Ê-xê-chi-ên: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Đại Chúng

Ê-xê-chi-ên Thấy Khải Tượng

Thời gian trôi qua, bây giờ đã đến năm thứ ba mươi; vào ngày năm của tháng tư, khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên sông Kê-ba, các tầng trời đã được mở ra và tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời.

Vào ngày năm của tháng - trong năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày - lời của Đức Giê-hô-va đã đến thật rõ ràng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, trong đất của người Canh-đê, bên sông Kê-ba. Tay Đức Giê-hô-va đã đặt trên người tại đó.

Sau đó, tôi đã nhìn - và xem kìa – có một cơn gió lốc từ phương bắc thổi đến, có một đám mây thật lớn với lửa bao phủ chính nó, chiếu sáng quanh nó, và chính giữa tỏa sáng như hổ phách, tỏa ra từ giữa đám lửa. Cũng từ bên trong đó, giống như có bốn sinh vật, hình dạng của các sinh vật như sau: các sinh vật giống như người. Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. Chân của các sinh vật thẳng, nhưng bàn chân của chúng giống như bàn chân của bò con. Chúng lấp lánh như đồng được nung cháy. Bên dưới những cánh, ở bốn phía, đều có những cánh tay giống như tay người. Cả bốn sinh vật đều có nhiều mặt và nhiều cánh: cánh của các sinh vật chạm vào nhau; khi các sinh vật đi, thì không xoay, nhưng mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới trước.

Về hình dạng các khuông mặt của những sinh vật, mỗi sinh vật đều có mặt người; bốn sinh vật đều có mặt sư tử ở bên phải; bốn sinh vật đều có mặt bò ở bên trái, và bốn sinh vật đều có mặt chim ưng. Đó là các khuông mặt của chúng. Các cánh của chúng thì giương lên trên; mỗi sinh vật có hai cánh chạm vào nhau và có hai cánh che thân mình. Mỗi sinh vật đi thẳng tới; thần linh khiến đi đâu thì các sinh vật đi đó, chúng không xoay khi chúng đi.

Hình dạng của những sinh vật ấy giống như những than lửa đang cháy, và giống như có những ngọn đuốc đang di chuyển tới lui giữa những sinh vật. Lửa cháy sáng, và có tia chớp từ lửa phát ra. Các sinh vật chạy tới chạy lui, và hiện ra như một tia chớp.

Lúc này, khi tôi nhìn các sinh vật, tôi thấy có một bánh xe ở trên đất bên cạnh mỗi sinh vật có bốn mặt. Hình dạng của những bánh xe và cấu trúc của chúng giống như bích ngọc; cả bốn đều giống nhau; hình dạng của cấu trúc giống như là bánh xe được lồng trong bánh xe. Khi chuyển động, chúng đi theo một trong bốn hướng và không xoay lại khi đi. Các vành bánh xe thật cao, trông thật đáng sợ, và cả bốn vành bánh xe đều đầy những con mắt, bao quanh cả bốn đều như vậy. Khi các sinh vật đi, thì các bánh xe cũng đi bên cạnh; và khi các sinh vật được cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng được cất lên. Thần muốn đi nơi nào, chúng đi nơi đó, vì khi thần đi, các bánh xe cùng được cất lên với chúng, bởi vì thần của các sinh vật ở trong những bánh xe. Khi những cái đó đi, thì những cái này cũng đi; khi những cái đó dừng, thì những cái này cũng dừng; và khi những cái đó cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cùng cất lên với chúng, bởi vì thần của sinh vật ở trong những bánh xe.

Trên các đầu của những sinh vật có một cái cái vòm, giống như pha lê tuyệt đẹp, tỏa ra khắp đầu của chúng. Dưới vòm đó, các cánh của chúng giương thẳng ra, cái nầy hướng về cái kia. Mỗi sinh vật đều có hai cánh ở một bên, và mỗi sinh vật đều có hai cánh ở bên kia của thân thể. Khi chúng đi tới, tôi nghe tiếng động của những cánh, giống như tiếng động của những dòng nước, như tiếng của Đấng Toàn Năng, vang rền như tiếng động của một đoàn quân; khi chúng đứng yên, chúng hạ các cánh xuống. Một giọng nói vang ra từ cái vòm ở trên những cái đầu của chúng; khi nào chúng đứng, chúng hạ những cánh xuống.

Trên vòm phía trên đầu của các sinh vật có vật gì tựa như một cái ngai, hình dạng như một ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy giống như có một người xuất hiện. Tôi thấy từ thắt lưng của người ấy trở lên giống như hổ phách, có lửa bao quanh, và từ thắt lưng của người ấy trở xuống, tôi thấy lửa sáng rực bao quanh. Hình dạng của ánh sáng bao quanh giống như hình dạng của một cầu vồng trong mây vào một ngày mưa. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va.

Khi thấy vậy, tôi sấp mặt xuống, và tôi nghe tiếng của Đấng đang phán.

Bản Dịch Việt Ngữ

Ê-xê-chi-ên Nhận Khải Tượng

1. Thời gian trôi qua, bây giờ đã đến năm thứ ba mươi; vào ngày năm của tháng tư, khi tôi đang ở giữa những người bị lưu đày bên sông Kê-ba, các tầng trời đã được mở ra và tôi thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời.

2. Vào ngày năm của tháng - trong năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày - 3. lời của Đức Giê-hô-va đã đến thật rõ ràng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, trong đất của người Canh-đê, bên sông Kê-ba. Tay Đức Giê-hô-va đã đặt trên ông tại đó.

4. Sau đó, tôi đã nhìn - và xem kìa – có một cơn gió lốc từ phương bắc thổi đến, có một đám mây thật lớn với lửa bao phủ chính nó, sáng chung quanh nó, và chính giữa tỏa sáng như hổ phách - tỏa ra từ giữa đám lửa. 5. Cũng từ bên trong đó, giống như có bốn sinh vật, hình dạng của các sinh vật như sau: các sinh vật giống như người. 6. Mỗi sinh vật có bốn mặt và bốn cánh. 7. Chân của các sinh vật thẳng, nhưng bàn chân của chúng giống như bàn chân của bò con. Chúng lấp lánh như đồng được nung cháy. 8. Bên dưới những cánh, ở bốn phía, đều có những cánh tay giống như tay người. Cả bốn sinh vật đều có nhiều mặt và nhiều cánh: 9. cánh của các sinh vật chạm vào nhau; khi các sinh vật đi, thì không xoay, nhưng mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới trước.

10. Về hình dạng các khuông mặt của những sinh vật, mỗi sinh vật đều có mặt người; bốn sinh vật đều có mặt sư tử ở bên phải; bốn sinh vật đều có mặt bò ở bên trái, và bốn sinh vật đều có mặt chim ưng. 11. Đó là các khuông mặt của chúng. Các cánh của chúng thì giương lên trên; mỗi sinh vật có hai cánh chạm vào nhau và có hai cánh che thân mình. 12. Mỗi sinh vật đi thẳng tới; thần linh khiến đi đâu thì chúng đi đó, chúng không xoay khi chúng đi.

13. Hình dạng của những sinh vật ấy giống như những than lửa đang cháy, và giống như có những ngọn đuốc đang di chuyển tới lui giữa những sinh vật. Lửa cháy sáng, và có tia chớp từ lửa phát ra. 14. Các sinh vật chạy tới chạy lui, hiện ra như một tia chớp.

15. Lúc này, khi tôi nhìn các sinh vật, tôi thấy có một bánh xe ở trên đất bên cạnh mỗi sinh vật có bốn mặt. 16. Hình dạng của những bánh xe và cấu trúc của chúng giống như bích ngọc; cả bốn đều giống nhau; hình dạng của cấu trúc giống như là bánh xe lồng trong bánh xe. 17. Khi chuyển động, chúng đi theo một trong bốn hướng và không xoay lại khi đi. 18. Các vành bánh xe thật cao, trông thật đáng sợ, và cả bốn vành bánh xe đều đầy những con mắt, bao quanh cả bốn đều như vậy. 19. Khi các sinh vật đi, thì các bánh xe cũng đi bên cạnh; và khi các sinh vật được cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng được cất lên. 20. Thần muốn đi nơi nào, chúng đi nơi đó, vì khi thần đi, các bánh xe cùng được cất lên với chúng, bởi vì thần của các sinh vật ở trong những bánh xe. 21. Khi những cái đó đi, thì những cái này cũng đi; khi những cái đó dừng, thì những cái này cũng dừng; và khi những cái đó cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cùng cất lên với chúng, bởi vì thần của sinh vật ở trong những bánh xe.

22. Trên các đầu của những sinh vật có một cái cái vòm, giống như pha lê tuyệt đẹp, tỏa ra khắp đầu của chúng. 23. Dưới vòm đó, các cánh của chúng giương thẳng ra, cái nầy hướng về cái kia. Mỗi sinh vật đều có hai cánh ở một bên, và mỗi sinh vật đều có hai cánh ở bên kia của thân thể. 24. Khi chúng đi tới, tôi nghe tiếng động của những cánh, giống như tiếng động của những dòng nước, như tiếng của Đấng Toàn Năng, vang rền như tiếng động của một đoàn quân; khi chúng đứng yên, chúng hạ các cánh xuống. 25. Một giọng nói vang ra từ cái vòm ở trên những cái đầu của chúng; khi nào chúng đứng, chúng hạ những cánh xuống.

26. Trên vòm phía trên đầu của các sinh vật có vật gì tựa như một cái ngai, hình dạng như một ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy giống như có một người xuất hiện. 27. Tôi thấy từ thắt lưng của người ấy trở lên giống như hổ phách, có lửa bao quanh, và từ thắt lưng của người ấy trở xuống, tôi thấy lửa sáng rực bao quanh. 28. Hình dạng của ánh sáng bao quanh giống như hình dạng của một cầu vồng trong mây vào một ngày mưa. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va.

Khi thấy vậy, tôi sấp mặt xuống, và tôi nghe tiếng của Đấng đang phán.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Thời gian trôi qua, bây giờ đã đến năm thứ ba mươi; trong tháng thứ tư, vào ngày thứ năm của tháng, khi tôi ở giữa những người bị lưu đày bên sông Kê-ba, các tầng trời đã được mở ra và tôi đã thấy những khải tượng của Đức Chúa Trời.

2. Vào ngày thứ năm của tháng, trong năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị lưu đày, 3. có lời của Đức Giê-hô-va phán rõ ràng với thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, trong đất của người Canh-đê, bên sông Kê-ba; và tay Đức Giê-hô-va đã đặt trên ông tại nơi đó.

4. Sau đó tôi nhìn, và xem kìa, một cơn gió lốc đến từ phương bắc, một đám mây thật lớn với lửa phủ trùm chính nó, sáng chung quanh nó, và chính giữa tỏa sáng như hổ phách, phát ra từ giữa đám lửa. 5.Cũng từ bên trong đó, giống như có bốn sinh vật, và đây là hình dạng của chúng: chúng giống như một người. 6. Mỗi sinh vật có bốn mặt, và mỗi sinh vật có bốn cánh. 7. Chân của chúng thẳng, và bàn chân của chúng giống như bàn chân của bò con. Chúng lấp lánh như đồng được nung cháy. 8. Ở bốn phía, bên dưới những cánh của chúng, có những cánh tay của người; và mỗi sinh vật trong bốn sinh vật đều có nhiều mặt và nhiều cánh: 9. cánh của chúng chạm vào nhau; khi đi các sinh vật không xoay, nhưng mỗi sinh vật cứ đi thẳng tới.

10. Về hình dạng những khuông mặt của các sinh vật, mỗi sinh vật đều có mặt người; bốn sinh vật đều có mặt sư tử ở bên phải; bốn sinh vật đều có mặt bò ở bên trái, và bốn sinh vật đều có mặt chim ưng. 11. Đó là những khuông mặt của chúng. Các cánh của chúng thì giương lên trên; mỗi sinh vật có hai cánh chạm vào nhau và có hai cánh che thân mình. 12. Mỗi sinh vật đi thẳng tới; thần linh khiến đi đâu thì chúng đi đó, chúng không xoay khi chúng đi.

13. Hình dạng của những sinh vật ấy giống như hình những than lửa đang cháy, và giống như hình những ngọn đuốc đang di chuyển tới lui giữa những sinh vật. Lửa cháy sáng và có tia chớp từ lửa phát ra. 14. Các sinh vật chạy tới chạy lui, xuất hiện như một tia chớp.

15. Lúc này, khi tôi nhìn các sinh vật, và thấy trên đất có một bánh xe ở bên cạnh mỗi sinh vật có bốn mặt. 16. Hình dạng của những bánh xe và cấu trúc của chúng giống như bích ngọc; cả bốn đều giống nhau; hình dạng của cấu trúc giống như là bánh xe lồng trong bánh xe. 17. Khi chuyển động, chúng đi theo một trong bốn hướng và không quay lại khi đi. 18. Các vành bánh xe thật cao, trông thật đáng sợ, và cả bốn vành bánh xe đều đầy những con mắt, bao quanh cả bốn đều như vậy. 19. Khi các sinh vật đi, thì các bánh xe ấy cũng đi bên cạnh; và khi các sinh vật được cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng được cất lên. 20. Thần muốn đi nơi nào, chúng đi nơi đó, bởi vì khi linh đi, các bánh xe cùng được cất lên với chúng, bởi vì thần của các sinh vật ở trong những bánh xe. 21. Khi những cái đó đi, thì những cái này cũng đi; khi những cái đó dừng, thì những cái này cũng dừng; và khi những cái đó cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cùng cất lên với chúng, bởi vì thần của sinh vật ở trong những bánh xe.

22. Hình dạng của cái vòm trên các đầu của các sinh vật giống như pha lê tuyệt đẹp, tỏa ra khắp đầu của chúng. 23. Dưới vòm đó, các cánh của chúng giương thẳng ra, cái nầy hướng về cái kia. Mỗi sinh vật đều có hai cánh ở một bên, và mỗi sinh vật đều có hai cánh ở bên kia của thân thể. 24. Khi chúng đi tới, tôi nghe tiếng động của những cánh, giống như tiếng động của những dòng nước, như tiếng của Đấng Toàn Năng, vang rền như tiếng động của một đoàn quân; khi chúng đứng yên, chúng hạ các cánh xuống. 25. Một giọng nói vang ra từ cái vòm ở trên những cái đầu của chúng; khi nào chúng đứng, chúng hạ những cánh xuống.

26. Trên vòm phía trên đầu của các sinh vật có vật gì tựa như một cái ngai, hình dạng như một ngai bằng bích ngọc, và trên ngai ấy giống như có một người xuất hiện. 27. Tôi thấy từ thắt lưng của người ấy trở lên giống như hổ phách, có lửa bao quanh, và từ thắt lưng của người ấy trở xuống, tôi thấy lửa sáng rực bao quanh. 28. Hình dạng của ánh sáng bao quanh giống như hình dạng của một cầu vồng trong mây vào một ngày mưa. Đó là hình ảnh vinh quang của Đức Giê-hô-va.

Khi thấy vậy, tôi sấp mặt xuống, và tôi nghe tiếng của Đấng đang phán.

Bản Dịch 1925

1. Năm thứ ba mươi, ngày mồng năm tháng tư, khi ta đang ở giữa phu tù, trên bờ sông Kê-ba, các từng trời mở ra, và ta xem những sự hiện thấy của Đức Chúa Trời.

2. Ngày mồng năm tháng ấy, bấy giờ là năm thứ năm sau khi vua Giê-hô-gia-kin bị bắt làm phu tù, 3. lời của Đức Giê-hô-va được phán riêng cho thầy tế lễ Ê-xê-chi-ên, con trai Bu-xi, tại trong đất người Canh-đê, trên bờ sông Kê-ba. Ấy là tại đó mà tay Đức Giê-hô-va đặt trên người.

4. Nầy, ta thấy có luồng gió bão đến từ phương bắc, một đám mây lớn bọc lửa giãi sáng khắp tư bề; từ giữa nó, thấy như loài kim bóng nhoáng ra từ chính giữa lửa. 5. Từ giữa nó, thấy giống như bốn vật sống, hình trạng như vầy: bộ giống người, 6. mỗi con có bốn mặt và bốn cánh. 7. Chân nó thẳng, bàn chân như bàn chân bò con đực; sáng ngời như đồng bóng nhoáng. 8. Dưới những cánh nó, bốn bên đều có tay người; bốn con có mặt và có cánh mình như sau nầy: 9. cánh tiếp giáp nhau khi đi, không xây lại, mỗi con cứ đi thẳng tới. 10. Còn như hình mặt nó, thì bốn con đều có mặt người; bốn con đều có mặt sư tử ở bên hữu; bốn con đều có mặt bò ở bên tả; và bốn con đều có mặt chim ưng. 11. Những mặt và cánh phân rẽ ra bởi trên cao; mỗi con có hai cánh giáp với nhau, và có hai cánh che thân mình. 12. Mỗi con đi thẳng tới: thần khiến đi đâu thì đi đó, không xây mình lại trong khi đi. 13. Hình trạng của những vật sống ấy giống như hình trạng than đỏ và đuốc lửa; lửa lên xuống giữa các vật sống ấy, lửa nhoáng sáng và có chớp từ nó phát ra. 14. Các vật sống ấy chạy đi và trở lại như hình trạng chớp nhoáng.

