Ê-phê-sô: Chương 2

Từ Thư Viện Tin Lành
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Nhờ ân điển bởi đức tin

1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ giống như những người khác.

4. Tuy nhiên Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến cho chúng ta được cùng sống với Đấng Christ - nhờ vào ân điển mà anh em được cứu - 6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại, rồi được cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải của chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, để chúng ta sống trong những điều đó.

Hiệp nhất trong Đấng Christ

11. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác, là những người được gọi là chưa cắt bì - theo như điều được gọi là cắt bì được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác - 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, sống không có hy vọng, trong một thế giới không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em - là người đã có lần xa cách - đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

14. Thật vậy, chính Ngài là Đấng hòa giải của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. và qua thân xác của Ngài, Ngài đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, Ngài tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình đã được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; và bằng cách đó, sự thù địch đã bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến, đã công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh.

19. Như vậy, giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.

Bản Dịch Đại Chúng

Nhờ ân điển bởi đức tin

Anh em vốn đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, trong những điều mà anh em đã từng sống theo cách của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục. Trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ giống như những người khác.

Tuy nhiên Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến cho chúng ta được cùng sống với Đấng Christ - nhờ vào ân điển mà anh em được cứu - và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại, rồi được cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus.

Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải của chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, để chúng ta sống trong những điều đó.

Hiệp nhất trong Đấng Christ

Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác, là những người được gọi là chưa cắt bì - theo định nghĩa cắt bì được thực hiện bởi bàn tay trên thân xác - lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, không có hy vọng, và sống trong một thế giới không có Đức Chúa Trời.

Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em - là người đã có lần xa cách - đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

Thật vậy, chính Ngài là Đấng hòa giải của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, Ngài đã phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa; bằng thân xác của Ngài, Ngài đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, Ngài tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình đã được thực thi; và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; và bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt.

Và rồi Ngài đã đến, đã công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. Vì vậy, nhờ Ngài chúng ta - cả hai - đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Đức Thánh Linh.

Như vậy, giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà; trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh.

Bản Dịch Ngữ Căn

1. Anh em đã chết trong những vi phạm và tội lỗi của mình, 2. trong những điều mà anh em đã từng bước đi theo đường lối của thế gian, theo quyền lực của kẻ cầm quyền chốn không trung, là thần linh hiện đang hành động trong những đứa con không vâng phục; 3. trong số những người đó, tất cả chúng ta đã có lần hướng chính mình vào những dục vọng của xác thịt, thỏa mãn những đam mê của xác thịt, của tâm trí – và theo lẽ tự nhiên, chúng ta là những đứa con của sự thịnh nộ giống như những người khác.

4. Tuy nhiên Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót; vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5. cho nên ngay khi chúng ta còn chết trong những vi phạm, Ngài đã khiến cho chúng ta được cùng sống với Đấng Christ - nhờ vào ân điển mà anh em được cứu - 6. và Ngài đã khiến chúng ta cùng sống lại, rồi được cùng ngồi trên trời trong Đấng Christ Jesus, 7. để Ngài có thể bày tỏ, trong những thời đại sắp đến, ân điển phong phú vô hạn của Ngài trong sự nhân từ được dành cho chúng ta trong Đấng Christ Jesus. 8. Bởi vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em đã được cứu, điều nầy không phải của chính anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; 9. không phải bởi việc làm, cho nên không ai có thể tự hào. 10. Bởi vì chúng ta là tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jesus cho những công việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước, để chúng ta sống trong những điều đó.

11. Vì vậy, hãy nhớ lại rằng trước kia anh em đã có lần là dân ngoại theo phần xác – là những người được gọi là chưa cắt bì, theo điều được gọi là cắt bì được thực hiện bởi những bàn tay trong thể xác - 12. lúc đó, anh em không có Đấng Christ, là những người xa lạ với cộng đồng Y-sơ-ra-ên, và là những khách lạ với những giao ước của lời hứa, không có hy vọng, và trong một thế giới không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng bây giờ trong Đấng Christ Jesus, anh em, là người đã có lần xa cách, đã được mang lại gần nhờ huyết của Đấng Christ.

14. Thật vậy, chính Ngài là sự an hòa của chúng ta, Ngài đã làm cho cả hai thành một, đã phá vỡ bức tường ngăn cách gây thù địch ở chính giữa, 15. qua thân xác của Ngài, đã hủy bỏ luật pháp của những điều răn được chứa đựng trong những luật lệ, để từ cả hai, tạo dựng trong chính Ngài một nhân loại mới, như vậy hòa bình đã được thực thi; 16. và qua thập tự giá, Ngài có thể hòa giải cả hai cho Đức Chúa Trời trong một thân thể; và bằng cách đó, sự thù địch bị tiêu diệt. 17. Và rồi Ngài đã đến, đã công bố Phúc Âm bình an cho anh em là những người ở xa, và cho những người ở gần. 18. Bởi vì nhờ Ngài, chúng ta, cả hai, đều có thể đến với Đức Chúa Cha trong một Thánh Linh.

19. Như vậy, giờ đây anh em không còn là những người xa lạ hoặc là dân ngoại nữa, nhưng là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và là những thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, 20. được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và những tiên tri, mà chính Đấng Christ Jesus là đá góc nhà, 21. trong Ngài, cả tòa nhà được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh ở trong Chúa, 22. trong Ngài, anh em cũng được xây dựng với nhau để trở thành một nơi ngự của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Bản Dịch 1925

1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2. đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. 3. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. 4. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, 5. nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, 6. và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ, 7. hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. 8. Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10. vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

11. Vậy, anh em, theo xác thịt là người ngoại, bị những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì trong xác thịt bởi tay người ta, gọi anh em là người không chịu cắt bì, hãy nhớ lại lúc trước, 12. trong thuở đó, anh em không có Đấng Christ, bị ngoại quyền công dân trong Y-sơ-ra-ên, chẳng dự vào giao ước của lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. 13. Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em là kẻ ngày trước cách xa, hiện nay đã nhờ huyết Đấng Christ mà được gần rồi. 14. Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách, 15. là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài, 16. và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. 17. Ngài lại đã đến rao truyền sự hòa bình cho anh em là kẻ ở xa, và sự hòa bình cho kẻ ở gần. 18. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh. 19. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. 20. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, 21. cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. 22. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.

Bản Dịch 2011

Từ Chết Ðến Sống

1 Về phần anh chị em, anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình; 2 đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời này, theo kẻ cầm quyền trên không trung, là tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời.

3 Trước kia tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa, và theo lẽ tự nhiên là con cái của sự thịnh nộ như bao nhiêu người khác. 4 Nhưng Ðức Chúa Trời là Ðấng giàu lòng thương xót, vì tình yêu lớn lao của Ngài, Ngài đã yêu chúng ta, 5 ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm mình, Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Ðấng Christ –ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu– 6 và cho chúng ta được cùng sống lại và cùng được ngồi ở các nơi trên trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, 7 để trong các đời sau Ngài có thể bày tỏ sự giàu có vô lượng của ân sủng Ngài, thể hiện qua lòng nhân từ của Ngài, đối với chúng ta trong Ðức Chúa Jesus Christ. 8 Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; 9 đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào. 10 Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Ðức Chúa Jesus Christ, để thực hiện những việc tốt đẹp mà Ðức Chúa Trời đã chuẩn bị trước, hầu chúng ta cứ theo đó mà sống.

Hiệp Nhất trong Ðấng Christ

11 Vậy xin anh chị em hãy nhớ lại rằng trước kia theo phần xác anh chị em là dân ngoại, bị những người mệnh danh là “được cắt bì” –một nghi thức trên thân xác do tay người ta thực hiện– gọi anh chị em là “những kẻ không được cắt bì.” 12 Thuở ấy anh chị em còn ở ngoài Ðấng Christ, bị xem là dân ngoại đối với cộng đồng dân I-sơ-ra-ên và là những người xa lạ đối với những giao ước của lời hứa; lúc ấy anh chị em sống vô vọng, và trong thế giới của anh chị em Ðức Chúa Trời như không hề hiện hữu. 13 Nhưng bây giờ, trong Ðức Chúa Jesus Christ và nhờ huyết của Ðấng Christ, anh chị em vốn một thời xa cách nay đã được đem lại gần.

14 Thật vậy chính Ngài đã đem lại hòa bình cho chúng ta. Ngài đã làm cho hai khối dân trở thành một, và đã phá vỡ bức tường thù nghịch ngăn cách giữa chúng ta qua thân thể Ngài. 15 Ngài đã hủy bỏ Luật Pháp với những điều răn và quy luật của Luật Pháp, để từ hai khối dân Ngài đã tạo nên một nhân loại mới trong Ngài, và như thế Ngài đã tạo lập hòa bình. 16 Qua thập tự giá Ngài đã giải hòa cả hai khối dân về với Ðức Chúa Trời trong thân thể Ngài, và như thế Ngài đã tiêu diệt sự thù nghịch trên thập tự giá.

17 Vậy Ngài đã đến để rao truyền Tin Mừng hòa bình cho anh chị em là những người ở xa, và hòa bình cho những người gần gũi bên Ngài. 18 Vì nhờ Ngài cả hai khối dân chúng ta có thể đến với Ðức Chúa Cha trong một Ðức Thánh Linh.

19 Như thế anh chị em không còn là người xa lạ hoặc dân ngoại nữa, nhưng anh chị em là những công dân đồng quốc tịch với các thánh đồ và những người nhà trong gia đình Ðức Chúa Trời, 20 được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các tiên tri với chính Ðức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà. 21 Trong Ngài cả cấu trúc được kết hợp với nhau, phát triển thành một đền thờ thánh cho Chúa; 22 trong Ngài anh chị em cũng được xây dựng với nhau thành một nơi ngự của Ðức Chúa Trời trong Ðức Thánh Linh.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Đại Chúng - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Ngữ Căn - Thư Viện Tin Lành