Ê-sai: Chương 40

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta. 2. Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.

3. Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! 4. Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. 5. Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

6. Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. 7. Cỏ khô, hoa rụng, vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân nầy khác nào cỏ ấy: 8. cỏ khô, hoa rụng; nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời!

9. Ai rao tin lành cho Si-ôn, hãy lên trên núi cao! Ai rao tin lành cho Giê-ru-sa-lem, hãy ra sức cất tiếng lên! Hãy cất tiếng lên, đừng sợ! Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây! 10. Nầy, Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến; Ngài dùng cánh tay mình và cai trị. Nầy, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. 11. Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.

12. Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các từng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi, và dùng thăng bằng mà cân gò? 13. Ai lường được Thần của Đức Chúa Trời, và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? 14. Nào Ngài đã bàn luận với ai? Ai đã dạy khôn cho Ngài và dạy Ngài đường công nghĩa? Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan? 15. Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảy bụi rơi trên cân; nầy, Ngài giở các cù lao lên như đồi vật nhỏ. 16. Rừng Li-ban chẳng đủ đốt lửa, những thú vật ở đó chẳng đủ làm của lễ thiêu. 17. Mọi dân tộc ở trước mặt Đức Giê-hô-va thảy đều như không, Ngài xem như trống không và hư vô vậy.

18. Vậy thì các ngươi có thể ví Đức Chúa Trời với ai, lấy ảnh tượng nào mà so sánh với Ngài được? 19. Khi người thợ đúc tượng, thì thợ bạc lấy vàng mà bọc, và đúc cho những cái dây chuyền bằng bạc. 20. Kẻ nghèo không dâng nổi vật đó, thì chọn gỗ không mục được, và tìm thợ khéo đặng trổ một tượng không lay đổ.

21. Các ngươi không biết sao? Vậy thì các ngươi không nghe sao? Người ta há chưa dạy cho các ngươi từ lúc ban đầu? Các ngươi há chẳng hiểu từ khi dựng nền đất? 22. Ấy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở. 23. Chính Ngài là Đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. 24. Họ mới trồng, mới gieo, cây mới châm rễ trong đất, hơi Đức Giê-hô-va thổi qua, thì khô héo; nầy, gió lốc đùa hết đi như rơm rác.

25. Đấng Thánh phán rằng: Vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? 26. Hãy ngước mắt lên cao mà xem: Ai đã tạo những vật nầy? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao.

27. Vậy thì, hỡi Gia-cốp, sao ngươi nói, hỡi Y-sơ-ra-ên, sao ngươi nói như vầy: Đường tôi đã khuất khỏi Đức Giê-hô-va, lý đoán tôi qua khỏi Đức Chúa Trời tôi? 28. Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. 29. Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. 30. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. 31. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.

Bản Dịch 2011

Con Dân CHÚA Ðược An Ủi

1 Ðức Chúa Trời của các ngươi phán rằng,

“Hãy an ủi, hãy an ủi dân Ta.

2 Hãy nói với Giê-ru-sa-lem cách trìu mến,

Và rao báo cho nó biết rằng,

Nó đã chịu hình phạt đủ rồi;

Nó đã đền tội xong rồi;

Nó đã nhận gấp đôi từ tay CHÚA vì những tội của nó.”

3 Có tiếng kêu lên rằng,

“Hãy mở cho CHÚA một con đường trong đồng hoang;

Hãy làm một đại lộ thẳng bằng cho Ðức Chúa Trời chúng ta trong sa mạc.

4 Mọi thung lũng phải lấp cho đầy;

Mọi núi đồi phải san cho phẳng;

Mọi gò nổng phải ủi cho bằng;

Những nơi gồ ghề phải làm cho bằng phẳng,

5 Bấy giờ vinh quang của CHÚA sẽ hiển lộ,

Và mọi loài xác thịt sẽ cùng nhau xem thấy,

Vì miệng CHÚA đã phán vậy.”

6 Có tiếng phán rằng, “Ngươi hãy kêu lên!”

Tôi thưa rằng, “Con phải nói gì?”

Mọi loài xác thịt như cỏ dại,

Vẻ đẹp của chúng như hoa ngoài đồng.

7 Cỏ héo, hoa tàn,

Vì hơi thở của CHÚA thổi qua trên chúng.

Thật vậy loài người chẳng khác gì cỏ dại.

8 Cỏ héo, hoa tàn,

Nhưng lời của Ðức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời.

9 Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Si-ôn,

Hãy lên núi cao.

Hỡi các ngươi, những người đem tin mừng đến Giê-ru-sa-lem,

Hãy hết sức nói lớn tiếng lên,

Hãy cất tiếng lên, đừng sợ hãi,

Hãy nói cho các thành của Giu-đa biết rằng, “Ðây là Ðức Chúa Trời của các ngươi.”

10 Này, CHÚA Hằng Hữu ngự đến với uy quyền;

Ngài sẽ trị vì bằng cánh tay Ngài.

Này, Ngài đem phần thưởng theo với Ngài;

Các vật tưởng thưởng của Ngài đi trước Ngài.

11 Ngài sẽ chăn giữ bầy chiên của Ngài như một người chăn;

Ngài sẽ bồng ẵm các chiên con trong tay Ngài;

Ngài sẽ ôm chúng vào lòng Ngài,

Và Ngài sẽ chăm sóc các chiên mẹ có con còn thơ dại.

12 Ai đã dùng lòng bàn tay lường nước biển,

Dùng gang tay đo các tầng trời,

Lấy cái đấu đong bụi đất?

Ai lấy bàn cân cân núi lớn,

Hoặc dùng dĩa cân cân các đồi cao?

13 Ai có thể hướng dẫn được Thần của CHÚA,

Hoặc làm quân sư để chỉ dạy Ngài?

14 Ngài đã tham khảo mưu kế của ai?

Ai đã chỉ dạy Ngài?

Ai đã dạy Ngài con đường công lý?

Ai đã dạy Ngài tri thức vô biên?

Ai đã chỉ cho Ngài đường nào để được trí tuệ?

15 Này, các quốc gia khác nào giọt nước trong thùng,

Họ bị xem như chút bụi dính nơi dĩa cân;

Này, Ngài nhấc bổng các đảo như một vật bé nhỏ.

16 Gỗ của núi Li-băng không đủ đốt dâng của lễ;

Các thú trên núi ấy cũng không đủ làm của lễ thiêu.

17 Tất cả các quốc gia chẳng có nghĩa lý gì trước mặt Ngài;

Ðối với Ngài, mọi quốc gia trên thế giới chẳng là gì cả và chỉ là hư vô.

18 Thế thì các ngươi ví sánh Ðức Chúa Trời với ai?

Hay lấy hình ảnh nào để so sánh với Ngài được?

19 Phải chăng một pho tượng do thợ đúc tượng đúc ra?

Rồi thợ dát vàng thếp một lớp vàng mỏng lên trên,

Và người thợ bạc đúc thêm một dây chuyền bạc.

20 Người nghèo không đủ khả năng làm tượng như thế để thờ thì chọn một khúc gỗ chưa mục,

Rồi tìm một người thợ mộc khéo tay,

Mướn thợ ấy đục đẽo thành một tượng gỗ không bị ngã.

21 Các ngươi chưa biết sao?

Các ngươi chưa nghe sao?

Từ lúc ban đầu các ngươi chưa được bảo cho biết sao?

Từ lúc lập nền trái đất các ngươi há chưa hiểu sao?

22 Ðấng ngự trên vòm trái đất,

Nhìn xuống nhân gian như châu chấu cào cào;

Ngài giăng bầu trời ra như giăng một tấm màn;

Ngài căng chúng ra như người ta căng lều để ở.

23 Ngài biến những kẻ quyền thế ra hư không;

Những kẻ cầm quyền xét đoán trên đất trở thành hư ảo.

24 Chúng vừa mới được trồng;

Chúng vừa mới được gieo;

Chúng vừa đâm rễ vào đất;

Ngài thổi qua chúng một hơi,

Chúng liền héo khô ngay,

Và một cơn lốc đùa chúng đi như gốc rạ.

25 Ðấng Thánh phán hỏi:

Các ngươi ví sánh Ta với ai?

Các ngươi cho Ta bằng ai?

26 Hãy ngước mắt nhìn lên trời,

Xem ai đã tạo nên những thiên thể ấy?

Ai đã làm chúng hiện hữu vô số như vậy?

Thế mà Ngài gọi chúng theo từng tên riêng.

Nhờ quyền năng lớn lao của Ngài,

Nhờ sức mạnh vô hạn của Ngài,

Không một thiên thể nào bị bỏ sót.

27 Hỡi Gia-cốp, tại sao ngươi nói,

Hỡi I-sơ-ra-ên, tại sao ngươi bảo:

“Ðường lối tôi đã bị che khuất khỏi mắt CHÚA,

Công lý dành cho tôi Ðức Chúa Trời đã chẳng đoái hoài.”

28 Các ngươi chưa biết sao?

Các ngươi chưa nghe sao?

CHÚA là Ðức Chúa Trời đời đời,

Ðấng Tạo Hóa của toàn cả địa cầu;

Ngài không kiệt lực và không mệt mỏi;

Trí tuệ Ngài thật khôn dò.

29 Ngài ban năng lực cho người kiệt lực;

Ngài ban sức mạnh cho người đuối sức.

30 Ngay cả những người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi;

Các thanh niên cũng sẽ đuối sức ngã dài;

31 Nhưng ai trông cậy CHÚA sẽ được sức mới;

Họ sẽ cất cánh bay cao như phượng hoàng;

Họ sẽ chạy mà không mệt mỏi;

Họ sẽ đi mà không kiệt lực.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu