Ê-sai: Chương 29

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 00:41, ngày 31 tháng 5 năm 2020 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Added audio)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Khốn cho A-ri-ên, cho A-ri-ên, là thành Đa-vít đã đóng trại! Năm lại thêm năm, trải qua các kỳ lễ. 2. Bấy giờ ta sẽ làm cho A-ri-ên thắt ngặt; tại đó sẽ có tang chế than vãn; nhưng nó vẫn còn làm A-ri-ên cho ta.

3. Ta sẽ đóng trại vây ngươi, lập đồn hãm ngươi, đắp lũy nghịch cùng ngươi. 4. Ngươi sẽ bị hạ xuống, nói ra từ dưới đất, giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất.

5. Nhưng muôn vàn kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi; sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. 6. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão, và ngọn lửa thiêu nuốt mà thăm phạt nó. 7. Như chiêm bao, như sự hiện thấy trong ban đêm thể nào, thì quân chúng của mọi nước đánh A-ri-ên, hết thảy đều hãm thành và đồn lũy, mà ép riết nó, cũng thể ấy. 8. Như người đói chiêm bao thấy ăn, mà thức dậy, bụng vẫn trống; như người khát chiêm bao thấy uống, mà thức dậy, nghe trong mình kiệt đi và khát khao, cả quân chúng của mọi nước đánh núi Si-ôn khác nào như vậy.

9. Hãy sững sờ và kinh hãi! Hãy mù mắt và quáng lòa! Họ say, nhưng không phải vì rượu; xoàng ba, nhưng không phải bởi rượu mạnh. 10. Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi; đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri; đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. 11. Vậy nên mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn, đưa cho người biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó trả lời rằng: Tôi không đọc được, vì sách nầy có đóng ấn; 12. hoặc đưa cho người không biết đọc, mà rằng: Xin đọc sách nầy! thì nó rằng: Tôi không biết đọc.

13. Chúa có phán rằng: Vì dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho; 14. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân nầy, sự lạ rất là lạ, đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không, sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu.

15. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta? 16. Các ngươi thật là trái ngược quá, há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật há được nói về kẻ làm nên mình rằng: Nó chẳng làm ra ta? Cái bình há được nói về kẻ tạo mình rằng: Nó chẳng có trí hiểu đâu.

17. Chẳng phải còn ít lâu nữa, thì Li-ban sẽ đổi làm ruộng tốt, và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao? 18. Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách; con mắt của kẻ đui sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. 19. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên mà mừng rỡ. 20. Vì người bạo ngược đã bị diệt; kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt, 21. tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta, gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất công bình.

22. Vậy nên, Đức Giê-hô-va, là Đấng đã chuộc Áp-ra-ham, có phán về nhà Gia-cốp như vầy: Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn, và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. 23. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ, thì sẽ tôn danh ta là thánh; tôn sùng Đấng Thánh của Gia-cốp, kính sợ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 24. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ.

Bản Dịch 2011

Giê-ru-sa-lem Bị Ðoán Phạt

1 Khốn cho A-ri-ên, cho A-ri-ên,

Thành trước kia Ða-vít đã hạ trại dàn quân,

Vì từ năm này qua năm khác,

Người ta cứ theo chu kỳ tổ chức hết lễ nọ đến lễ kia.

2 Dầu vậy Ta sẽ làm cho A-ri-ên gặp cơn khốn khó,

Rồi nó sẽ có than khóc và thảm sầu,

Nhưng đối với Ta nó vẫn mãi là A-ri-ên.

3 Giống như Ða-vít, Ta sẽ hạ trại chống lại ngươi;

Ta sẽ cất các tháp canh bao vây ngươi;

Ta sẽ lập chiến lũy cô lập ngươi.

4 Ngươi sẽ bị hạ xuống;

Bấy giờ từ dưới lòng đất ngươi sẽ cất tiếng lên;

Tận dưới bụi đất lời ngươi nói sẽ vọng lên văng vẳng;

Tiếng của ngươi từ dưới đất thoát ra ai oán tựa hồn ma,

Từ dưới bụi đất tiếng của ngươi thều thào yếu ớt.

5 Nhưng rồi đoàn quân thù đông đảo vây ngươi sẽ như bụi nhỏ li ti;

Ðoàn quân đông cường bạo đó sẽ bị thổi bay đi như trấu rác;

Việc ấy sẽ xảy ra thình lình và hoàn tất trong khoảnh khắc.

6 CHÚA các đạo quân sẽ thăm viếng ngươi,

Cùng với sấm sét, động đất, và tiếng nổ rầm trời,

Với cuồng phong, bão tố, và lửa cháy ngập trời,

7 Bấy giờ đoàn quân đông đảo của tất cả các nước đang tấn công A-ri-ên;

Tất cả những kẻ tiến đánh nó, công hãm thành trì nó, và làm nó khổ sở sẽ biến mất như một giấc mơ, như một cảnh tượng thấy trong chiêm bao.

8 Giống như người đói nằm mơ thấy mình được ăn no, khi thức dậy đói vẫn hoàn đói thể nào,

Hay như người khát nằm chiêm bao thấy mình được uống nước, khi thức dậy thấy người mệt lả, khát vẫn hoàn khát thể nào,

Ðoàn quân đông đảo của tất cả các nước tấn công Núi Si-ôn cũng sẽ như thể ấy.

9 Hãy sững sờ và kinh ngạc!

Hãy che mắt để khỏi nhìn thấy và làm cho mình như đã bị mù đi!

Hãy như người say, nhưng không phải say vì rượu,

Hãy loạng choạng bước đi, nhưng không phải vì bị ảnh hưởng của thức uống say!

10 Vì CHÚA đã đổ xuống các ngươi một thần khí hôn mê;

Hỡi các ngươi là các tiên tri,

Ngài đã làm cho mắt các ngươi nhắm lại;

Hỡi các ngươi là các nhà tiên kiến, đầu các ngươi Ngài đã trùm kín lại rồi.

11 Khải tượng về tất cả những điều này, đối với các ngươi, giống như một tài liệu bị niêm phong. Nếu nó được trao cho một người biết đọc và bảo, “Hãy đọc tài liệu này,” người ấy sẽ bảo, “Tôi không thể đọc được, vì nó đã bị niêm phong.” 12 Còn nếu nó được trao cho một người không biết chữ và bảo, “Hãy đọc tài liệu này,” người ấy sẽ đáp, “Tôi không biết đọc.”

13 CHÚA phán,

“Vì dân này đến gần Ta chỉ bằng miệng lưỡi;

Chúng tôn kính Ta chỉ bằng đầu môi chót lưỡi mà thôi,

Còn lòng của chúng cách xa Ta lắm.

Chúng thờ phượng Ta vì theo truyền thống của loài người;

Những gì chúng được dạy bảo chỉ toàn là sáo ngữ.

14 Vì thế, một lần nữa, Ta sẽ làm cho dân này những điều kỳ lạ,

Những ngạc nhiên khiến chúng phải sững sờ;

Khiến sự khôn ngoan của những người khôn ngoan của chúng ra vô dụng,

Làm sự thông thái của những kẻ thông thái của chúng bị che khuất.”

15 Khốn cho các ngươi, những kẻ cố tình giấu kỹ chương trình của mình khỏi CHÚA;

Các ngươi hành động trong bóng tối, rồi nói rằng,

“Ðâu có ai thấy chúng ta?

Nào ai biết chúng ta đã làm gì?”

16 Thật các ngươi quả làm chuyện ngược đời!

Thợ gốm có bao giờ bị xem ngang hàng như đất sét chăng?

Có thể nào một sản phẩm nói với người tạo ra nó rằng,

“Người ấy đâu có làm ra tôi,”

Hay món đồ gốm có thể nói với người thợ gốm rằng,

“Hắn chẳng biết gì” chăng?

Hy Vọng Tương Lai

17 Há chẳng phải trong ít lâu nữa Li-băng sẽ trở thành một cánh đồng phì nhiêu,

Rồi cánh đồng phì nhiêu ấy sẽ biến thành một đám rừng trù phú hay sao?

18 Trong ngày ấy người điếc sẽ được nghe những lời chép trong sách;

Thoát ra khỏi cảnh mù mịt tối tăm, mắt của người đui sẽ trông thấy rõ ràng.

19 Người thấp kém sẽ có thêm niềm vui mới trong CHÚA;

Người khó nghèo sẽ vui mừng trong Ðấng Thánh của I-sơ-ra-ên.

20 Vì những kẻ bạo tàn sẽ không còn nữa;

Quân nhạo báng kiêu căng đều bị diệt sạch cả rồi;

Tất cả những kẻ rắp tâm làm điều ác sẽ bị tiêu diệt,

21 Tức những kẻ dùng lời nói dối khiến người ngay mắc tội;

Tại cửa công, người ngồi xử án cũng bị mắc bẫy mà kết tội sai lầm;

Chúng đã khéo dùng những lời lẽ vô căn cứ để loại ra công lý của người công chính.

22 Vì vậy, CHÚA, Ðấng cứu chuộc Áp-ra-ham, phán về nhà Gia-cốp thế này:

Gia-cốp sẽ không còn bị hổ thẹn nữa,

Mặt của nó sẽ không còn biến sắc vì xấu hổ nữa.

23 Nhưng khi nó thấy con cháu nó, là công việc của tay Ta, ở giữa nó,

Con cháu nó sẽ tôn thánh danh Ta,

Chúng sẽ tôn thánh Ðấng Thánh của Gia-cốp,

Và chúng sẽ kính sợ Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên.

24 Bấy giờ những kẻ có tâm linh lầm lạc sẽ bắt đầu hiểu biết;

Những kẻ hay oán trách lầm bầm sẽ chấp nhận lời chỉ bảo dạy khuyên.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu