Khác biệt giữa các bản “Ê-sai: Chương 56”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Update Ban Dich 2011)
(Added audio)
 
Dòng 6: Dòng 6:
  
 
9.  Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn-nuốt. 10.  Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ; 11.  lại là chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng; mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. 12.  Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội. <br/>
 
9.  Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn-nuốt. 10.  Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ; 11.  lại là chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng; mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. 12.  Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội. <br/>
 +
 +
:<html5media height="520" width="1280">https://thuvientinlanh.org/audio/Bible/read/V02\B23\V02B23C056.mp3</html5media>
  
 
==Bản Dịch 2011==
 
==Bản Dịch 2011==
 +
 
'''Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân'''
 
'''Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân'''
  

Bản hiện tại lúc 00:43, ngày 31 tháng 5 năm 2020

Bản Dịch 1925

1. Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy giữ điều chánh trực, và làm sự công bình; vì sự cứu rỗi của ta gần đến, sự công bình của ta sắp được bày tỏ. 2. Phước thay cho người làm điều đó, và con người cầm vững sự đó, giữ ngày Sa-bát đặng đừng làm ô uế, cấm tay mình không làm một điều ác nào! 3. Người dân ngoại liên hiệp cùng Đức Giê-hô-va chớ nên nói rằng: Đức Giê-hô-va chắc sẽ biệt ta ra khỏi dân Ngài. Kẻ hoạn cũng chớ nên nói rằng: Nầy, ta là cây khô. 4. Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Những kẻ hoạn hay giữ các ngày Sa-bát ta, lựa điều đẹp lòng ta, cầm vững lời giao ước ta, 5. thì ta sẽ ban cho họ tại trong nhà ta và trong tường ta một chỗ, và một danh tốt hơn danh của con trai con gái; ta lại sẽ ban cho họ một danh đời đời chẳng hề dứt đi.

6. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ Ngài; tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế, và cầm vững lời giao ước ta, 7. thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hi sinh họ dâng trên bàn thờ ta, sẽ được nhận lấy; vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. 8. Chúa Giê-hô-va, Đấng nhóm dân tan lạc của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Dân nó đã được nhóm lại rồi, ta sẽ còn nhóm các dân khác lại về cùng nó.

9. Hỡi loài thú đồng, loài thú rừng, hết thảy hãy đến mà cắn-nuốt. 10. Những kẻ canh giữ của Y-sơ-ra-ên đều là đui mù, không biết chi hết. Chúng nó thảy đều là chó câm, chẳng biết sủa, đều chiêm bao, nằm sóng sượt, và ham ngủ; 11. lại là chó mê ăn, không biết no. Ấy là những kẻ chăn chiên chẳng khôn sáng; mọi người theo đường riêng mình, mỗi người tìm tư lợi mình, người nào cũng vậy. 12. Nó nói rằng: Hãy đến, ta sẽ lấy rượu, chúng ta say vì rượu mạnh; ngày mai sẽ cũng như ngày nay, trọng thể quá bội.

Bản Dịch 2011

Ơn Cứu Rỗi cho Muôn Dân

1 CHÚA phán thế này,

“Hãy duy trì công lý và thực thi công chính,

Vì ơn cứu rỗi của Ta sắp đến rồi,

Ðức công chính của Ta sắp được thể hiện.

2 Phước cho người nào làm điều này;

Phước cho đứa con nào của loài người giữ chặt điều ấy,

Tức giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,

Và giữ tay mình không làm điều gian ác.”

3 Ðừng để người ngoại bang nào đã kết hiệp với CHÚA nói rằng,

“CHÚA sẽ hoàn toàn tách biệt tôi ra khỏi dân Ngài,”

Cùng đừng để một người bị hoạn nào nói rằng,

“Này, tôi chỉ là một cây khô.”

4 Vì CHÚA phán thế này,

“Ðối với những người bị hoạn biết giữ ngày Sa-bát Ta,

Chọn làm theo những gì đẹp lòng Ta,

Và giữ chặt lấy giao ước Ta,

5 Ta sẽ ban cho chúng một địa vị và một danh thơm, trong nhà Ta và trong các tường thành Ta,

Tốt hơn những địa vị và danh thơm mà các con trai và các con gái có thể mang lại cho chúng;

Ta sẽ ban cho chúng một danh thơm đời đời, một danh sẽ không bị xóa bỏ bao giờ.

6 Ngoài ra những người ngoại đã kết hiệp với CHÚA

Ðể phục vụ Ngài,

Ðể yêu kính danh CHÚA,

Ðể làm các tôi tớ Ngài,

Tức mọi kẻ giữ ngày Sa-bát để ngày ấy không bị bất khiết,

Và giữ chặt giao ước Ta,

7 Ta sẽ đem tất cả những kẻ ấy lên núi thánh của Ta,

Làm cho chúng được vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta;

Ta sẽ nhậm những của lễ thiêu và những con vật hiến tế chúng dâng trên bàn thờ,

Vì nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.”

8 CHÚA Hằng Hữu, Ðấng gom nhóm những người I-sơ-ra-ên tản lạc trở về, phán,

“Ngoài những kẻ đã được gom nhóm,

Ta sẽ gom nhóm những kẻ khác trở về nữa.”

Quở Trách Những Người Lãnh Ðạo Vô Trách Nhiệm

9 Hỡi tất cả các thú đồng,

Hỡi tất cả các thú rừng,

Hãy đến cấu xé ăn đi!

10 Những kẻ canh giữ nó đều đui mù cả rồi;

Cả bọn đều chẳng biết gì;

Chúng như bọn chó câm, không biết sủa,

Mơ mơ màng màng, nằm lên nằm xuống, và mê ngủ.

11 Phải, chúng như lũ chó đói, chẳng bao giờ biết no,

Chúng là những người chăn chẳng hiểu biết;

Chúng thảy đều đi theo đường riêng của mình;

Mỗi người đều tìm lợi riêng cho mình;

Người nào cũng vậy;

Cả bọn đều như thế.

12 Chúng nói với nhau,

“Hãy đến.

Tôi lãnh phần đem rượu.

Chúng ta hãy nhậu cho say.

Rồi ngày mai sẽ như hôm nay,

Và sẽ còn nhậu dài dài như vậy.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu