Ê-sai: Chương 2

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch 1925

1. Lời mà Ê-sai, con trai A-mốt, đã thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2. Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó, 3. và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. 4. Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh.

5. Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến, chúng ta hãy bước đi trong sự sáng của Đức Giê-hô-va. 6. Thật Chúa đã bỏ dân Ngài, là nhà Gia-cốp, vì họ đầy dẫy tục phương đông, và bói khoa như người Phi-li-tin, lại giao ước với con cái dân ngoại. 7. Xứ nó đầy bạc và vàng, của cải vô cùng; xứ nó đầy những ngựa, xe cộ vô số. 8. Xứ nó chan chứa những hình tượng, họ thờ lạy đồ tay mình làm ra, đồ ngón tay mình tạo nên. 9. Kẻ hèn sẽ bị khuất, người sang sẽ bị hạ mình; vậy Chúa đừng tha họ!

10. Ngươi khá vào nơi vầng đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. 11. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng.

12. Vì sẽ có một ngày của Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao; nó sẽ bị hạ xuống; 13. lại đến trên mọi cây bách cao lớn của Li-ban, và mọi cây dẽ của Ba-san; 14. cùng trên mọi núi cao, mọi đồi cả, 15. trên mọi tháp cao và mọi vách thành vững bền, 16. trên mọi tàu bè của Ta-rê-si, và mọi vật chi đẹp mắt. 17. Sự tự cao của loài người sẽ bị dằn xuống, và sự cậy mình của người ta sẽ bị hạ đi; trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng.

18. Bấy giờ các thần tượng sẽ qua hết đi.

19. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. 20. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột cho dơi những thần tượng bằng bạc bằng vàng mà họ làm ra cho mình thờ lạy; 21. và vào trong hang đá, trong kẽ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài, khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm.

22. Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi; vì họ nào có đáng kể gì đâu?

Bản Dịch 2011

Thủ Ðô Tương Lai của Thế Giới

1 Ðây là sứ điệp mà Ê-sai con của A-mô đã thấy, liên quan đến Giu-đa và Giê-ru-sa-lem:

2 Trong những ngày đến,

Núi của nhà CHÚA sẽ được lập làm núi chủ của tất cả các núi;

Nó sẽ được tôn cao hơn tất cả các đồi;

Mọi dân tộc sẽ kéo về đó.

3 Nhiều người sẽ đến và nói,

“Hãy đến, chúng ta hãy đi lên núi của CHÚA,

Ðến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp,

Ðể Ngài dạy bảo chúng ta các đường lối Ngài,

Hầu chúng ta bước đi trong các nẻo đường Ngài.”

Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn,

Lời CHÚA sẽ xuất phát từ Giê-ru-sa-lem.

4 Ngài sẽ phán xét giữa các nước,

Ngài sẽ phân xử giữa các dân;

Bấy giờ người ta sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,

Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm;

Nước này sẽ chẳng dấy gươm nghịch cùng nước khác,

Người ta sẽ chẳng luyện tập để chuẩn bị chiến tranh.

Ngày của CHÚA

5 Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến,

Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của CHÚA!

6 Vì Chúa đã lìa bỏ dân Ngài, nhà Gia-cốp;

Vì ở giữa họ có đầy những thứ mê tín từ đông phương du nhập,

Và những thầy bói như dân Phi-li-tin đang có;

Họ kết giao với con cái các dân ngoại.

7 Xứ sở họ có đầy bạc và vàng;

Của cải trong các kho nhiều vô kể;

Ðất nước họ có đầy chiến mã,

Còn chiến xa thì vô số.

8 Xứ sở họ cũng đầy dẫy các thần tượng;

Họ sụp xuống thờ lạy các tác phẩm do tay họ làm ra,

Những thứ do ngón tay họ tạo dựng.

9 Như thế con người đã làm nhục chính mình;

Loài người đã hạ thấp phẩm giá mình;

Nên xin Ngài đừng tha thứ họ!

10 Hãy chui vào trong các hốc đá, và hãy ẩn mình trong bụi đất,

Ðể tránh cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,

Và tránh vinh quang toát ra từ uy nghi Ngài.

11 Con mắt kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống;

Sự kiêu ngạo của con người sẽ bị triệt hạ;

Chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao trong ngày ấy.

12 Vì CHÚA các đạo quân đã dành một ngày để sửa trị tất cả những gì kiêu căng và cao ngạo;

Tất cả những gì tự cao tự đại sẽ bị hạ xuống.

13 Tất cả những cây bá hương cao ngất và ngạo nghễ ở Li-băng,

Tất cả những cây sồi của Ba-san,

14 Tất cả những ngọn núi cao,

Tất cả những đồi cả,

15 Tất cả những ngọn tháp cao,

Tất cả những tường thành kiên cố,

16 Tất cả những tàu bè của Tạt-si,

Và tất cả những thuyền to đẹp đẽ,

17 Và sự kiêu căng của loài người sẽ bị hạ xuống;

Sự kiêu ngạo của con người sẽ bị biến ra thấp hèn.

Chỉ một mình CHÚA sẽ được tôn cao trong ngày ấy.

18 Các thần tượng sẽ hoàn toàn bị biến mất.

19 Hãy chui vào các hang đá và các hầm hố dưới đất,

Ðể tránh khỏi cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,

Và tránh khỏi vinh quang toát ra từ uy nghiêm Ngài,

Khi Ngài trỗi dậy gây kinh hoàng cho thế giới.

20 Trong ngày ấy, người ta sẽ ném cho chuột và cho dơi những tượng thần bằng bạc và bằng vàng của họ,

Những tượng thần mà họ đã làm ra để thờ.

21 Họ sẽ chui vào các hang đá và vào các hốc núi,

Ðể tránh cơn đoán phạt kinh hoàng của CHÚA,

Và tránh vinh quang toát ra từ uy nghi Ngài

Khi Ngài trỗi dậy làm thế giới kinh hoàng.

22 Hãy chấm dứt lòng tin cậy vào loài người,

Là loài chỉ có hơi thở trong lỗ mũi,

Vì loài người có ra gì chăng?

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu