Áp-đia: Chương 1

Từ Thu Vien Tin Lanh
Phiên bản vào lúc 03:03, ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Admin (Thảo luận | đóng góp) (Update Ban Dich 2011)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản Dịch Việt Ngữ

Ê-đôm Kiêu Ngạo Sẽ Bị Triệt Hạ

1. Khải tượng của Áp-đia:

Đức Giê-hô-va, Đấng Chủ Tể, phán về Ê-đôm như sau:

Chúng ta đã nghe một sứ điệp từ Đức Giê-hô-va, và một sứ giả được sai đến các nước: “Hãy vùng dậy! Chúng ta hãy vùng dậy tranh chiến với nó.”

2. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành nhược tiểu giữa các quốc gia. Ngươi sẽ bị khinh khi thậm tệ. 3. Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi. Ngươi - kẻ cư trú trong những vách đá Sê-la – có chỗ trú ngụ trên những ngọn núi cao; ngươi tự nhủ trong lòng rằng: “Ai có thể làm gì để ta phải sa bại xuống đất?” 4. Dù ngươi lên cao như chim phượng hoàng, dù tổ của ngươi được đặt giữa những vì sao, Ta sẽ làm cho ngươi từ đó sa xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy.

Ê-đôm Bị Trừng Phạt

5. Nếu kẻ trộm đến với ngươi, nếu kẻ cướp ban đêm đến, chúng chẳng cướp những gì chúng muốn sao? – Ô! Ngươi sẽ bị tàn phá là dường nào! Nếu những thợ hái nho đến với ngươi, họ không chừa lại một ít sao? 6. Ô! Ê-sau đã bị cướp bóc thế nào! Những kho tàng của nó bị lục soát.

7. Tất cả những kẻ đã liên minh với ngươi đã gạt ngươi, chúng đuổi ngươi tới tận biên giới. Những người liên hiệp với ngươi đắc thắng khi chống lại ngươi. Những kẻ đã từng ăn bánh của ngươi sẽ gài bẫy hại ngươi - và không ai biết gì về chuyện đó. 8. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, Ta sẽ diệt trừ người khôn khỏi Ê-đôm và sự hiểu biết khỏi các núi của Ê-sau.

Lý Do Ê-đôm Bị Ðoán Phạt

9. Hỡi Tê-man! Các dũng sĩ của ngươi sẽ kinh hoàng, và mọi người trên các núi của Ê-sau sẽ bị tàn sát; 10. vì ngươi đã tàn sát và tàn bạo với em ngươi là Gia-cốp, nên sự sỉ nhục sẽ bao phủ ngươi, và ngươi sẽ bị diệt vong mãi mãi.

11. Trong ngày ngươi đứng bàng quan - ngày mà những kẻ xa lạ cướp của cải nó mang đi - và khi quân ngoại xâm tiến vào các cổng thành và phân chia Giê-ru-sa-lem, ngươi cũng giống như một người trong bọn chúng.

12. Lẽ ra ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn trong ngày em ngươi gặp hoạn nạn; ngươi không nên vui mừng trong ngày dân Giu-đa bị tàn phá; ngươi không nên huênh hoang tự đắc trong ngày nó bị đau buồn; 13. ngươi không nên tiến vào cổng thành của dân Ta trong ngày nó bị tai ương; ngươi không nên hả hê về tai họa của Giu-đa trong ngày nó bị tai ương; ngươi không nên đưa tay cướp đoạt của cải nó trong ngày nó bị tai ương; 14. ngươi không nên đón chận các ngả đường để giết những người của nó đang tìm đường chạy trốn; ngươi không nên bắt nộp những người còn sót lại của nó trong ngày nó gặp cảnh khốn cùng.

Chúa Sẽ Ðoán Phạt Các Dân

15. Vì ngày Đức Giê-hô-va đoán phạt mọi quốc gia đã gần. Ngươi đã làm điều gì, điều đó sẽ được làm cho ngươi; cách ngươi đối xử sẽ đổ lại trên chính đầu ngươi.

16. Như ngươi đã say sưa trên núi thánh của Ta thể nào, tất cả các quốc gia quanh ngươi sẽ say sưa như vậy. Chúng sẽ say sưa và nuốt, và chúng sẽ như là chúng chưa bao giờ hiện hữu.

Chiến Thắng Của Dân Do Thái

17. Nhưng trên núi Si-ôn sẽ có những người trốn thoát - và núi sẽ trở thành một nơi thánh - và nhà Gia-cốp sẽ chiếm hữu những gì đã bị tước đoạt. 18. Nhà Gia-cốp sẽ trở thành một đống lửa, nhà Giô-sép sẽ trở thành một ngọn lửa hừng; và nhà Ê-sau sẽ trở nên như rơm bị chúng sẽ đốt cháy và thiêu rụi đến nỗi nhà Ê-sau sẽ không còn một người sống sót” - Bởi vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

19. Những người ở Nê-ghép sẽ chiếm hữu các núi của Ê-sau; những người ở Sơ-phê-la sẽ chiếm lấy đất của dân Phi-li-tin. Họ sẽ chiếm lấy đất của Ép-ra-im và đất của Sa-ma-ri. Con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm hữu Ghi-lê-át. 20. Đạo quân những người Y-sơ-ra-ên lưu đày sẽ trở về chiếm hữu Phê-ni-xi cho đến tận miền Xa-rê-phát. Những người từ Giê-ru-sa-lem lưu đày tại Sê-pha-rát sẽ trở về sẽ chiếm hữu các thành của Nê-ghép.

21. Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để cai trị núi Ê-sau và vương quốc sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 1925

1. Sự hiện thấy của Áp-đia.

Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm như vầy: chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va, và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng: Các ngươi hãy dấy lên! Chúng ta hãy dấy lên nghịch cùng dân nầy đặng đánh trận với nó! 2. Nầy, ta đã khiến ngươi làm nhỏ giữa các nước. Ngươi bị khinh dể lắm. 3. Hỡi ngươi là kẻ ở trong khe vầng đá, trong nơi cao, ngươi nói trong lòng mình rằng: Ai sẽ có thể xô ta xuống đất? sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi. 4. Dầu ngươi lên cao như chim ưng, dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy!

5. Ngươi bị hủy diệt là thể nào! Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến ngươi, thì há chẳng chỉ cướp lấy vừa đủ mà thôi sao? Nếu những người hái nho đến cùng ngươi, há chẳng để sót lại một vài buồng nho sao? 6. Ê-sau đã bị lục soát là thể nào! Những đồ châu báu giấu kín của người đã bị khám xét là thể nào! 7. Mọi kẻ đồng minh cùng ngươi đã đuổi ngươi cho đến nơi bờ cõi. Những kẻ hòa thuận cùng ngươi, thì phỉnh ngươi, thắng hơn ngươi; còn những kẻ ăn bánh ngươi, thì đánh bẫy dưới ngươi; và người không có sự hiểu biết! 8. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta há chẳng diệt những kẻ khôn khỏi xứ Ê-đôm, và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao? 9. Hỡi Thê-man, những lính-chiến của ngươi sẽ thất kinh, hầu cho ai nấy bị trừ khỏi núi Ê-sau trong lúc giết lát. 10. Ấy là vì cớ sự hung bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp, mà ngươi sẽ mang hổ, và bị diệt đời đời! 11. Trong ngày người lạ cướp của cải nó, dân ngoại quốc vào các cửa thành nó, và bắt thăm trên thành Giê-ru-sa-lem, thì trong ngày ấy ngươi đứng bên kia, ngươi cũng như một người trong chúng nó. 12. Ôi! chớ nhìn xem ngày của anh em ngươi, là ngày tai nạn của nó; chớ vui mừng trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa; cũng đừng nói cách khoe khoang trong ngày nó bị khốn khổ. 13. Chớ vào cửa thành dân ta, đang ngày nó bị họa; chớ nhìn xem tai nạn nó, đang ngày nó bị khốn khó! Chớ vồ lấy của cải nó, đang ngày nó bị họa hoạn. 14. Chớ đứng nơi ngã ba đường đặng diệt những kẻ trốn tránh của nó, và chớ nộp những kẻ sống sót sau cùng của nó trong ngày nguy nan.

15. Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên hết thảy các nước: bấy giờ người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. 16. Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh ta thể nào, thì hết thảy các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy; phải, chúng nó sẽ uống và nuốt đi, rồi chúng nó sẽ như vốn không hề có! 17. Nhưng sẽ còn lại những người trốn khỏi trên núi Si-ôn, núi ấy sẽ là thánh, và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình. 18. Nhà Gia-cốp sẽ là lửa, và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa; nhà Ê-sau sẽ là đống rơm, mà chúng nó sẽ đốt và thiêu đi. Nhà Ê-sau sẽ không còn sót chi hết; vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 19. Những người ở phương nam sẽ được núi của Ê-sau, những kẻ ở đồng bằng sẽ được người Phi-li-tin làm kỷ vật, chúng nó sẽ được ruộng của Ép-ra-im và ruộng của Sa-ma-ri; những người Bên-gia-min sẽ được Ga-la-át. 20. Những kẻ phu tù của cơ binh con cái Y-sơ-ra-ên ở giữa những người Ca-na-an, sẽ được đất nó cho đến Sa-rép-ta. Những phu tù của Giê-ru-sa-lem ở tại Sê-pha-rát sẽ được các thành phương nam. 21. Sẽ có các kẻ giải cứu lên trên núi Si-ôn đặng phán xét núi Ê-sau; còn nước thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011

Ê-đôm Bị Ðoán Phạt

1 Khải tượng của Áp-đia:

CHÚA Hằng Hữu phán thế này về Ê-đôm:

“Chúng ta đã nghe một sứ điệp từ CHÚA,

Một sứ giả được sai đến các nước, hô hào,

‘Hãy đứng dậy! Chúng ta hãy đứng dậy và ra trận đánh nó.’”

2 “Này, Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một nước nhược tiểu giữa các quốc gia.

Ngươi sẽ bị khinh khi hết mực.

3 Lòng kiêu ngạo của ngươi đã lừa gạt ngươi,

Hỡi kẻ ở trên những gành đá cao kia,

Tức kẻ cư trú trên những ngọn núi cao.

Ngươi đã tự nhủ rằng,

'Ai có thể làm gì để ta phải sa xuống đất?’

4 Dù ngươi lên cao như chim phượng hoàng,

Dù ngươi làm tổ cho mình ở giữa những vì sao,

Thì Ta sẽ làm cho ngươi từ đó sa xuống,”

CHÚA phán.

Ê-đôm Bị Báo Trả

5 “Nếu kẻ trộm hoặc quân cướp đêm đến trộm cướp của ngươi,

Phải chăng chúng chỉ lấy những gì chúng muốn lấy?

Khi những thợ hái nho hái trái trong vườn nho,

Há chúng không chừa lại một ít cho những người đi mót sao?

Thế nhưng ngươi, ngươi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn!

6 Ôi, Ê-sau bị quân thù truy kích.

Những kho tàng quý báu của nó bị quân nghịch truy lùng.

7 Tất cả những kẻ đã liên minh với ngươi sẽ trở mặt,

Khiến ngươi phải bỏ xứ trốn đi.

Những kẻ đã ký hòa ước với ngươi sẽ phản bội ngươi,

Và làm ngươi bị đại bại.

Những kẻ đã từng ăn bánh của ngươi sẽ gài bẫy hại ngươi;

Không ai trong các ngươi tiên liệu được điều đó.”

8 CHÚA phán, “Trong ngày ấy,

Ta há không dẹp bỏ những kẻ khôn ngoan khỏi Ê-đôm

Và những người thông sáng khỏi các núi của Ê-sau sao?

9 Hỡi Tê-man, bấy giờ những dũng sĩ của ngươi sẽ kinh hoàng,

Và cuối cùng mọi người sống trên các núi của Ê-sau sẽ bị diệt.

Lý Do Ê-đôm Bị Ðoán Phạt

10 Vì ngươi đã đối xử tàn ác đối với Gia-cốp em ngươi,

Nên sự sỉ nhục sẽ bao phủ ngươi,

Và ngươi sẽ bị diệt vong mãi mãi.

11 Vì trong ngày nó bị quân ngoại bang bắt dân nó đem lưu đày,

Ngươi đã khoanh tay đứng nhìn;

Trong ngày quân ngoại xâm tiến vào các cổng thành Giê-ru-sa-lem cướp đoạt của cải nó và bắt thăm chia nhau tài sản nó,

Ngươi đã nhập bọn với những kẻ cướp bóc nó.

12 Ðúng ra ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn trong ngày em ngươi bị bắt đem lưu đày,

Ngươi không nên vui mừng trong ngày dân Giu-đa bị hủy diệt,

Ngươi không nên huênh hoang tự đắc trong ngày nó bị hoạn nạn,

13 Ngươi không nên tiến vào cổng thành của dân Ta trong ngày nó bị tai ương.

Thật vậy ngươi không nên khoanh tay đứng nhìn nó chịu đau đớn trong ngày nó bị hoạn nạn,

Ngươi không nên đưa tay cướp đoạt của cải nó trong ngày nó gặp tai ương.

14 Ngươi không nên đón chận các ngả đường để giết người của nó đang tìm đường tẩu thoát,

Ngươi không nên bắt nộp những người còn sót lại của nó trong ngày nó gặp cảnh khốn cùng.

CHÚA Sẽ Ðoán Phạt Các Dân

15 Vì ngày CHÚA đoán phạt mọi dân trên đất đã gần.

Những gì ngươi đã làm để hại người khác, chính ngươi sẽ gặt lấy y như vậy.

Việc ác ngươi làm cho người khác sẽ đổ lại trên đầu ngươi.

16 Như các ngươi đã ăn nuốt dân Ta trên núi thánh của Ta thể nào,

Tất cả các dân ngoại trong vùng sẽ ăn nuốt các ngươi không ngừng cũng thể ấy.

Chúng sẽ nốc cạn và nuốt chửng các ngươi,

Như thể chúng chưa từng được ăn uống.

Cuối Cùng I-sơ-ra-ên Sẽ Ðắc Thắng

17 Nhưng Núi Si-ôn sẽ được giải cứu,

Nó sẽ trở thành một nơi thánh,

Nhà Gia-cốp sẽ trở về làm chủ đất nước của chúng.

18 Nhà Gia-cốp sẽ trở thành một ngọn lửa,

Nhà Giô-sép sẽ trở thành một ngọn lửa hừng;

Nhưng nhà Ê-sau sẽ trở nên như cỏ rác.

Chúng sẽ đốt cháy và thiêu rụi nhà Ê-sau,

Ðến nỗi nhà Ê-sau sẽ không còn một người sống sót,”

Vì CHÚA đã phán vậy.

19 Những người sống ở miền nam sẽ chiếm ngụ các núi của Ê-sau;

Những người sống ở đồng bằng sẽ chiếm lấy xứ của dân Phi-li-tin.

Họ sẽ chiếm lấy các cánh đồng ở Ép-ra-im và các cánh đồng ở Sa-ma-ri.

Con cháu Bên-gia-min sẽ chiếm lấy miền Ghi-lê-át.

20 Ðạo quân của dân I-sơ-ra-ên bị lưu đày sẽ trở về,

Và chiếm lấy xứ của dân Ca-na-an cho đến tận miền Xa-rê-phát.

Những người từ Giê-ru-sa-lem bị bắt đem đi lưu đày ở Sê-pha-rát sẽ trở về,

Và chiếm ngụ các thành ở miền nam.

21 Bấy giờ những người được giải cứu trở về sẽ lên Núi Si-ôn,

Ðể xét đoán dân cư trên các núi của Ê-sau,

Rồi vương quốc sẽ thuộc về CHÚA.

Tài Liệu

  • Kinh Thánh - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
  • Kinh Thánh - Bản Dịch 2011 - Mục sư Đặng Ngọc Báu
  • Kinh Thánh - Bản Dịch Việt Ngữ - Thư Viện Tin Lành