Khác biệt giữa các bản “Thợ Gốm và Đất Sét”

Từ Thu Vien Tin Lanh
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
 
Dòng 10: Dòng 10:
  
 
==Tài Liệu==
 
==Tài Liệu==
:* [[Ngụ Ngôn Trong Kinh Thánh]]
+
:* [[Ngụ Ngôn Và Ẩn Dụ Trong Kinh Thánh]]
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - Bản Dịch 1925 - Thánh Kinh Hội Anh Quốc và Hải Ngoại
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu
 
:* [[Kinh Thánh]] - [[Bản Dịch 2011]] - Mục sư Đặng Ngọc Báu

Bản hiện tại lúc 16:59, ngày 1 tháng 9 năm 2020

Nội Dung

Giê-rê-mi 18:1-10

1. Lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy: 2. Ngươi khá chờ dậy, xuống trong nhà thợ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta.3. Tôi bèn xuống trong nhà thợ gốm, nầy, nó đang nắn đồ trên cái bàn xây. 4. Cái bình đã nắn ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắn cái bình khác, tùy ý mình muốn làm.

5. Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: 6. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy.

7. Trong lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng nhổ đi, hủy đi, diệt đi; 8. nếu nước mà ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì ta sẽ đổi ý ta đã toan giáng tai họa cho nó. 9. Cũng có lúc nào ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng dựng nó, trồng nó; 10. nếu nước ấy làm điều ác trước mắt ta và không nghe tiếng ta, thì ta sẽ đổi ý ta đã định xuống phước cho nó.

Tài Liệu