15. Vả, đang khi ta ngắm xem các vật sống ấy, nầy, trên đất có một cái bánh xe ở kề bên các vật sống ấy, mỗi một trong bốn mặt đều có một bánh xe. 16. Hình và kiểu những bánh xe ấy giống như bích ngọc; hết thảy bốn bánh đều giống nhau; hình và kiểu như là bánh xe trong bánh xe. 17. Khi đi tới, thì đều đi bốn phía mình: khi đi không phải xây lại. 18. Vòng bánh xe cao và dễ sợ; và vòng bánh xe của bốn con đều đầy những mắt. 19. Khi các vật sống đi, các bánh xe cũng đi kề bên; các vật sống bị cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng bị cất lên như vậy. 20. Thần muốn đi đâu thì các vật sống đi đó; thần đi đó thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên các vật sống; vì thần của vật sống đó ở trong các bánh xe. 21. Khi các vật sống đi, chúng nó cũng đi; dừng, chúng nó cũng dừng; và khi các vật sống bị cất lên khỏi đất, thì các bánh xe cũng bị cất lên kề bên, vì thần của vật sống ở trong các bánh xe.

22. Ở trên đầu vật sống, thấy một vòng khung, giống như thủy tinh dễ sợ, giãi ra trên đầu chúng nó. 23. Dưới vòng khung đó, các cánh nó sè thẳng ra, cái nầy đối với cái kia. Các vật ấy mỗi con có hai cánh che thân thể mình ở bên nầy và bên kia. 24. Khi đi tới, ta nghe tiếng của những cánh chúng nó, như nước lớn ầm ầm, như tiếng của Đấng Toàn năng, tiếng om sòm như tiếng một đạo binh vậy. Khi dừng lại, thì xủ cánh xuống. 25. Lúc chúng nó dừng lại và xủ cánh xuống, thì từ nơi vòng khung trên đầu có tiếng vang ra.

26. Bên trên vòng khung giãi trên đầu các vật sống, có hình như cái ngai, trạng nó như là bích ngọc; trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó. 27. Trong ngai và mọi nơi chung quanh, ta cũng thấy như đồng bóng nhoáng, giống lửa, từ trạng ngang lưng người ấy trở lên; và từ trạng ngang lưng trở xuống, ta thấy như lửa sáng hừng chung quanh. 28. Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái mống trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va. Ta thấy thì sấp mặt xuống, và nghe tiếng của một Đấng phán cùng ta.

Bản Dịch 2011

Khải Tượng về Các Sinh Vật

1 Vào ngày mồng năm, tháng tư, năm thứ ba mươi, khi tôi đang ngồi giữa những người bị lưu đày bên bờ Sông Kê-ba, các tầng trời mở ra và tôi thấy các khải tượng của Ðức Chúa Trời.

2 Vào ngày mồng năm tháng ấy, tức vào năm thứ năm sau khi Vua Giê-hô-gia-kin bị bắt đi lưu đày, 3 lời của CHÚA đến với Tư Tế Ê-xê-chi-ên con của Bu-xi, bên bờ Sông Kê-ba trong đất của người Canh-đê. Tay CHÚA đặt trên ông tại đó.

4 Tôi nhìn xem và kìa, một trận cuồng phong từ phương bắc thổi đến. Một đám mây thật lớn ùn ùn kéo đến. Chớp nhoáng từ trong mây phát ra rực sáng chung quanh. Giữa đám mây có vật gì lóng lánh như kim loại. 5 Từ giữa đám mây ấy có những vật gì giống như bốn sinh vật xuất hiện. Ðây là hình dạng của các sinh vật ấy: các sinh vật ấy có hình dạng giống người ta. 6 Mỗi sinh vật có bốn mặt, và mỗi sinh vật có bốn cánh. 7 Chân các sinh vật ấy đứng thẳng như chân người, nhưng bàn chân chẻ ra như bàn chân của bò con và lấp lánh như đồng bóng láng. 8 Bên dưới các cánh và ở bốn phía có các cánh tay giống như tay người. Cả bốn sinh vật đều có các mặt và các cánh. 9 Các cánh của các sinh vật ấy chạm vào nhau. Khi đi, các sinh vật ấy không quay mặt nhìn, nhưng mỗi sinh vật đi thẳng về phía trước. 10 Bốn mặt của các sinh vật ấy như sau: các sinh vật ấy có mặt người phía trước; bốn sinh vật có mặt sư tử bên phải; bốn sinh vật có mặt bò bên trái; và bốn sinh vật có mặt đại bàng phía sau. 11 Ðó là các mặt của các sinh vật ấy. Mỗi sinh vật có hai cặp cánh. Một cặp giương lên và chạm vào cánh của sinh vật bên cạnh; một cặp rũ xuống che thân thể.

