy nói với đất I-sơ-ra-ên, ‘CHÚA phán thế nầy, “Này, Ta chống lại ngươi. Ta sẽ rút gươm Ta ra khỏi vỏ và diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà. 4 Vì Ta sẽ diệt trừ khỏi các ngươi cả người công chính lẫn kẻ gian tà, nên gươm Ta sẽ ra khỏi vỏ của nó để chém giết mọi loài xác thịt từ nam ra bắc. 5 Bấy giờ mọi loài xác thịt sẽ biết rằng Ta, CHÚA, đã rút gươm Ta ra khỏi vỏ của nó; nó sẽ không bị tra vào vỏ nữa. 6 Vậy hỡi con người, hãy than ngắn thở dài với tâm hồn tan nát và đau thương, hãy than ngắn thở dài ngay trước mắt chúng. 7 Rồi khi chúng hỏi ngươi, ‘Tại sao ông than ngắn thở dài như thế?’ ngươi hãy trả lời chúng, ‘Bởi vì tin tức sắp đến. Tin ấy sẽ làm cho mọi lòng tan chảy, mọi tay bủn rủn, mọi tinh thần sờn ngã, và mọi đầu gối run rẩy. Này, nó đến và nó sẽ được ứng nghiệm,”’” CHÚA Hằng Hữu phán.

8 Lời của CHÚA đến với tôi, 9 “Hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo, ‘CHÚA phán thế nầy,’ hãy nói rằng,

‘Một thanh gươm, một thanh gươm sắc bén;

Nó được mài láng bóng.

10 Nó được rèn sắc bén để chém giết,

Nó được liếc mài láng bóng, lóng lánh như chớp.

Như thế chúng ta có thể vui được chăng?

Nó khinh thường cây gậy của con Ta như nó khinh thường mọi cây gậy khác.

11 Ngài đã trao nó để được liếc mài cho láng bóng,

Ðể nó được cầm trong tay;

Nó quả là một thanh gươm sắc bén và láng bóng,

Ðã được trao vào tay kẻ giết người.

12 Hỡi con người, hãy gào to và khóc lớn,

Vì thanh gươm ấy nghịch lại dân Ta;

Nó nghịch lại tất cả các quan tướng của I-sơ-ra-ên;

Chúng bị đẩy vào cho thanh gươm ấy chém giết,

Ðể cùng chịu chung số phận với dân Ta.

Vậy hãy đập tay vào đùi mà khóc!

13 Bởi vì ấy là một thử thách;

Nếu cây gậy bị thanh gươm khinh thường không còn nữa,

Thì sự việc rồi sẽ ra sao?” CHÚA Hằng Hữu phán.

14 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri;

Hãy đập tay ngươi vào nhau.

Hãy để cho thanh gươm ấy vung lên hai lần, ba lần;

Ðó là thanh gươm chém giết;

Thanh gươm ấy giết hại rất nhiều người,

Nó tấn công chúng tứ bề.

15 Vì thế mọi lòng sẽ tan chảy, nhiều người sẽ gục ngã.

Ta sẽ biến mọi cổng thành của chúng thành những tụ điểm cho thanh gươm ấy giết.

Hỡi ôi, nó được vung lên nhanh như chớp;

Nó được mài cho láng bóng để giết người.

16 Hãy đánh vào bên phải!

Hãy chém vào bên trái!

Ðường gươm thuận hướng nào, hãy chém vào hướng đó.

17 Ta cũng sẽ đập hai tay Ta,

Ta sẽ làm cho Ta được hả giận;

Ta, CHÚA, đã phán vậy.’”

18 Lời của CHÚA đến với tôi, 19 “Hỡi con người, hãy vạch rõ hai con đường cho gươm của vua Ba-by-lôn đến; hai con đường ấy phát xuất từ một xứ. Hãy làm bảng chỉ đường và dựng ở đầu đường, để chỉ đường vào thành. 20 Hãy làm bảng chỉ cho gươm biết rõ đường nào đến Ráp-ba của dân Am-môn, hay đường nào đến thành kiên cố Giê-ru-sa-lem ở Giu-đa. 21 Vì vua Ba-by-lôn đứng ở ngả rẽ đầu đường, ở ngã ba đường, mà bói toán. Hắn lắc ống tên, hắn cầu thần tượng, hắn xem lá gan. 22 Trong tay phải hắn cầm thẻ xăm có chữ Giê-ru-sa-lem. Hắn truyền dàn chiến cụ, ra lịnh tàn sát, bảo cất tiếng hò la xung trận, dựng các chiến cụ để phá các cổng thành, đắp các công sự để tấn công thành, và xây các tháp để vây thành. 23 Nhưng trước mắt dân trong thành, đó là điềm sai lầm, vì chúng đã long trọng thề với hắn khi kết ước với nhau rồi. Nhưng hắn sẽ làm cho chúng nhớ lại lỗi của chúng, khiến chúng bị bao vây công phá.”

24 Vì vậy CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Vì các ngươi đã làm cho tội lỗi của các ngươi bị nhớ lại, qua đó những vi phạm của các ngươi bị phơi bày, để qua mọi hành vi của các ngươi những tội lỗi của các ngươi đã thể hiện rõ rệt; vì tội lỗi của các ngươi đã bị nhớ lại, nên các ngươi sẽ bị còng tay dẫn đi.”

25 “Còn ngươi, hỡi kẻ cầm quyền tham nhũng thối nát và gian ác của I-sơ-ra-ên,

Ngày tàn của ngươi đã đến,

Giờ đoán phạt tội lỗi của ngươi đã điểm,”

26 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy,

“Hãy cởi bỏ khăn quấn đầu của kẻ quyền quý ra,

Hãy gỡ lấy vương miện;

Mọi sự sẽ không giống như lâu nay nữa.

Kẻ thấp kém sẽ được đưa lên cao,

Kẻ ở địa vị cao sẽ bị hạ xuống.

27 Lật đổ, lật đổ, lật đổ!

Ta sẽ cho xảy ra như thế.

Tình trạng ấy sẽ không còn nữa khi người ấy đến,

Người được quyền trị vì.

Ta sẽ ban quyền đó cho người ấy.”

Lời Tiên Tri Nghịch Lại Am-môn

28 “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nói tiên tri. Hãy nói, ‘CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy về dân Am-môn và về những lời miệt thị của chúng.’ Hãy bảo,

‘Một thanh gươm, một thanh gươm đã rút ra khỏi vỏ để tàn sát;

Nó đã được mài láng bóng để ăn nuốt, để vung lên như chớp.

29 Bất chấp người ta thấy các khải tượng sai lầm thế nào về ngươi,

Hoặc bói toán giả dối thế nào về ngươi,

Ngươi cứ lướt qua cổ những kẻ gian ác và những kẻ phải bị giết,

Những kẻ mà ngày tàn của chúng đã đến,

Và giờ đoán phạt tội lỗi của chúng đã điểm.

30 Ta phải tra thanh gươm ấy vào vỏ của nó sao?

Tại nơi ngươi đã được tạo nên,

Trong xứ ngươi được sinh ra, Ta sẽ đoán phạt ngươi.

31 Ta sẽ trút đổ cơn giận của Ta xuống trên ngươi,

Ta sẽ thổi vào ngươi lửa thịnh nộ của Ta.

Ta sẽ trao ngươi vào tay của quân tàn ác,

Những kẻ chuyên môn giết hại.

32 Ngươi sẽ bị làm mồi cho lửa,

Máu ngươi sẽ thấm vào đất;

Ngươi sẽ không được ai nhớ đến nữa,

Vì Ta, CHÚA, đã phán vậy.’”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu