Ê-phê-sô: Chương 6

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Bổn phận giữa cha mẹ và con cái

1. Những người làm con! Hãy vâng lời cha mẹ của mình ở trong Chúa, bởi vì đây là điều đúng: 2. “Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi”. Đó là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: 3. “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

4. Những người làm cha! Đừng chọc giận các con của mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng trong kỷ luật và trong sự giáo huấn của Chúa.

Bổn phận giữa chủ và nô lệ

5. Hỡi những nô lệ! Hãy run sợ và lấy lòng chân thành của anh em vâng phục những người chủ về phần thể xác - giống như đối với Đấng Christ, 6. không phải chỉ làm trước mắt như những kẻ muốn làm hài lòng người, nhưng làm như những nô lệ của Đấng Christ, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng, 7. bằng sự phục vụ tận tâm, như đối với Chúa, chứ không phải đối với con người, 8. bởi vì anh em biết rằng tùy theo việc tốt đẹp mình làm, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa - bất kể là nô lệ hay tự do.

9. Và những người chủ, cũng hãy đối xử với họ giống như vậy. Hãy từ bỏ sự đe dọa, hãy nhận biết rằng cả họ, lẫn anh em, đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không hề thiên vị ai.

Trang phục của người tin Chúa

10. Cuối cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, 12. bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong những nơi ở trên trời. 13. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.

14. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16. Bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, bằng mọi cách cầu nguyện và nài xin; và trong điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, 19. và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. 20. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Lời chào cuối thư

21. Tuy nhiên, để anh em cũng có thể biết về những việc tôi quan tâm và tôi đang làm gì, Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự; 22. chính vì mục đích này tôi gởi anh ấy đến với anh em, để anh em có thể biết sự quan tâm của chúng tôi, và để anh ấy khích lệ tấm lòng của anh em.

23. Cầu xin sự bình an, tình yêu thương cùng đức tin, từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em. 24. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ bằng một tình yêu bất diệt.

Bản Dịch Đại Chúng

Bổn phận giữa cha mẹ và con cái

Những người làm con! Hãy vâng lời cha mẹ của mình ở trong Chúa bởi vì đây là điều đúng đắn: “Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi”. Đó là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

Những người làm cha! Đừng chọc giận các con của mình, nhưng hãy nuôi dạy chúng trong kỷ luật và trong sự giáo huấn của Chúa.

Bổn phận giữa chủ và nô lệ

Các nô lệ! Hãy vâng phục những người chủ thể xác của anh em cách run sợ như đối với Đấng Christ, bằng tấm lòng thành thật của anh em, không phải chỉ làm trước mắt như những kẻ muốn làm hài lòng người, nhưng làm như những nô lệ của Đấng Christ thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng, bằng sự phục vụ tận tâm, giống như đối với Chúa, chứ không phải đối với người, bởi vì anh em hãy nhận biết rằng tùy theo việc tốt mình làm, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa, bất kể là nô lệ hay tự do.

Và những người chủ cũng hãy đối xử với các nô lệ như vậy; hãy từ bỏ sự đe dọa, vì biết rằng cả họ lẫn anh em đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không thiên vị ai hết.

Trang phục của người tin Chúa

Cuối cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, bởi vì chúng ta không chỉ chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong những nơi ở trên trời. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả trong thời kỳ gian ác; và khi mọi sự đã được hoàn tất, anh em vẫn đứng vững.

Vì vậy, hãy đứng vững, vấn quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm hòa bình. Bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời.

Hãy nhờ Đức Thánh Linh cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh bằng mọi cách cầu nguyện và nài xin; và trong điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ, và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, và để tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích, để qua đó tôi có thể dạn dĩ nói như tôi cần phải nói.

Lời chào cuối thư

Tuy nhiên, để anh em cũng có thể biết về những việc tôi quan tâm và tôi đang làm gì, Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu và là người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự; chính vì mục đích này tôi gởi anh ấy đến với anh em, để anh em có thể biết sự quan tâm của chúng tôi, và để anh ấy khích lệ tấm lòng của anh em.

Cầu xin sự bình an, tình yêu thương cùng đức tin, từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ bằng một tình yêu bất diệt.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Những người làm con! Hãy vâng lời cha mẹ của mình ở trong Chúa, bởi vì đây là điều đúng: 2. “Hãy hiếu kính cha mẹ của ngươi” - Đó là điều răn đầu tiên có kèm theo một lời hứa: 3. “Để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.”

4. Những người làm cha! Đừng chọc giận các con của mình, nhưng hãy nuôi chúng trong kỷ luật và trong sự giáo huấn của Chúa.

5. Hỡi những nô lệ! Hãy run sợ và lấy lòng chân thành của anh em vâng phục những người chủ về phần thể xác - giống như đối với Đấng Christ, 6. không phải chỉ làm trước mắt như những kẻ muốn làm hài lòng người, nhưng làm như những nô lệ của Đấng Christ, thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng, 7. bằng sự phục vụ tận tâm, như đối với Chúa, chứ không phải đối với con người, 8. bởi vì anh em biết rằng tùy theo việc tốt đẹp mình làm, mỗi người sẽ nhận được phần thưởng từ Chúa - bất kể là nô lệ hay tự do.

9. Và những người chủ, cũng hãy đối xử với họ giống như vậy. Hãy từ bỏ sự đe dọa, hãy nhận biết rằng cả họ, lẫn anh em, đều có cùng một Chủ ở trên trời, và Ngài không hề thiên vị ai.

10. Cuối cùng, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững chống lại những phương kế của ma quỷ, 12. bởi vì chúng ta không phải chiến đấu chống lại thịt và máu, nhưng chống lại những kẻ thống trị, chống lại những thế lực, chống lại những quyền lực của sự đen tối nầy, và chống lại các tà linh trong những nơi ở trên trời. 13. Vì vậy, hãy trang bị toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, để anh em có thể chống trả lại trong ngày xấu xa; và khi đã hoàn tất mọi sự, vẫn đứng vững.

14. Vì vậy, hãy đứng vững, thắt quanh lưng của anh em bằng chân lý, mặc giáp che ngực bằng sự công chính, 15. mang nơi chân sự sẵn sàng của Phúc Âm bình an. 16. Bên cạnh tất cả những điều đó, hãy giương thuẫn của đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt được những mũi tên bằng lửa của ma quỷ. 17. Hãy mang nón bảo vệ của sự cứu rỗi, và gươm của Đức Thánh Linh, là lời của Đức Chúa Trời. 18. Bằng tất cả sự cầu nguyện và khẩn xin, hãy cầu nguyện trong mọi thời kỳ bởi Đức Thánh Linh, và về điều nầy, hãy tỉnh thức, kiên trì và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ - 19. và cho tôi, để tôi được ban cho sứ điệp thiên thượng, để tôi có thể mở miệng dạn dĩ công bố sự mầu nhiệm của Phúc Âm. 20. Chính vì điều đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong xiềng xích; để qua đó tôi có thể nói dạn dĩ như tôi cần phải nói.

21. Tuy nhiên, để anh em cũng có thể biết về những việc tôi quan tâm và tôi đang làm gì, Ty-chi-cơ, một anh em yêu dấu và người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ cho anh em biết mọi sự; 22. tôi gởi anh ấy đến với anh em chính vì mục đích này, để anh em có thể biết sự quan tâm của chúng tôi, và để anh ấy khích lệ tấm lòng của anh em.

23. Cầu xin sự bình an, tình yêu thương cùng đức tin, từ Đức Chúa Trời là Cha, và từ Chúa là Đức Chúa Jesus Christ, ở với anh em. 24. Cầu xin ân điển ở với tất cả những người yêu mến Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ bằng tình yêu bất diệt.

Bản Dịch 1925

1. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. 2. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), 3. hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. 4. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.

5. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6. không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 7. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 8. vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm. 9. Hỡi anh em là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngăm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tây vị ai hết.

10. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

14. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15. dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18. Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo Tin Lành, 20. mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi phải nói.

21. Vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Ti-chi-cơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. 22. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thể nào, để yên ủi lòng anh em.

23. Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 24. Nguyền xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta!

Bản Dịch 2011

Con Cái và Cha Mẹ

1 Hỡi những kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ các con trong Chúa, vì đó là phải đạo.

2 “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.”

Ðó là điều răn thứ nhất, và có kèm theo một lời hứa rằng,

3 “Ðể ngươi được phước và sống lâu trên đất.”

4 Hỡi những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái mình phải buồn giận, nhưng hãy trưởng dưỡng chúng trong khuôn phép và lời răn dạy của Chúa.

Chủ Nhân và Công Nhân

5 Hỡi những người làm công, hãy lấy lòng chân thành kính trọng và nể sợ mà vâng phục các chủ mình về phần xác như vâng phục Ðấng Christ; 6 không phải chỉ làm vừa lòng chủ khi chủ quan sát, nhưng hãy như các đầy tớ của Ðấng Christ hết lòng làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời. 7 Hãy phục vụ cách vui lòng như phục vụ Chúa, chứ không phải phục vụ người ta, 8 vì biết rằng Chúa sẽ ban thưởng chúng ta vì những việc tốt chúng ta làm, bất kể chúng ta là nô lệ hay tự do.

9 Hỡi các chủ nhân, hãy đối xử tốt với những người làm công cho mình. Hãy chấm dứt đe dọa họ, vì biết rằng cả họ và anh chị em đều có chung một Chủ trên trời, và Ngài không thiên vị ai.

Khí Giới của Ðức Chúa Trời

10 Sau cùng, anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang vào toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đứng vững mà đối phó với những mưu chước của Ác Quỷ, 12 vì không phải chúng ta chiến đấu với loài có thịt và máu, nhưng với những quyền lực vô hình, những quyền lực thống trị, những quyền lực tối tăm trong vũ trụ này, và những quyền lực của các tà linh trên trời.

13 Vì vậy hãy mang lấy toàn bộ khí giới của Ðức Chúa Trời, để anh chị em có thể đối phó trong ngày lâm trận, và khi cuộc chiến xong rồi, anh chị em vẫn đứng vững vàng. 14 Vậy hãy đứng vững, thắt đai lưng bằng sự thật, mặc áo giáp bằng đức công chính, 15 mang giày trận bằng tinh thần sẵn sàng rao truyền Tin Mừng hòa bình. 16 Ngoài ra hãy mang lấy thuẫn bằng đức tin, vì nhờ đức tin anh chị em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ ác. 17 Cũng hãy đội nón sắt bằng ơn cứu rỗi, và cầm gươm của Ðức Thánh Linh là lời Ðức Chúa Trời.

18 Hãy dùng mọi cách cầu nguyện và nài xin mà cầu nguyện mãi trong Ðức Thánh Linh. Với ý hướng đó, hãy hết sức kiên trì thức canh và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.

19 Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho tôi với, để tôi được ban cho sứ điệp, hầu mỗi khi mở miệng, tôi có thể mạnh dạn công bố huyền nhiệm của Tin Mừng; 20 chính vì Tin Mừng đó mà tôi hiện đang làm sứ giả trong khi thân vẫn mang xiềng xích. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để tôi cứ dạn dĩ rao giảng như bổn phận tôi phải nói.

Lời Chào Cuối Thư

21 Ðể anh chị em có thể biết rõ tình cảnh hiện nay của tôi ra sao và lâu nay tôi làm gì, thì Ty-chi-cơ, một anh em thân yêu và là người phục vụ trung thành trong Chúa, sẽ kể cho anh chị em biết mọi sự. 22 Tôi phái anh ấy đến với anh chị em chính vì mục đích ấy, để anh chị em biết tin tức về chúng tôi và để anh ấy khích lệ lòng anh chị em.

23 Nguyện xin Ðức Chúa Trời là Cha và Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa ban bình an, tình yêu, và đức tin cho anh chị em.

24 Nguyện xin ân sủng ở cùng tất cả những người yêu mến Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, bằng một tình yêu bất diệt.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành