Ân Điển Cứu Chúa

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Amazing Grace! How Sweet the Sound
  • Tựa đề: Ân Điển Cứu Chúa
  • Lời: John Newton, 1779
  • Nhạc: Thomas A. Arne, 1762
  • Tài Liệu:
  • John New­ton, Ol­ney Hymns (Lon­don: W. Ol­i­ver, 1779).

Lời Anh

Amazing Grace! How Sweet the Sound
1. Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me!
I once was lost, but now am found;
Was blind, but now I see.
2. ’Twas grace that taught my heart to fear,
And grace my fears relieved;
How precious did that grace appear
The hour I first believed!
3. Through many dangers, toils and snares,
I have already come;
’Tis grace hath brought me safe thus far,
And grace will lead me home.
4. The Lord has promised good to me,
His Word my hope secures;
He will my Shield and Portion be,
As long as life endures.
5. Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess, within the veil,
A life of joy and peace.
6. The earth shall soon dissolve like snow,
The sun forbear to shine;
But God, who called me here below,
Will be forever mine.
7. When we’ve been there ten thousand years,
Bright shining as the sun,
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’d first begun.

Lời Việt

Ân Điển Cứu Chúa
1. Ân điển cứu rỗi sâu rộng lạ lùng
Chuộc tôi vốn đứa gian hung
Trước tôi đui, nay sáng do Chiên Con
Ngày xưa mất, hôm nay còn.
2. Ân điển trước khiến tôi sợ tội hình
Rồi sau dứt mối tâm kinh
Nhớ xưa khi tôi mới tin thiên ân
Lòng được thỏa vui vô ngần.
3. Nghìn cảnh bẫy lưới, tai ương, gian lao
Từng vượt hết tôi không nao
Ấy do thiên ân dắt đưa khương an
Dìu tôi bước lên thiên đàng.
4. Lời hứa Chúa khiến hy vọng đầy tràn
Đều cao quý Chúa vui ban
Chúa luôn che tôi giống như khiên, can
Phần tôi chính Chúa Thiên đàng.
5. Kìa, mắt sắp nhắm, tim hầu ngừng rày
Đời hay chết chấm dứt ngay
Ắt tôi tươi vui hát câu khương an
Nghìn thu sống trên Thiên Đàng.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo