Ê-sai: Chương 55

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước! Và người nào không có tiền bạc, hãy đến, mua mà ăn! Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. 2. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. 3. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng Đa-vít. 4. Nầy, ta đã lập người lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. 5. Nầy, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, là Đấng đã làm vinh hiển ngươi.

6. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được; hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần! 7. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.

8. Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. 9. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. 10. Vả, như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, 11. thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. 12. Vì các ngươi sẽ đi ra vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. 13. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc; điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va, và là một dấu đời đời không hề tiệt diệt.

Bản Dịch 2011

Lời Mời Hưởng Cuộc Sống Sung Mãn

1 “Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến với nguồn nước;

Và ai không có tiền, hãy đến mua và ăn!

Hãy đến, mua rượu và sữa mà không cần tiền và không phải trả tiền.

2 Tại sao các ngươi chi tiền cho những thứ không phải là cơm bánh?

Sao các ngươi trả công cho những vật chẳng làm cho no?

Hãy chăm chú nghe Ta: Hãy ăn những món ngon,

Hãy để linh hồn các ngươi thưởng thức những món béo bổ.

3 Hãy nghiêng tai nghe và hãy đến với Ta,

Hãy nghe, để linh hồn các ngươi sẽ sống.

Ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời,

Vì lòng thương xót không lay chuyển mà Ta đã hứa với Ða-vít.

4 Này, Ta đã lập ông ấy làm một nhân chứng cho các dân,

Một lãnh tụ và tổng tư lệnh cho các dân.

5 Này, ngươi sẽ gọi một nước mà ngươi không biết,

Và nước không biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,

Bởi vì đó là ý muốn của CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi, Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên;

Vì Ngài muốn tôn vinh ngươi.”

6 Hãy tìm kiếm CHÚA trong khi còn tìm được,

Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần.

7 Kẻ ác khá bỏ đường lối xấu mình;

Người bất chính khá bỏ các ác tưởng;

Hãy trở về với CHÚA để được Ngài thương xót;

Hãy đến với Ðức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào.

8 “Vì ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi,

Ðường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta,”

CHÚA phán.

9 “Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu,

Ðường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, và ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.

10 Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống đất,

Và không trở lại cho đến khi gội nhuần trái đất,

Khiến cây cối đâm chồi nẩy lộc,

Ban giống cho người gieo,

Ban bánh cho người ăn thể nào,

11 Thì lời Ta cũng vậy;

Những lời đã ra từ miệng Ta sẽ chẳng trở về luống không,

Nhưng sẽ làm xong mọi điều Ta muốn,

Và hoàn tất những gì Ta sai khiến chúng.

12 Vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ,

Và được dẫn đưa trong bình an;

Các núi đồi trước mặt các ngươi sẽ trỗi tiếng hát ca;

Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay khen ngợi.

13 Cây tùng sẽ mọc lên thay cho gai góc;

Cây sim sẽ mọc lên thế chỗ của bụi gai;

Ðiều ấy sẽ làm cho CHÚA được lưu danh muôn thuở,

Một chứng tích đời đời, chẳng bị hủy diệt bao giờ.”

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu