Ê-phê-sô: Chương 5

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

1. Vì vậy, hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con yêu dấu của Ngài, 2. và hãy bước đi trong tình yêu, như Đấng Christ đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.

3. Tuy nhiên, sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc tham muốn thì đừng nói đến ở giữa anh em - bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ - 4. cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hay thô tục, là những điều không xứng hợp, nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc kẻ tham muốn - là kẻ thờ thần tượng - không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời hư không - chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục. 7. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.

8. Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa: Hãy bước đi như các con của sự sáng, 9. bởi vì kết quả của sự sáng là ở trong tất cả sự nhân từ, sự công chính và sự chân thật. 10. Hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa. 11. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm - nên quở trách chúng thì hơn, 12. bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, là những điều được họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi.

13. Tuy nhiên, tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể nhìn thấy - do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. 14. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ! Hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống: Đừng như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan. 16. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19. Hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa. 20. Hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha - về mọi điều - trong danh của Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Bổn phận giữa vợ và chồng

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

22. Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, giống như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

25. Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh - tẩy rửa với nước là lời của Ngài - 27. để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài, là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng là một Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.

28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ của mình là yêu chính mình, 29. bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh - 30. bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn - Tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ phải kính trọng chồng.

Bản Dịch Đại Chúng

Vì vậy, hãy trở thành những người bắt chước Đức Chúa Trời giống như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu như Đấng Christ đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.

Nhưng sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc ham muốn nhục dục thì đừng nhắc đến ở giữa anh em - bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ - cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hoặc thô tục - những điều không xứng hợp - nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc ham muốn nhục dục — là kẻ thờ thần tượng — không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời hư không; chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những kẻ không vâng phục. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.

Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa: Hãy sống như các con của sự sáng, hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa, bởi vì kết quả của sự sáng là ở trong tất cả sự nhân từ, sự công chính và sự chân thật, Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm - nên quở trách chúng thì hơn - bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, là những điều được họ làm một cách lén lút, cũng đã xấu hổ rồi.

Tuy nhiên, tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng thì có thể nhìn thấy - do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ! Hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em sống: Đừng sống như người khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Do đó, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu và sa vào sự trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha, về mọi điều, trong danh của Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

Bổn Phận Giữa Vợ Và Chồng

Những người vợ! Hãy thuận phục chồng của mình như thuận phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. Vì vậy, giống như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

Hỡi những người chồng! Hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì Hội Thánh, để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh - tẩy rửa với nước là lời của Ngài - để Ngài có thể trình diện Hội Thánh cho chính Ngài, là một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy - nhưng là Hội Thánh thánh sạch và toàn hảo.

Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ của mình là yêu chính mình, bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng và chăm sóc nó như Đấng Christ đối với Hội Thánh - bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ của mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” Đây là một huyền nhiệm lớn. Tuy nhiên, tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ thì phải kính trọng chồng.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Vì vậy, hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời, như những con yêu dấu của Ngài, 2. và hãy bước đi trong tình yêu thương, như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, và đã phó chính mình Ngài vì chúng ta, làm một lễ vật và một sinh tế ngát hương cho Đức Chúa Trời.

3. Tuy nhiên, sự gian dâm và tất cả những chuyện bất khiết hoặc tham muốn, thì đừng nói đến ở giữa anh em - bởi vì như vậy mới xứng hợp với các thánh đồ - 4. cũng đừng nói những lời bẩn thỉu, nhảm nhí, hay thô tục, là những điều không xứng hợp, nhưng nên dâng lời cảm tạ Chúa thì hơn. 5. Anh em biết rõ điều này: Kẻ gian dâm, kẻ bất khiết, hoặc kẻ tham muốn - là kẻ thờ thần tượng - không được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. 6. Đừng để ai lừa dối anh em bằng những lời rỗng tuếch, chính vì những điều nầy mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những đứa con của sự không vâng phục. 7. Vì vậy, đừng thông đồng với họ.

8. Bởi vì anh em đã có lần ở trong sự tối tăm, nhưng bây giờ anh em đang ở trong sự sáng ở trong Chúa. Hãy bước đi như các con của sự sáng; 9. bởi vì kết quả của sự sáng là ở trong tất cả sự nhân từ, công chính và chân thật, 10. hãy phân biệt điều gì đẹp lòng Chúa. 11. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm, nên quở trách chúng thì hơn; 12. bởi vì dù chỉ nói đến những điều đó, những điều được họ làm một cách lén lút, đã xấu hổ rồi.

13. Nhưng tất cả những gì được phơi bày bởi sự sáng đều có thể nhìn thấy - do đó bất cứ điều gì có thể nhìn thấy là có sự sáng. 14. Vì vậy, có lời phán rằng: “Hãy thức dậy hỡi người đang ngủ! Hãy chỗi dậy từ cõi chết, và Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.”

15. Vì vậy, hãy cẩn thận về cách anh em bước đi, đừng bước đi như người khờ dại, nhưng như người khôn ngoan: 16. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vì vậy, đừng ngu dại, nhưng hãy hiểu ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, sa vào trụy lạc. Nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, 19. hãy dùng những thi thiên, những thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa, 20. hãy luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha, về mọi điều, trong danh của Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ.

21. Vì kính sợ Đấng Christ, hãy thuận phục nhau.

22. Những người vợ, hãy thuận phục chồng của mình, như thuận phục Chúa. 23. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh. 24. Vì vậy, như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thể nào thì những người vợ cũng phải thuận phục chồng của mình trong mọi sự thể ấy.

25. Hỡi những người chồng, hãy yêu vợ của mình, như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, phó chính Ngài vì nàng 26. để Ngài có thể thánh hóa và thanh tẩy nàng, tẩy rửa với nước là lời của Ngài, 27. để Ngài có thể trình diện nàng cho chính Ngài: Một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng nàng thánh sạch và toàn hảo.

28. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ của mình như chính bản thân của mình: Ai yêu vợ mình là yêu chính mình, 29. bởi vì không hề có người nào ghét chính thân xác của mình, nhưng nuôi nấng, chăm sóc nó, như Đấng Christ đối với Hội Thánh - 30 bởi vì chúng ta là những chi thể của thân Ngài, là thịt của Ngài và là xương của Ngài. 31. Chính vì lý do nầy: “Người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà kết hiệp với vợ của mình, và cả hai trở nên một thịt.” 32. Đây là một huyền nhiệm lớn - Tuy nhiên tôi đang nói về Đấng Christ và Hội Thánh. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ của mình như chính mình, và người vợ thì phải kính trọng chồng.

Bản Dịch 1925

1. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài; 2. hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. 3. Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. 4. Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. 5. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. 6. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. 7. Vậy, chớ có thông đồng điều chi với họ hết.

8. Vả, lúc trước anh em đang còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng; 9. vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. 10. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, 11. và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn; 12. vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu, cũng đã là hổ thẹn rồi. 13. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng; phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. 14. Cho nên có chép rằng: Ngươi đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.

15. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. 19. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. 20. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta.

21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. 22. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23. vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. 25. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh, 26. để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch, 27. đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. 28. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. 29. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, 30. vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. 31. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. 32. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội thánh vậy. 33. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Bản Dịch 2011

Sống trong Chân Quang

1 Vậy anh chị em hãy làm những người bắt chước Ðức Chúa Trời, như những con cái yêu dấu của Ngài. 2 Hãy sống với nhau trong tình yêu, như Ðấng Christ đã yêu chúng ta và phó chính mình Ngài vì chúng ta, để làm của lễ và con vật hiến tế có mùi thơm dâng lên Ðức Chúa Trời.

3 Không chuyện gian dâm, bất cứ chuyện bẩn thỉu, hoặc chuyện tham lam nào đáng đem ra nói giữa anh chị em, vì những chuyện ấy không thích hiệp cho các thánh đồ. 4 Ðừng nói những lời tục tĩu và kể những chuyện tiếu lâm bẩn thỉu hoặc thô tục, nhưng thà dâng những lời cảm tạ thì hơn. 5 Hãy biết quả quyết điều này: không một kẻ gian dâm, bất khiết, hay tham lam nào –tham lam là thờ thần tượng– sẽ được hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Ðấng Christ và Ðức Chúa Trời.

6 Ðừng để ai lừa gạt anh chị em bằng những lời rỗng tuếch; vì chính những điều đó mà cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời giáng xuống trên những đứa con không vâng lời. 7 Vậy anh chị em đừng dự phần vào việc của những người ấy. 8 Vì trước kia anh chị em là bóng tối, nhưng bây giờ là ánh sáng trong Chúa; hãy bước đi như con cái của ánh sáng, 9 vì trái của ánh sáng là những gì tốt đẹp, ngay lành, và chân thật.

10 Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. 11 Ðừng tham dự vào những việc vô ích của tối tăm, nhưng thà phơi bày chúng ra ánh sáng thì hơn. 12 Vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã đủ thấy xấu hổ rồi. 13 Nhưng những gì được ánh sáng phơi bày đều bộc lộ bản chất thật của nó, 14 vì những gì làm cho sự việc được phơi bày đều là ánh sáng, như có lời phán rằng:

“Hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy.

Hãy đứng dậy từ giữa những kẻ chết,

Thì Ðấng Christ sẽ chiếu sáng trên ngươi.”

15 Thế thì anh chị em hãy cẩn thận về nếp sống của mình; đừng sống như kẻ dại dột, nhưng như người khôn ngoan. 16 Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. 17 Vậy đừng làm kẻ dại dột, nhưng hãy tìm hiểu ý Chúa là gì. 18 Ðừng say rượu, vì rượu xui cho ngông cuồng, nhưng hãy đầy dẫy Ðức Thánh Linh.

19 Hãy dùng những thánh thi, thánh ca, và linh khúc mà đối đáp với nhau. Hãy đem hết tâm hồn hát ca và tôn ngợi Chúa. 20 Trong mọi sự, hãy nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, luôn luôn cảm tạ Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Mối Liên Hệ Vợ Chồng

21 Do lòng kính sợ Đấng Christ, anh chị em hãy thuận phục nhau.

22 Hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ như Ðấng Christ là đầu hội thánh; chính Ngài là Ðấng Giải Cứu của hội thánh, thân thể Ngài. 24 Hội thánh thuận phục Ðấng Christ thế nào, vợ cũng thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy.

25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Ðấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, 26 để Ngài có thể thánh hóa hội thánh, sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức lời Ngài, 27 hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn, và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn.

28 Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Người nào yêu vợ là yêu chính mình; 29 vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng luôn nuôi dưỡng và chăm sóc nó, cũng như Ðấng Christ đối với hội thánh vậy, 30 bởi vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài.

31 Vì lý do đó người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt. 32 Ðây là một huyền nhiệm cao diệu, và dĩ nhiên, đây tôi muốn nói về mối liên hệ giữa Ðấng Christ và hội thánh. 33 Tóm lại mỗi người trong anh em phải yêu vợ như chính mình, còn vợ thì nên kính trọng chồng.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành