Khác biệt giữa các bản “Ê-sai”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
(Không hiển thị 7 phiên bản của cùng người dùng ở giữa)
Dòng 19: Dòng 19:
 
:* [[KTB23C009 | Chương 9]].
 
:* [[KTB23C009 | Chương 9]].
 
:* [[KTB23C010 | Chương 10]].
 
:* [[KTB23C010 | Chương 10]].
| valign="top" |
 
 
:* [[KTB23C011 | Chương 11]].
 
:* [[KTB23C011 | Chương 11]].
 
:* [[KTB23C012 | Chương 12]].
 
:* [[KTB23C012 | Chương 12]].
Dòng 30: Dòng 29:
 
:* [[KTB23C019 | Chương 19]].
 
:* [[KTB23C019 | Chương 19]].
 
:* [[KTB23C020 | Chương 20]].
 
:* [[KTB23C020 | Chương 20]].
| valign="top" |
 
 
:* [[KTB23C021 | Chương 21]].
 
:* [[KTB23C021 | Chương 21]].
 
:* [[KTB23C022 | Chương 22]].
 
:* [[KTB23C022 | Chương 22]].
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB23C023 | Chương 23]].
 
:* [[KTB23C023 | Chương 23]].
 
:* [[KTB23C024 | Chương 24]].
 
:* [[KTB23C024 | Chương 24]].
Dòng 41: Dòng 40:
 
:* [[KTB23C029 | Chương 29]].
 
:* [[KTB23C029 | Chương 29]].
 
:* [[KTB23C030 | Chương 30]].
 
:* [[KTB23C030 | Chương 30]].
| valign="top" |
 
 
:* [[KTB23C031 | Chương 31]].
 
:* [[KTB23C031 | Chương 31]].
 
:* [[KTB23C032 | Chương 32]].
 
:* [[KTB23C032 | Chương 32]].
Dòng 52: Dòng 50:
 
:* [[KTB23C039 | Chương 39]].
 
:* [[KTB23C039 | Chương 39]].
 
:* [[KTB23C040 | Chương 40]].
 
:* [[KTB23C040 | Chương 40]].
| valign="top" |
 
 
:* [[KTB23C041 | Chương 41]].
 
:* [[KTB23C041 | Chương 41]].
 
:* [[KTB23C042 | Chương 42]].
 
:* [[KTB23C042 | Chương 42]].
 
:* [[KTB23C043 | Chương 43]].
 
:* [[KTB23C043 | Chương 43]].
 
:* [[KTB23C044 | Chương 44]].
 
:* [[KTB23C044 | Chương 44]].
 +
| valign="top" |
 
:* [[KTB23C045 | Chương 45]].
 
:* [[KTB23C045 | Chương 45]].
 
:* [[KTB23C046 | Chương 46]].
 
:* [[KTB23C046 | Chương 46]].
Dòng 63: Dòng 61:
 
:* [[KTB23C049 | Chương 49]].
 
:* [[KTB23C049 | Chương 49]].
 
:* [[KTB23C050 | Chương 50]].
 
:* [[KTB23C050 | Chương 50]].
| valign="top" |
+
:* [[KTB23C051 | Chương 51]]
:* [[KTB23C051 | Chương 51]].
 
 
:* [[KTB23C052 | Chương 52]].
 
:* [[KTB23C052 | Chương 52]].
 
:* [[KTB23C053 | Chương 53]].
 
:* [[KTB23C053 | Chương 53]].
Dòng 71: Dòng 68:
 
:* [[KTB23C056 | Chương 56]].
 
:* [[KTB23C056 | Chương 56]].
 
:* [[KTB23C057 | Chương 57]].
 
:* [[KTB23C057 | Chương 57]].
:* [[KTB23C008 | Chương 58]].
+
:* [[KTB23C058 | Chương 58]].
 
:* [[KTB23C059 | Chương 59]].
 
:* [[KTB23C059 | Chương 59]].
 
:* [[KTB23C060 | Chương 60]].
 
:* [[KTB23C060 | Chương 60]].
| valign="top" |
+
:* [[KTB23C061 | Chương 61]]
:* [[KTB23C061 | Chương 61]].
 
 
:* [[KTB23C062 | Chương 62]].
 
:* [[KTB23C062 | Chương 62]].
 
:* [[KTB23C063 | Chương 63]].
 
:* [[KTB23C063 | Chương 63]].
Dòng 87: Dòng 83:
  
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1926 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
:* Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
+
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 +
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* Thánh Kinh Lược Khảo - Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn (1970)
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]
 
:* [[Bách Khoa Từ Điển Tin Lành]]

Bản hiện tại lúc 16:45, ngày 12 tháng 6 năm 2020