Ê-xê-chi-ên: Chương 14

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Một vài trưởng lão kia của Y-sơ-ra-ên đến cùng ta, ngồi trước mặt ta. 2. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vầy: 3. Hỡi con người, những kẻ nầy mang thần tượng mình vào trong lòng, và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm; vậy ta há để cho chúng nó cầu hỏi ta một chút nào sao? 4. Cho nên, hãy nói cùng chúng nó mà bảo rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hễ người nào trong nhà Y-sơ-ra-ên mang thần tượng mình vào lòng, và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm, nếu người ấy đến cùng kẻ tiên tri, thì ta, Đức Giê-hô-va, chính ta sẽ trả lời cho nó y như thần tượng đông nhiều của nó, 5. hầu cho ta bắt được nhà Y-sơ-ra-ên trong chính lòng nó, vì chúng nó nhân thần tượng mình mà xa lạ ta.

6. Vậy nên, hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi. 7. Thật vậy, hết thảy những người nhà Y-sơ-ra-ên, hết thảy khách lạ trú ngụ trong Y-sơ-ra-ên, hệ ai lìa xa ta, mà mang thần tượng mình vào lòng, và đặt trước mặt mình sự gian ác mình làm cho vấp phạm, đến cùng kẻ tiên tri để vì chính mình cầu hỏi ta, thì chính ta, Đức Giê-hô-va, sẽ trả lời cho nó. 8. Ta sẽ sấp mặt lại nghịch cùng người ấy, khiến nó nên gở lạ, dấu, và tục ngữ, và dứt nó khỏi giữa dân ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va.

9. Nếu kẻ tiên tri bị dỗ mà nói lời nào, ấy chính ta, Đức Giê-hô-va, đã để tiên tri đó bị dỗ, và ta sẽ giá tay trên nó, diệt nó khỏi giữa dân Y-sơ-ra-ên của ta. 10. Cả hai sẽ đều chịu tội mình: tội của kẻ tiên tri sẽ giống như tội của kẻ cầu hỏi, 11. để cho nhà Y-sơ-ra-ên chẳng còn lầm lạc xa ta nữa, và chẳng làm ô uế mình nữa bởi mọi sự phạm phép của nó; nhưng đặng chúng nó được làm dân ta, và ta làm Đức Chúa Trời chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

12. Đoạn, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 13. Hỡi con người, nếu đất nào làm sự trái phép mà phạm tội nghịch cùng ta, và nếu ta giá tay trên nó, bẻ gậy bánh của nó, giáng cho sự đói kém, và diệt hết người và vật trong nó, 14. thì dẫu trong đất đó có ba người nầy, là Nô-ê, Đa-ni-ên, và Gióp, cũng chỉ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình, Chúa Giê-hô-va phán vậy. 15. Nếu ta khiến các thú dữ trải qua trong đất, làm cho hủy hoại, trở nên hoang vu, đến nỗi chẳng ai đi qua nữa vì cớ các thú ấy, 16. thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái; chỉ một mình họ được cứu, nhưng đất sẽ hoang vu. 17. Hay là, nếu ta sai gươm dao đến trên đất đó, mà rằng: Gươm dao hãy trải qua đất, đến nỗi ta diệt người và vật nó, 18. thì dẫu trong đất có ba người đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được con trai con gái, nhưng chỉ một mình họ được cứu. 19. Hay là, nếu ta sai ôn dịch đến trong đất đó, nếu ta đổ cơn giận mà làm chảy máu nó đặng diệt hết người và vật khỏi nó, 20. thì dẫu có Nô-ê, Đa-ni-ên và Gióp ở đó, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, họ cũng chẳng cứu được nào con trai nào con gái, chỉ một mình họ cứu được linh hồn mình bởi sự công bình mình thôi. 21. Vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ta lấy bốn sự đoán phạt nặng nề, tức là gươm dao, đói kém, thú dữ, và ôn dịch mà giáng cho Giê-ru-sa-lem, đặng hủy diệt khỏi nó người và thú vật, sự đó quá hơn là dường nào! 22. Dầu vậy, nầy, trong đó còn có kẻ sót lại, cả con trai con gái sẽ bị đem ra: nầy, chúng nó sẽ đi ra đến cùng các ngươi; các ngươi sẽ thấy đường lối và việc làm của chúng nó, thì sẽ tự yên ủi mình về tai vạ ta đã giáng trên Giê-ru-sa-lem, tức về mọi sự ta đã giáng trên nó. 23. Phải, khi các ngươi thấy đường lối và việc làm chúng nó, thì chúng nó sẽ yên ủi các ngươi; và các ngươi sẽ biết mọi sự ta đã làm trong nó, thì ta chẳng làm vô cớ, Chúa Giê-hô-va phán vậy.

Bản Dịch 2011

Hạch Tội Kẻ Thờ Thần Tượng

1 Một số vị trưởng lão của I-sơ-ra-ên đến với tôi và ngồi xuống trước mặt tôi. 2 Lời của CHÚA đến với tôi, 3 “Hỡi con người, những kẻ nầy đã quyết tâm thờ lạy các thần tượng. Chúng đã để trước mặt chúng những thứ khiến chúng sa vào tội lỗi. Thế thì tại sao Ta phải cho chúng thỉnh ý của Ta chứ? 4 Vậy hãy bảo chúng, hãy nói với chúng rằng: CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy: Bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên đã quyết tâm thờ lạy các thần tượng và đã để trước mặt nó những thứ khiến cho nó sa vào tội lỗi, mà còn tìm đến với tiên tri, thì chính Ta, CHÚA, sẽ trả lời nó, kẻ đến tìm, vì nó đã thờ quá nhiều thần tượng, 5 để Ta sẽ chiếm lại tấm lòng của nhà I-sơ-ra-ên, tức tất cả những kẻ đã trở nên xa lạ với Ta vì cớ các thần tượng của chúng.

6 Vì thế hãy nói với nhà I-sơ-ra-ên: CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy: Hãy ăn năn và lìa bỏ các thần tượng của các ngươi. Hãy quay mặt các ngươi khỏi mọi thứ gớm ghiếc đó. 7 Vì bất cứ ai trong nhà I-sơ-ra-ên hay bất cứ kiều dân nào sống trong nước I-sơ-ra-ên nhất định lìa bỏ Ta, quyết tâm thờ lạy các thần tượng, và để trước mặt nó những thứ khiến cho nó sa vào tội lỗi, mà còn tìm đến với nhà tiên tri để cầu hỏi ý Ta, thì chính Ta, CHÚA, sẽ trả lời cho nó. 8 Ta sẽ để mặt Ta chống lại nó. Ta sẽ biến nó thành một dấu tích của điềm gở, một câu tục ngữ chê bai, và Ta sẽ diệt trừ nó khỏi dân Ta. Bấy giờ các ngươi sẽ biết rằng Ta là CHÚA.

9 Nếu có tiên tri nào để cho mình bị lừa dối mà nói lên sứ điệp nào, thì Ta, CHÚA, sau khi để cho tiên tri đó bị lừa dối, Ta sẽ đưa tay Ta ra chống lại nó, và diệt trừ nó khỏi dân I-sơ-ra-ên của Ta. 10 Chúng sẽ mang hình phạt của chúng –hình phạt dành cho kẻ đi cầu hỏi và hình phạt dành cho kẻ nói tiên tri sẽ như nhau– 11 để nhà I-sơ-ra-ên không còn đi lạc xa Ta nữa, hoặc sẽ tự làm ô uế mình bằng mọi thứ vi phạm ấy nữa. Bấy giờ chúng sẽ làm dân Ta, và Ta sẽ làm Ðức Chúa Trời của chúng,” CHÚA Hằng Hữu phán.

12 Lời của CHÚA đến với tôi, 13 “Hỡi con người, khi đất nước nào phạm tội chống lại Ta bằng một thái độ bất trung bội bạc, Ta sẽ đưa tay ra chống lại nó, diệt nguồn lương thực của nó, sai nạn đói đến với nó, và tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó. 14 Dù trong đất nước đó có những người như Nô-ê, Ða-ni-ên, và Gióp đi nữa, ba người ấy cũng chỉ có thể cứu được mạng sống của chính họ nhờ đức công chính của họ mà thôi,” CHÚA Hằng Hữu phán.

15 “Nếu Ta sai các thú dữ đến trong đất nước đó để tàn phá nó, khiến nó ra hoang vu, không ai dám đi ngang qua đó nữa vì sợ các ác thú, 16 giả như có ba người công chính ấy sống trong đó,” CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ sẽ không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ mà thôi, còn đất nước đó phải bị hoang vu.

17 Còn nếu Ta mang gươm đao đến trên đất nước đó và phán: Hãy để cho gươm đao đi ngang qua xứ hầu Ta sẽ tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó, 18 thì cho dù có ba người ấy sống trong đó,” CHÚA Hằng Hữu phán, “Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ cũng không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ mà thôi. 19 Hoặc nếu Ta sai ôn dịch vào trong đất nước đó, trút đổ cơn thịnh nộ của Ta trên nó, khiến nó phải dìm mình trong máu, tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó, 20 thì dù có Nô-ê, Ða-ni-ên, và Gióp ở trong đất nước đó đi nữa, Ta lấy mạng sống Ta mà thề rằng, họ cũng không thể cứu được các con trai hoặc các con gái của họ, nhưng họ chỉ cứu được mạng sống của họ nhờ đức công chính của họ mà thôi.”

21 CHÚA Hằng Hữu phán thế nầy, “Nỗi hoạn nạn của Giê-ru-sa-lem sẽ khủng khiếp biết bao khi Ta sai cả bốn thứ hình phạt gươm đao, nạn đói, thú dữ, và ôn dịch đến với nó để tiêu diệt cả loài người lẫn loài thú khỏi nó! 22 Tuy nhiên Ta sẽ chừa lại một số người trong đó. Chúng sẽ ra đi, dẫn theo các con trai và các con gái của chúng, và chúng sẽ đến sống với các ngươi. Khi các ngươi thấy cách sống của chúng và thấy các hành động của chúng, các ngươi sẽ được an ủi và hiểu tại sao Ta đã giáng họa trên Giê-ru-sa-lem, tức mọi điều dữ Ta đã giáng trên nó. 23 Sự hiện diện của chúng sẽ làm cho các ngươi được an ủi, vì các ngươi sẽ chứng kiến tận mắt cách sống của chúng và các hành động của chúng, rồi các ngươi sẽ biết rằng tất cả những gì Ta đã làm ở đó chẳng phải là vô cớ,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu