Ánh Thái Dương Nầy

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tác Giả

  • Nguyên tác: Sunshine In My Soul
  • Lời: Eliza E. Hewitt (1851-1920)
  • Nhạc: John R. Swe­ney (1837-1899)
  • Tài Liệu: Glad Hal­le­lu­jahs, by Wil­liam J. Kirk­pat­rick and John Swe­ney (Phil­a­del­phia, Penn­syl­van­ia: Thom­as T. Task­er, Sr., 1887)

Lời Anh

Sunshine In My Soul
1. There is sunshine in my soul today,
More glorious and bright
Than glows in any earthly sky,
For Jesus is my Light.
Refrain
O there’s sunshine, blessèd sunshine,
When the peaceful, happy moments roll;
When Jesus shows His smiling face,
There is sunshine in the soul.
2. There is music in my soul today,
A carol to my King,
And Jesus, listening, can hear
The songs I cannot sing.
3. There is springtime in my soul today,
For, when the Lord is near,
The dove of peace sings in my heart,
The flowers of grace appear.
4. There is gladness in my soul today,
And hope and praise and love,
For blessings which He gives me now,
For joys “laid up” above.

Lời Việt

Ánh Thái Dương Nầy
1. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói,
Sáng rỡ muôn màu tỏa soi;
Ánh sáng trần gian không sao so sánh,
Với Jê-sus chân quang thánh.
Điệp Khúc:
Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn,
Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh,
Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười,
Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.
2. Tại chính lòng tôi xuân đang phơi phới,
Lúc Chúa đang gần gũi tôi,
Linh điểu bình an trong tôi đang hót,
Với hoa thiên ân thơm ngát.
3. Hiện cõi lòng đầy yêu thương, vui sướng,
Kính mến, hi vọng, tán dương,
Ân phúc hiện nay tâm tôi sung mãn,
Thỏa vui tương lai tươi sáng.
4. Hòa khúc nhạc lòng tôi nay ca xướng,
Chúc tán Jê-sus Thánh Vương,
Còn khúc thần diệu khi tôi khôn tấu,
Duy một Jê-sus nghe thấu.

Ca Khúc

Nhạc Đệm

Nhạc

load PDF

Tài Liệu Tham Khảo