12 Mỗi sinh vật đi thẳng về phía trước. Hễ Thần muốn đi hướng nào, các sinh vật ấy đi hướng đó. Các sinh vật ấy đi thẳng về phía trước và không quay mặt để nhìn. 13 Các sinh vật ấy giống như những than lửa hừng đang rực cháy. Ở giữa các sinh vật ấy có các vật gì giống như các ngọn đuốc đang cháy và bay lên bay xuống. Từ trong lửa ấy tỏa ra ánh sáng, và cũng từ trong lửa ấy bắn ra những tia chớp. 14 Các sinh vật ấy chạy tới chạy lui giống như chớp.

15 Khi tôi nhìn các sinh vật ấy, tôi thấy bên cạnh mỗi sinh vật có một bánh xe trên mặt đất. Mỗi sinh vật bốn mặt ấy đều có một bánh xe như thế. 16 Hình dáng và cấu trúc của các bánh xe như sau: hình dáng của chúng lấp lánh như lục bích ngọc. Bốn bánh xe có hình dáng giống nhau; cấu trúc của chúng giống như một bánh xe ở giữa một bánh xe. 17 Khi di chuyển, chúng có thể đi về bất cứ hướng nào mà không cần quay bánh xe về hướng đó. 18 Các vành bánh xe rất cao lớn và đáng sợ, vì chung quanh bốn vành bánh xe có đầy những mắt. 19 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển theo bên cạnh. Khi các sinh vật cất lên khỏi mặt đất, các bánh xe cũng cất lên theo. 20 Hễ Thần đi đâu, các sinh vật đi đó, và các bánh xe cũng cất lên theo đó, vì Thần của các sinh vật ngự trong các bánh xe. 21 Khi các sinh vật di chuyển, các bánh xe cũng di chuyển theo; khi các sinh vật dừng lại, các bánh xe cũng dừng lại; khi các sinh vật cất lên khỏi đất, các bánh xe cũng cất lên theo, vì Thần của các sinh vật ngự trong các bánh xe.

22 Phía trên đầu các sinh vật có cái gì giống như một vòm trong sáng tựa thủy tinh, trông thật đáng sợ, trải ra phía trên đầu các sinh vật ấy. 23 Bên dưới vòm, các cánh của các sinh vật dang ra hướng về sinh vật bên cạnh, và mỗi sinh vật có hai cánh che thân. 24 Khi các sinh vật ấy di chuyển, tôi nghe tiếng các cánh của các sinh vật ấy đập như tiếng của các đợt sóng lớn đập vào bờ, như tiếng của Ðấng Toàn Năng tuyên phán, như tiếng reo hò của một đại quân. Khi các sinh vật ấy dừng lại, các cánh của các sinh vật ấy rũ xuống. 25 Bấy giờ từ bên trên cái vòm ở trên đầu các sinh vật ấy có một tiếng lớn vọng xuống. Khi các sinh vật ấy dừng lại, các cánh của các sinh vật ấy rũ xuống.

26 Bên trên cái vòm ở trên đầu các sinh vật ấy có vật gì giống như một cái ngai làm bằng lam bảo ngọc. Ngồi trên ngai có ai trông tựa hình dạng của một người. 27 Từ ngang lưng người ấy trở lên, tôi thấy một vầng hào quang màu hổ phách lóng lánh bao quanh, giống như lửa lấp lánh; còn từ ngang lưng trở xuống, tôi thấy có cái gì giống như một hào quang bằng lửa tỏa sáng chung quanh. 28 Giống như một cầu vồng xuất hiện trên mây trong ngày mưa thể nào, hào quang chung quanh người đó cũng giống thể ấy. Ðó là hào quang phản ánh vinh quang của CHÚA.

Khi tôi thấy thế, tôi sấp mặt xuống đất, và tôi nghe có tiếng của một Ðấng phán với tôi.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu